PHẦN 5. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

50 9 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:10

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank - Chung chi hoac chirng nhan da: qua lop b6i duong, t~p huan vS chuyen man, nghiep vu; - Bao cao sa ket, t6ng k~t Tieu chi 2.4: D6i voi h9C sinh MUCl a) Dam bao vS tu6i h9C sinh thea quy dinh, NQi ham ella chi bao: Dam bao vS tu6i h9C sinh thea quy dinh DiSu l~ tnrong trung h9C b) Thuc hien cac nhiem vu thea quy dinh NQi ham ella chi bao: 'I Thuc hien cac nhiem vu thea quy dinh DiSu l~ tnrong trung h9C c) DU9'Cdian bao cac quyen thea quy dinh NQi ham ella chi bao: Duoc dam bao cac quyen thea quy dinh DiSu l~ tnrong trung h9C va cac quy dinh khac (nhu Luat tre em) GCli y cac minh clnrng: - S6 dang bo; - S6 goi ten va ghi diem; - S6 chu nhiem - Bao cao sa ket, tong k~t MUC2 H9C sinh vi pham cac hanh vi khong duoc lam duoc phat hien kip thai, duoc ap dung cac bien phap giao due phil hop va co chuySn bi~n tlch C\IC NQi ham ella chi bao: H9C sinh vi ph~m cac hanh vi kh6ng dugc lam dugc phdSn hi~u qua ho~t d9ng cua nhom va chftt Im;mg thao lu~n nh6m.l 196 NIItJNG VAN DE cAN LUU Y vt xAY Dl/NG KE HO~CH cAl TIEN CHAT LUQNG K~ hoach cai ti~n eh~t luong Higi? , ':?~; -~, " ~ K~ hoach cai ti~n ch~t lUQTIgla cac giai phap, bien phap (cong vice) rna nha tnrong C§nthuc hien d§ d6i moi tung burrc va toan dien tung linh VVC,tung khau va tung hoat dong giao due K&hoach cai tien ch~t hrong co th§ la nhtrng viec lam duoc mot khoang thoi gian ngan, khong d.n doi hoi nhiSu nhan hrc, vat hrc, nhung cling co th§ C§nkhoang thoi gian nhiSu hon (mot nam, hai d&nba nam, mot chu ky hoac co th§ hon mot chu ky KDCLGD va cong nhan tnrong dat CQG) va c~n nhieu diSu kien d§ thuc hien Tuy thuoc van k€t qua TDG va DGN ma nha truOng xac dinh vi~c nao c~n lam va co th§ lam dUQ"cngay, vi~c nao c~n co tho~igian va bao nhieu tho'i gian d§ co th§ hoan Xay d\lng dUQ"ck&hO
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 5. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 5. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay