PHẦN 1. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

40 8 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:54

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhận viên tham gia làm công tác tự đánh giá, dánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. thank BO GIAo J Due vA DAo , TAO - TAl LIEU - T ~P HUAN TV nANH GIA, nANH GIA NGoAI CO SO GlAD DVC PHD THONG (Luu hanh n{Ji b{J) Hft NQi, 2018 Ml)C Ll)C TT NQidung Loi noi dau MQt so v~n de ve quan ly ch~t hrong giao due co so giao due ph6thong Tv danh gia co sa giao due thong Danh gia ngoai co so' giao due thong DV thao Huong d§ll xac dinh noi ham, goi y tim minh chung thea tieu chuan danh gia tnrong ti~u h9C DV thao Huong d§:nxac dinh noi ham, goi y tim minh chung thea tieu chu~n danh gia twang h9C co sa, trung h9C ph6 thong va tnrong ph6 thong co nhi€u c~p hoc Phuong phap nghien ciru dinh tinh va cac ky thuat sir dung danh gia (Ki~m dinh ch~t luong giao due va chuAn quoc gia) Nhfrng van de can hru y ve xdy dung ke hoach cai tien chat IUQ'Ilg 10 11 12 13 Bao cao tong ket cong tac kiem dinh ch~t luqng giao d\lc cO"sa giao d\lc m&mnon, ph6 thong va thuong xuyen giai do~ri 20152018 va phuang hu6ng nhfrng nam tiSp thea Bao cao tong ket: Xay d\lng truang d~t chwin quoc gia - MQt buac chuy~n quan tr9ng, t~o cO"hQi cho giao d\lc ti~u h9C Vi~t Nam d6i mo-i,phM tri~n va hQi nh?p Thong tu so 17/2018/TT-BGDDT 22 thang nam 2018 cua BQ·truang BQ Giao d\lC va Dao t~o ban hanh Quy dinh v€ ki~m dinh ch~t luqng giao d\lC va cong nh~n d~t chuk qu6c gia d6i vai truong ti~u h9C Thong tu so 18/2018/TT-BGDDT 22 thang naln 2018 cua BQ truang BQ Giao d\lC va Dao t~o ban hanh Quy dinh vS ki~m dinh ch~t luqng giao d\lC va cong nh~n d~t chu~n qu6c gia d6i vai truang trung h9C cO"sa, truang trung h9C ph6 thong va truang ph6 thong co nhiSu c~p h9C Thong tu lien tich so 125/2014/TTLT-BTC-BGDDT 27 thang nam 2014 cua Be?Tai chinh - BQ Giao d\lC va DilO t~o ban hanh hu6ng d§:nnQi dung, muc chi cho ho~t dQng ki~m dinh ch~t IUQ'Ilggiao d\lc cO' sa giao d\lc m&m non, ph6 thong va thuong xuyen Trang 20 53 73 125 181 197 205 235 252 279 309 DANH Ml)C CHIT TT cAl VIET TAT TRONG TAILI~U Chfr cai vi~t t~t NQi dung vi~t d~y dii TBG Til danh gia BGN Danh gia ngoai GDBT Giao due va Dao t(;10 CQG Chu~n quoc gia KBCLGD KiSm dinh ch~t hrong giao due PT Ph6thong THCS Trung h9C co g THPT Trung h9C ph6 thong so' LCHNOIDA.U Dang va Nha nutrc rcit quan tam din cong tac xay dung truong dat chudn quoc gia va kzim dinh chit IU9ng giao due Trong thai gian qua, cdc cong tac dii dat dirac nhi~u kit qua quan gop phdn nang cao chat IU9ng gido due cac nha truong Cong tac xay dung truong dat chudn quoc gia va kiim dinn ehcit IU9ng giao due dii tro mot chit truong lon, thi hien tdm nhin, tinh chien luoc cua nganh giao due nh&m nang cao chat IU9ng, phat {riin giao due theo huang chudn hoa, hien dai hoa va xii hoi hod Tit dZ1;fC tiin xay dung truong dat chudn quoc gia va kiim dinli chat IU9nggiao due a cdc dia phuong cho thdy day la chit truong dung dtin, h9P f Dang, long dan, duoc xd he}idon nh(ll1va tc;zodi¢n mc;zo mai, vi thi mai, S1;fchuyin biin tich Cl!C,ro net cac nha truOng, mang IC;Zi 19'iich thiit th'f:l'ccho h9c sinh Kiim dinh chat IU971ggiao d'f:lC du(yc xac dinh la me}tgiai phap quan If di nang cao chat IU'r;mggiao dl:lC.Trong nhii:ng nam gdn day, cong tac tiip tl:lCdu(Yc d6i mai, cac giai phap phat huy hi¢u qua, gop phdn tri dam bao va nang cao chat lu(yng giao dl:lCcac nha trwyng Cac cap quan If;giao dl:lC, cac nha truOng du(yc tiip c¢in vai mo hinh quan If; hi¢n dC;Zi, tien tiin Qua tl! danh gia, danh gia ngoai nhi~u nha truOng dii thciy du'(ychi¢n trc;zngchcit IU971g, diim mc;znh,didm yiu va dli xay dl!Ylgki hoc;zchcai tiin chat IU9ng sat thl:l'Cva hi¢u qua han Kidm dinh chat IU9'nggiao dl:lCtimg buo'c lam thay d6i cach nhin oi nh¢in v~ cong tac quan If; va chi dc;zo,tang cUOng nang ll!c quan If; nha truemg va quan If; dC;Zy, h9C Trong cac nha truemg du(yc cong nh¢in truong dc;ztchudn qu6c gia va dc;zthdm dinh chcit IU'9'nggiao dl:lcvan hoa chat IU971gtimg buac hinh thanh, can b(Jquan If, giao vien, nhan vien, h9C sinh va cac Ivc IU971gxii he}i co trach nhi¢m xay d~g nha trwyng me}tt6t han Cong tac xay dl:l'ngtruemg aqt chudn qu6c gia va kidm ainh chcit IU971g giao dl:lCco ml:lc tieu Cl:lthd va cach tiip c¢in khac nhau, nhung cac be} tieu chudn va quy trinh danh gia du(Ycxay d'f:lngkha gdn nen tc;zora sv ch6ng chio, it nhi~u gay kha khan cho cac nha truOng VI thi, vi¢c tich h9]Jhai hoc;zt de}ng la yeu cdu co tinh cap thiA Be} Giao dl:lCva Dao tc;zochit truang tich h(yp hoc;ztd(5ngcong nh¢n tru'ang dc;ztchudn qu6c gia vai kiim dinh chdt IU'9nggiao dl:lCd6i va'i truang mdm non, tiiu h9c, trung h9C co' SCY,trung h9Cph6 thong va truong ph6 thong co nhi~u cdp h9C Vi¢c tich h9P hai hoc;ztae}ng phai dam bao nguyen ttic: Tich h(yp khong phai la bo hoat d(mg kiim dinh chdt luang giao due hade bo hoat dong xay dung truong dat chudn quoc gia ma win phai dam bao muc tieu cu thi cua hai hoat dong; xay dung be) tieu chudn va quy trinh danh gia thea huang dung hoa duoc hai each tiep cdn (chat luang la sic vuot troi va chdt luang la si: phil hop voi muc tieu, phil hop voi su: mang); dam bao duac tinh tic nguyen va blit buoc; han chi duoc benh tich viec danh gia nha truong co sa Cu6n TAl LIEu TJP HUAN tu nANH GIA, nANH GIA NGOAI GIAo D[jC PHD THONG duac bien soan voi muc dich giup cac cdp quan If; giao due, cdc co sa giao due, can bo quan If; va giao vien thuc hi¢n t6t nhi¢m V1:l Tai li¢u bao g6m cac chuyen d~ co tinh khai quat v~ ddi mai quan If; chdt IUr;Yng giao dlJ-c;nhfmg vdn d~ vi Icy thugLva nghi¢p V1:ltlf danh gia, danh gia ngoai co sa gicio d1:lcphd thong, Tai li¢u se h6 tr(l dlic IlfCcho hoc;ztdong tlf danh gia, danh gia ngoai co sa giao d1:lcphd thong tc;zicac did phuang Kinh mong nhcjn dur;Ycf; kiin gop f; cua cac nha khoa h9C, nha quan If;,cac nha giao di tai li¢u dur;Ychoan thi¢n han, ph1:lcV1:lt6t cong tac xay d1:fngtruOng dc;ztchudn qu6c gia va kiim dinh chdt IUr;Yng giao dlJ-cco sa giao d1:lcphd thong Xin tran tr9ng cam an! MOT SO VAN DE QUAN LV CHAT LUQNG GIAO DVC CO GIAo DlJC PHO THONG sa Nghi quyet s6 29-NQ/TW v~ d6i moi din ban, toan dien GDDT, dap ling yeu c.1u cong nghiep hoa, hien dai hoa di~u kien kinh tS thi tnrong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc tS da xac dinh r6 muc tieu cua giao due dao tao la: "Tao chuyen biSn dill ban, manh me v~ ch~t hrong, hieu qua giao due dao tao; dap ling cang t6t hon cong cuoc xay dung, bao v~ T6 quoc va nhu c.1u h9C t~p cua nhan dan Giao due nguoi Vi~t Nam phat tri€n toan dien va phat huy t6t nh~t tiem nang, kha nang sang t(;10cua m6i ca nhan; yeu gia dinh, yeu T6 quoc, yeu d6ng bao; s6ng t6t va lam vi~c hi~u qua; xay d1,lngn~n giao d1,lcmc)", :,.,thlfc h9C,J;DVCnghi~p, d~y t6t, h9Ct6t, quan ly t6t; co ca c~u va phuong thuc giao d\lc IWp ly; gik vai xay d1,lngxa hQi h9C t~p; dam bao cac di~u ki~n nang cao ch~t lugng; chu~n hoa, hi~n d~i hoa, dan chu hoa, xa hQi hoa va hQi nh~p qu6c tS h~ th6ng GDDT; gifr vung dinh huong xa hQi chu nghTa va ban s~c dan tQc Ph~n d~u dSn nam 2030 n~n giao d1,lcVi~t Nam d(;1ttrinh dQ tien tiSn khu VlfC" D€ thlfc hi~n m1,lctieu do, d.1u tien nganh giao dl,lcphai d6i mai quan ly ch~t lugng giao d1,lc.Bai viSt chi d~ c~p dSn lTIQts6 nQi dung: (1) Quan ni~m v~ ch~t luqng giao dl,lcva quan ly ch~t luqng giao d\lC; (2) ThlfCtr~ng cong tac xay d1!l1gtruang d~t CQG va KDCLGD d6i v6i ca giao d1,lcph6 thong t~i Vi~t Nam; (3) MQt s6 dinh huang ca ban d6i mai cong tac quan ly ch~t luqng giao d\lc; (4) Tri€n khai cong tac xay dvng truemg d~t CQG va KDCLGD d6i v6i ca sa giao dl,lcph6 thong sa I QUAN NI~M vE CHAT LUQNG CHAT LUQNG GIAO DlJC GlAo DlJC vA QuAN LV Quan ni~n v~ ch~t lu'gng giao dl.Jc 1.1 M
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 1. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 1. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay