Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

85 9 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:00

Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THAO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THAO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Lan Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết nội dung Đề tài Luận văn “Đánh giá hiệu công tác giao, cho thuê đất cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Ngun giai đoạn 2013 - 2017” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc có liên quan Kết trình bày Luận văn có trình nghiên cứu trung thực, chưa công bố trước Thái Nguyên, ngày tháng Học viên Trần Thị Thao năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thu thập tài liệu, tơi hồn thành luận văn Thạc sĩ với Đề tài ““Đánh giá hiệu công tác giao, cho thuê đất cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2017”, với nỗ lực thân, hướng dẫn chu đáo thầy, cô bạn bè, đồng nghiệp đơn vị công tác số đơn vị liên quan khác Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Đỗ Thị Lan thầy cô khoa tạo điều kiện cho tơi chọn đề tài có tính thực tiễn cao hướng dẫn tận tình, đóng góp nhiều ý kiến q báu q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn Lãnh đạo Sở Tài Tài nguyên môi trường, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên môi trường, Chi Cục Thuế huyện, phòng chun mơn thuộc UBND huyện Đại Từ, Lãnh đạo tập thể quan Thanh tra huyện Đại Từ tạo điều kiện thời gian tài liệu, góp ý để tơi hồn thành tốt luận văn Luận văn thành đúc kết trình học tập Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, kinh nghiệm đúc kết từ thực tế q trình cơng tác, làm việc tơi Trong q trình thực Luận văn, thân cố gắng không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận góp ý bổ sung bảo từ thầy, để luận văn hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Học viên Trần Thị Thao iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở khoa học 11 1.3 Cơ sở thực tiễn 12 1.3.1 Khái quát sách đất đai Trung Quốc 12 1.3.2 Khái quát sách giao đất, cho thuê đất Việt Nam 17 1.3.3 Tình hình sử dụng đất nước 22 1.4 Tình hình sử dụng đất tổ chức Việt Nam 27 1.4.1 Tình hình giao đất, cơng nhận quyền sử dụng đất tổ chức 28 1.4.2 Tình hình thuê đất tổ chức 31 1.4.3 Đánh giá thực trạng, quản lý tổ chức 31 Chương 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Địa điểm, thời gian đối tượng nghiên cứu 33 2.2 Nội dung nghiên cứu 33 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình sử dụng đất huyện Đại Từ 33 2.2.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 33 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất doanh nghiệp 33 2.2.4 Định hướng giải pháp sử dụng đấthiệu đất giao cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 34 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 iv 2.3.1 Thu thập số liệu thứ cấp 34 2.3.2 Thu thập số liệu sơ cấp tình hình sử dụng đất tổ chức 35 2.3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất phân tích đánh giá 37 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 37 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng đến sử dụng đất 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 3.1.2 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Đại Từ 41 3.1.3 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Đại Từ 46 3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 51 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất doanh nghiệp 64 3.4.1 Đánh giá sử dụng đất theo mục đích sử dụng 64 3.4.2 Hiệu kinh tế, xã hội môi trường 64 3.6 Định hướng giải pháp sử dụng đấthiệu đất giao cho thuê đất cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 68 3.6.1 Giải pháp thể chế sách 68 3.6.2 Giải pháp kinh tế - xã hội 68 3.6.3 Giải pháp kỹ thuật 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 v DANH MỤC CÁC BẢNG Biểu 1.1: Biến động diện tích đất nơng nghiệp toàn quốc 2016 23 Biểu 1.2: Biến động diện tích đất phi nơng nghiệp năm 2016 24 Bảng 1.3 Hiện trạng sử dụng đất đai nước tính đến ngày 31/12/2016 26 Bảng 1.4 Tổng số tổ chức phân theo loại hình sử dụng 28 Bảng 1.5 Tình hình giao đất, cơng nhận quyền sử dụng đất loại hình tổ chức 30 Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Đại Từ năm 2017 41 Bảng 3.2 Diện tích, dân số theo đơn vị hành củahuyện Đại Từ năm 2017 42 Bảng 3.3 Thực trạng sử dụng đất năm 2017 biến động so với số liệu thống kê đất đai năm 2016, 2015 năm 2014 48 Bảng 3.4 Tổng số tổ chức phân theo loại hình sử dụng địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 Bảng 3.5 Tổng số doanh nghiệp phân theo loại hình sử dụng địa bàn huyện Đại Từ 52 Bảng 3.6 Kết giao đất doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 53 Bảng 3.7 Kết cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 53 Bảng 3.8 Tình hình vi phạm doanh nghiệp việc sử dụng đất địa bàn huyện Đại Từ 57 Bảng 3.9 Tình hình doanh nghiệp thực việc nộp phí mơi trường địa bàn huyện Đại Từ 59 Bảng 3.10 Kết xử phạt vi phạm bảo vệ môi trường 60 Bảng 3.11 Tổng hợp tình hình thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất doanh nghiệp giai đoạn 2013-2017 địa bàn huyện Đại từ 62 Bảng 3.12 Kết thu tiền thuê đất qua năm 64 Bảng 3.13 Hiệu xã hội mà doanh nghiệp đem lại 65 Bảng 3.14 Đánh giá hiệu môi trường 67 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Cơ cấu nhóm đất tồn quốc năm 2016 22 Hình 1.2 Cơ cấu diện tích đất tổ chức phân theo vùng 27 Hình 3.1 Bản đồ địa giới hành huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai ln nguồn lực tự nhiên có vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong giai đoạn nay, nước ta trình đổi mới, thực cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước, xây dựng phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vai trò đất đai quan hệ đất đai ngày nhìn nhận đầy đủ hơn, tồn diện khoa học Nhằm phát huy nguồn lực đất đai, khai thác, bảo tồn sử dụng có hiệu đất đai việc quản lý Nhà nước đất đai việc làm cần thiết Là đại diện chủ sở hữu toàn đất đai phạm vi nước, Nhà nước có đầy đủ quyền chủ sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt đất đai Tuy nhiên thực tế, Nhà nước khơng trực tiếp khai thác lợi ích mảnh đất mà việc làm thuộc chủ thể Nhà nước giao quyền sử dụng đất Việc trao quyền sử dụng đất cho đối tượng sử dụng đất mặt thể ý chí Nhà nước chức nắm quyền lực tay, mặt khác thể ý chí Nhà nước với tư cách chủ sở hữu đất đai Nhà nước thực việc trao quyền sử dụng đất cho đối tượng sử dụng thông qua công tác giao đất, cho th đất Chính mà cơng tác giao đất, cho th đất khơng có ý nghĩa quan trọng quản lý đất đai Nhà nước mà có ý nghĩa, ảnh hưởng tới đời sống chủ thể sử dụng đất giao, thuê Giao đất, cho thuê đất công cụ quan trọng quản lý nhà nước đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư bước đầu phát huy nguồn lực đất đai phát triển đất nước Đại Từ huyện trung du miền núi cách xa trung tâm thành phố Thái Nguyên khu kinh tế lớn tỉnh, hệ thống giao thông nhà nước đầu tư phát triển nhiên hạn chế, đặc biệt xã vùng sâu vùng xa Các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển tạo điều kiện để giao lưu với vùng thu hút vốn đầu tư Song song với thuận lợi áp lực kinh tế, xã hội, quản lí sử dụng đất, cần thực tốt cơng tác quản lí nhà nước đất đai, đặc biệt công tác giao đất, cho thuê đất thu hồi đất Với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ năm gần dự báo phát triển kinh tế - xã hội tương lai, tác động q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa với gia tăng dân số nhu cầu sử dụng đất huyện ngày tăng, quỹ đất có hạn Cơng tác quản lý, sử dụng đất đai huyện Đại Từ nói chung, tổ chức kinh tế địa bàn huyện nói riêng thách thức lớn công tác quản lý nhà nước đất đai Trong tình hình nay, vi phạm pháp luật đất đai quản lý sử dụng diễn nhiều địa phương, xã, thị trấn đặc biệt tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư Hiện tượng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất đai, đất để hoang hóa khơng sử dụng, chậm triển khai dự án, tình trạng “quy hoạch treo” chưa ngăn chặn kịp thời, xảy Do vậy, để sử dụng đất hợp lý, hiệu theo quy định, cần phải đánh giá thực trạng sử dụng đất, nhằm cung cấp sở cho sử dụng đất hợp lý với giải pháp, quan điểm sinh thái phát triển bền vững Trước vấn đề trên, hướng dẫn trực tiếp cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu công tác giao, cho thuê đất cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2017” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ qua mặt: kinh tế, xã hội, mơi trường Từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục nhằm tăng cường hiệu công tác giao đất, cho thuê đất thời gian 62 Bảng 3.11 Tổng hợp tình hình thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất doanh nghiệp giai đoạn 2013-2017 địa bàn huyện Đại từ Đơn vị tính: 1000 đồng TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh nghiệp Công ty CP dược VTYT Thái Nguyên 8.937.600 9.542.571 5.055.680 Cơng ty CP khí Mỏ Việt Bắc 44,951,000 2014 37.530.489.154 1.351.168 28.591.226 8.937.600 9.542.571 5.055.680 133.809.019 Công ty CP lương thực Thái Nguyên 9,860,976 9,860,976 Công ty CP xuất nhập Thái Nguyên 2,766,400 2,766,400 20,705,328 20,705,328 6,502,340 6,502,340 20,915,985 19.346.385 2,205,000 2,205,000 2,205,000 196,512,792.0 1.037.516.382 1.378.546.691 10.131.514 0 1.354.365.414 574.108.347 10.131.376 15.520.773 199,500 199,500 199,500 Tổng Công ty phát hành sách Ngân hàng NN &PTNT Đại Từ Xí nghiệp thiếc Đại Từ Cơng ty Điện lực Thái Nguyên Công ty thương mại Thái Nguyên Công ty TNHH Thế Hệ Mới Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Đại Từ Doanh nghiệp tư nhân Anh Thắng Công ty CP gang thép Thái Nguyên - Mỏ than Phấn Mễ Công ty than Núi Hồng - VVMI Chi nhánh vật tư nông nghiệp Đại Từ Chi nhánh vật tư nông nghiệp bắc Đại Từ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Trạm thủy sản Núi Cốc 2013 Năm 2015 2016 2017 54.868.148.452 48.679.305.962 52.107.543.508 1.351.168 4.409.856 4.409.856 28.591.226 93.288.519 93.288.519 8.937.600 17.619.840 17.619.840 9.542.571 27.419.040 27.419.040 5.055.680 16.685.460 16.685.460 133.809.019 508.586.926 508.586.926 9,860,976 47.320.446 47.320.446 2,766,400 7.824.960 7.824.960 20,705,328 63.190.918 63.190.918 6,502,340 15.711.696 15.711.696 19.346.385 47.573.599 47.573.599 32.300.111.847 1,351,168 28,402,226 508,885,239 8,142,394.0 1,989,120 2,205,000 2,205,000 1.354.365.414 3.418.720.736 3.292.811.682 3.188.615.700 31.268.282 31.268.282 0 9.312.464 9.312.464 199,500 199,500 63 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Công ty CP khai khống Miền Núi Cơng ty CP chè Hà Thái 1,021,000 69.955.461 192.345.869 14.325.570 41.430.212 90.446.298 14.586.642 Bưu điện Đại Từ 2,589,160 2,589,160 2.961.960 15,273,600 15,273,600 201,600 70,988,157 70,988,157 Công ty xăng dầu Bắc Thái 7,871,000 7,871,000 Công ty CP Tân Linh 3,105,000 3,105,000 30.993.180 223.505.635 14.264.826 3.104.821 Công ty TNHH Doanh Trí 65,831,202 65,831,202 65,831,202 Cơng ty TNHH CNSH Phú Gia 45,323,146 45,323,146 45,323,146 30,053,330,449 31.582.442.260 37.193.683.139 Cty CP nhiệt điện An Khánh 429,146,665 429,146,665 429,146,665 429,146,665 429,146,665 HTX CN & VT Chiến Công 415,787,167.5 547.938.818 554.378.358 554.378.358 554.378.358 Công ty CP giống trồng Thái Nguyên 116,105,509.3 87.079.132 1.557.703.551 17.008.541 0 87.079.132 463.728.562 17.008.541 5.617.920 1.305.326.231 87.079.132 463.728.562 17.008.541 5.617.920 1.305.326.231 74.103.564 919.150.252 17.008.541 5.617.920 1.305.326.231 368.547.933 46,489,691.2 Công ty CP khách sạn DLCĐ Hồ Núi Cốc 82,641,664 Cơng ty CP chè Tín Đạt 10,396,274 Công ty CP XNK chè Đại Từ Thái Nguyên 69,601,108 Công ty CP chè Quân Chu Trung tâm viễn thông Đại Từ Công ty CP KD than Bắc Thái Công ty CP xi măng Quán Triều Công ty TNHH KTCBKS Núi Pháo 11,725,735.8 Công ty CP Kim Sơn Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc Công ty CP Hải Hiền Công ty CP Yên Phước Công ty CP đầu tư TM TNG 75.022.893 192.345.869 14.325.570 41.430.212 90.446.298 14.586.642 77.825.813 962.997.647 71.316.780 163.769.612 140.860.451 90.708.710 10.209.762 30.993.180 223.505.635 31.618.697 5.554.497 141.210.948 352.390.342 962.997.647 71.316.780 163.769.612 140.860.451 90.708.710 10.209.762 30.993.180 223.505.635 31.618.697 5.554.497 129.881.429 45,323,146 55.102.620 38.281.331.800 38.665.401.468 (Nguồn: Bộ thu tiền thuê đất huyện Đại Từ năm) 64 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất doanh nghiệp 3.4.1 Đánh giá sử dụng đất theo mục đích sử dụng Giai đoạn 2013 - 2017, Tổng số doanh nghiệp Nhà nước cho thuê đất 41 doanh nghiệp, với diện tích 44.565.337m2 Về doanh nghiệp sau nhận đất sử dụng đấthiệu quả, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy nhiên số doanh nghiệp vi phạm đất đai trình sử dụng đất 3.4.2 Hiệu kinh tế, xã hội môi trường * Hiệu kinh tế: Trong năm qua, doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ có bước phát triển nhanh số lượng quy mô đầu tư Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp chuyển biến phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc đóng góp đáng kể vào trì tăng trưởng kinh tế huyện Kết thể chi tiết Bảng 3.12 Bảng 3.12 Kết thu tiền thuê đất qua năm Năm Tổng số Diện tích Số tiền phải nộp doanh nghiệp (m2) (đồng) 2013 36 5.976.947 32.300.111.847 2014 36 8.976.381 37.530.489.154 2015 36 9.661.522 54.868.148.452 2016 36 9.850.599 48.679.305.962 2017 41 10.099.888 52.107.543.508 44.565.337 225.485.958.923 Tổng (Nguồn:Tổng hợp thu tiền thuê đất huyện Đại Từ hàng năm) 65 Các doanh nghiệp địa bàn thực tốt nghĩa vụ nộp thuế nhà nước, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương Tổng số thu nộp ngân sách doanh nghiệp địa bàn giai đoạn 2013-2017 225.485.958.923 đồng * Hiệu xã hội: Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định phát triển doanh nghiệp địa bàn huyện không đóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế chung huyện mà góp phần giải cơng ăn việc làm, cải thiện đời sống lao động cho người địa phương Kết thể chi tiết Bảng 3.14 Bảng 3.13 Hiệu xã hội mà doanh nghiệp đem lại TT Tên Doanh nghiệp Tổng Ngân hàng NN &PTNT Đại Từ Công ty Điện lực Thái Nguyên 10 11 12 13 14 Công ty CP dược VTYT Thái Ngun Cơng ty CP khí Mỏ Việt Bắc Công ty CP lương thực Thái Nguyên Công ty CP xuất nhập Thái Nguyên Công ty CP gang thép Thái Nguyên - Mỏ than Phấn Mễ Công ty than Núi Hồng - VVMI Trạm thủy sản Núi Cốc Công ty CP khách sạn DLCĐ Hồ Núi Cốc Bưu điện Đại Từ Công ty CP xi măng Quán Triều Công ty xăng dầu Bắc Thái Công ty TNHH CNSH Phú Gia 15 Công ty TNHH KTCBKS Núi Pháo 16 17 18 19 Cty CP nhiệt điện An Khánh Công ty CP Kim Sơn Công ty CP Yên Phước Công ty CP đầu tư TM TNG Địa Số lao động địa phương nhận 6.450 TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn Xã Cù Vân TT Hùng Sơn Xã Bản Ngoại 13 18 40 21 Xã Phục Linh 152 Xã Yên Lãng Xã Tân Thái Xã Tân Thái TT Hùng Sơn Xã An Khánh TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn Hà Thượng, Tân Linh, Phục Linh Xã An Khánh Xã Hà Thượng Xã Yên Lãng Xã Tiên Hội 326 20 140 14 35 13 100 4.000 40 30 45 1.430 (Nguồn:kết điều tra) 66 Qua bảng 3.13 cho thấy, doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ tạo công ăn việc làm cho phần lớn người lao động toàn huyện với 6.450 người lao động Công ty TNHHKTCBKS Núi Pháo thu hút, tuyển dụng số lao động lớn tồn huyện với số lượng 4.000 lao động, tiếp công ty CP đầu tư TM TNG tuyển dụng 1.430 lao động địa phương Nguồn thu ngân sách nhà nước từ doanh nghiệp địa bàn năm qua lớn, điều kiện để đầu tư phát triển sở hạ tầng, phát triển hoạt động xã hội cơng (y tế, giáo dục, xố đói giảm nghèo, ) Các doanh nghiệp địa bàn tích cực đóng góp, ủng hộ tài trợ cho nhiều dự án đầu tư cơng trình phúc lợi cơng cộng hoạt động văn hóa xã hội địa bàn Ngồi ra, doanh nghiệp nhiệt tình vận động lao động tham gia ủng hộ quỹ từ thiện như: Quỹ biển đảo, Quỹ chất độc màu da cam, Quỹ nhân đao, Quỹ bảo trẻ em,…  Hiệu môi trường Trong năm qua, địa bàn huyện Đại Từ tất doanh nghiệp Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực đầy đủ thủ tục môi trường: lập báo cáo tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trước vào hoạt động thủ tục theo quy định pháp luật; Tuy nhiên có 01 doanh nghiệp không thực việc nộp hồ sơ phương án khai thác Đề án Bảo vệ môi trường, đó, dừng hoạt động khai thác Trên địa bàn huyện Đại Từ có 05 đơn vị, doanh nghiệp khai thác khống sản kê khai nộp phí môi trường Hiệu môi trường hoạt động sản xuất doanh nghiệp thể qua bẳng 3.14 67 Bảng 3.14 Đánh giá hiệu môi trường Số doanh Số doanh Số doanh nghiệp nghiệp nghiệp gây thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Năm ô nhiễm thủ tục (%) nộp thuế, (%) môi mơi trường phí bảo vệ trường mơi trường 35/36 97,27 0 2013 35/36 97,27 100 2014 35/36 97,27 100 2015 35/36 97,27 100 2016 40/41 97,56 100 2017 (Nguồn:BC tình hình hoạt động nộp phí bảo vệ mơi trường doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ) Theo kết điều tra người dân vấn đề môi trường số dự án lớn địa bàn cho thấy việc gây ô nhiễm môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn huyện Chủ yếu ý kiến phản ánh người dân nhiễm mơi trường ( khói bụi, tiếng ồn, nước thải) tập trung chủ yếu Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Tuy nhiên qua kết kiểm tra quan chức cho thấy thông số môi trường doanh nghiệp đảm bảo quy chuẩn cho phép * Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trình sử dụng đất giao cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ: - Chất lượng quy hoạch sử dụng đất làm giao đất, cho thuê đất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tính dự báo lâu dài - Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến sách pháp luật đất đai, bảo vệ mơi trường hạn chế, chưa sâu rộng, nhận thức phận nhân dân, tổ chức chưa thực đầy đủ dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường chưa nghiêm, có vi phạm quản lý, sử dụng đất đai bảo vệ môi trường 68 - Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường quan chun mơn quyền cấp chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm sau tra, kiểm tra hạn chế, chưa triệt để, hiệu chưa cao, số vụ việc vi phạm để kéo dài chưa giải 3.6 Định hướng giải pháp sử dụng đấthiệu đất giao cho thuê đất cho doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ Để khắc phục tồn việc quản lý, sử dụng đất đai vi phạm pháp luật đất đai môi trường doanh nghiệp Nhà nước cho thuê đất địa bàn huyện Đại Từ, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển huyện, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố huyện Đại Từ nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung, thời gian tới cần thực tốt số giải pháp nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai doanh nghiệp tăng cường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đất đai thành phố, giải pháp là: 3.6.1 Giải pháp thể chế sách - Cần bố trí đủ kinh phí cho cơng tác quản lý nhà nước đất đai nói chung cho cơng tác giao đất, cho th đất nói riêng - Rà sốt ban hành văn hướng dẫn chi tiết Luật, Nghị định, Thông tư Quản lý đất đai bảo vệ mơi trường, Thực có hiệu chương trình, kế hoạch quản lý đất đai - Hồn thiện chế, sách quản lý đất đai bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất 3.6.2 Giải pháp kinh tế - xã hội - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, pháp luật bảo vệ môi trường đến cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, sở sản xuất, kinh doanh nhân dân địa bàn, bước tạo thói quen, nếp sống ý thức bảo vệ môi trường người dân 69 Phổ biến rộng rãi vấn đề môi trường quan trọng huyện, mục tiêu bản, nội dung hoạt động cần thiết bảo vệ mơi trường, chương trình trọng điểm bảo vệ môi trường đã, tiến hành tới tầng lớp nhân dân để không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ cơng dân nói chung, doanh nghiệp nói riêng việc quản lý sử dụng đất đai bảo vệ mơi trường đất Phát huy vai trò phương tiện truyền thơng như: đài phát thanh, truyền hình, báo chí để thực tuyên truyền - Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động thường xuyên, mở chương mục luật pháp liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường - Đẩy mạnh tăng cường công tác cải cách thủ tục hành để tạo hành phục vụ chuyên nghiệp, đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đất đai, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp - Kiện toàn máy tổ chức quản lý đất đai huyện đến sở đủ số lượng chất lượng Đồng thời thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao nâng cao trình độ, lực chun mơn nghiệp vụ, kỹ phục vụ cán làm công tác quản lý đất đai, cần quan tâm đến đạo đức, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo mối quan hệ thân thiện với doanh nghiệp, thân thiện với người sử dụng đất để tạo cầu nối doanh nghiệp với quan quản lý nhà nước - Cần lập quy hoạch sử dụng đất hợp lý, phù hợp dựa nhu cầu thực tế sản xuất người sử dụng đất doanh nghiệp Tăng cường rà soát nắm trạng nhu cầu sử dụng đất, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để quản lý có chặt chẽ có hiệu Triển khai thực tốt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Từ giai đoạn 2011-2020 làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất 70 - Thường xuyên tra, kiểm tra, giám sát thực quy định pháp luật đối tượng sử dụng đất áp dụng chế tài cần thiết để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, Giải dứt điểm vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đất đai không để kéo dài, tạo niềm tin cho người sử dụng đất doanh nghiệp - Thường xuyên tổ chức đối thoại để tiếp nhận phản ánh doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp 3.6.3 Giải pháp kỹ thuật Thực phân loại sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xử lý nghiêm sở vi phạm tiêu chuẩn môi trường Tiếp tục nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ thân thiện với môi trường, phát triển công nghệ xử lý tái chế, tái sử dụng chất thải; áp dụng công nghệ thông tin bảo vệ môi trường; xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất hơn; hình thành phát triển ngành công nghiệp môi trường, tạo thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp dịch vụ môi trường, phát triển kinh tế môi trường Tạo chế nhằm khuyến khích cơng tác đầu tư nghiên cứu sâu lĩnh vực tái chế chất thải, nghiên cứu cải tiến quy trình cơng nghệ sản xuất (nhất sở cũ, lạc hậu) 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất ngày thuận lợi hơn, trình tự, thủ tục thực đảm bảo theo quy định pháp luật; cấp, ngành quan tâm cải cách thủ tục hành nói chung lĩnh vực đất đai nói riêng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nhân dân thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất theo quy định pháp luật, đồng thời với nguồn tài nguyên vô phong phú tạo nên động lực thu hút nhà đầu tư đến với huyện Đại Từ Giai đoạn 2013-2017 địa bàn huyện Đại Từ tiến hành giao, cho thuê đất cho 41 doanh nghiệp với tổng diện tích 10.099.888 m đất Trong đó, năm 2013 cho thuê đất 36 doanh nghiệp, tổng diện tích 5.976.947 m2 Năm 2014 cho thuê đất 36 doanh nghiệp, tổng diện tích 8.976.381 m2 Năm 2015 cho thuê đất 36 doanh nghiệp, tổng diện tích 9.661.522 m2 Năm 2016 cho thuê đất 36 doanh nghiệp, tổng diện tích 9.850.599 m2 Năm 2017 cho thuê đất 41 doanh nghiệp, tổng diện tích 10.099.888 m2 Hầu hết doanh nghiệp sau nhà nước cho thuê đất sử dụng phát huy hiệu góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội Bên cạnh đó, số doanh nghiệp sau nhà mước giao, cho thuê đất chưa phát huy hiệu sử dụng đất như: Sử dụng đất không mục đích, để bị lấn chiếm, chậm tiến độ, khơng thực đúng, đầy đủ quy định pháp luật bảo vệ mơi trường,… gây lãng phí, xúc nhân dân Công tác quản lý nhà nước đất đai ngày cấp ủy đảng, quyền quan tâm, công tác kiểm tra thực tương đối thường xuyên; theo số liệu điều tra, thống kê Phòng Tài Ngun mơi trường huyện Đại Từ có doanh nghiệp vi phạm sử dụng đất với 7.206.444,2m2 sở 72 gây nhiễm mơi trường Tuy nhiên, có 01 doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực môi trường phát qua tra, Kết luận tra áp dụng hai khoản phạt vi phạm hành cho vi phạm: Chưa hồn tất thủ tục bảo vệ môi trường giai đoạn với đập thải quặng đi; phát khống sản sắt trình khai thác mà không báo cáo văn cho quan có thẩm quyền cấp phép Tổng mức phạt 510 triệu đồng Giai đoạn 2013-2017, doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ nhà nước giao đất mang lại hiệu to lớn mặt kinh tế, xã hội môi trường Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đóng góp đáng kể vào trì tăng trưởng kinh tế, nghiệp phát triển kinh tế chung huyện Đại Từ, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương; doanh nghiệp tích cực đóng góp, ủng hộ, tài trợ đầu tư cơng trình phúc lợi cơng cộng địa bàn, bên cạnh tạo cơng ăn việc làm cho phần lớn lao động địa phương, góp phần bình ổn đời sống nhân dân huyện Đại Từ Kiến nghị Từ vấn đề tồn việc việc quản lý sử dụng đất đai doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, xin nêu số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Để tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng đất Doanh nghiệp thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạo Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai địa bàn Tiếp tục tăng cường công tác tra, kiểm tra phát vi phạm việc quản lý sử dụng đất, tổ chức tra doanh nghiệp Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn cơng tác sử dụng đất Qua đó, kịp thời xử lý vi phạm để đảm bảo quỹ đất sử dụng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm Bên cạnh đó, thường xun tra kiểm tra cơng tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp địa bàn 73 2.3 Đối với Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát thẩm quyền, trách nhiệm quan, cán công chức thi hành công vụ; tổ chức kiểm tra doanh nghiệp Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn môi trường hiệu sử dụng đất đảm bảo tiết kiệm, luật; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm lĩnh vực môi trường, đất đai theo quy định - Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát nhân dân công tác quản lý đất đai bảo vệ môi trường 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường 2016, Kết kiểm thống kê đất đai toàn quốc năm 2016 Bộ Tài nguyên Môi trường 2016, Kết kiểm kê đất đai toàn quốc năm 2014 (Quyết định số 2712/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2016) Bộ Tài nguyên Môi trường 2009, Báo cáo kết kiểm kê quỹ đất tổ chức quản lý, sử dụng quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên môi trường 2017, Kết Luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ mơi trường, khống sản, đất đai tài ngun nước cơng ty TNHH Khai thác Chế biến Khống sản Núi Pháo; “Chiến lược phát triển ngành Quản lý đất đai Việt Nam giai đoạn 20102020 định hướng đến năm 2030” Chi cục thuế Đại Từ 2013, Bộ thu tiền thuê đất huyện Đại Từ; Chi cục thuế Đại Từ 2014, Bộ thu tiền thuê đất huyện Đại Từ; Chi cục thuế Đại Từ 2015, Bộ thu tiền thuê đất huyện Đại Từ; Chi cục thuế Đại Từ 2016, Bộ thu tiền thuê đất huyện Đại Từ; 10 Chi cục thuế Đại Từ 2017, Bộ thu tiền thuê đất huyện Đại Từ; 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), “Nghị số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Banh chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” 13 Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới vấn đề Việt Nam,http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanhtuu-KH-CN/Kinh-nghiem-quan-ly-dat-dai-cua-mot-so-nuoc-tren-thegioi-va-van-de-doi-voi-Viet-Nam-35616.html 75 14 Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất trị quốc gia 15 Phiếu điều tra 16 Tạp chí KHPL số 2/39/2007 Quá trình “ Thị trường hóa đất đai” Trung Quốc số đánh giá học kinh nghiệm 17 Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên 2017, Kết giao đất, cho thuê đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2013, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ; 19 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2014, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ; 20 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2015, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ; 21 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2016, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ; 22 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2017, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Từ; 23 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2016, Báo cáo rà sốt dự án sử dụng đất có yếu tố đầu tư nước ngoài; 24 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2013, Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Đại Từ; 25 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2014, Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Đại Từ; 26 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2015, Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Đại Từ; 27 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2016, Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Đại Từ; 28 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2017, Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Đại Từ 76 29 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2017, Niên giám thống kê huyện Đại Từ 30 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2016, Báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp hộ kinh doanh địa bàn; 31 Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ 2016, Báo cáo tình hình hoạt động khai thác, nộp phí bảo vệ mơi trường đơn vị khai thác khống sản địa bàn huyện Đại Từ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THAO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2017. .. đất địa bàn huyện Đại Từ 46 3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.1 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh. .. doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 50 3.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất giao, cho thuê doanh nghiệp địa bàn huyện Đại Từ 51 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay