Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 (Luận văn thạc sĩ)

69 11 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:05

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MAI LOAN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA OXIT NANO ZnFe2O4 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MAI LOAN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA OXIT NANO ZnFe2O4 Ngành: Hóa vơ Mã ngành: 8.44.01.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hữu Thiềng THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Lê Hữu Thiềng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Mai Loan i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Hữu Thiềng người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Ban giám hiệu, phòng Đào tạo, khoa Hóa học - trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn cán phòng máy XRD, IR- Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng máy phân tích nhiệt - Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, phòng máy EDS, SEM, TEM - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực nghiệm hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian có hạn, khả nghiên cứu thân hạn chế nên kết nghiên cứu nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề trình bày luận văn để luận văn hoàn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Mai Loan ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Cấu trúc, tính chất oxit hỗn hợp kiểu spinel 1.1.1 Cấu trúc 1.1.2 Tính chất 1.2 Ứng dụng ZnFe2O4 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ZnFe2O4 1.4 Một số phương pháp tổng hợp ZnFe2O4 1.4.1 Phương pháp đồng tạo phức 1.4.2 Phương pháp đồng kết tủa 1.4.3 Phương pháp thủy nhiệt 1.4.4 Phương pháp đốt cháy 1.5 Các phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp phân tích nhiệt 1.5.2 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen 1.5.3 Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 10 1.5.4 Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 10 1.5.5 Phương pháp phổ tán xạ lượng tia X (EDS) 11 1.5.6 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 11 iii Chương 2: THỰC NGHIỆM 13 2.1 Dụng cụ, hoá chất 13 2.1.1 Dụng cụ, máy móc 13 2.1.2 Hoá chất 13 2.2 Tổng hợp ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy dung dịch 13 2.3 Tổng hợp ZnFe2O4 phương pháp đồng kết tủa 13 2.4 Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu 14 2.5 Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng quang xúc tác phân hủy metylen xanh vật liệu 15 2.5.1 Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh(MB) 15 2.5.2 Khảo sát thời gian đạt cân hấp phụ 15 2.5.3 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng vật liệu 16 2.5.4 Khảo sát ảnh hưởng thời gian chiếu sáng 16 2.5.5 Khảo sát khả tái sử dụng oxit ZnFe2O4 17 Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 18 3.1 Kết nghiên cứu vật liệu phương pháp phân tích nhiệt 18 3.2 Kết tổng hợp ZnFe 2O4 phương pháp đồng kết tủa (ZnFe2O4 ĐKT) 19 3.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung 19 3.2.2 Ảnh hưởng thời gian nung 21 3.2.3 Ảnh hưởng pH tạo mẫu 22 3.2.4 Kết luận 23 3.3 Kết tổng hợp ZnFe2O4 phương pháp đốt cháy (ZnFe2O4 ĐC) 24 3.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ nung 24 3.3.2 Ảnh hưởng pH tạo mẫu 25 3.3.3 Ảnh hưởng thời gian nung 26 3.3.4 Ảnh hưởng tỉ lệ mol (Zn2++Fe3+)/alanin 27 3.3.5 Kết luận 28 iv 3.4 Nghiên cứu đặc trưng ZnFe 2O4 tổng hợp từ điều kiện tối ưu 29 3.4.1 Kết nghiên cứu mẫu phương pháp SEM, TEM 29 3.4.2 Kết nghiên cứu mẫu phương pháp phổ tán xạ lượng tia X 31 3.4.3 Kết nghiên cứu mẫu phương pháp phổ hồng ngoại 32 3.5 Thăm dò khả quang xúc tác ZnFe 2O4 cho trình phân hủy MB 34 3.5.1 Kết khảo sát thời gian đạt cân hấp phụ 34 3.5.2 Kết khảo sát ảnh hưởng khối lượng vật liệu 35 3.5.3 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian chiếu sáng 37 3.5.4 Kết khảo sát khả tái sử dụng chất xúc tác ZnFe2O4 39 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 47 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ CH Cacbohydrazide DSC Differential scanning calorimetry (Phân tích nhiệt quét vi sai) DTA Differential thermal analysis (Phân tích nhiệt vi sai) EDS Energy dispersive X - ray spectroscopy (Phổ tán xạ lượng tia X) GPC Gas phase combustion (Đốt cháy pha khí) IR Infrared spectroscopy (Phổ hấp thụ hồng ngoại) MB Metylen blue (Metylen xanh) MDH Malonic acid dihydrazide ODH Oxalyl dihydrazide PAA Poly (acrylic axit) PEG Poly (etylen glicol) PGC Polimer gel combustion (Đốt cháy gel polime) PVA Poly (vinyl ancol) SC Solution combustion (Đốt cháy dung dịch) SEM Scanning electron microscope (Kính hiển vi điện tử quét) SSC Solid state combustion (Đốt cháy trạng thái rắn) TEM Transnission electron microscope (Kính hiển vi điện tử truyền qua) TFTA Tetra formal tris azine TGA Thermo gravimetric analysis (Phân tích nhiệt trọng lượng) UV Ultraviolet (Tia cực tím) XRD X-Ray diffraction (Nhiễu xạ tia X) iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số liệu xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh 15 Bảng 3.1 Kích thước hạt tinh thể ZnFe2O4 ĐKT nhiệt độ nung khác 20 Bảng 3.2 Kích thước hạt tinh thể ZnFe2O4 ĐKT thời gian nung khác 22 Bảng 3.3 Kích thước hạt tinh thể ZnFe2O4 ĐKT pH khác 23 Bảng 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ nung đến kích thước hạt tinh thể 25 Bảng 3.5 Ảnh hưởng pH đến kích thước hạt tinh thể 26 Bảng 3.6 Ảnh hưởng thời gian nung đến kích thước hạt tinh thể 27 Bảng 3.7 Ảnh hưởng tỉ lệ mol (Zn2++Fe3+)/alanin đến kích thước hạt tinh thể 28 Bảng 3.8 Khảo sát khả hấp phụ ZnFe2O4 ĐKT, ZnFe2O4 ĐC 34 Bảng 3.9 Ảnh hưởng khối lượng ZnFe2O4 ĐKT, ZnFe2O4 ĐC đến hiệu suất phân hủy MB 35 Bảng 3.10 Ảnh hưởng thời gian chiếu sáng đến hiệu suất phân hủy MB ZnFe2O4 ĐKT, ZnFe2O4 ĐC 37 Bảng 3.11 Hiệu suất phân hủy MB ứng với ZnFe2O4 tái sử dụng 39 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc ô mạng spinel Hình 2.1 Đồ thị đường chuẩn xác định nồng độ metylen xanh 15 Hình 3.1 Giản đồ phân tích nhiệt hỗn hợp đồng thể Zn(OH)2, Fe(OH)3 18 Hình 3.2 Giản đồ phân tích nhiệt gel ( Zn2+ + Fe3+)/alanin 19 Hình 3.3 Giản đồ XRD mẫu nhiệt độ nung khác 20 Hình 3.4.Giản đồ XRD mẫu thời gian nung khác 21 Hình 3.5 Giản đồ XRD mẫu pH khác 22 Hình 3.6 Giản đồ XRD mẫu ZnFe2O4 ĐKT tối ưu 23 Hình 3.7 Giản đồ XRD mẫu nhiệt độ nung khác 24 Hình 3.8 Giản đồ XRD mẫu pH khác 25 Hình 3.9 Giản đồ XRD mẫu thời gian khác 26 Hình 3.10 Giản đồ XRD mẫu tỉ lệ mol (Zn2++Fe3+)/alanin khác 28 Hình 3.11 Giản đồ XRD mẫu ZnFe2O4 ĐC điều kiện tối ưu 29 Hình 3.12 Ảnh SEM mẫu ZnFe 2O4 ĐKT tối ưu 30 Hình 3.13 Ảnh TEM mẫu ZnFe 2O4 ĐKT tối ưu 30 Hình 3.14 Ảnh SEM mẫu ZnFe 2O4 ĐC tối ưu 30 Hình 3.15 Ảnh TEM mẫu ZnFe 2O4 ĐC tối ưu 31 Hình 3.16 Phổ tán xạ lượng tia X mẫu ZnFe2O4 ĐKT tối ưu 31 Hình 3.17 Phổ tán xạ lượng tia X mẫu ZnFe2O4 ĐC tối ưu 32 Hình 3.18 Phổ hồng ngoại ZnFe 2O4 ĐKT tối ưu 32 Hình 3.19 Phổ hồng ngoại ZnFe 2O4 ĐC tối ưu 33 Hình 3.20 Sự phụ thuộc hiệu suất phản ứng phân hủy MB vào khối lượng chất xúc tác ZnFe2O4 ĐKT(a), ZnFe2O4 ĐC(b) 36 Hình 3.21 Sự phụ thuộc hiệu suất phân hủy MB ZnFe2O4 ĐKT(a), ZnFe2O4 ĐC(b) theo thời gian chiếu sáng 38 Hình 3.22 Sự phụ thuộc ln(C0/Ct) vào thời gian phản ứng có mặt ZnFe2O4 ĐKT(a), ZnFe2O4 ĐC(b) 38 Hình 3.23 Hiệu suất phân hủy MB vật liệu ZnFe2O4 ĐKT(a), ZnFe2O4 ĐC(b) 39 vi 18 Jun Yang, Xiaoci LI, Xizhu Deng, Zhidi Huang, Yuanming Zhang (2012), “Salt- assisted solution combustion synthesis of ZnFe2O4 nanoparticle and photocatalytic activity with TiO2(P25) as nanocomposite”, Journal of the Ceramic Society of Japan, vol 120, N0 12, pp 579-583 19 Kashina C Patil, Singanahally T Aruna and Sambandan Ekambaram (1997), “Combustion synthesis”, Current Opinion in Solid State and Materials Science, vol 2, pp 158 -165 20 Kashinath C.Patil, S.T.Aruna, Tanu Mimani (2002), “Combustion synthesis: an update”, Current Opinion in Solid State annd Materials Science, vol 6, pp 507 -512 21 KC Patil, MS Hegde, Tanu Rattan, ST Aruna (2008), “Chemistry of nanocrystalline oxide materials: Combustion synthesis, Properties and Application”, World Scientific 22 Kuharuangrong S (2007), “ Ionic conductivity of Sm, Gd, Dy and Er doped ceria”, J Power Sour, vol 171, pp 506 – 510 23 Marykutty Thomas, K C George (2009), “ Infrared and magnetic study of nanophase zinc ferrite”, Indian Journal of Pure & Applied Physics, vol 47, pp 81-86 24 Patil K C and Aruna S T (2002),“Redox methods in SHS practice in selfpropagating high temperature synthesis of materials”, Taylor and Francis, New York 25 Ren Ping, Zhang Junxi, Deng Huijong (2009), “Preparation and Microstructure of spinel zinc ferrite ZnFe2O4 by co-precipitation method”, Journal of Wuhan University of Technology- Mater.Sci.Ed, vol 24, pp 927 - 930 26 S.D Shenoya, P.A Joyb, M.R Anantharamana(2003) “Effect of mechanical milling on the structural, magnetic anddielectric properties of coprecipitated ultrafine zinc ferrite”, Journal of Magnetic and Magnetic Materials, vol 269, pp 217 - 226 45 27 Xiaodi Zhu, Fan Zhang, Meangjiao Wang, Jianjun Ding, Song Sun, Jun Bao, Chen Gao (2014), “ Facile synthesis, structure and visible light photocatalytic activity of recyclable ZnFe2O4/TiO2”, Applied Surface Science, vol 319, pp 83-89 28 Yongbo Li, Ran Yi, Aiguo Yan, Lianwen Deng, Kechao Zhou, Xiaohe Liu(2009),” Facile synthesis and properties of ZnFe 2O4 and ZnFe2O4/polypyrrole core-shell nanoparticles”, Solid State Sciences, vol 11, pp 1319 - 1324 29 Zhenbang Cao, Jia Zhang, Xiuxiu Ruan, Dan Chen, Jianyong Liu, Qiang Liu, Guangren Qian (2017), “ Electroplating sludge derived zinc-ferrite catalyst for the efficient photo-Fenton degradation of dye”, Journal of Environmental Management, vol 193, pp 146-153 46 CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Mai Loan (2018), “Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnFe2O4 phương pháp đồng kết tủa”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học, tập 23, số 2, trang 2-7 47 PHỤ LỤC Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 Lin (Cps) 180 170 160 150 140 130 d=2.539 120 110 100 90 80 d=1.284 40 d=1.491 50 d=1.629 60 d=2.100 d=2.976 70 30 20 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN 1.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 33.620 ° - Right Angle: 37.100 ° - Left Int.: 8.79 Cps - Right Int.: 9.03 Cps - Obs Max: 35.313 ° - d (Obs Max): 2.540 - Max Int.: 84.1 Cps - Net Height: 75.2 Cps - FWHM: 0.615 ° - Chord Mid.: 35.315 ° - Int B 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 99.47 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (nhiệt độ nung 500oC) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 170 d=2.543 160 150 140 130 120 110 100 d=1.278 d=1.379 20 d=1.623 d=1.707 30 d=1.921 40 d=2.107 50 d=2.493 60 d=2.664 70 d=2.983 80 d=1.489 90 d=3.673 Lin (Cps) 180 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN 2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 34.040 ° - Right Angle: 36.260 ° - Obs Max: 35.254 ° - Net Height: 116 Cps - FWHM: 0.406 ° - Chord Mid.: 35.261 ° - Raw Area: 85.84 Cps x deg - Net Area: 61.09 Cps x deg 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (nhiệt độ nung 600oC) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 d=2.544 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 170 150 d=1.491 160 d=1.623 Lin (Cps) 180 140 130 d=2.977 120 110 100 90 40 30 20 d=1.335 d=3.620 d=2.700 50 d=1.548 60 d=1.723 d=2.434 70 d=1.290 d=2.109 80 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN 3.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 33.950 ° - Right Angle: 36.620 ° - Obs Max: 35.256 ° - Net Height: 250 Cps - FWHM: 0.234 ° - Chord Mid.: 35.254 ° - Raw Area: 87.03 Cps x deg - Net Area: 73.49 Cps x deg 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 64.59 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (nhiệt độ nung 800oC) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 190 170 160 150 140 130 120 110 100 40 30 20 10 d=1.221 50 d=1.722 60 d=1.286 70 d=1.547 80 d=1.492 d=1.624 90 d=2.110 Lin (Cps) 180 d=2.542 d=2.984 200 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN 7.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 19.887 ° - End: 79.912 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 19.887 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 33.873 ° - Right Angle: 36.154 ° - Left Int.: 3.35 Cps - Right Int.: 3.35 Cps - Obs Max: 35.337 ° - d (Obs Max): 2.538 - Max Int.: 159 Cps - Net Height: 155 Cps - FWHM: 0.417 ° - Chord Mid.: 35.264 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 97.17 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (thời gian nung giờ) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 d=2.545 230 220 210 200 190 Lin (Cps) 180 170 160 150 140 130 120 110 40 30 20 d=1.335 d=2.435 50 d=1.375 60 d=1.427 70 d=1.720 80 d=2.107 d=2.982 d=1.623 90 d=1.288 d=1.492 100 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN 8.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 33.890 ° - Right Angle: 36.560 ° - Obs Max: 35.256 ° - Net Height: 190 Cps - FWHM: 0.314 ° - Chord Mid.: 35.253 ° - Raw Area: 97.39 Cps x deg - Net Area: 77.67 Cps x deg 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 84.52 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (thời gian nung giờ) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 d=2.542 190 170 160 150 140 130 120 110 d=2.434 50 d=2.109 60 40 30 20 d=1.286 d=1.623 70 d=1.721 80 d=1.332 90 d=1.491 100 d=2.985 Lin (Cps) 180 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN 9.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 33.500 ° - Right Angle: 36.290 ° - Obs Max: 35.274 ° - Net Height: 145 Cps - FWHM: 0.321 ° - Chord Mid.: 35.271 ° - Raw Area: 79.12 Cps x deg - Net Area: 58.35 Cps x deg 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (thời gian nung giờ) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 d=2.542 190 Lin (Cps) 180 170 160 150 140 130 120 110 100 40 30 d=1.835 d=2.104 50 20 d=1.286 60 d=1.719 70 d=1.623 d=2.977 80 d=1.490 90 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN 4.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 33.950 ° - Right Angle: 37.160 ° - Left Int.: 2.67 Cps - Right Int.: 4.20 Cps - Obs Max: 35.284 ° - d (Obs Max): 2.542 - Max Int.: 153 Cps - Net Height: 150 Cps - FWHM: 0.266 ° - Chord Mid.: 35.284 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 48.35 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (pH=8) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 d=2.544 200 190 170 160 150 140 130 120 110 100 d=1.491 90 d=1.287 d=1.623 d=1.719 d=1.692 d=1.756 d=2.033 d=1.903 20 d=2.204 30 d=2.112 40 d=2.300 50 d=3.893 60 d=3.636 70 d=2.637 d=2.980 80 d=4.319 Lin (Cps) 180 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN 5.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 34.280 ° - Right Angle: 36.140 ° - Obs Max: 35.338 ° - Net Height: 165 Cps - FWHM: 0.461 ° - Chord Mid.: 35.247 ° - Raw Area: 87.77 Cps x deg - Net Area: 75.59 Cps x deg 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 87.60 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (pH=9) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 d=2.542 190 170 160 d=2.985 Lin (Cps) 180 150 140 130 120 110 80 d=1.333 20 d=1.722 30 d=1.852 40 d=2.110 50 d=2.295 d=2.491 d=2.446 60 d=1.673 70 d=1.287 d=1.623 90 d=1.491 100 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN 6.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 1) Left Angle: 34.280 ° - Right Angle: 35.840 ° - Obs Max: 35.279 ° - Net Height: 151 Cps - FWHM: 0.241 ° - Chord Mid.: 35.283 ° - Raw Area: 60.67 Cps x deg - Net Area: 46.88 Cps x deg 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐKT (pH=11) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-4 200 190 180 170 160 150 140 130 Lin (Cps) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-4.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° Phụ lục 10 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (nhiệt độ nung 300oC) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-2 150 140 130 d=2.543 120 110 100 Lin (Cps) 90 80 70 10 d=1.286 d=1.265 20 d=1.338 d=2.447 30 d=1.721 d=2.105 40 d=1.622 d=2.979 50 d=1.491 60 80 70 60 50 40 30 20 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 32.540 ° - Right Angle: 37.760 ° - Left Int.: 4.35 Cps - Right Int.: 2.59 Cps - Obs Max: 35.268 ° - d (Obs Max): 2.543 - Max Int.: 101 Cps - Net Height: 97.7 Cps - FWHM: 0.607 ° - Chord Mid.: 35.272 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 75.81 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục 11 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (nhiệt độ nung 500oC) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-3 200 190 180 170 160 d=2.542 150 140 130 110 100 90 80 d=1.623 60 d=1.491 70 d=2.981 20 10 d=1.271 d=1.334 30 d=1.720 d=2.106 40 d=1.286 50 d=2.437 Lin (Cps) 120 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-3.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 33.710 ° - Right Angle: 37.490 ° - Left Int.: 2.97 Cps - Right Int.: 3.84 Cps - Obs Max: 35.270 ° - d (Obs Max): 2.543 - Max Int.: 130 Cps - Net Height: 126 Cps - FWHM: 0.500 ° - Chord Mid.: 35.267 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục 12 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (nhiệt độ nung 600oC) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-5 200 190 180 170 160 150 140 130 Lin (Cps) 120 110 100 90 d=2.541 80 70 60 30 20 d=1.488 d=1.621 40 d=2.103 d=2.983 50 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-5.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 32.690 ° - Right Angle: 37.490 ° - Left Int.: 9.90 Cps - Right Int.: 6.95 Cps - Obs Max: 35.279 ° - d (Obs Max): 2.542 - Max Int.: 60.1 Cps - Net Height: 51.7 Cps - FWHM: 0.901 ° - Chord Mid.: 35.302 ° - Int B 00-001-1109 (D) - Zinc Iron Oxide - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.40300 - b 8.40300 - c 8.40300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 593.339 - F Phụ lục 13 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (pH=3) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-6 200 190 180 170 160 150 140 130 110 100 90 80 70 d=2.540 60 50 d=1.723 20 d=1.620 30 d=1.490 40 d=2.107 Lin (Cps) 120 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-6.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 32.000 ° - Right Angle: 37.640 ° - Left Int.: 8.02 Cps - Right Int.: 7.95 Cps - Obs Max: 35.390 ° - d (Obs Max): 2.534 - Max Int.: 51.2 Cps - Net Height: 43.2 Cps - FWHM: 1.143 ° - Chord Mid.: 35.269 ° - Int B 00-001-1109 (D) - Zinc Iron Oxide - ZnFe2O4 - Y: 93.39 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.40300 - b 8.40300 - c 8.40300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 593.339 - F1 Phụ lục 14 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (pH=5) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4 - 12 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 170 160 140 130 120 110 d=2.544 150 d=2.906 Lin (Cps) 180 100 90 50 40 30 d=1.294 60 d=1.334 d=1.727 d=1.622 70 d=1.493 80 20 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-12.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 32.150 ° - Right Angle: 37.940 ° - Left Int.: 71.5 Cps - Right Int.: 53.0 Cps - Obs Max: 35.360 ° - d (Obs Max): 2.536 - Max Int.: 113 Cps - Net Height: 51.7 Cps - FWHM: 1.460 ° - Chord Mid.: 35.108 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 83.33 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục 15 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (pH=6) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-7 200 190 180 170 160 150 140 130 110 100 90 80 d=2.550 70 60 50 d=1.619 20 d=1.712 d=2.109 30 d=1.490 40 d=2.990 Lin (Cps) 120 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-7.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 32.480 ° - Right Angle: 39.140 ° - Left Int.: 7.63 Cps - Right Int.: 4.97 Cps - Obs Max: 35.206 ° - d (Obs Max): 2.547 - Max Int.: 44.1 Cps - Net Height: 37.5 Cps - FWHM: 1.056 ° - Chord Mid.: 35.240 ° - Int B 00-001-1109 (D) - Zinc Iron Oxide - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.40300 - b 8.40300 - c 8.40300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 593.339 - F Phụ lục 16 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (thời gian nung giờ) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4 - 13 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 d=2.550 Lin (Cps) 180 170 160 150 140 130 120 80 60 50 d=1.724 d=2.114 70 d=1.334 40 d=1.287 90 d=1.624 100 d=1.492 d=2.989 110 30 20 10 20 80 70 60 50 40 30 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-13.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 1) Left Angle: 32.930 ° - Right Angle: 37.400 ° - Left Int.: 43.2 Cps - Right Int.: 36.9 Cps - Obs Max: 35.169 ° - d (Obs Max): 2.550 - Max Int.: 148 Cps - Net Height: 108 Cps - FWHM: 0.770 ° - Chord Mid.: 35.183 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục 17 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (thời gian nung giờ) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4 - 11 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 d=2.550 200 190 170 160 150 140 130 d=2.989 120 110 90 70 d=1.628 80 d=1.492 100 d=2.107 60 50 d=1.279 Lin (Cps) 180 40 30 20 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-11.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 1) Left Angle: 32.990 ° - Right Angle: 37.880 ° - Left Int.: 54.3 Cps - Right Int.: 43.5 Cps - Obs Max: 35.166 ° - d (Obs Max): 2.550 - Max Int.: 167 Cps - Net Height: 117 Cps - FWHM: 0.915 ° - Chord Mid.: 35.161 ° - Int Br 00-022-1012 (I) - Franklinite, syn - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.44110 - b 8.44110 - c 8.44110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 601.447 - I/Ic Phụ lục 18 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (thời gian nung giờ) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-9 200 d=2.531 190 180 170 160 150 140 130 110 100 d=2.967 Lin (Cps) 120 90 80 70 d=1.615 d=1.483 60 30 d=2.474 d=2.425 d=2.811 40 20 d=1.714 d=2.098 50 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-9.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 33.860 ° - Right Angle: 37.310 ° - Left Int.: 6.85 Cps - Right Int.: 5.79 Cps - Obs Max: 35.431 ° - d (Obs Max): 2.531 - Max Int.: 163 Cps - Net Height: 156 Cps - FWHM: 0.313 ° - Chord Mid.: 35.433 ° - Int Br 00-001-1109 (D) - Zinc Iron Oxide - ZnFe2O4 - Y: 82.87 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.40300 - b 8.40300 - c 8.40300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 593.339 - F1 01-070-2551 (C) - Zincite, syn - ZnO - Y: 10.55 % - d x by: - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.24900 - b 3.24900 - c 5.20700 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63mc (186) - - 47.6012 - I/Ic PDF Phụ lục 19 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (tỉ lệ mol (Zn2+ + Fe3+)/alanin = 2:1) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-8 200 190 180 170 160 150 140 130 110 100 90 80 d=2.545 70 60 50 d=1.617 d=1.719 20 d=2.104 30 d=1.494 40 d=2.971 Lin (Cps) 120 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-8.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 1) Left Angle: 32.240 ° - Right Angle: 39.770 ° - Left Int.: 7.70 Cps - Right Int.: 4.17 Cps - Obs Max: 35.263 ° - d (Obs Max): 2.543 - Max Int.: 47.8 Cps - Net Height: 41.5 Cps - FWHM: 1.216 ° - Chord Mid.: 35.260 ° - Int B 00-001-1109 (D) - Zinc Iron Oxide - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.40300 - b 8.40300 - c 8.40300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 593.339 - F Phụ lục 20 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (tỉ lệ mol (Zn2+ + Fe3+)/alanin =1:3) 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - ZnFe2O4-10 200 190 180 170 d=2.534 160 150 140 130 110 100 90 60 d=1.618 d=2.970 70 d=1.717 d=2.102 30 d=2.475 d=2.814 50 40 20 d=1.486 80 d=3.459 Lin (Cps) 120 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: LoanTN ZnFe2O4-10.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 20.000 ° - Theta: 10.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 1) Left Angle: 33.320 ° - Right Angle: 37.640 ° - Left Int.: 4.61 Cps - Right Int.: 3.14 Cps - Obs Max: 35.399 ° - d (Obs Max): 2.534 - Max Int.: 134 Cps - Net Height: 130 Cps - FWHM: 0.406 ° - Chord Mid.: 35.384 ° - Int Br 00-001-1109 (D) - Zinc Iron Oxide - ZnFe2O4 - Y: 100.00 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.40300 - b 8.40300 - c 8.40300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - - 593.339 - F 01-070-2551 (C) - Zincite, syn - ZnO - Y: 16.09 % - d x by: - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.24900 - b 3.24900 - c 5.20700 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P63mc (186) - - 47.6012 - I/Ic PDF Phụ lục 21 Giản đồ XRD oxit nano ZnFe2O4 ĐC (tỉ lệ mol (Zn2+ + Fe3+)/alanin = 1:1) Phụ lục 22 Phổ hồng ngoại oxit nano ZnFe2O4 ĐKT tối ưu 80 Phụ lục 23 Phổ hồng ngoại oxit nano ZnFe2O4 ĐC tối ưu ... hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tìm kiếm ứng dụng chúng, thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả xúc tác oxit nano ZnFe2O4 Chương TỔNG QUAN 1.1 Cấu trúc, tính chất oxit hỗn hợp kiểu... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ MAI LOAN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA OXIT NANO ZnFe2O4 Ngành: Hóa vơ Mã ngành: 8.44.01.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ HĨA HỌC Người hướng dẫn khoa học:... 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ZnFe2O4 ZnFe2O4 nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhiều phương pháp khác Tác giả Chu Xiangfeng cộng [11] cơng trình nghiên cứu tổng hợp ZnFe2O4 kích thước nanomet
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay