PHẦN 3. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

40 9 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:09

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank Tieu chi 4.1 tteu chuan Tieu chi 5.1 (Danh ddu (x) VaG ket qua tuong LingDat hodc Khong dat) K~t qua: Dat Mire * Danh gia thea Mire 4: K~t qua t · danh ghi Khcng dat D~t Tieu chi (Khoan, Di~u) Khmin Khoim Khmin Khoim Khoan Khoan K~t qua danh gia ngoai Dat Khong dat Ghi clni 1/Dieu 22 2;"Dieu 22 3, Dieu 22 4, Dieu 22 5, Dieu 22 6, Di~u 22 K~t qua: Dat/khong dat Mire K~t luan: Truong dat Mirc d) Nhan xet chung vS qua trinh tu danh gia va baa cao tu danh gia 4; Nhfrng di~m manh ciia tnrirng (m6i tieu chufrn chi it nh~t di~m manh can phat huy - khong qua : trang) Nhfrng di~m y~u cua tnrerng (m6i tieu chufrn chi it nh~t Gi~m y~u can khic phuc - khong qua 1- trang) Phfin II: DANH GIA TIEU CHi THEO cAc TIED CHUA.N A DANH GIA TrED CHi MUC 1, MUe vA MUC ? Tieu chuan: Tieu chi: fo 1.1.Muc a) :; , b) c) 1.2 Muc (n~u co) 1.3 Muc (n~u co) Di~m m:;lnh (danh gia vi¢c xac dfnh diim mg.nh cua truong va y kiin cua doan) Di~m y~u (danh gia vi¢c xac dfnh diim yiu cua tru'ong va cua aoan) y kiin 71 K~ hoach cai ti~n ch~t hrong (danh gia viec xac dinh ki hoach cai tiin chat luang cua triarng va y kiin cua doan) Nhfrng n{>idung chua xac dinh dicac) ro (sau ali thao ludn voi truong van khong rwL~ 7) Danh gia tieu chi: Dat/khong dat (Danh gia ldn luot cac tieu chi cua Tieu chudn 1thea cdu true tren) Danh gid chung v~ lieu chuan 1: - Di~m manh co ban cua tnrong: ·:l : ? truang: ' - Drem yeu ca b?an cua ·: ng hi! d:'" , t ' - K len 01 val nrong: (Cdc tieu chudn tiep thea duac danh gid theo cdu true tren) B DANH GIA TIEU CHi MirC Tieu chi (Khoan Di~u 22): Di~m manh (danh gia viec xac dinh aidm manh cua truong va y kiin ~~ = Di~m y~u (aanh gia vi¢c xac afnh azim yiu cua truCrhgva y kiin a~ xudt) , K~ ho~ch cai ti~n c,h~t}u~g (aanh gia vi¢c xac afnh chat lU(1ngcua trWYngva y hen ae xwit) XQC Nhfrng n{>idung chua ainh auac /\ ro (sau ali thao ki hogch cai tiin lu(j_nvai truOng vii"'nkh6ng ~ Danh gia tieu chi: D~t/khong dC:lt.~ Ph§n III: KET LU~N, KIEN NGHJ K~t lu~n Phdn can nglin g9n, nhung phai neu aU(Jcnhiing win a~ sau: - S6 lugng va ti l~ ph~n tram (%) cac tieu chi d~t va kh6ng d~t Muc 1, Muc va Muc 3; - S6 lugng va ti l~ ph~n tram (%) cac tieu chi d~t va khong d~t Muc 4; - Muc danh gia cua doan danh gia ngoai: Muc ; - D~ nghi TruOng d~t KDCLGD C§.pdQ ; Ho~c: - D~ nghi TruOng dC:ltchu~n qU6c gia Muc dQ ; Ki~n nghj , thang niim 20 TRUONG DOA.N (Ky va ghi ro h9 ten) Ph§n IV: PHl} Ll}C 72 ' DV THAO HUaNG DAN tic DlNH NOI HAM, GQl Y TIM MINH CHUNG THEO TIEU CHuAN DANH GIA TRUONG TIEU HOC Ngay 22 thang nam 2018, B9 truong B9 GDDT ban hanh Thong tu s6 17/2018/TT-BGDDT Quy dinh vS ki€m dinh chit luong giao due va cong nhan dat chu~n quoc gia d6i voi tnrong tieu hoc (sau day viSt t~t la Thong tu s6 17/2018/TT-BGDDT) D€ tri€n khai danh gia truong ti€u hoc duoc thuan IQ'iva dung quy dinh, Cue Quan ly chit IUQngban hanh huong dfin xac dinh noi ham (yeu cau) va goi y tim minh chirng nhu sau: Ph~n I HUaNG DAN CHUNG L Trang danh gia ch~t luong, minh chung la nhtrng van ban, h6 so, s6 sach, bang, rna hinh, hien V?t d§: va dang co cua nha tnrcng phu hop voi yeu c~u (noi ham) tung tieu chi Minh chung dircc sir dung d€ chirng minh cho cac phan tich, giai thich tir dua cac nhan dinh, kSt lu?n trang baa caa tv danh gia Minh chUng dui ham cua chi bao: Nha truo'ng co cac ~iai phap giam sat vi~c thvc hi~n phuang huang, chi&n lugc xay dvng va phat trien G
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 3. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 3. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay