PHẦN 6. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

50 7 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:10

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhân viên tham gia làm công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank cong viec duoc giao Vi vay, thai gian quan, nha truong luon bao dam an toan cho hoc sinh va can b9 giao vien, nhan vien [[MC] Tuy nhien, hoc sinh cua nha truong nho nen viec tv phong chong cac tai nan thuong tich han ch~ Trang nam qua, nha tnrong khong co hien tuong ky thi vi pham vS gioi va bao lire [MC] Muc2 Nha truong dff chu xay dung k~ hoach ph6 bien, huong d~n cho t~t ca can b9 quan ly, giao vien, nhan vien va HS thuc hien phuong an dam bao an toan an a9-~ninh tnrong hoc [MC] Cong tac ki€m tra, thu thap, danh gia, xu ly cac thong-tin, bi€u hien lien quan d~n bao lire hoc duong, an ninh tr~t tv duoc nha truong lam thuong xuyen [MC] Nha truong dff yeu c~u giao vien, nhan vien hQc sinh nha truang him bai thu ho~ch, diSn thong tin m~u phi~u dS danh gia muc d9 nh~ thuc clla can b9 quan ly, giao vien, nhan vien va HS vS b~o h,rchQc duang, an ninh tr~t tv truong hQc Khi phM hi~n co hi~n tUQ'llglien quan d~n b~o lvc hQc duang, an ninh tr~t tv nha truang co bi~n phap gia quy~t Co thS kh~ng dinh cac giai phap, bi~n phap cua nha truang dff ngan ch~n kip tho'i, hi~u qua hi~n tUQTIg lien quan d~n b~o l\Ic h'lc duang, an ninh tr~t tv [MC] Di~m m~nh Nha truang dff l~p Ban chi d~o, xay d\lng k~ ho~ch bao dam an ninh, tr~t tll, phong ch6ng t~i n~n, thuang dch, bao dam an toan ch~t n6, phong tranh ng9 dQc thvc ph~m va cac t~ n~n xff h9i, t6 chuc thvc hi~n d6ng bQ, co hi~u qua Nha truang nh~n duQ'c sv llng he?,t~o diSu ki~n, ph6i k~t h'lP clla cac cO' quan chuc nang va sv quan tim d~u tu kinh phi CllaUBND Qu~n CO'sa v~t ch~t khang trang, d~y du cac phuang ti~n phong ch6ng chay n6, bao dam an toano Vi v~y, nhiSu nam qua, nha huang luon bao dam an ninh, tr~t tv, khong co giao vien, hQCsinh m~c t~ n~n xff h9i; khong co hi~n tUQ'llgchay n6, nge? d9C thvc ph~m xay Can b9 giao vien, nhan vien va h'lc sinh duQ'can toan cong tac, h'lc t~p t~i truang 100% can be?,giao vien, cong nhan vien, h'lc sinh thvc hi~n t6t quy dinh vS quySn va trach nhi~m ella ban than Khong co V\l vi~c ky thi, vi ph~m vS gi6'i va b~o lvc nha truang xay Di~m y~u Vi~c tv phong ch6ng cac ~i n~n thuang tich vui da s6 hQcsinh h~n ch~ 201 K~ hoach cai ti~n ch~t hrd(>cthlJc phi Giao vien phI,! trach Khong T6ng Trong (tu d(>i Kh011g dSn /9/20186 (doan); nhiin vien y t~ Giao chi tieu ve phong Hi~u truang Khong f)~u nam Kh6ng M6i kh5i lap 02 h9C Khong ~ch5ng tai ni dung ve phong ch5ng ho~t d(mg ngo~i khoa cac Giao vien Khong ThlJc hi~n Theo dlJ cac ho~t d(>ngco toan cho lien quan tUng hOl;lt d(>ng 203 nam hoc Bien soan tai lieu va dua Giao vien bQ Tai lieu ve nQi dung ve phong chong men phong chong ti~t/nam hoc Khong Hang nam Do cha me tai nan tai nan vao men hoc phil hQ'P Cung dp tai lieu va phoi Giao hQ'P voi cha me hoc sinh mon vien bQ Tai lieu hQc sinh dam nhiem huang d~n hoc sinh phong ch6ngtain~n Treo tranh, anh tuyen truyen ve binh d~ng gioi T6 Van giao vien va phong chong t~ nan xii nhiem; hQi tai cac lap va cua nha tnrong 204 bang tin phong; hoc sinh cac Tranh, anh Hang 2.000.000d chil {Jng/nam lap hQc BAo cAo TONG KET CONG TAc KIEM DJNH CHAT LUQNG GIAo DTJC CO GIAo DTJC MAM NON, PHO THONG, TmfONG XUYEN GJAI DO~ 2015 - 2018 vA PmfONG mfONG NHirNG NAM TrEP THEO sa KiSm dinh chat luong giao due (KDCLGD) dil duoc Bthong tin, bao cao dinh kyo T6 chuc h(>inghi sa kSt, t6ng kSt dS rut kinh nghi~m, co chS d(>khen thuang cac dan vi va ca nhan vS cong tac KDCLGD B NHUNG KET QuA D~T DUQC I B~ Giao d\lc va Dao t~o Ban hanh 16 van ban quy ph?ffi phap lu?t; nhiSu van ban huang d~ vS cong mc KDCLGD cO' sa giao d1)c m~m non, ph6 thong va thuang xuyen Nam h9C 2017- 2018, m(>ttrong nhUng diSm nh~n m?nh me, Ia B(>GDDT dii tfch hgp ho?t d(>ng kiSm dinh ch~t Iuqng giao d1)cvai ho?t d(>ngcong nh?n truang d?t chu~n qu6c gia (Thong tu s6 17/20 18/TT-BGDDT 22/8/2018 ban hanh quy dinh vS kiSm dinh ch~t luqng giao dl,lcva cong nh?n d?t chu~n qu6c gia d6i vai truang tiSu h9C; Thong tu s6 18/2018/TT-BGDDT 22/8/2018 ban hanh quy dinh vS kiSm dinh ch~t luqng giao dl,lc va cong nh?n d?t chu~n qu6c gia d6i vai truang trung h9C cO' sa, truang trung h9C ph6 thong va truang ph6 thong co nhiSu c~p h9C; Thong tu s6 19/2018/TT-BGDDT 22/812018 ban hanh quy dinh vS kiSm dinh ch~t luqng giao dl,lc va cong nh?n d?t chu~n qu6c gia d6i vai truang m~m non T?p hu~n nghi~p V1) tv danh gia: Cl,lCQLCL, B(> GDDT da: t?P hu~n cho can b(>quan Iy, giao vien c6t can, sau phan c~p cho cac Sa GDDT t?P hu~n tv danh gia cho toan b(>h~ th6ng cac truang tren dia ban Tinh dSn thai diSm hi~n t?i, da: t6 chuc 13 khoa t?P hu~n vS tv danh gia vai t6ng s6 2.730 nguai; 20 khoa t?P hu~n danh gia ngoai cho 5.643 nguai; t?P hu~n 16 khoa tv danh gia truang m~m non thea quy trinh rut g9n va Slr dl,lng ph~n mSm KDCLGD truang m~m non cho 3450 nguoi 208 Tap hu~n nghiep V1,ldanh gia ngoai: Cue QLCL co trach nhiem h6 tro vS noi dung, chuong trinh, cu bao cao vien t~p huan nghiep V1,ldanh gia ngoai cho cac dia phuong Theo sa lieu chinh tlnrc bao cao til cac So' GDDT a~n aa: co 21.744 can bi ngu, chu§.n hoa can b(>quan Iy, giao vien, nhan vien nh~m nang cao ch~t IUQ"llggiao d\lc cac nha truOng d) Tang cUOng cong tac xa h(>ihoa, huy d(>ngcac ngu6n l\Ic, kSt nai v6i chuang trinh m\Ic tieu quac gia xay d\Ing nong thon mai dS cung ca, tri va phat tri€n truang tiSu hQc d~t Chu~n Quac gia Chu truong xay dlJllg truOng ti€u hQc d~t Chu~n Qu6c gia giai do~m m6i cang co vai tro quan trQng, vila 1a m\Ic tieu vila 1a giai phap dS thvc hi~n th~ng lQ"iNghi quy&t 29-NQ/TW vS d6i m6i can ban va toan di~n giao d\lc dao t~o va Nghi quy&t 88/20141NQ-QH vS d6i mai chuang trinh, sach giao khoa giao d\Ic ph6 thong Day vira 1athach thuc, vua Ia ca h(>idS cac dia phuang tiSp t\IC d~u tu, cham 10, dam bao cac diSu ki~n dS cac truemg tiSu hQc tri€n khai cong chuong trinh sach giao khoa mai, b~t d~u til 16p 1, nam hQc 2019 2020 Til day, tnrong tiSu h9c dCiltChu§.n Quae gia se co m(>tbuac chuy€n quan tl"{;mg,can ban, tung bu6c tiSp c?n va h(>inh?P v6i giao d\Ic ti€u hQc cua cac nuac trang khu V\ICva th&gioi V6i k&t qua d~t dUQ"ctrang 20 nam xay d\Ing truang ti€u hQc d~t Chu~n Quac gia, SlJ ung h(>cua cac c~p uy Dang, chinh quySn, nhan dan va y chi quy&t tam cua cac dia phuang, cua nganh giao d\ICva dao t~o, chung ta tin tuang cong tac xay d\mg truOng ti€u hQc d~t Chu§.n Quac gia tren ph~m vi ca nuac ti&p t\IC g?t hai duQ'cnhUng cong mai.! 247 8tZ i.OOZ W!?UZ [ 2u~JL(Jo{Jt\ D!2 ;}?nb Upntp JVJ? ;}011 np.ll2Uf»U12uizp tWx ;}9J2U9;} W!?U0I Jf1I2upJ 09;} GIN T}1upn2N OOvv 8°L ZOI 6°0 ~09 £°0 60S' 0°11 S'°v vov Z Z 8°9~ ureN~u~nb H 008~ 9°0£ 1°6S' 86 S'81 691 B9H lJU~q)J !Jl ~u~nb ZL L£I 6v£ S'£Z l£Z 8lL S'6Z 16S' 60£ ?nH U~!ql B,Qql lJUm:~u~nb B9H qUBql uy ~q~N L 1°09 8°18 98 9Zl £1 ZO~L lZZ v098 9°6L 1"69 96 1"69 96 Zo~v 6°S'v C88 6°£v 9°L8 V9~ 9L 8°Zl ZoO lZ 8°S'v OOLv £oL6 6°£v VZ6 v09S' 8°Z ZoO 9°1v 6°01 vI ZV Z S'£ £1 vI S'°OV £ 6°01 Z061 Oo~v vOv 1"81 8°£ 90S'1 Cll gs ~U9l on I~Z 8Z1 ££1 06 ~~Z 8Zl 81 601 vI lv 9t1 vI £°6 1"9 (%) ~l !.L O~Z v£ S'1 C8 9°0 OIl OL ZZI Lv£ £ 1°1 ooVV 8°L1 8°6Z 9°Z~ CLv oovv Z018 9°0 1°1 8°v OIl ££ 96 (%) ~I !.L Z1 6Z 9£ 1£ 6°Lv 6°6v ZOZ6 1"09 Z061 Oo~v ~8Z 98 ££1 £vl vS'1 V6Z LL 6£1 891 lJUm:qu!N lJUm:!~ql ureNVH U~AElUlH 1£1 6LZ ~uona !~H 9vl 0S'1 06 ~OZ 16Z LZZ v91 LLI 69Z lJU!N :l¥H :It)qd qU!A V£Z 69l 8Zl lZ 81 Z11 6Zl 9t1 61Z ZO£ £°6 1°9 vI 1~1 1£1 vOv Z1 zLz 1"81 6Z vOv L 091 8S'1 90S'1 9£ 1£ ell lJUU VH lJU!N~u~nb I£Z S'9Z lJU!GllI8N u~An:BN!~ql ~UBnb u~Anl !~a u~A ~UB!D:l¥H lIB:) :)¥H 1£ O£ 6Z 8Z a 9Z S'Z vl £Z ZZ lZ OZ 61 81 Ll 91 S'1 vI £1 ZI II 01 lJU!HB9H oql t)qd ~UB!DVH L ngq:) !Bl BluoS S' u~!H U~!G v ~~HOB:) £ !B:) 0Vl Z uog ~lIBl gs ~U9l Z 9P :ll)W 9P :)l)W B!~:)9nb u¥nq:) B!~ :)~mbu¥nq:) (%) ~l !.L gs ~U9l ~UQrul gs ~u9l B!~:)9nb u¥nq:J lBp ooq n?!l ~UQrul (LOOl UlVU II :lUVl • U utst ro'lJ.,WIU) tB!~ :)?nb U¥"'P J~P :)oq n~H ~lI.Q.n.lJvnb J~)I n :)itl itqd A qua llS t · 617(: 0·1 8J7l V·8Z Z8ZJ7 V·6Z O£J7J7 £60S1 8·~£ 0£1 ZZ 8·~£ S·v 0£1 8·v £9£ S~V 61 6~ £II 69 O£ 9·0 ~·01 SI {"II O·Z Z O·L~ 6·8v 9·VZ v·OI L~ £1l 69 O£ 0·6~ 6·SV 9·VZ v·OI 0·£1 8Z 0·£1 9·v ZI 9·v 0·01 8Z 8·8Z ~~ 6·01 LZ L£ vI 0·01 8·8(; 6·01 v·vl 9·£ 0·8 s £1 8·91 L·L ZI £Z 6£ v·vI 9·£ 0·8 ~·£l S·91 ZZ 8Z zt ILl 001 1£Z 18Z 6SZ SIZ SZ 6~Z 6LZ ~~ 161 LZ L£ vI LvZ LSZ v6£ zr £Z OSI OLl 6£ Z£Z £1£ 8Y £·91 6·IZ C17 17Z OZ ~Z ~Z L 6·1Z L·17 VZ OZ ~Z ~Z L r~ 171 r~ 171 S·9 OZ 8·9 OZ L·91 8·L ~t 01 L"91 8·L ~t 01 8·£1 ZZ 8·£1 ZZ 617 1717 9·L 6·n cu: 617 vt 08£ 0171 191 L9 LL Z·LZ L9 917Z 0·££ LL f£Z 9·L sz: £·v cu t.u: 0·££ L"L S·9 £·91 £·17 96Z £~l tIl OSI tLZ £6Z OLZ 8ZI 091 8Il ~s ~u~.L Alll1?H W:JH·dl mil UV:J :BuRN1?G :BuQ4d!~H !9N 1?H :Bu~·ll:J9S 1{U!A~ll m~W~:J :BuB!DU~!)I ~ll uyS :Buoll{U!A uy:Buol :BrlB!Duy n~!'1 :JuS :BuB!DngH :BuB!D~~!l d~lU :BU?G !BN :BugG ma :BuDA-B~1?S :Buono l{U!£[ :J-9nlld qU!£[ ugnllll{U!S l{u!N Alll :BU?Gmg'1 urnl UO)! !Bl B!D :BugN)[¥G )[¥1 )[¥G ugmu l{U!N U~A T)4d 1{U!Gl{U!S !~:BN:Bu~nb ··4-,••· P9 £9 Z9 19 09 6~ 8S is 9~ ~~ v~ £~ Z~ l~ O~ 6v 8v Lt 917 ~t tv £17 Zt It 017 6£ S£ L£ 9£ ~£ v£ ££ Z£ OS;Z '8[OZ wpu 3upl11 oq/\ !~3Suonqd vjP.T}1 n?!l 9s T}1upn3N 1'9 ~1 £"£L VI vTl 1'1 Cvl v'L 6'lZ 17'61 £ £'69 179 8£ 91 9'l~ 9'£17 Z'£~ v'L9 Lv £vl ~ll vLl 981 ~vl 0'8~ 611 0'18 £8 OZI 191 991 LEl 8'09 6lv l'08 99~ tu: LvI 6'8~ 1'98 ~'Lv Ell 6£ 001 8El 9~ 1"~£ 81£ 16 ~9v vll 8'~9 8'917 £'917 1"a 17'81 £'OL 8'171 z 917 L~ 601 0'171 9Z 8Ll Z£ 0 L'L 17 617 (;'19 18 l8 8'~L l'v£ 9'Z~ L"£~ zn Z~ zt s L8 ~Ol 917 6171 LOI L81 V'U C6l L'v8 8'9£ (5;1 ~9 0'001 ~~l ~~1 17'66 6'L6 1"96 ~LI ~8Z 61l 99 Z'9v 99 £Z 6'1~ 681 17'96 Ll 8£l 9£ sez 9Ll I6l 8lZ £171 Z~ Lvl In 6'89 6'86 017 L"9L V£Z l'Z 17'1 srz Z 0'£ 1"L£ 8'Z£ 9~ (5; sz: lZ 17 lv I 'l~ £ ?I U 9S ~U?l z 9P ::llJW U!~::l9nbtI¥nq:) lZI 19l 08 £'1 (%) l~l 16l rzs 9'09 8'61 191 OLI v8l 11 9'1 6'68 0'001 9'86 0'001 l'8L 0 £'8 1'£ I 9'Z8 v~l ~Il ~Ol 90L OV~ 6~Z 6Ll ·Z~1 ~6l lZI £El 0'l8 0'917 l'vv ~'9L 6'ZV 8'61 ' 1761 l~1 80l 8'6L L'OL 6'~L 9'1717 6'LL 6'vL zez • 6Ll 6171 17171 9'LZ 9£ 16 lEl vLl Z9 06 S'8£ 6'~£ 9'£9 901 ZlI £"81 £'£~ ~v 6'Ll 617 Ell trz S~1 z I£ lL ~'l£ SL L6 (%) 9S ~IU ~U?l 9P ::llJW ~~ (%) gs ?IU ~U?l U!~::l9nbtI¥nq:) LLl ~Zl £171 ~6l 9Ll vLl nl l£l l[U!G qu!£.[ ££ ~g~N~u~nb l£ liBN~u~nb 1£ BQHlIu~q)l O£ t-Il ~u~nb 6l ?nH u€l~ql B~'4l 8Z lfU!H~u~nb Ll B9H l{lrBql 9l uy ?l{~N ~l l[UU ~H vl l[U~N~u~nb £l qu!£.[l{u~N ZZ l[U!H~~ql lZ liuN l?H OZ u€lA ~unH 61 ~uona ~~H 81 l[U~N::l¥H Ll ::IT)qdl[U!J\ 91 l[U!GliBN ~1 u€lAn~N~~ql 171 ~uBno u€lAnl rr ~~Hu€lA ZI ~UB!D::l¥H 11 UB:)::l¥H 01 lfU!HuQH 6ql T)qd lJUU~D~H L n-gq:) !Bl Ul uoS s USl!Hu€l!G 17 ~ll¥H oU:) £ !B:) o~l z lLOS~uBl ~lLQnll gs ~U?l B!~~9nb u¥nq:) lBp ooq n?!l ~lLQnll (81OZ wpu 811uPl/1 W?!J1 ~ !.I!1fJ) s~!~ :lynb u¥nq:l 19p :loq n~!l ~u.q.n.ll vnb 1~)I ZI :lnI nqd l[U!l llS S"
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 6. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 6. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay