Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ)

94 16 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:56

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh HóaĐánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH TRUNG DŨNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUỂ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH TRUNG DŨNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUỂ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.T.S Phan Đình Binh Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Trung Dũng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS TS Phan Đình Binh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Quản lý Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Phòng Quản lý Tài nguyên Môi Trường - Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Khu cơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Học viên Trịnh Trung Dũng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận giao đất, cho thuê đất 1.2 Cơ sở pháp lý công tác giao đất, cho thuê đất đối tượng sử dụng đất tổ chức 1.3 Các sách giao đất, cho thuê đất đối tượng sử dụng tổ chức số nước Thế giới học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 12 1.3.1 Chính sách giao đất, cho thuê đất tổ chức số nước Thế giới 12 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 16 1.4 Một số vấn đề sách phát triển KCN, KCX, KKT 17 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 28 2.4.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 28 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu biểu đạt kết .29 iv CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Tổng quan Khu kinh tế Nghi Sơn 30 3.1.1 Quy hoạch phát triển KKT 30 3.1.2 Đánh giá chung Khu kinh tế Nghi Sơn 32 3.2 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất Khu kinh tế Nghi Sơn 39 3.2.1 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 39 3.2.2 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất Khu kinh tế Nghi Sơn theo thời gian 42 3.2.3 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo đối tượng tổ chức 47 3.2.4 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo hình thức trả tiền 52 3.2.5 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo mục đích sử dụng 55 3.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo ý kiến tổ chức 59 3.3.1 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo ý kiến tổ chức giao đất, thuê đất .59 3.3.2 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo ý kiến cán làm công tác giao đất, cho thuê đất 60 3.3.3 Ý kiến nhận xét tổ chức cán công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn .66 3.4 Khó khăn, tồn giải pháp khắc phục công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn 69 3.4.1 Khó khăn, tồn 69 3.4.2 Giải pháp .70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQL: Ban quản lý KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất KKT: Khu kinh tế NSTW: Ngân sách trung ương TNHH: Trách nhiệm hữu hạn LHD: Lọc Hóa Dầu QLĐĐ: Quản lý đất đai UBND: Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn từ năm 2010 đến năm 2013 43 Bảng 3.2 Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn từ năm 2014 đến năm 2018 46 Bảng 3.3 Thực trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi th đất KKT Nghi Sơn 47 Bảng 3.4 Thực trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thuê đất Khu kinh tế Nghi Sơn 49 Bảng 3.5 Thực trạng tổ chức thuê đất trả tiền lần 52 Bảng 3.6 Thực trạng tổ chức thuê đất trả tiền hàng năm 53 Bảng 3.7 Kết giao đất cho tổ chức 55 Bảng 3.8 Kết cho tổ chức thuê đất địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2010 - 2018 56 Bảng 3.9: Tổng hợp ý kiến tổ chức đánh giá công tác giao đất, thuê đất KKT Nghi Sơn 59 Bảng 3.10: Tổng hợp ý kiến cán làm công tác giao đất, thuê đất KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 61 Bảng 3.11: Các tổ chức vi phạm chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ bị thu hồi lại đất 63 Bảng 3.12: Các tổ chức không cấp GCNQSD đất 64 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn 29 Hình 3.2: Tổ chức thuê khu đất giai đoạn 2010 đến 2018 46 Hình 3.3: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thuê đất giai đoạn từ 2010 đến 2018 48 Hình 3.4: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thuê đất giai đoạn từ 2010 đến 2018 50 Hình 3.5: Diện tích đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thuê giai đoạn từ 2010 đến 2018 51 Hình 3.6: Diện tích th đất trả tiền lần giai đoạn từ 2010 đến 2018 53 Hình 3.7: Diện tích th đất trả tiền hàng năm qua giai đoạn 2010-2018 54 Hình 3.8: Số tổ chức thuê đất trả tiền lần số tổ chức thuê đất trả tiền hàng năm giai đoạn từ 2010 đến 2018 54 Hình 3.9: Số tổ chức thuê đất sản xuất kinh doanh đất thương mại dịch vụ giai đoạn từ 2010 đến 2018 57 Hình 3.10: Diện tích th đất giai đoạn từ 2010 đến 2018 58 Hình 3.11: Ý kiến đánh giá tổ chức cán phối hợp thực thủ tục giao đất, cho thuê đất 67 Hình 3.12 Ý kiến đánh giá tổ chức cán thời gian thực thủ tục giao đất, cho thuê đất 68 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Đất đai đặc biệt quan trọng người, thời kỳ lịch sử, phát triển trường tồn đất nước Cha ông ta đổ bao công sức để tiến hành nghiệp mở mang bờ cõi, gìn giữ vẹn tồn non sơng đất nước Đất đai trở nên đặc biệt quan trọng nước ta tiến hành nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá hội nhập kinh tế quốc tế Do đó, nhu cầu sử dụng đất đơn vị, tổ chức để thực dự án đầu tư tăng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, hiệu sử dụng đất tăng lên Nhưng làm để sử dụng đất cách hiệu quả, hợp lý, khoa học đòi hỏi cơng tác giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm hài hòa quyền lợi lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người sử dụng đất vấn đề quan tâm nước nói chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói riêng Do đó, việc xem xét thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức việc làm cần thiết giai đoạn nhằm tìm khó khăn, tồn tại, khắc phục kịp thời để đáp ứng nhu cầu sử dụng đối tượng sử dụng đất đưa giải pháp khắc phục cho quản lý đất đai đạt hiệu tốt Xuất phát từ lý trên, học viên tiến hành nghiên cứu, thực đề tài: “Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa - Đánh giá cơng tác giao đất, cho th đất Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa theo ý kiến tổ chức cán quản lý - Xác định, tồn giải pháp khắc phục công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 71 - Xây dựng, trình phê duyệt thục Quy chế phối hợp liên ngành Ban quản lý KKT Nghi Sơn KCN với Sở Tài ngun mơ trường Thanh Hóa, quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi việc tra, kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức sử dụng đất sau giao cho thuê xử lý kịp thời, hiệu vi phạm - Ban quản lý KKT Nghi Sơn KCN cần tăng cường công tác tuyên truyền phố biến sách pháp luật đất đai, đặc biệt chế sách liên quan đến cơng tác giao đất, cho thuê đất đến tổ chức, doanh nghiệp 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài nghiên cứu tổng quan KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đánh giá thuận lợi, khó khăn hạ tầng kỹ thuật sách thu hút, khuyến khích tổ chức kinh tế đầu tư vào KKT Nghi Sơn Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sợn theo thời gian, theo đối tượng th, theo hình thức trả tiền mục đích th có số kết luận: - Các dự án đầu tư trọng điểm Quốc gia (Lọc Hóa Dầu, cảng nước sâu, nhiệt điện) động lực để thu hút tổ chức kinh tế khác thuê đất đầu tư dự án vào KKT Nghi Sơn - Chính sách pháp luật đất đai KKT Nghi Sơn tác động mạnh đến định hình thức trả tiền thuê đất tổ chức kinh tế tiến độ GPMB thực dự án đầu tư - Các tổ chức kinh tế nước chưa quan tâm đến đầu tư dự án thương mại, dịch vụ để tận dụng lọi biển, đảo KKT Nghi Sơn Các dự án vốn đầu tư nước ngồi hạn chế Kết điều tra, vấn 30 tổ chức (01 tổ chức giao đất, 05 tổ chức thuê đất trả tiền lần, 24 tổ chức thuê đất trả tiền hàng năm) 15 cán công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn cho thấy: - Quy định pháp Luật đất đai đầu tư mâu thuẫn sách ưu đãi đầu tư KKT Nghi Sơn - Thủ tục hành giao đất, cho thuê đất thời gian qua nhiều hạn chế bất cập Đánh giá thời gian thực thủ tục hành chậm chễ, kéo dài: tổ chức đánh giá 33%, cán đánh giá 13,4% Nguyên nhân chủ yếu nhiều thời gian phải lại nộp nhận hồ sơ Trung tâm hành công 73 - Việc nắm rõ quy định thủ tục hành pháp luật đất đai cá Tổ chức nhiều hạn chế Đánh giá cán phối hợp tổ chức với quan giao đất, cho thuê đất 33,4% bình thường 6,6% Ngun nhân chủ yếu tổ chức thiếu người, phận chuyên nghiệp quản lý đất đai để hiểu biết, nắm bắt rõ quy định thay đổi từ Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển tổ chức quy hoạch phát triển KKT Nghi Sơn - Sự phối hợp quan, đơn vị công tác tra, kiểm tra hoạt động sử dụng đất tổ chức chưa thật chặt chẽ Ban quản lý KKT Nghi Sơn KCN chức tra thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật đất đai Kiến nghị Qua kết nghiên cứu đề tài, tơi có số kiến nghị sau: - Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cân đối ngân sách, bố trí ngân sách cho hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KKT Nghi Sơn - Để đảm bảo tính thống việc quy định đại bàn ưu đãi đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Tài tham mưu cho Chính phủ sửa đổi Nghi định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 để việc áp dụng ưu đãi đầu tư cho dự án KKT Nghi Sơn đồng Luật chuyên ngành với Luật đầu tư - Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa đạo thực chế hành “một cửa chỗ” Ban Quản lý KKT Nghi Sơn KCN; ban hành giám sát thực Quy chế phối hợp Ban quản lý KKT Nghi Sơn KCN với quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Đề nghị Ban Quản lý KKT Nghi Sơn KCN thực phương thức huy động vốn từ trương ương đến địa phương từ hình thức khác (từ trái phiếu phủ, từ quỹ đất theo quy định pháp luật đất đai, 74 BOT, BT, BTO …) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật - xã hội KKT Nghi Sơn - Đề nghị Ban Quản lý KKT Nghi Sơn KCN nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan từ tỉnh đến xã nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra vi phạm trình sử dụng đất đối tượng sử dụng đất; xác định rõ trách nhiệm quan có liên quan; bảo đảm cho việc giao đất, cho thuê đất đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO I - Tài liệu tiếng Việt Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Nội Vụ (2015), Thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2017), Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 Phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2016 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Khu công nghiệp (2016), Báo cáo ngày 22/8/2016 việc lãnh đạo, đạo công tác quản lý sử dụng đất giao, thuê đất cho dự án Doanh nghiệp Khu Kinh tế Nghi Sơn Khu cơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Duy Hùng, Khuất Duy Kim Hải, Đỗ Quang Dũng, Đinh Dũng Sỹ, Nguyễn Vũ Thanh Hảo, Phạm Việt, Dương Nhật Huy, Võ Văn Hoa (2012), Quản lý đất đai Việt Nam (1945 - 2010), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng (2014), Mô hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định Khu công nghiệp, Khu chế xuất Khu kinh tế, Hà Nội Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 164/2013/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ quy định Khu cơng nghiệp, Khu chế xuất Khu kinh tế, Hà Nội 76 Chính Phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai, Hà Nội Chính Phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định 198/2004/NĐ-CP thu tiền sử dụng đấ, Hà Nội 10 Chính Phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định 142/2005/NĐ-CP thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Hà Nội 11 Chính Phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 2013, Hà Nội 12 Chính Phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất, Hà Nội 13 Chính Phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Hà Nội 14 Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Nghi định số 82/2018/NĐ-CP quy định quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế 15 Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Hà Nội 16 Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Quyết định số 965/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hố, Hà Nội 17 Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Quyết định số 983/QĐ-TTg việc đổi tên Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn thành Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn khu cơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội 18 Phạm Thành Công (2017), Luận văn thạc sỹ đề tài Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2013-2016, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên 77 19 Trần Kim Chung (2011), Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư, Hội thảo “Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”, Hà Nội 20 Trần Duy Đơng (2015), Một số vấn đề sách phát triển KCN, KCX, KKT theo Luật Đầu tư 2014 định hướng sách đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, http://khucongnghiep.com.vn/dinhhuong, ngày 22/7/2015 21 Lê Hồng Hạnh (2014), Những quy định giao đất, cho thuê đất Luật Đất đai năm 2013, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dungphap-luat.aspx, ngày 15/6/2015 22 Nguyễn Quốc Hiệp (2017), Luận văn thạc sỹ đề tài Đánh giá công tác cho thuê đất Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006-2015, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên 23 Lê Thanh Khuyến (2014), Nhiều điểm giao đất, cho thuê đất, http://cafef.vn/chinh-sach-quy-hoach/nhieu-diem-moi-ve-giao-dat-chothue-dat-201402072125280131.chn, ngày 16/5/2015 24 Phòng Quản lý Tài ngun Mơi trường thuộc Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn Khu công nghiệp (2016), Báo cáo việc thực giao đất, cho thuê đất năm 2016, Thanh Hóa 25 Phòng Quản lý Tài ngun Mơi trường thuộc Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn Khu công nghiệp (2017), Báo cáo việc thực giao đất, cho thuê đất năm 2017, Thanh Hóa 26 Phòng Quản lý Tài ngun Mơi trường thuộc Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn Khu công nghiệp (2018), Báo cáo việc thực giao đất, cho thuê đất tháng đầu năm 2018, Thanh Hóa 27 Phương thức giao đất, cho thuê đất-tín hiệu khả quan, http://dinte.monre.gov.vn, ngày 16/5/2015 28 Nguyễn Quang Tuyến (2006), Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 87, tháng 11 năm 2006 78 29 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai, NXB Tư Pháp, Hà Nội 30 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật đầu tư, NXB Tư Pháp, Hà Nội 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2009) Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 04/2/2009 UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2009), Quyết định 1389/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 UBND tỉnh Thanh Hóa việc Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 12 xã Khu kinh tế Nghi Sơn- tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2015, Thanh Hóa 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015), Quyết định 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 UBND tỉnh Thanh Hóa việc ban hành Quy định thực trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư địa bàn tỉnh Thanh Hố, Thanh Hóa 34 Đặng Hùng Võ (2014), điểm đổi Luật Đất đai sửa đổi, http://tamnhin.net/8-diem-doi-moi-luat-dat-dai-sua-doi-2004.html, 16/5/2015 ngày PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT STT Tên đối tượng Dự án Địa th đất QĐ Th đất Hình thức Diện tích cho thuê (m2) Công ty TNHH Xuân Thành Công Khu Tổng hợp khách sạn nhà hàng Xuân Thành Công Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia 67/QĐ-BQLKKTNS ngày 14/3/2014 Trả tiền thuê đất hàng năm 10.000 Công ty CP môi trường Nghi Sơn Nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia 383/QĐ-BQLKKTNS ngày 16/9/2013 Giao đất không thu tiền sử dụng đất 165.475,9 Công ty TNHH Điệp Chi Xưởng sơ chế hải sản, kho đông lạnh 125/QĐ-BQLKKTNS ngày 22/5/2012 Trả tiền hàng năm 2.000 Công ty TNHH Minh Hà Xưởng sản xuất đá lạnh 190/QĐ-BQLKKTNS ngày 5/7/2011 Trả tiền hàng năm 1.822 Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia QĐ 21/QĐBQLKKTNS & KCN ngày 21/02/2017 Trả tiền hàng năm 8.997,3 Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia 158/QĐ-BQLKKTNS ngày 24/6/2015 Trả tiền hàng năm 13.612,3 Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia 455/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 30/12/2016 Trả tiền hàng năm 13.859,2 180/QĐ-BQLKKTNS ngày 17/6/2013 Trả tiền hàng năm 14.568,2 Trả tiền hàng năm 7547,2 Trả tiền hàng năm 4.468,9 Trả tiền hàng năm 8.482 Trả tiền hàng năm 8868,2 Trả tiền hàng năm 6.4470,1 Trả tiền lần 3.000 Trả tiền hàng năm 8.997,3 Trả tiền hàng năm 10.194,8 Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Văn Hoa Công ty CP TMVT & Chế biến hải sản Long Hải Cơng ty cổ phần Hồng Trường Khu nhà cho cán bộ, công nhân Mở rộng Nhà máy chế biến hải sản xuất Long Hải Kho chứa vật liệu nổ cơng nghiệp, xưởng nghiền sàng cơng trình phụ trợ phục vụ khai thác Công ty TNHH chế biến hải sản Ngọc Sơn Công ty TNHH Châu Tuấn Hải Thanh Công ty cổ phần Trường Sơn Công ty cổ phần chế biến hải sản Quang Lệ Nhà máy SX nước mắm chế biến hải sản Nghi Sơn 12 Công ty TNHH Hùng Minh Xây dựng sang chiết nạp gas 13 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Yến Huy Trạm dừng nghỉ dịch vụ hậu cần quốc tế 14 Công ty TNHH Vĩ Thành Cửa hàng xăng dầu 15 Công ty cổ phần XDTT 12 Khu nhà cho cán bộ, công nhân 16 Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách 10 11 Nhà máy chế biến hải sản Nhà máy chế biến lâm sản Nhà máy viên nén gỗ Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia 141/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 11/5/2018 173/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 15/6/2018 115/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 12/6/2017 46/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 16/3/2017 Xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia 78/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 03/5/2017 Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia Xã Trường Lâm, huyện 407/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 10/11/2016 QĐ 21/QĐBQLKKTNS & KCN ngày 21/02/2017 QĐ 88/QĐBQLKKTNS ngày Đà sạn 17 Công ty cổ phần Sun Việt Kho bảo quản lạnh hầm cấp đông hải sản 18 Công ty TNHH Quang Dũng Bến xe xã Hải Bình 19 Cơng ty cổ phần nicotex Thanh Hóa Xưởng bảo trì, bảo dưỡng, chế tạo Peci Việt Nam Xã Hải Yến, Tĩnh Gia 20 Công ty TNHH Châu Tuấn Khu dịch vụ tổng hợp Xã Trúc Lâm, Tĩnh Gia 21 Công ty TNHH Hùng An Xưởng sản xuất chế biến gỗ đồ gỗ mỹ nghệ Văn phòng điều hành Khu dịch vụ Xã Tân Trường, Tĩnh Gia 22 Công ty TNHH Nông sản An Thanh Phong Công ty TNHH XD&TM Thủy Xuyên Tĩnh Gia Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia Xã Trúc Lâm, Tĩnh Gia 10/5/2017 QĐ 22/QĐBQLKKTNS ngày 24/02/2017 302/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 30/8/2016 75/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 16/3/2018 QĐ 87/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 29/3/2018 QĐ 65/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 06/3/2018 QĐ 34/QĐBQLKKTNS ngày 07/3/2017 QĐ 31/QĐBQLKKTNS ngày 06/3/2017 Trả tiền hàng năm 801 Trả tiền lần 520,4 Trả tiền lần 53.317 Trả tiền hàng năm 5007 Trả tiền hàng năm 3.832,5 Trả tiền hàng năm 10.010,4 Trả tiền lần 3305,9 Khu dịch vụ tổng hợp hậu cần Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia 24 Công ty TNHH TVTK&XD Hồng Phát Xây dựng nhà công vụ phục vụ vận hành mở rộng cảng Nghi Sơn 121/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 17/6/2017 Trả tiền hàng năm 28.606 25 Trung Tâm dạy nghề tư thục Phúc Khiêm Cơ sở II Trường Trung cấp nghề 201/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 20/6/2016 Trả tiền lần 5.227 26 Công ty CP TN&XD cầu đường Cảng tổng hợp QĐ 10/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 17/01/2018 Trả tiền hàng năm 63.470,3 27 Công ty TNHH TMDV tổng hợp Thành Đạt Khu dịch vụ QĐ 03/QĐBQLKKTNS ngày 10/01/2017 Trả tiền hàng năm 52.964,3 28 Công ty TNHH XDTM Khánh Phượng Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn QĐ 88/QĐBQLKKTNS ngày 10/5/2017 Trả tiền hàng năm 10.194,8 29 Cơng ty TNHH Tồn Hường Dự án nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép UPVC Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia Xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia Xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia 37/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 10/3/2017 Trả tiền hàng năm 21.330 30 Công ty TNHH ô khí Huy Tuấn Khu nhà xưởng gia cơng khí Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia 89/QĐBQLKKTNS&KCN ngày 10/5/2017 Trả tiền hàng năm 14.358,3 23 Tổng diện tích 619.308 QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KKT NGHI SƠN * Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 - Diện tích đất khu chức Khu kinh tế Nghi Sơn Thứ tự Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 6,643.81 Diện tích XD khu chức Diện tích quy hoạch mở rộng kỳ CÁC KHU CHỨC NĂNG Diện tích phân theo kỳ kế hoạch (ha) Kỳ đầu Kỳ cuối 100.00 4,206.79 2,437.02 1,203.81 18.12 1,203.81 5,440.00 81.88 3,002.98 2,437.02 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH TRONG KỲ Đất khu bảo thuế 549.61 8.27 505.05 44.56 Đất khu cảng 422.73 6.36 267.65 155.08 Đất khu công nghiệp 1,906.43 28.69 1059.96 846.47 Đất khu dân cư 1,031.46 15.53 496.16 535.30 Đất trung tâm 257.26 3.87 150.66 106.60 Đất xanh 575.47 8.66 106.33 469.14 Đất giao thông 532.30 8.01 322.85 209.45 Đất nghĩa địa 23.89 0.36 23.89 0.00 Đất sở hạ tầng kỹ thuật 36.28 0.55 18.14 18.14 10 Đất nạo vét luồng cảng 104.57 1.57 52.29 52.28 - Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng thu hồi để xây dựng khu chức Thứ tự CHỈ TIÊU Mã đất Tổng Diện tích (ha) Phân theo kỳ kế hoạch (ha) Kỳ đầu Kỳ cuối 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Tổng cộng Đất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác NNP CHN CLN RTS RPH NTS LMU NKH 5,440.00 3569.59 2534.82 86.36 115.28 295.23 387.08 149.82 1.00 3002.98 1895.08 1426.96 51.73 28.21 105.91 131.26 149.82 1.00 2,437.02 1,674.51 1,107.86 34.63 87.07 189.32 255.83 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.3.7 2.2.3.8 2.3 2.4 Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng Đất thuỷ lợi Đất truyền dẫn lượng, truyền thông Đất sở văn hoá Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước chuyên dùng NPP ODC ONT DCD TSO CSK SKC SKS SKX CCC DGT DTL DNT DVH DYT DGD DTT DCH NTD MNC 1262.05 471.00 471.00 465.96 5.24 48.60 21.91 3.96 22.73 412.12 287.73 98.18 0.09 1.10 2.70 16.23 4.98 1.11 52.92 272.17 749.38 269.28 269.28 345.19 4.20 25.04 21.08 3.96 512.67 201.72 201.72 120.77 1.04 23.56 0.83 315.94 200.49 93.58 0.90 0.89 2.52 14.53 2.64 1.10 44.75 90.16 0.21 0.18 1.70 2.34 0.01 8.18 182.02 3.1 3.2 3.3 Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng DCS BCS DCS NCS 357.33 133.04 193.71 30.59 247.19 93.38 152.36 1.46 110.14 39.67 41.35 29.13 4.1 4.2 Mặt nước ven biển Bói cỏt ven biển Mặt nước ven biển MNB CVB MNB 251.03 57.34 193.69 111.31 21.66 89.65 139.72 35.68 104.04 22.73 96.18 87.24 4.60 - Kế hoạch sử dụng đất xây dựng khu chức Thứ tự CÁC KHU CHỨC NĂNG Diện tích phân theo năm (ha) Diện Cơ tích cấu Năm Năm Năm Năm (ha) (%) 2008 2009 2010 2011 I TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT Đất khu bảo thuế 549.61 10.10 Đất khu cảng 422.73 7.77 83.98 Đất khu công nghiệp 1,906.43 Đất khu dân cư Năm 20122015 5,440.00 100.00 870.55 544.13 518.38 1,069.92 2,437.02 505.05 44.56 92.67 72.66 155.08 35.04 604.87 182.35 144.33 128.41 846.47 1,031.46 18.96 97.21 126.84 128.11 144.00 535.30 Đất trung tâm 257.26 4.73 21.55 70.46 35.29 23.36 106.60 Đất xanh 575.47 10.58 20.14 31.26 19.35 35.58 469.14 Đất giao thông 532.30 9.78 32.13 101.67 80.49 108.58 209.43 Đất nghĩa địa 23.89 0.44 10.67 13.21 Đất sở hạ tầng kỹ thuật 36.28 0.67 10 Đất nạo vét luồng cảng 104.57 1.92 18.34 0.01 18.14 18.14 52.28 52.29 - Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng thu hồi để xây dựng khu chức Thứ tự CHỈ TIÊU Mã đất Tổng diện tích đất 3,569.5 2,534.8 86.36 115.28 295.23 387.08 149.82 1.00 1,262.0 471.00 471.00 Phân theo năm Năm 2008 Năm 2009 518.7 385.8 9.68 354.5 228.0 14.06 25.76 8.12 10.94 66.64 1.00 156.9 60.92 60.92 Năm 20122015 1,674.5 1,107.8 34.63 87.07 189.32 255.83 Năm 2010 Năm 2011 318.43 703.35 301.20 511.83 0.78 3.00 13.45 27.99 2.45 32.64 68.08 60.16 80.23 269.31 512.65 59.07 59.07 86.90 86.90 201.72 201.72 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Đất trồng lâu năm Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác CLN RTS RPH NTS LMU NKH Đất phi nông nghiệp NPP 2.1 2.1.1 2.1.2 Đất Đất nông thôn Đất đô thị ODC ONT ODT 2.2 Đất chuyên dùng DCD 465.96 135.4 59.59 15.58 134.58 120.77 TSO 5.24 2.02 0.52 0.47 1.19 1.04 CSK 48.60 21.01 3.25 0.78 23.56 SKC 21.91 21.01 0.07 SKS 3.96 SKX 22.73 CCC 412.12 112.4 55.81 15.11 132.61 96.18 Đất giao thông DGT 287.73 77.28 39.28 11.07 72.87 87.24 Đất thuỷ lợi DTL 98.18 28.52 10.66 2.21 52.20 4.60 DNT 0.09 0.02 0.07 DVH 1.10 0.32 0.57 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích cơng cộng Đất truyền dẫn lượng, truyền thông Đất sở văn hoá 64.37 49.24 9.57 242.9 62.38 62.38 0.83 3.18 0.78 22.73 0.21 Thứ tự 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 Phân theo năm Tổng diện tích đất Năm 2008 Năm 2009 DYT 2.70 1.09 0.40 DGD 16.23 4.89 1.89 DTT 4.98 0.20 2.44 Đất chợ DCH 1.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước chuyên dùng Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng Mặt nước ven biển Bãi cát ven biển Mặt nước ven biển NTD 52.92 15.15 8.14 MNC 272.17 29.91 DCS BCS DCS NCS MNB CVB MNB 357.33 133.04 193.71 30.59 251.03 57.34 193.69 5,440.0 CHỈ TIÊU Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Tổng cộngđất Năm 2010 1.83 Năm 2011 Năm 20122015 1.03 0.18 5.92 1.70 2.34 0.50 0.60 0.01 1.85 19.61 8.18 28.31 3.73 28.21 182.02 67.59 25.63 41.96 32.61 10.49 22.12 49.73 33.87 15.86 41.32 15.55 25.77 870.5 0.00 69.99 6.11 63.88 97.26 23.39 72.42 1.46 0.00 110.14 39.66 41.35 29.13 139.72 35.68 104.04 2,437.0 544.1 518.38 1,069.9 ... tốt nghi p Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa - Đánh giá cơng tác giao đất, cho thuê đất Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. .. kiến tổ chức giao đất, thuê đất .59 3.3.2 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất KKT Nghi Sơn theo ý kiến cán làm công tác giao đất, cho thuê đất 60 3.3.3 Ý kiến nhận xét tổ chức. .. TRUNG DŨNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUỂ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay