PHẦN 2. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

35 10 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:09

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank PhI} luc 4b (_\M{) M~u Phi~u phan tich tieu chi, tim minh chUng cho Mrrc ' cong At' - car n hfan: Nh om ac h O:;lC Tieu chi (Khoan ): Tieu chi (Khoan Phan tfeh tieu chi NQiham Cac cau hoi d~t (img voi m6i nQi ham) .) DltlflENCACMINItCHUNG Minh cluing Cin thu NO'ithu thap Ghi chu th~p THEO TIED CHi " T T MA minh Ten minh clurng chrmg • -Qtly~t , ve dinh S&, ban hanh, ho~c thOi di~m khao sat, di€u tra, phong v§n, quan sat S6: 16/QD- thang nam Noi ban hanh ho~c nh6m, ca nhan thirc hi~n Ghi chii sa CO' giao d\lc Dung ph6 thong A chung voi cac tieu chi: Bang t6ng hop thdng nam 20 TRUONG NHOM CONG TA.C , (Ky, ghi ro ho va ten) 36 , Phu luc Sa M§u Phi~u da~h gia tieu chi Truong Nh6m PHIEU DANH GIA TIEU CHi Tieu chuan: _ tu« chi: Mo ta hien trang (Mo ta lftn IUQ1 nrng chi bao theo nrng mire hoac c6 th~ mo ta thea PhV luc b Muc c6 rna minh chirng kern theo) 1.1 Muc a) b) c) 1.2.Muc (neu c6) • 1.3 Mire (neu c6) l:)iSm manh: K~ hoach cai tien chat hrong: TV danh gia: Mire Chi bao I:)~t/ Khong dat Muc2 Chi bao l:)~tI (Niu co) Khong dat Muc Chi bao (Niu co) a b c l:)~tI Khong dat I:)~t/Khong dat l:)~tIKhong dat * Ghi clni: - Truong hQ'Ptieu chi khong ghi cu thS chi bao a/b/c (tai mire danh gia hoac 3), d~ nghi danh d~u (*) VaG6 chi bao va ghi k~t qua danh gia dat/ khong dat, - 1:)6ivoi cac khong c6 chi bao: danh d~u gach ngang Xac nh~n cua nh6m trrrirng ., thang nam 20 NgrrOi vi~t (Ky va ghi ro h9 ten) 37 !l -Vi du 1: tu« chi Muc Chi bao D
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 2. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 2. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay