đề thi học kì 2 lớp 12 ban cơ bản năm học 20152016 trường trung học phổ thông buôn hồ

16 7 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:00

SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂKTRƯỜNG THPT BUÔN HỒĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20142015MÔN: HOÁ HỌC 12 – BAN KHTNThời gian làm bài: 45 phút ( 30 câu trắc nghiệm)Họ và tên học sinh: Số báo danh: . . . . . .Cho: C=12, H=1, O=16, N=14, Ba=137, Cl=35,5, S=32, Al=27, Ag=108, K=39, Fe=56, Mg=24;Ca=40;Be=9;Sr=87,6(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học) Câu 1. Hợp kim đồng thau là:A. CuSn B. CuZnC. CuNi D. CuAu Câu 2. Dãy gồm các ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là :A. Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ag+.B. Fe2+, Zn2+, Cu2+, Ag+.C. Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+.D. Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+. Câu 3. Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được làA. 85 gam.B. 60 gam.C. 80 gam.D. 90 gam. Câu 4. Cho 1,12 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 100 ml dung dịch KOH 5,6% (d = 1,2 gml) thì thu được dung dịch B. Trong B có:AK2CO3.BKHCO3.CK2CO3 và KOH.DK2CO3và KHCO3. Câu 5. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp các kim loại Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 0,4 mol H2. Nếu cho một hỗn hợp kim loại như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lit khí H2 ( ĐKTC ). Khối lượng của Al và Mg trong hỗn hợp lần lượt là:A. 5,4 gam và 2,4 gam.B. 0,54 gam và 0,24 gam.C. 1,35 gam và 0,48 gam.D. 8,1 gam và 3,6 gam. Câu 6. Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? A. SO2. B. Cl2. C. NO2.D. H2S. Câu 7. Cho phương trình phản ứng: a Fe3O4 + b HNO3 > c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 OBiết hỗn hợp khí NO và NO2 thu được có tỉ khối so với H2 là 19 . Đồng thời a, b, c, d, e, f là hệ số cân bằng. Giá trị b trong phương trình phản ứng trên làA. 38 B. 18C. 48D. 28 Câu 8. Cho 3,9 g kali vào 101,8 g nước thu được dung dịch KOH có khối lượng riêng là 1,056 gml. Nồng độ % của dung dịch KOH là bao nhiêu ( Cho K=39, O=16, H=1)?A. 5,50%B. 5,30% C. 5,31% D. 5,20% SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút ( 30 câu trắc nghiệm) Mã đề 146 Họ tên học sinh: Số báo danh: Cho: C=12, H=1, O=16, N=14, Ba=137, Cl=35,5, S=32, Al=27, Ag=108, K=39, Fe=56, Mg=24;Ca=40;Be=9;Sr=87,6 (Học sinh khơng sử dụng bảng tuần hồn nguyên tố hoá học) Câu Hợp kim đồng thau là: A Cu-Sn B Cu-Zn C Cu-Ni D Cu-Au Câu Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa : A Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ag+ B Fe2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ 2+ 2+ 2+ + C Zn , Cu , Fe , Ag D Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+ Câu Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M Khối lượng muối thu A 85 gam B 60 gam C 80 gam D 90 gam Câu Cho 1,12 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 100 ml dung dịch KOH 5,6% (d = 1,2 g/ml) thu dung dịch B Trong B có: A K2CO3 B KHCO3 C K2CO3 KOH D K2CO3và KHCO3 Câu Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Mg Al dung dịch HCl thu 0,4 mol H Nếu cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lit khí H ( ĐKTC ) Khối lượng Al Mg hỗn hợp là: A 5,4 gam 2,4 gam B 0,54 gam 0,24 gam C 1,35 gam 0,48 gam D 8,1 gam 3,6 gam Câu Dẫn khơng khí bị nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất màu đen Khơng khí bị nhiễm bẩn khí sau đây? A SO2 B Cl2 C NO2 D H2S Câu Cho phương trình phản ứng: a Fe3O4 + b HNO3 > c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O Biết hỗn hợp khí NO NO2 thu có tỉ khối so với H2 19 Đồng thời a, b, c, d, e, f hệ số cân Giá trị b phương trình phản ứng A 38 B 18 C 48 D 28 Câu Cho 3,9 g kali vào 101,8 g nước thu dung dịch KOH có khối lượng riêng 1,056 g/ml Nồng độ % dung dịch KOH ( Cho K=39, O=16, H=1)? A 5,50% B 5,30% C 5,31% D 5,20% Câu Cặp chất không xảy phản ứng A Ag + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Fe + Cu(NO3)2 D Zn + Fe(NO3)2 Câu 10 Cho m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ thu dung dịch X có nồng độ % 21,3025% 3,36 lít H2 (đktc) Cô cạn dung dịch X thu 80,37 gam muối khan m có giá trị : A.25,08 gam B 28,98 gam C 18,78 gam D 24,18 gam Câu 11 Ứng dụng sau thạch cao nung (CaSO4.H2O)? A Đúc khn B Bó bột gẫy xương C Nặn tượng D Thức ăn cho người động vật Câu 12 Giả sử gang thép hợp kim sắt với cacbon sắt phế liệu gồm sắt, cacbon Fe2O3 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: t Fe2 O3 + 3C → Fe + 3CO2 Khối lượng sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3 , 1% C ) cần dùng để luyện với gang 5% C lò luyện thép Martin, nhằm thu loại thép 1%C : A 1,50 B 2,93 C 2,15 D 1,82 Câu 13 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, ta thấy: A Khơng có tượng B Xuất kết tủa trắng đồng thời có khí bay Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! C Xuất kết tủa trắng, sau kết tủa tan dần D Xuất kết tủa trắng Câu 14 Chỉ dùng thuốc thử số thuốc thử cho sau để nhận biết khí: Cl 2, O2, HCl ? A Giấy q tím khơ B Que đóm than hồng C Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein D Giấy q tím ẩm Câu 15 Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu nghiên cứu sử dụng thay số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? A Xăng, dầu B Khí hidro C Than đá D Khí butan (gaz) Câu 16 Thø tù gi¶m dần bán kính nguyên tử ion sau ®©y ®óng: A Mg2+ > Na+ > Ne B Na+ > Ne > Mg2+ C Na2+ > Mg2+ > Ne D Ne > Na+ > Mg2+ Câu 17 Với có mặt oxi khơng khí, đồng bị tan dung dịch H2SO4 (loãng) theo phản ứng sau: A 2Cu + 2H2SO4(l) +O2 C Cu + H2SO4(l)  →  → 2CuSO4 + 2H2O CuSO4 + H2 B 3Cu + 4H2SO4(l) + O2 D Cu + 2H2SO4 (l)  →  → 3CuSO4 +SO2 + 4H2O CuSO4 + SO2 + 2H2O Câu 18 Cho 2,04 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Mg vào 100ml dd Cu(NO3)2, phản ứng xong thu 2,76 gam chất rắn dung dịch Y Thêm dd NaOH dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô nung khơng khí nhiệt độ cao thu 1,8 gam chất rắn Nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO 3)2 là: A 0,25 B 0,3 C 0,2 D 0,35 Câu 19 Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước có tác dụng bảo vệ sinh vật trái đất không bị xạ cực tím Chất A Ozon B Cacbon đioxit C Oxi D Lưu huỳnh đioxit Câu 20 Dãy gồm chất thuốc gây nghiện cho người A Penixilin, paradol, cocain B Cocain, seduxen, cafein C Heroin, seduxen, erythromixin D Ampixilin, erythromixin, cafein Câu 21 Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A CaO B Dung dịch Ba(OH)2 C Nước brom D Dung dịch NaOH Câu 22 Kim loại sau có phản ứng với dung dịch CuSO4? A Na, Hg, Ni B Ba, Zn, Hg C Mg, Al, Ag D Fe, Mg, Na Câu 23 Sắp xếp kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện: A Ag, Cu, Al, Fe B Al, Fe, Cu, Ag C Cu, Ag, Al, Fe D Fe, Cu, Ag, Al Câu 24 Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm kim loại nhóm IIA chu kì bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 6,72 lít H2 (ở đktc) Vậy kim loại là: A Ca Sr B Be Mg C Sr Ba D Mg Ca Câu 25 Hoà tan 30,4 gam FeSO4 vào dd chứa 0,06 mol HCl thu dd A Đem điện phân dd A với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ I = 1,34A Tính thể tích khí điện cực (anot catot), biết hiệu suất điện phân 100% A 0,896 lit B 0,448 lit C 1,568 lit D 0,672 lit Câu 26 Cho hỗn hợp bột X gồm kim loại Cu, Zn Fe Để tách riêng Cu khỏi hỗn hợp mà khơng làm thay đổi khối lượng Cu cho hỗn hợp X tác dụng với A dung dịch CuSO4 dư B dung dịch NaOH dư C dung dịch H2SO4 đặc, nguội D dung dịch H2SO4 loãng, dư Câu 27 Oxit có tính lưỡng tính: A CaO B Fe2O3 C Al2O3 D CuO Câu 28 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 ,Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong: A HCl dư B AgNO3 dư C NH3 dư D NaOH dư Câu 29 Cấu hình electron Cu A [Ar]4s13d10 B [Ar]4s23d9 C [Ar]3d104s1 D [Ar]3d94s2 Câu 30 Cho lượng bột sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 2,24 lít khí X (đktc) Khối lượng kim loại dùng A 8,4 gam B 6,4 gam C 2,24 gam D 5,6 gam HẾT Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BN HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút ( 30 câu trắc nghiệm) Mã đề 180 Họ tên học sinh: Số báo danh: Cho: C=12, H=1, O=16, N=14, Ba=137, Cl=35,5, S=32, Al=27, Ag=108, K=39, Fe=56, Mg=24;Ca=40;Be=9;Sr=87,6 (Học sinh không sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hố học) Câu Giả sử gang thép hợp kim sắt với cacbon sắt phế liệu gồm sắt, cacbon Fe2O3 t0 Fe2 O3 + 3C → Fe + 3CO2 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: Khối lượng sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3 , 1% C ) cần dùng để luyện với gang 5% C lò luyện thép Martin, nhằm thu loại thép 1%C : A 1,50 B 1,82 C 2,93 D 2,15 Câu Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm kim loại nhóm IIA chu kì bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 6,72 lít H2 (ở đktc) Vậy kim loại là: A Be Mg B Sr Ba C Mg Ca D Ca Sr Câu Hoà tan 30,4 gam FeSO4 vào dd chứa 0,06 mol HCl thu dd A Đem điện phân dd A với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ I = 1,34A Tính thể tích khí điện cực (anot catot), biết hiệu suất điện phân 100% A 0,672 lit B 0,448 lit C 0,896 lit D 1,568 lit Cõu Thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử ion sau đúng: A Mg2+ > Na+ > Ne B Na+ > Ne > Mg2+ C Ne > Na+ > Mg2+ D Na2+ > Mg2+ > Ne Câu Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu nghiên cứu sử dụng thay số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? A Xăng, dầu B Than đá C Khí butan (gaz) D Khí hidro Câu Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước có tác dụng bảo vệ sinh vật trái đất khơng bị xạ cực tím Chất A Ozon B Oxi C Cacbon đioxit D Lưu huỳnh đioxit Câu Cấu hình electron Cu A [Ar]3d104s1 B [Ar]4s23d9 C [Ar]3d94s2 D [Ar]4s13d10 Câu Ứng dụng sau thạch cao nung (CaSO4.H2O)? A Đúc khn B Bó bột gẫy xương C Thức ăn cho người động vật D Nặn tượng Câu Cho hỗn hợp bột X gồm kim loại Cu, Zn Fe Để tách riêng Cu khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng Cu cho hỗn hợp X tác dụng với A dung dịch CuSO4 dư B dung dịch H2SO4 đặc, nguội C dung dịch H2SO4 loãng, dư D dung dịch NaOH dư Câu 10 Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M Khối lượng muối thu A 60 gam B 90 gam C 80 gam D 85 gam Câu 11 Cho 3,9 g kali vào 101,8 g nước thu dung dịch KOH có khối lượng riêng 1,056 g/ml Nồng độ % dung dịch KOH ( Cho K=39, O=16, H=1)? A 5,31% B 5,50% C 5,20% D 5,30% Câu 12 Cho phương trình phản ứng: a Fe3O4 + b HNO3 > c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O Biết hỗn hợp khí NO NO2 thu có tỉ khối so với H2 19 Đồng thời a, b, c, d, e, f hệ số cân Giá trị b phương trình phản ứng A 48 B 28 C 18 D 38 Câu 13 Dãy gồm chất thuốc gây nghiện cho người A Ampixilin, erythromixin, cafein B Cocain, seduxen, cafein C Heroin, seduxen, erythromixin D Penixilin, paradol, cocain Câu 14 Sắp xếp kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện: A Ag, Cu, Al, Fe B Al, Fe, Cu, Ag C Cu, Ag, Al, Fe D Fe, Cu, Ag, Al Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 15 Chỉ dùng thuốc thử số thuốc thử cho sau để nhận biết khí: Cl 2, O2, HCl ? A Giấy q tím khơ B Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein C Que đóm than hồng D Giấy q tím ẩm Câu 16 Cho lượng bột sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 2,24 lít khí X (đktc) Khối lượng kim loại dùng A 5,6 gam B 2,24 gam C 8,4 gam D 6,4 gam Câu 17 Dẫn khơng khí bị nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất màu đen Khơng khí bị nhiễm bẩn khí sau đây? A Cl2 B SO2 C H2S D NO2 Câu 18 Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A Dung dịch NaOH B Dung dịch Ba(OH)2 C Nước brom D CaO Câu 19 Kim loại sau có phản ứng với dung dịch CuSO4? A Fe, Mg, Na B Mg, Al, Ag C Na, Hg, Ni D Ba, Zn, Hg Câu 20 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, ta thấy: A Khơng có tượng B Xuất kết tủa trắng đồng thời có khí bay C Xuất kết tủa trắng, sau kết tủa tan dần D Xuất kết tủa trắng Câu 21 Oxit có tính lưỡng tính: A Fe2O3 B CuO C CaO D Al2O3 Câu 22 Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa : A Fe2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ B Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+ 2+ 2+ 2+ + C Zn , Cu , Fe , Ag D Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ag+ Câu 23 Cho 1,12 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 100 ml dung dịch KOH 5,6% (d = 1,2 g/ml) thu dung dịch B Trong B có: A K2CO3 B KHCO3 C K2CO3 KOH D K2CO3và KHCO3 Câu 24 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Mg Al dung dịch HCl thu 0,4 mol H Nếu cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lit khí H ( ĐKTC ) Khối lượng Al Mg hỗn hợp là: A 5,4 gam 2,4 gam B 0,54 gam 0,24 gam C 8,1 gam 3,6 gam D 1,35 gam 0,48 gam Câu 25 Hợp kim đồng thau là: A Cu-Sn B Cu-Au C Cu-Ni D Cu-Zn Câu 26 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 ,Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong: A HCl dư B NaOH dư C NH3 dư D AgNO3 dư Câu 27 Cho 2,04 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Mg vào 100ml dd Cu(NO3)2, phản ứng xong thu 2,76 gam chất rắn dung dịch Y Thêm dd NaOH dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khơ nung khơng khí nhiệt độ cao thu 1,8 gam chất rắn Nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO 3)2 là: A 0,25 B 0,3 C 0,35 D 0,2 Câu 28 Cho m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ thu dung dịch X có nồng độ % 21,3025% 3,36 lít H2 (đktc) Cô cạn dung dịch X thu 80,37 gam muối khan m có giá trị : A.25,08 gam B 28,98 gam C 18,78 gam D 24,18 gam Câu 29 Với có mặt oxi khơng khí, đồng bị tan dung dịch H2SO4 (loãng) theo phản ứng sau: A Cu + 2H2SO4 (l)  → B 3Cu + 4H2SO4(l) + O2 C Cu + H2SO4(l)  → CuSO4 + SO2 + 2H2O  → 3CuSO4 + SO2 + 4H2O CuSO4 + H2 D 2Cu + 2H2SO4(l) +O2  → 2CuSO4 + 2H2O Câu 30 Cặp chất không xảy phản ứng A Ag + Cu(NO3)2 B Zn + Fe(NO3)2 C Fe + Cu(NO3)2 D Cu + AgNO3 HẾT Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút ( 30 câu trắc nghiệm) Mã đề 214 Họ tên học sinh: Số báo danh: Cho: C=12, H=1, O=16, N=14, Ba=137, Cl=35,5, S=32, Al=27, Ag=108, K=39, Fe=56, Mg=24;Ca=40;Be=9;Sr=87,6 (Học sinh không sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hố học) Câu Cho 3,9 g kali vào 101,8 g nước thu dung dịch KOH có khối lượng riêng 1,056 g/ml Nồng độ % dung dịch KOH ( Cho K=39, O=16, H=1)? A 5,30% B 5,50% C 5,20% D 5,31% Câu Cho 2,04 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Mg vào 100ml dd Cu(NO3)2, phản ứng xong thu 2,76 gam chất rắn dung dịch Y Thêm dd NaOH dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô nung không khí nhiệt độ cao thu 1,8 gam chất rắn Nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO 3)2 là: A 0,3 B 0,35 C 0,2 D 0,25 Câu Cấu hình electron Cu A [Ar]4s13d10 B [Ar]3d94s2 C [Ar]3d104s1 D [Ar]4s23d9 Câu Oxit có tính lưỡng tính: A Al2O3 B CaO C Fe2O3 D CuO Câu Ứng dụng sau khơng phải thạch cao nung (CaSO4.H2O)? A Bó bột gẫy xương B Nặn tượng C Thức ăn cho người động vật D Đúc khuôn Câu Với có mặt oxi khơng khí, đồng bị tan dung dịch H2SO4 (loãng) theo phản ứng sau: → CuSO + H A Cu + H2SO4(l)  → 2CuSO + 2H O B 2Cu + 2H2SO4(l) +O2  → CuSO + SO + 2H O C Cu + 2H2SO4 (l)  2 → 3CuSO + SO + 4H O D 3Cu + 4H2SO4(l) + O2  2 Câu Cho phương trình phản ứng: a Fe3O4 + b HNO3 > c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O Biết hỗn hợp khí NO NO2 thu có tỉ khối so với H2 19 Đồng thời a, b, c, d, e, f hệ số cân Giá trị b phương trình phản ứng A 48 B 28 C 38 D 18 Câu Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 ,Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong: A AgNO3 dư B NaOH dư C HCl dư D NH3 dư Câu Cho lượng bột sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 2,24 lít khí X (đktc) Khối lượng kim loại dùng A 5,6 gam B 6,4 gam C 2,24 gam D 8,4 gam Câu 10 Dẫn khơng khí bị ô nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất màu đen Khơng khí bị nhiễm bẩn khí sau đây? A H2S B Cl2 C SO2 D NO2 Câu 11 Giả sử gang thép hợp kim sắt với cacbon sắt phế liệu gồm sắt, cacbon Fe2O3 t Fe2 O3 + 3C → Fe + 3CO2 Khối lượng sắt phế liệu (chứa Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: 40% Fe2O3 , 1% C ) cần dùng để luyện với gang 5% C lò luyện thép Martin, nhằm thu loại thép 1%C : A 2,15 B 2,93 C 1,50 D 1,82 Câu 12 Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước có tác dụng bảo vệ sinh vật trái đất khơng bị xạ cực tím Chất A Ozon B Lưu huỳnh đioxit C Cacbon đioxit D Oxi Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 13 Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa : A Fe2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ B Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ag+ C Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+ D Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+ Câu 14 Cho 1,12 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 100 ml dung dịch KOH 5,6% (d = 1,2 g/ml) thu dung dịch B Trong B có: A K2CO3 B KHCO3 C K2CO3 KOH D K2CO3và KHCO3 Câu 15 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Mg Al dung dịch HCl thu 0,4 mol H Nếu cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lit khí H ( ĐKTC ) Khối lượng Al Mg hỗn hợp là: A 5,4 gam 2,4 gam B 1,35 gam 0,48 gam.C 0,54 gam 0,24 gam D 8,1 gam 3,6 gam Câu 16 Chỉ dùng thuốc thử số thuốc thử cho sau để nhận biết khí: Cl 2, O2, HCl ? A Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein B Giấy q tím khơ C Giấy q tím ẩm D Que đóm than hồng Câu 17 Cặp chất không xảy phản ứng A Cu + AgNO3 B Zn + Fe(NO3)2 C Fe + Cu(NO3)2 D Ag + Cu(NO3)2 Câu 18 Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu nghiên cứu sử dụng thay số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? A Xăng, dầu B Than đá C Khí butan (gaz) D Khí hidro Câu 19 Sắp xếp kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện: A Cu, Ag, Al, Fe B Fe, Cu, Ag, Al C Ag, Cu, Al, Fe D Al, Fe, Cu, Ag Câu 20 Thø tù giảm dần bán kính nguyên tử ion sau đúng: A Na+ > Ne > Mg2+ B Ne > Na+ > Mg2+ C Na2+ > Mg2+ > Ne D Mg2+ > Na+ > Ne Câu 21 Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A CaO B Nước brom C Dung dịch NaOH D Dung dịch Ba(OH)2 Câu 22 Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M Khối lượng muối thu A 85 gam B 60 gam C 80 gam D 90 gam Câu 23 Hợp kim đồng thau là: A Cu-Sn B Cu-Au C Cu-Zn D Cu-Ni Câu 24 Cho hỗn hợp bột X gồm kim loại Cu, Zn Fe Để tách riêng Cu khỏi hỗn hợp mà khơng làm thay đổi khối lượng Cu cho hỗn hợp X tác dụng với A dung dịch H2SO4 đặc, nguội B dung dịch NaOH dư C dung dịch H2SO4 loãng, dư D dung dịch CuSO4 dư Câu 25 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, ta thấy: A Khơng có tượng B Xuất kết tủa trắng đồng thời có khí bay C Xuất kết tủa trắng, sau kết tủa tan dần D Xuất kết tủa trắng Câu 26 Dãy gồm chất thuốc gây nghiện cho người A Cocain, seduxen, cafein B Penixilin, paradol, cocain C Ampixilin, erythromixin, cafein D Heroin, seduxen, erythromixin Câu 27 Hoà tan 30,4 gam FeSO4 vào dd chứa 0,06 mol HCl thu dd A Đem điện phân dd A với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ I = 1,34A Tính thể tích khí điện cực (anot catot), biết hiệu suất điện phân 100% A 0,896 lit B 0,448 lit C 0,672 lit D 1,568 lit Câu 28 Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm kim loại nhóm IIA chu kì bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 6,72 lít H2 (ở đktc) Vậy kim loại là: A Mg Ca B Be Mg C Sr Ba D Ca Sr Câu 29 Cho m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ thu dung dịch X có nồng độ % 21,3025% 3,36 lít H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch X thu 80,37 gam muối khan m có giá trị : A.25,08 gam B 28,98 gam C 18,78 gam D 24,18 gam Câu 30 Kim loại sau có phản ứng với dung dịch CuSO4? A Na, Hg, Ni B Mg, Al, Ag C Fe, Mg, Na D Ba, Zn, Hg Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! HẾT Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút (30 câu trắc nghiệm) Mã đề 248 Họ tên học sinh: Số báo danh: Cho: C=12, H=1, O=16, N=14, Ba=137, Cl=35,5, S=32, Al=27, Ag=108, K=39, Fe=56, Mg=24;Ca=40;Be=9;Sr=87,6 (Học sinh không sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hố học) Câu Cho hỗn hợp bột X gồm kim loại Cu, Zn Fe Để tách riêng Cu khỏi hỗn hợp mà khơng làm thay đổi khối lượng Cu cho hỗn hợp X tác dụng với A dung dịch CuSO4 dư B dung dịch H2SO4 loãng, dư C dung dịch NaOH dư D dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu Dẫn khơng khí bị nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất màu đen Khơng khí bị nhiễm bẩn khí sau đây? A NO2 B SO2 C H2S D Cl2 Câu Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa : A Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ag+ B Fe2+, Zn2+, Cu2+, Ag+ 2+ 2+ 2+ + C Zn , Cu , Fe , Ag D Zn2+, Cu2+, Fe2+, Ag+ Câu Cho phương trình phản ứng: a Fe3O4 + b HNO3 > c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O Biết hỗn hợp khí NO NO2 thu có tỉ khối so với H2 19 Đồng thời a, b, c, d, e, f hệ số cân Giá trị b phương trình phản ứng A 28 B 48 C 18 D 38 Câu Cho 1,12 lít CO2 (đktc) hấp thụ hồn tồn vào 100 ml dung dịch KOH 5,6% (d = 1,2 g/ml) thu dung dịch B Trong B có: A K2CO3 B KHCO3 C K2CO3 KOH D K2CO3và KHCO3 Câu Với có mặt oxi khơng khí, đồng bị tan dung dịch H2SO4 (loãng) theo phản ứng sau: → 2CuSO + 2H O A 2Cu + 2H2SO4(l) +O2  → CuSO + H B Cu + H2SO4(l)  → CuSO + SO + 2H O C Cu + 2H2SO4 (l)  2 → 3CuSO + SO + 4H O D 3Cu + 4H2SO4(l) + O2  2 Câu Giả sử gang thép hợp kim sắt với cacbon sắt phế liệu gồm sắt, cacbon Fe2O3 t0 Fe O + 3C → Fe + 3CO2 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: Khối lượng sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3 , 1% C ) cần dùng để luyện với gang 5% C lò luyện thép Martin, nhằm thu loại thép 1%C : A 2,15 B 1,50 C 1,82 D 2,93 Câu Kim loại sau có phản ứng với dung dịch CuSO4? A Ba, Zn, Hg B Mg, Al, Ag C Na, Hg, Ni D Fe, Mg, Na Câu Sắp xếp kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện: A Fe, Cu, Ag, Al B Al, Fe, Cu, Ag C Ag, Cu, Al, Fe D Cu, Ag, Al, Fe Câu 10 Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M Khối lượng muối thu A 80 gam B 60 gam C 85 gam D 90 gam Câu 11 Cấu hình electron Cu A [Ar]4s13d10 B [Ar]3d94s2 C [Ar]4s23d9 D [Ar]3d104s1 Câu 12 Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A Dung dịch NaOH B Nước brom C Dung dịch Ba(OH)2 D CaO Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Câu 13 Dãy gồm chất thuốc gây nghiện cho người A Heroin, seduxen, erythromixin B Ampixilin, erythromixin, cafein C Penixilin, paradol, cocain D Cocain, seduxen, cafein Câu 14 Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu nghiên cứu sử dụng thay số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ? A Khí butan (gaz) B Than đá C Xăng, dầu D Khí hidro Câu 15 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, ta thấy: A Khơng có tượng B Xuất kết tủa trắng, sau kết tủa tan dần C Xuất kết tủa trắng D Xuất kết tủa trắng đồng thời có khí bay Câu 16 Hồ tan 30,4 gam FeSO4 vào dd chứa 0,06 mol HCl thu dd A Đem điện phân dd A với điện cực trơ có màng ngăn với cường độ I = 1,34A Tính thể tích khí điện cực (anot catot), biết hiệu suất điện phân 100% A 0,448 lit B 1,568 lit C 0,672 lit D 0,896 lit Câu 17 Thø tù gi¶m dần bán kính nguyên tử ion sau ®©y ®óng: A Mg2+ > Na+ > Ne B Na+ > Ne > Mg2+ C Na2+ > Mg2+ > Ne D Ne > Na+ > Mg2+ Câu 18 Cặp chất không xảy phản ứng A Ag + Cu(NO3)2 B Cu + AgNO3 C Zn + Fe(NO3)2 D Fe + Cu(NO3)2 Câu 19 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Mg Al dung dịch HCl thu 0,4 mol H Nếu cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lit khí H ( ĐKTC ) Khối lượng Al Mg hỗn hợp là: A 0,54 gam 0,24 gam B 1,35 gam 0,48 gam.C 5,4 gam 2,4 gam D 8,1 gam 3,6 gam Câu 20 Oxit có tính lưỡng tính: A Al2O3 B CuO C Fe2O3 D CaO Câu 21 Ứng dụng sau thạch cao nung (CaSO4.H2O)? A Nặn tượng B Thức ăn cho người động vật C Bó bột gẫy xương D Đúc khn Câu 22 Chỉ dùng thuốc thử số thuốc thử cho sau để nhận biết khí: Cl 2, O2, HCl ? A Giấy q tím khơ B Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein C Giấy q tím ẩm D Que đóm than hồng Câu 23 Cho m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ thu dung dịch X có nồng độ % 21,3025% 3,36 lít H2 (đktc) Cô cạn dung dịch X thu 80,37 gam muối khan m có giá trị : A.25,08 gam B 28,98 gam C 18,78 gam D 24,18 gam Câu 24 Hợp kim đồng thau là: A Cu-Ni B Cu-Zn C Cu-Sn D Cu-Au Câu 25 Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm kim loại nhóm IIA chu kì bảng tuần hồn tác dụng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 6,72 lít H2 (ở đktc) Vậy kim loại là: A Sr Ba B Mg Ca C Be Mg D Ca Sr Câu 26 Cho 3,9 g kali vào 101,8 g nước thu dung dịch KOH có khối lượng riêng 1,056 g/ml Nồng độ % dung dịch KOH ( Cho K=39, O=16, H=1)? A 5,31% B 5,30% C 5,20% D 5,50% Câu 27 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 ,Cu có số mol Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong: A NH3 dư B HCl dư C AgNO3 dư D NaOH dư Câu 28 Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước có tác dụng bảo vệ sinh vật trái đất khơng bị xạ cực tím Chất A Ozon B Oxi C Cacbon đioxit D Lưu huỳnh đioxit Câu 29 Cho lượng bột sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 2,24 lít khí X (đktc) Khối lượng kim loại dùng A 6,4 gam B 2,24 gam C 5,6 gam D 8,4 gam Câu 30 Cho 2,04 gam hỗn hợp bột X gồm Fe Mg vào 100ml dd Cu(NO3)2, phản ứng xong thu 2,76 gam chất rắn dung dịch Y Thêm dd NaOH dư vào dung dịch Y, lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô nung khơng khí nhiệt độ cao thu 1,8 gam chất rắn Nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO 3)2 là: A 0,25 B 0,2 C 0,35 D 0,3 Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! HẾT Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20142015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút Đáp án mã đề: 146 01 B; 02 A; 03 C; 04 B; 05 A; 06 D; 07 A; 08 B; 09 A; 10 A; 11 D; 12 D; 13 C; 14 D; 15 B; 16 D; 17 A; 18 B; 19 A; 20 B; 21 C; 22 D; 23 A; 24 D; 25 C; 26 D; 27 C; 28 A; 29 C; 30 D; Đáp án mã đề: 180 01 B; 02 C; 03 D; 04 C; 05 D; 06 A; 07 A; 08 C; 09 C; 10 C; 11 D; 12 D; 13 B; 14 A; 15 D; 16 A; 17 C; 18 C; 19 A; 20 C; 21 D; 22 D; 23 B; 24 A; 25 D; 26 A; 27 B; 28 A; 29 D; 30 A; Đáp án mã đề: 214 01 A; 02 A; 03 C; 04 A; 05 C; 06 B; 07 C; 08 C; 09 A; 10 A; 11 D; 12 A; 13 B; 14 B; 15 A; 16 C; 17 D; 18 D; 19 C; 20 B; 21 B; 22 C; 23 C; 24 C; 25 C; 26 A; 27 D; 28 A; 29 A; 30 C; Đáp án mã đề: 248 01 B; 02 C; 03 A; 04 D; 05 B; 06 A; 07 C; 08 D; 09 C; 10 A; 11 D; 12 B; 13 D; 14 D; 15 B; 16 B; 17 D; 18 A; 19 C; 20 A; 21 B; 22 C; 23 A; 24 B; 25 B; 26 B; 27 B; 28 A; 29 C; 30 D; Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BN HỒ DAP AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20142015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút Đáp án mã đề: 146 01 02 03 04 05 06 07 08 ; ; ; - / / / = - - ~ - 09 10 11 12 13 14 15 16 ; ; - / - = - ~ ~ ~ ~ 17 18 19 20 21 22 23 24 ; ; ; - / / - = - - 25 26 27 28 29 30 ; - - 09 10 11 12 13 14 15 16 ; ; / - = = - ~ ~ ~ - 17 18 19 20 21 22 23 24 ; ; / - = = = - 25 26 27 28 29 30 ; ; ; / - ~ ~ - 09 10 11 12 13 14 15 16 ; ; ; ; - / / - = ~ - 17 18 19 20 21 22 23 24 - / / - = = = = ~ ~ - 25 26 27 28 29 30 ; ; ; - - = = ~ - 09 10 11 12 13 14 15 16 ; - / / / = - ~ ~ ~ - 17 18 19 20 21 22 23 24 ; ; ; - / / = = - ~ - 25 26 27 28 29 30 ; - / / / - = - - ~ ~ = = = - ~ ~ Đáp án mã đề: 180 01 02 03 04 05 06 07 08 ; ; - / - = = = ~ ~ - - - - ~ ~ - Đáp án mã đề: 214 01 02 03 04 05 06 07 08 ; ; ; - / - = = = = - - Đáp án mã đề: 248 01 02 03 04 05 06 07 08 ; ; - / / - = = - - ~ ~ ~ Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014- 2015 MƠN HĨA HỌC LỚP 12- CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Chương đại cương kim loại câu câu câu Chương kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm câu câu câu câu 10 câu 3,3đ (33,3%) Chương Cr, Fe, Cu kim loại khác câu câu câu câu câu 3,0đ (30%) Chương nhận biết chất vơ Chương hóa học vấn đề kinh tế , xã hội, môi trường câu câu 1,0đ (10%) câu câu 1,0đ (10%) Tổng số câu Tổng số điểm 14 câu 4,7đ (46,7%) câu 1,7đ (16,7%) câu 2,3đ (23,3%) Vận dụng mức cao câu 1,7đ (16,7%) câu 1,3đ (13,3%) 30 câu 10đ (100%) Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Người ta sát trùng hoa tươi, rau sống, …bằng dung dịch muối ăn Khả diệt trùng dung dịch NaCl A dung dịch NaCl tạo ion Na+ độc B dung dịch NaCl tạo ion Cl− có tính khử C dung dịch NaCl độc D vi khuẩn chết bị nước thẩm thấu Nồng độ khí CO2 khí tăng làm ảnh hưởng đến môi trường, nguyên nhân gây A mưa axit B hiệu ứng nhà kính C hiệu ứng làm suy giảm tầng ozon D tượng khói mù quang hố Những nguồn lượng sau nguồn lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường ? A Năng lượng hạt nhân, lượng mặt trời B Năng lượng thuỷ lực, lượng gió, lượng mặt trời C Năng lượng than đá, dầu mỏ, lượng thuỷ lực D Năng lượng than đá, lượng mặt trời, lượng hạt nhân Tầng ozon tầng bình lưu khí có tác dụng ngăn tia tử ngoại xâm nhập vào khí trái đất Hiện tượng suy giảm tầng ozon vấn đề toàn cầu Nguyên nhân tượng A thay đổi khí hậu B khí thải CFC người tạo C hợp chất hữu phân huỷ D lượng khí thải CO2 khí ngày tăng NaHCO3 lẫn tạp chất Na2CO3 Phương pháp để loại bỏ tạp chất A sục CO2 dư C cho dung dịch NaOH vừa đủ B cho dung dịch HCl dư D nung nóng Những đồ vật Ag để khơng khí lâu ngày bị xám đen A oxi khơng khí oxi hóa B khơng khí có nhiều CO2 C khơng khí bị nhiễm bẩn khí H2S D Ag tác dụng với H2O O2 có khơng khí Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO thấy khí NO Sau phản ứng kết thúc lượng muối thu A 3,6 gam B 5,4 gam C 4,84 gam D 9,68 gam Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A khử B oxi hóa C bị khử D bị oxi hóa Hòa tan hồn tồn 1,35g kim loại M dd H2SO4 lỗng thu 1, 68 lít khí H2 (đktc) Kim loại M là: A Al B Cu C Fe D Mg Trang 1213!Syntax Error, )!Syntax Error, !/2 - Mã đề: 121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !! Syntax Error, !121213!Syntax Error, )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! ... )!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, !!Syntax Error, ! MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014- 2015 MƠN HĨA HỌC LỚP 12- CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng... Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BN HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút ( 30 câu trắc nghiệm) Mã đề 214 Họ tên... Error, ! SỞ GD VÀ ĐT ĐĂKLĂK TRƯỜNG THPT BN HỒ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015 MƠN: HỐ HỌC 12 – BAN KHTN Thời gian làm bài: 45 phút (30 câu trắc nghiệm) Mã đề 248 Họ tên
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 12 ban cơ bản năm học 20152016 trường trung học phổ thông buôn hồ, đề thi học kì 2 lớp 12 ban cơ bản năm học 20152016 trường trung học phổ thông buôn hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay