PHẦN 4. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

40 10 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:09

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank T6 chirc thuc hien kS hoach hoat dong dung tiSn oQ Ggi y cac minh chung: - van ban l~p ban dai dien cha me h9C sinh lop, tnrong; - KS hoach hoat dong cua Ban dai dien cha me hoc sinh; - Bao cao heat dong cua Ban dai dien cha me h9C sinh; - Cac bien ban h9P cha me h9C sinh; - S6 nghi quyet va kS hoach cong tac; - Bao cao so ket, tong kSt; - Bien ban kiem tra cua cac c~P co tham quyen MUC2 Ph6i hop co hieu qua voi nha tnrong viec t6 chirc thuc hien nhiem V1,l nam h9C va cac heat oQng giao due; huong d~n, tuyen truyen, ph6 biSn phap luat, chu huang chinh sach v~ giao due o6i voi cha me hoc sinh; huy dong h9C sinh oSn tnrong, v~n dong h9C sinh oil b6 h9C tnJ l~i lOp NQi ham cua chi bao: - Ban d,?-idi~n cha m~ h9C sinh ph6i hqp co hi~u qua vai nha tnr6ng vi~c t6 chilc thvc hi~n nhi~m V\l nam h9C va cac ho,?-toQng giao d\lc; - Hu6'ng d~n, tuyen truy~n, ph6 biSn phap lu~t, chu truang chinh v~ giao d\lc d6i vai cha m~ h9c sinh; GQ'i y cac minh chu'ng: - S6 nghi quySt va kS ho~ch cong tac; - Bien ban h9P cha m~ h9C sinh; - KS ho,?-ch ho~t dQng cua Ban o~i di~n cha m~ h9C sinh; - Bao cao ho~t oQng cua Ban o~i di~n cha m~ h9C sinh; - Cac bien ban h9P cha m~ h9C sinh; - Bao cao So' kSt, t6ng kSt; - Bien ban ki~m tra ella cac c~p co th~m quyen; - Cac van ban, video (nSu co) co nQi dung lien quan MUC3 i' Ph6i hgp co hi~u qua vai nha truOng, xii hQi vi~c thvc hi~n cac nhi~m V\l thea quy oinh cua Di~u l~ Ban d~i di~n cha m~ h9C sinh NQi ham cua chi bao: Ph6i hgp co hi~u qua vai nha truo·ng, xii h9i vi~c thvc hi~n cac nhi~m V\l thea quy oinh cua Dieu l~ Ban o~i di~n cha m~ h9C sinh Ggi y cac minh chung: 111 - S6 nghi quyet va k~ hoach cong tac; - Bien ban h9P gifra ban dai dien cha me h9C sinh va nha tnrong; - Danh sach cac t6 chirc, c~ nhan h6 tro tai chinh, ca sa v~t ch~t ; - Bao cao sa k~t, t6ng k~t Tieu chi 4.2: Cong tac tham muu c~p uy dang, chinh quyen va phoi hop voi cac t6 chirc, ca nhan cua nha tnrong MITel a) Tham rmru c~p uy dang, chinh quyen dS thirc hien k~ hoach giao due cua nha tnrong NQi ham cua chi bao: Nha tnrong tham rmru voi c~p uy dang, chinh quyen dia phirong vS k~ hoach va cac bien phap cu thS dS phat trien nha tnrong b) Tuyen truyen nang cao nhan thirc va trach nhiem cua cong d6ng vS Chll truong, chinh sach clla Dang, Nha nuac, nganh Giao d\lc; vS m\lc tieu, n9i dung va k~ hO ghi kS hoach hoat dong chuyen mon va noi dung cac cUQc hQP chuyen mon _ Bien ban sinh hoat chuyen mon; _ Bao cao sa kSt, tf>ngkSt; ', Thai khoa bieu; _ KS hoach day bu chuang trinh; _ sf>ghi d~u bai; _ Bien ban kiSm tra cua cc1ptren co lien quan; _ H6 sa kiSm tra, danh gia giao vien va nhan vien _ sf>nghi quyet cua nha tnrong va nghi quyet cua HQi dong tnrong MUC2 Cac bien phap chi dao, kiSm tra, danh gia cua nha truang d6i vai cac ho?t dQng giao d\lc, duqc ca quan qmin ly danh gia d?t hi~u qua Quan ly ho?t dQng d?y them, hQc them nha truang thea quy dinh (n~u co) NQi ham cua chi bao: _ Cac bi~n phap chi d?o, kiSm tra, danh gia cua nha truang d6i v6i cac ho?t dQng giao d\lc, duqc ca quan quan ly danh gia d?t hi~u qua _ Quan ly ho?t dQng d?y them, hQc them nha truang thea quy dinh t?i Thong tu s6 17/20 12/TT-BGDDT 16 thang nam 2012 cua BQ tru6ng BQ GDDT ban hanh Quy dinh vS d?y them va hQc them Ggi y cac minh chung: - sf>nghi quySt cua nha truang va nghi quy~t cua HQi d6ng truang; - K~ ho?ch giao d\lc cua nha tnrang; - Bien ban kiSm tra cua cc1pco thc1mquySn co nQi dung lien quan; - Bao cao sa k~t, tf>ngk~t; - H6 sa quan ly d?y them, hQc them (n~u co) 140 : Tieu chi 1.9: Thuc hi~n quy chg dan chu co' sO' MITCl a) Can b9 quan ly, giao vien, nhan vien duoc tham gia thao luan, dong gop '1 ki€n xay dung k€ hoach, noi quy, quy dinh, quy ch€ lien quan d€n cac hoat dong cua nha tnrong NQi ham ciia chi bao: Can bQ quan 1'1,giao vien, nhan vien duo'c tham gia thao luan, dong gop '1 kien xay dung k€ hoach, noi quy, quy dinh, quy ch€ lien quan d€n cac hoat dQng cua nha truong (theo quy dinh tai Quy chi thuc hien dan chu heat dong cua nha truong, ban hanh kern thea Quyet dinh s6 04/2000/QB-BGDBT 01/3/2000 cua B9 truong BQ GDDT) xu b) Cac khi€u nai, t6 cao, ki€n nghi, phan anh (neu co) thuoc tham quyen 1'1cua nha twang diroc giai quyet dung phap lu~t NQi ham ciia chi bao: Cac khi€u n?-i,t6 cao, ki€n nghi, phan anh (n€u c6) cua can bQ, giao vien, nhan vien, cha my tre n€u thuQc th~m quyen xu 1'1cua nha truemg dugc giai quy€t d§.ydu, dung phap lu~t c) H~ng nam, c6 bao cao thl,fchi~n quy ch€ dan chu co' sa NQi ham cua chi bao: H~ng nam nha truOng co bao cao thvc hi~n quy ch€ dan chu cO' sa Gc;riy cae minh chu'ng: - Cac bien ban lien quan; - Nghi quy€t H9i nghi can bQ, vien chilc; - Bao cao cua Ban tra nhan dan; - Bao cao cua C6ng doan; - Bao cao sO'k€t, t6ng k€t; - H6 So' ti€p c6ng dan; - Quy ch€ dan chu cua nha truOng; - S6 nghi quy€t cua nha truOng va nghi quy€t clla HQi d6ng truemg; - Bao cao thl,fchi~n quy ch€ dan chu cua nha truOng MITC2 Cac bi~n phap va cO'ch€ giam sat vi~c thl,fc hi~n quy ch€ dan chu cO' dam bao c6ng khai, minh b?-ch,hi~u qua sa NQi ham cua chi bao: Cac bi~n phap va cO'ch€ giam sat vi~c thlJC hi~n quy ch€ dan chu cO' dam bao c6ng khai, minh bi ham ella chi bao: - C6 kha nang t6 chuc cac ho~t dQng trai nghi~m, hu6ng nghi~p, dinh hu6ng phan lu6ng cho hQc sinh; - Co kha nang hu6ng d~n nghien cuu khoa hQc; - Trong 05 nam lien ti~p tinh d~n tho'i di~m danh gia, nha truang khong co giao vien bi ky lu~t til hinh thuc canh cao tro' len GQ'i y cae minh c-hung: - H6 sO'ki~m tra, danh gia giao vien va nhan vien; - H6 sO'thi dua; - Danh sach giao vien clla nha truang co thong tin vS trinh dQ dao t~o; - Danh sach giao vien d~t tren chu~n vS trinh dQ dao t~o clla nha truang; -'K~t qua danh gia, x~p lo~i giao vien h~ng nam clla nha truang thea quy dinh chu~n nghS nghi~p giao vien; - Cac quy~t dinh khen thuOng, quy~t dinh cong nh~n, gi§.y chUng nh~n clla c&pc6 th~m quySn; - Bao cao sO'k~t, t6ng k~t clla nha truong, cong doan Mire a) Trong 05 nam lien ti~p t1nh d~n thai diSm danh gia, co it nh&t80% giao vien d~t chu~n nghS nghi~p giao vien muc kha tr0' len, co it nh§.t300/0 d~t chu~n nghS nghi~p giao vien muc t6t; d6i v6'i truong thuQc vung kh6 khan 147 a a co it nh~t 70% dat chu~n nghe nghiep giao vien a mire kha tro len, co it nhat 20% dat chuan nghe nghiep giao vien a mire t6t NQi ham ciia chi bao: Trong 05 nam lien tiep tinh dSn thai di~m danh gia: a - Nha tnrong co it nh~t 80% giao vien dat chuk nghe nghiep giao vien n;uc kha tro len, co it nh~t 30% dat chuk nghe nghiep giao vien ormrc tot; - D6i voi tnrong thuoc vung kho khan co it nhat 70% dat chu~n nghe nghiep giao vien mire kha tro len, co it nh~t 20% dat chu~n nghe nghiep giao vien mire t6t a a b) Trong 05 nam lien tiSp tinh dSn thai di~m danh gia, giao vien co bao cao kSt qua nghien CUu khoa hoc NQi harn ciia chi bao: Trong 05 nam lien tiep tinh dSn thai di~m danh gia, giao vien co bao cao kSt qua nghien CUu khoa hQc GQ'i y cae minh chu'ng: - H6 sa ki~m tra, - H6 sa thi dua; danh gia giao vien va nhan vien; - KSt qua nghien CUu khoa hQc duQ'cc~p cO th~m quYSn cong nh~; - Cac quySt dinh khen thuang, quySt dinh cong nh~n, gi~y chUng nh~n cua c~p co th~m quYSn; - Danh sach giao vien cua nha truang co thong tin vS trinh dQ dao t?O; - Danh sach giao vien d~t tren chuk vS trinh dQ dao t?o cua nha truang; - KSt qua danh gia, xSp lo?i giao vien h~ng nam cua nha truang thea quy dinh chuk ngh~ nghi~p giao vien; - Bao cao sa kSt, t6ng kSt Tieu chi 2.3: D6i vOi Dhan vien MIrel a) Co nhan vien ho~c giao vien kiem nhi~m d~ dam nhi~m cac nhi~m hi~u truang phan congo Vl) NQi ham cua chi bao: - S6 luqng nhan vien dap ling cac nhi~m V\l duQ'cgiao; - Trong truemg hqp nha truang khong co du nhan vien thea quy dinh Thong tu lien tich s6 16/20 17/TT-BGDDT 12 thang nam 2017 v€ vi~c Huang dfin danh m\lc khung vi tri vi~c lam va dinh muc s6 luqng nguai lam 148 • viec c8_C co so giao due ph6 thong cong lap, giao vien co thS kiem nhiem cong viec thu quy, van thu, b) Duoc phan cong cong viec phil hQP, hQP ly thea nang luc NQi ham ciia chi bao: Nhan vien nha truong duoc phan cong cong viec phil hQP voi chuyen man nghiep vu, nang Iuc thuc t~ cua m6i nguoi c) Roan cac nhiem vu duoc giao NQi ham ciia chi bao: Nhan vien nha truong hoan cac nhiem vu duoc giao y cac Ggi - minh clnrng: - H6' so' kiSm tra, danh gia giao vien - H6 So' thi dua; va nhan vien; - Danh sach nhan vien cua nha truong co thong tin ve trinh d9 dao tao va nghiep vu; - Bang phan cong nhiem vu cho giao vien, nhan vien h~ng nam; - Ban t6ng hQ'Pk~t qua danh gia, x~p lo?i nhan vien h~ng nam; - Bao cao sO'k~t, t6ng k~t MDC a) S6 lUQngva cO'c~u nhan vien dam bao thea quy dinh Noi ham eua chi bao: ' Nha truemg co du s6 IUQ'llgva co' c~u nhan vien thea quy dinh t?i Thong tu s6 16/2017/TT-BGDDT, 12/7/2017 cua B9 GDDT hu6ng d~n danh m\lc khung vi tri vi~c lam va dinh 111ilcs6 IUQ'llgnguai lam vi~c cac cO'sa giao d\lc ph6 thong cong l?p (co hi~u h,rcthi h~mhkS til 28 thang nam 2017 Luu y: Tru6'c 28 thang nam 2017, nha truong thvc hi~n thea Thong tu lien tich s6 35/2006/TTLT-BGDDT-BNV 23 thang nam 2006 cua B9 GDDT va B9 N9i V\lhuang d~n dinh muc bien ch~ vien chilc o' cac cO' sa giao d\lc ph6 thong cong l?p va Thong tu s6 59/2008/TT-BGDDT 31 thang 10 na1112008 cua B9 GDDT hu6ng d~n dinh 111ilcbien ch~ sv nghi~p giao d\lc o' cac truOng chuyen bi~t cong l?p GQ'i Y cac minh ehu'ng: - H6 So' kiSm tra, danh gia giao vien va nhan vien; - H6 So' thi dua; - Bang phan cong nhi~m V\lcho nhan vien, giao vien h~ng nam; - Danh sach nhan vien cua nha truemg co thong tin ve trinh d9 dao t
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 4. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 4. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay