Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)

96 12 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:49

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THANH THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THANH THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Thế Hùng THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Thế Hùng Các số liệu kết luận văn trung thực, đề xuất đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm, chưa cơng bố hình thức trước trình, bảo vệ cơng nhận Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tác giả luận văn Vũ Thanh Thủy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận giúp đỡ, động viên, bảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Thế Hùng người theo sát, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo, giáo khoa Quản lý tài nguyên - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán Uỷ ban nhân dân huyện Sơng Lơ, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Sông Lô, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sơng Lơ, Phòng thống kê huyện Sơng Lơ, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Sông Lô tất bạn bè giúp đỡ hồn thành đề tài Cuối tơi xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình động viên, tạo điều kiện vật chất tinh thần suốt q trình tơi thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn cảm tạ! Tác giả Vũ Thanh Thủy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài Một số quy định chung chuyển quyền SDĐ 1.2 Cơ sở phápđề tài .9 1.2.1 Các văn chuyển quyền sử dụng đất áp dụng địa bàn huyện Sông Lô .9 1.2.2 Những quy định thời gian, trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 10 1.3 Cơ sở thực tiễn 19 1.3.1 Sơ lược tình hình quản lý đất đai chuyển quyền sử dụng đất giới 20 1.3.2 Tình hình chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 25 1.4 Công tác quản lý nhà nước vấn đề chuyển quyền sử dụng đất 32 1.4.1 Quan niệm quản lý nhà nước quyền sử dụng đất 32 1.4.2 Vai trò quản lý nhà nước chuyển quyền sử dụng đất 33 1.4.3 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụng đất .34 Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 36 2.3 Nội dung nghiên cứu 36 iv 2.3.1 Điều tra điều kiện, tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất huyện Sông Lô .36 2.3.2 Đánh giá kết chuyển QSDĐ theo hình thức chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2015- 2017 36 2.3.3 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân công tác chuyển QSD đất .37 2.3.4 Đề xuất số giải pháp công tác chuyển quyền sử dụng đất 37 2.4 Phương pháp nghiên cứu 37 2.4.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 37 2.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 37 2.4.3 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .38 2.4.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lí số liệu 38 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 39 3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội SDĐ huyện Sông Lô 39 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Sông Lô 39 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Sông Lô 43 3.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 48 3.2.1 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sơnggiai đoạn 2015 - 2017 theo hình thức chuyển quyền 48 3.2.2 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 theo năm 54 3.2.3 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 theo loại đất .55 3.3 Đánh giá hiểu biết người dân huyện Sông Lô cán quản lý chuyển quyền sử dụng đất 55 3.3.1 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân địa bàn huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu quy định chung chuyển QSDĐ 56 v 3.3.2 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức chuyển quyền sử dụng đất .57 3.3.3 Tổng hợp ý kiến cán quản lý người dân công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sông Lô 66 3.3.3.1 Tổng hợp ý kiến cán quản lý địa bàn huyện Sông Lô công tác chuyển QSDĐ .66 3.3.3.2 Tổng hợp ý kiến người dân địa bàn huyện Sông Lô công tác chuyển QSDĐ 67 3.3.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao công tác chuyển quyền sử dụng đất 67 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .69 Kết luận 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH : Cơng nghiệp hố GCN : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KT-XH : Kinh tế - xã hội PLĐĐ : Pháp luật đất đai QSDĐ : Quyền sử dụng đất TTHC : Thủ tục hành UBND : Uỷ ban nhân dân VPĐKĐĐ-CNSL : Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Sông Lô vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH Bảng 1.1 Kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sônggiai đoạn 2015-2017 .32 Bảng 3.1 Cơ cấu loại đất theo trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Sông Lô 44 Bảng 3.2 Kết chuyển đổi QSDĐ huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 .48 Bảng 3.3 Kết chuyển nhượng QSDĐ huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 .49 Bảng 3.4 Kết tặng cho QSDĐ huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 50 Bảng 3.5 Kết thừa kế QSDĐ huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 .51 Bảng 3.6 Kết chấp QSDĐ huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 52 Bảng 3.7 So sánh hình thức chuyển quyền sử dụng đất huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 3.8 So sánh kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 theo năm 54 Bảng 3.9 So sánh kết chuyển quyền sử dụng đất huyện Sônggiai đoạn 2015 - 2017 theo loại đất .55 Bảng 3.10 Những hiểu biết cán quản lý người dân địa bàn huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu quy định chung chuyển QSDĐ 56 Bảng 3.11 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức chuyển đổi QSDĐ 58 Bảng 3.12 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức chuyển nhượng QSDĐ .59 Bảng 3.13 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 61 Bảng 3.14 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sơng Lơ khu vực nghiên cứu hình thức thừa kế QSDĐ 62 Bảng 3.15 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức tặng cho QSDĐ 63 Bảng 3.16 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức chấp QSDĐ 64 Bảng 3.17 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Sông Lô khu vực nghiên cứu hình thức góp vốn QSDĐ 65 Hình 3.1 Bản đồ địa giới hành huyện Sơng Lơ 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất tạo người người với sức lao động, cộng với trí thơng minh tuyệt vời làm thay đổi hẳn mặt trái đất Cũng từ đó, đất đai trở thành điều kiện sinh tồn, thành sở để thực trình sản xuất, tạo cải vật chất cho sản xuất Mọi trình sản xuất hoạt động người cần đến mặt khoảng không gian lãnh thổ định Nếu khơng có đất đai khơng có ngành nào, xí nghiệp hoạt động Như vậy, khơng có đất khơng có sản xuất, khơng có tồn người Trong năm gầy đây, kinh tế đà tăng trưởng mạnh mẽ, giá đất thị trường bất động sản phức tạp có biểu ngồi tầm kiểm sốt nhà nước Các quan hệ cung - cầu giao dịch bất động sản chủ yếu diễn thông qua thị trường "ngầm" Sự biến động chủ yếu bất thường giá bất động sản, đặc biệt sốt đất đai chưa có giải pháp điều chỉnh hữu hiệu Trong điều kiện nay, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển với biểu tích cực, bộc lộ mặt trái nó; đất đai coi đối tượng đặc biệt giao dịch dân sự, kinh tế, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ quy luật giá trị, ý thức chấp hành pháp luật người sử dụng đất chưa cao, nên pháp luật có quy định chuyển quyền sử dụng đất, người sử dụng đất chuyển quyền SDĐ tùy tiện không tuân thủ quy định pháp luật Bên cạnh đó, sách pháp luật đất đai Việt Nam chưa đồng bộ, đặc biệt quy định việc chuyển dịch QSDĐ chưa theo kịp với sống làm cho việc chuyển dịch bất động sản nói chung, đất đai nói riêng ngày bộc lộ nhiều bất cập Để sử dụng đất đai cách hợp lý tiết kiệm hiệu đáp ứng 73 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc công bố thủ tục hành ban hành thuộc thẩm quyền giải chung UBND cấp huyện 28 UBND huyện Sông Lô (2016), Báo cáo tổng kết năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 29 UBND huyện Sông Lô (2017), Báo cáo tổng kết năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Phụ lục BỘ CÂU HỎI ĐIỀU TRA, PHỎNG VẤN (Dành cho đối tượng người sử dụng đất) Họ tên người vấn:…………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo Luật Đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Khoanh tròn vào phương án mà ông (bà) cho đúng): A Những hiểu biết đối tượng quy định chuyển QSDĐ Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất quyền ai? a) Của cán quản lý b) Của người dân c) Của người sử dụng đất d) Cả a, b c Câu 2: Luật đất đai 2013 quy định có hình thức chuyển QSDĐ? a) b) c) d) Câu 3: Luật đất đai 2013 quy định thời điểm người sử dụng đất thực quyền mình? a) Khơng quy định cần có đất b) Chỉ cần đất khơng có tranh chấp c) Khi đất cấp giấy chứng nhận d) Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy định Câu 4: Những khoản tiền phải nộp thực chuyển QSDĐ? a) Thuế chuyển quyền sử dụng đất b) Lệ phí địa c) Lệ phí trước bạ d) Cả a, b c Câu 5: Khi thực việc chuyển QSDĐ, người sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 6: Người nhận quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khơng có nghĩa vụ b) Khai báo đầy đủ thông tin c) Làm đầy đủ thủ tục d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí trước bạ Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.1 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển đổi QSDĐ (khái niệm)? a) Là việc đổi đất lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc đổi đất lấy tài sản khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 2: Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nhằm vào mục đích gì? a) Tổ chức lại sản xuất b) Khắc phục tình trạng manh mún đất đai c) Khắc phục tình trạng phân tán đất d) Tự điều tiết đất đai theo nhu cầu xã hội Câu 3: Dồn điền đổi có phải hình thức chuyển đổi QSDĐ hay khơng? a) Phải b) Là góp vốn quyền sử dụng đất c) Là chuyển nhượng quyền sử dụng đất d) Là chuyển mục đích sử dụng đất Câu 4: Người sử dụng đất muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất cho phải làm gì? a) Khơng phải làm gì, đổi đất cho b) Làm hợp đồng chuyển đổi QSDĐ sau gửi UBND xã, thị trấn c) Chỉ việc thông báo với UBND xã, thị trấn việc chuyển đổi d) Hai bên viết giấy chuyển đổi có trưởng thơn đến người làm chứng Câu 5: Luật Đất đai năm 2013 quy định, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân giới hạn đơn vị hành cấp nào? a) Tỉnh b) Huyện c) Trong đơn vị hành cấp xã d) Khơng quy định 2.2 Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gì? a) Là việc chuyển quyền sử dụng đất cho người khác theo giá trị QSDĐ b) Là việc bán đất c) Là việc cho thuê đất d) Là việc nhường QSDĐ cho người khác thời gian định Câu 2: Người chuyển nhượng người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp khoản tiền gì? a) Người chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng QSDĐ b) Phải nộp lệ phí theo quy định c) Cả a b d) Phải trả tiền cho người chuyển nhượng Câu 3: Khi giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế thấp giá Nhà nước quy định thuế chuyển nhượng QSDĐ dựa giá trị QSDĐ? a) Giá trị chuyển nhượng thực tế b) Giá theo nhà nước quy định c) Được miễn thuế d) Trung bình giá nhà nước giá trị chuyển nhượng thực tế Câu 4: Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Khi họ dùng đất người khác th để sản xuất nơng nghiệp b) Khi họ trực tiếp tham gia sản xuất nơng nghiệp c) Khi họ nhận đất để bán cho người khác sản xuất nông nghiệp d) Khi họ dùng đất cho để nghiên cứu cho việc sản xuất nơng nghiệp Câu 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho đất ở, đất nông nghiệptrong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ trường hợp nào? a) Khi họ đầu tư để bảo vệ chúng b) Khi họ muốn dùng chúng cho nghiên cứu sinh học c) Khi họ tham gia vào việc bảo vệ chúng d) Khi họ sinh sống khu vực 2.3 Hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất Câu 1: Cho thuê cho thuê lại hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất cho người khác sản xuất đất thu tiền họ theo thỏa thuận b) Là việc người sử dụng đất cho người khác trọ phần đất gia đình thu tiền theo thỏa thuận c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác theo thỏa thuận thời gian định hợp đồng theo quy định pháp luật d) Là việc người sử dụng đất cho người khác sử dụng đất mình khơng dùng đến Câu 2: Cho thuê cho thuê lại có cần hợp đồng hay khơng? a) Chỉ cần hợp đồng hai bên thoả thuận b) Không cần hợp đồng cần thoả thuận lời c) Phải có hợp đồng theo quy định pháp luật d) Chỉ cần hợp đồng có xác định UBND xã, thị trấn Câu 3: Thuê thuê lại quyền sử dụng đất khác điểm nào? a) Không khác b) Khác nguồn gốc đất cho thuê c) Khác người cho thuê d) Khác người nhận thuê Câu 4: Đất mà người sử dụng đất cho thuê lại đất có nguồn gốc từ đâu? a) Đất thuê Nhà nước b) Đất nhà nước giao c) Đất nhận chuyển nhượng người khác d) Đất nhà nước công nhận QSDĐ trước có Luật Đất đai Câu 5: Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định Luật Đất đai năm 2013? a) Chỉ cho thuê lại số trường hợp quy định b) Không cấm việc cho thuê lại quyền sử dụng đất c) Chỉ thuê lại người thuê sử dụng đất thuê d) Chỉ cho thuê lại đầu tư xây dựng đất theo dự án xin thuê đất 2.4 Hình thức thừa kế quyền sử dụng đất Câu 1: Quyền thừa kế QSDĐ hiểu ? a) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho bố, mẹ, anh, chị, em b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho c) Là việc người sử dụng đất tặng, cho QSDĐ cho d) Là việc người sử dụng đất chết để lại QSDĐ cho người khác theo di chúc theo pháp luật Câu 2: Khi có di chúc mà người thừa kế khơng thoả thuận với giải nào? a) Thì quan có thẩm quyền chia theo pháp luật b) Thì quan có thẩm quyền vào di chúc để chia c) Thì toàn số đất thừa kế bị thu hồi d) Chia Câu 3: Nếu khơng có di chúc di chúc không hợp pháp mà người thừa kế khơng tự thỏa thuận với quyền thừa kế chia nào? a) Toàn đất thừa kế bị thu hồi b) Chia theo pháp luật c) Chia cho người có cơng với người để lại quyền thừa kế d) Chia cho Câu 4: Pháp luật chia thành hàng thừa kế? a) hàng b) hàng c) hàng d) hàng Câu 5: Người hàng thừa kế quyền lợi họ nào? a) Có quyền lợi b) Người trưởng hưởng nhiều c) Ai có cơng với người để lại thừa kế hưởng nhiều d) Con trai nhiều gái Câu 6: Người hàng sau nhận thừa kế nào? a) Người hàng trước khơng có tư cách nhận thừa kế b) chấp thuận người c) Khi khơng người hàng trước d) Khi người hàng trước không gần 2.5 Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 1: Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất không thu lại tiền vật Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyền sử dụng đất không? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật 10% giá trị QSDĐ Câu 3: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, ngồi có quan hệ khác Câu 4: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ nhà đất hay khơng? a) Khơng phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy trường hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 5: Cơ quan giải thủ tục tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Mơi trường c) UBND cấp xã d) Văn phòng đăng ký QSDĐ 2.6 Hình thức chấp giá trị quyền sử dụng đất Câu 1: Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất cho người khác mượn QSDĐ thời gian định b) Là việc người sử dụng đất cho người thuê đất thời gian định c) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đến chấp cho tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cá nhân theo quy định pháp luật để vay tiền mua chịu hàng hóa thời gian định theo thỏa thuận d) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đến ngân hang chấp để vay tiền thời gian theo thỏa thuận Câu 2: Trường hợp hộ gia đình cá nhân nước chấp giá trị quyền sử dụng đất đâu? a) Các tổ chức kinh tế hoạt động Việt Nam b) Các tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam c) Cả a, b d) Được chấp tổ chức tín dụng Việt Nam Câu 3: Luật Đất đai năm 2013 quy định đối tượng tham gia chấp giá trị quyền sử dụng đất phạm vi nào? a) Không giới hạn b) Được chấp tổ chức tín dụng c) Chỉ chấp tổ chức kinh tế d) Chỉ tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam Câu 4: Các loại đất chấp giá trị QSDĐ để vay vốn? a) Đất hộ gia đình cá, nhân Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, b) Đất hộ gia đình, cá nhân khơng phải đất th c) Cả a b 2.7 Hình thức góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Câu 1: Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất đươc hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đặt cọc cơng ty để mua sản phẩm b) Là việc người sử dụng đất coi giá trị QSDĐ tài sản dân đặc biệt để góp vốn với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh c) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ cho mở cửa hàng hay công ty d) Là việc anh chị em nhà sản xuất chung mảnh đất ông bà, cha mẹ để lại Câu 2: Theo luật đất đai năm 2013 góp vốn giá trị quyền sử dụng đất thực đối tác? a) Chỉ đối tác b) đối tác c) hay nhiều đối tác d) Nhiều đối tác Câu 3: Góp vốn giá trị QSDĐ coi chuyển nhượng QSDĐ khi? a) Hình thành pháp nhân b) QSDĐ người sử dụng đất góp vốn c) QSDĐ khơng d) Khơng hình thành pháp nhân Câu 4: Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất quy định luật nào? a) Luật dân b) Luật kinh kế c) Luật hình d) Luật kinh doanh bất động sản B Ý kiến ông (bà) công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện Sông Lô ……………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người vấn BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho đối tượng cán ) Họ tên người vấn:…………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Tích vào phương án mà ông (bà) cho đúng): A Những hiểu biết ông/bà qy định chuyển QSDĐ Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất quyền ai? a) Của cán quản lý b) Của người dân c) Của người sử dụng đất d) Cả a, b c Câu 2: Có hình thức chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Câu 3: Đất tham gia chuyển quyền sử dụng đất có cần điều kiện khơng? a) Khơng cần điều kiện b) Chỉ cần đất khơng có tranh chấp định c) Có điều kiện nhà nước quy định d) Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy Câu 4: Những khoản tiền pháp luật quy định có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất? a) Thuế chuyển quyền sử dụng đất b) Lệ phí địa c) Lệ phí trước bạ d) Cả a, b c Câu 5: Người chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 6: Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khơng có nghĩa vụ b) Khai báo đầy đủ thông tin c) Làm đầy đủ thủ tục d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí trước bạ Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.1 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển đổi quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc đổi đất lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc đổi đất lấy tài sản khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 2: Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nhằm vào mục đích gì? a) Tổ chức lại sản xuất b) Khắc phục tình trạng manh mún đất đai c) Khắc phục tình trạng phân tán đất d) Tự điều tiết đất đai theo nhu cầu xã hội Câu 3: Dồn điền đổi có phải hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất hay không? a) Phải b) Là góp vốn quyền sử dụng đất c) Là chuyển nhượng quyền sử dụng đất d) Là chuyển mục đích sử dụng đất Câu 4: Người sử dụng đất muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất phải làm gì? a) Khơng phải làm gì, đổi đất cho b) Làm hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đấ gửi lên UBND xã, thị trấn c) Chỉ việc viết giấy thơng báo trình UBNN xã, thị trấn d) Hai bên viết giấy giao kèo có trưởng thơn đến người làm chứng Câu 5: Luật Đất đai năm 2013 quy định, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân giới hạn đơn vị hành cấp nào? a) Tỉnh b) Huyện c) Chỉ đơn vị hành cấp xã d) Không quy định 2.2 Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sở có giá trị b) Là việc bán đất c) Là việc cho thuê đất d) Là việc nhường quyền sử dụng cho người khác thời gian định Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ người chuyển nhượng quyền sử dụng đất? a) Phải trả khoản chi phí tiền vật mà họ bỏ đểquyền sử dụng đất b) Phải trả chi phí đầu tư để làm tăng giá trị đất c) Cả a b d) Phải trả tiền cho người chuyển nhượng Câu 3: Khi giá trị chuyển nhượng QSDĐ thực tế thấp giá Nhà nước quy định thuế chuyển nhượng QSDĐ dựa giá trị QSDĐ? a) Giá trị chuyển nhượng thực tế b) Giá theo nhà nước quy định c) Được miễn thuế d) Trung bình giá nhà nước giá trị chuyển nhượng thực tế Câu 4: Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Khi họ dùng đất người khác thuê để sản xuất nông nghiệp b) Khi họ trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp c) Khi họ nhận đất để bán cho người khác sản xuất nơng nghiệp d) Khi họ dùng đất cho để nghiên cứu cho việc sản xuất nông nghiệp 2.3 Hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất Câu 1: Cho thuê cho thuê lại hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất cho người khác sản xuất đất thu tiền họ theo thỏa thuận b) Là việc người sử dụng đất cho người khác trọ phần đất gia đình thu tiền theo thỏa thuận c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác theo thỏa thuận thời gian định hợp đồng theo quy định pháp luật d) Là việc người sử dụng đất cho người khác sử dụng đất mình khơng dùng đến Câu 2: Cho th cho th lại có cần hợp đồng hay khơng? a) Chỉ cần hợp đồng hai bên thoả thuận b) Không cần hợp đồng cần thoả thuận lời c) Phải có hợp đồng theo quy định pháp luật d) Chỉ cần hợp đồng có xác định UBND xã, thị trấn Câu 3: Thuê thuê lại quyền sử dụng đất khác điểm nào? a) Không khác b) Khác nguồn gốc đất cho thuê c) Khác người cho thuê d) Khác người nhận thuê Câu 4: Đất mà người sử dụng đất cho thuê lại đất có nguồn gốc từ đâu ? a) Đất thuê Nhà nước b) Đất nhà nước giao c) Đất nhận chuyển nhượng người khác d) Đất nhà nước cơng nhận QSDĐ trước có Luật Đất đai năm 2013 Câu 5: Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định Luật Đất đai 2013 a) Chỉ cho thuê lại số trường hợp quy định b) Không cấm việc cho thuê lại quyền sử dụng đất c) Chỉ thuê lại người thuê sử dụng đất thuê d) Chỉ cho thuê lại đầu tư xây dựng đất theo dự án xin thuê đất 2.4 Hình thức thừa kế quyền sử dụng đất Câu 1: Quyền thừa kế QSDĐ hiểu ? a) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho bố, mẹ, anh, chị, em b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho c) Là việc người sử dụng đất tặng, cho QSDĐ cho d) Là việc người sử dụng đất chết để lại QSDĐ cho người khác theo di chúc theo pháp luật Câu 2: Khi có di chúc mà người thừa kế không thoả thuận với giải nào? a) Thì quan có thẩm quyền chia theo pháp luật b) Thì quan có thẩm quyền vào di chúc để chia c) Thì tồn số đất thừa kế bị thu hồi d) Chia Câu 3: Nếu khơng có di chúc di chúc không hợp pháp mà người thừa kế không tụ thỏa thuận với quyền thừa kế chia nào? a) Toàn đất thừa kế bị thu hồi b) Chia theo pháp luật c) Chia cho người có cơng với người để lại quyền thừa kế d) Chia cho Câu 4: Pháp luật chia thành hàng thừa kế? a) hàng b) hàng c) hàng d) hàng Câu 5: Người hàng thừa kế quyền lợi họ ? a) Có quyền lợi b) Người trưởng hưởng nhiều c) Ai có cơng với người để lại thừa kế hưởng nhiều d) Con trai nhiều gái Câu 6: Người hàng sau nhận thừa kế nào? a) Người hàng trước khơng có tư cách nhận thừa kế b) chấp thuận người c) Khi khơng người hàng trước d) Khi người hàng trước không gần 2.5 Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 1: Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất không thu lại tiền vật Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyền sử dụng đất không? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật 10% giá trị QSDĐ Câu 3: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, ngồi có quan hệ khác Câu 4: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ nhà đất hay khơng? a) Khơng phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy t ừng trường hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 5: Cơ quan giải thủ tục tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Môi trường c) UBND cấp xã d) Văn phòng đăng ký đất đai (văn phòng đăng ký QSDĐ) 2.6 Hình thức chấp giá trị quyền sử dụng đất Câu 1: Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất cho người khác mượn QSDĐ thời gian định b) Là việc người sử dụng đất cho người thuê đất thời gian định c) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đến chấp cho tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cá nhân theo quy định pháp luật để vay tiền mua chịu hàng hóa thời gian định theo thỏa thuận d) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đến ngân hang chấp để vay tiền thời gian theo thỏa thuận Câu 2: Trường hợp hộ gia đình cá nhân nước chấp giá trị quyền sử dụng đất đâu? a) Các tổ chức kinh tế hoạt động Việt Nam b) Các tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam c) Cả a, b d) Được chấp tổ chức tín dụng Việt Nam Câu 3: Luật Đất đai năm 2013 quy định đối tượng tham gia chấp giá trị quyền sử dụng đất phạm vi nào? a) Không giới hạn b) Được chấp tổ chức tín dụng c) Chỉ chấp tổ chức kinh tế d) Chỉ tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam Câu 4: Các loại đất chấp giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn? c) Đất hộ gia đình cá, nhân Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, d) Đất hộ gia đình, cá nhân khơng phải đất th c) Cả a b 2.7 Hình thức góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Câu 1: Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất đươc hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đặt cọc cơng ty để mua sản phẩm b) Là việc người sử dụng đất coi giá trị QSDĐ tài sản dân đặc biệt để góp vốn với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh c) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ cho mở cửa hàng hay công ty d) Là việc anh chị em nhà sản xuất chung mảnh đất ông bà, cha mẹ để lại Câu 2: Theo luật đất đai năm 2013 góp vốn giá trị quyền sử dụng đất thực đối tác? a) Chỉ đối tác b) đối tác c) hay nhiều đối tác d) Nhiều đối tác Câu 3: Góp vốn giá trị QSDĐ coi chuyển nhượng QSDĐ khi? a) Hình thành pháp nhân b) QSDĐ người sử dụng đất góp vốn c) QSDĐ khơng d) Khơng hình thành pháp nhâ n Câu 4: Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất quy định luật nào? a) Luật dân b) Luật kinh kế c) Luật hình d) Luật kinh doanh bất động sản B Những ý kiến ông (bà ) công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện Sông Lô Người vấn ... VŨ THANH THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số:... 3.2.2 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2015 - 2017 theo năm 54 3.2.3 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2015 - 2017. .. chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2015 - 2017 48 3.2.1 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2015 - 2017 theo hình thức chuyển quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay