Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (Luận án tiến sĩ)

186 6 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:46

Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY OANH TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY OANH TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN VĂN TÙNG PGS.TS TRẦN VĂN HÒE HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình Tác giả luận án Nguyễn Huy Oanh LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Tôi nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện tập thể lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên Khoa kinh tế quốc tế; tập thể Ban lãnh đạo Viện hàn lâm khoa học Xã Hội; giảng viên, cán phòng, ban chức Học Viện khoa học Xã Hội Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ đó.Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Văn Tùng; PGS TS Trần Văn Hòe thầy giáo trực tiếp hướng dẫn bảo cho Tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp Tôi công tác Trường Đại học Trưng Vương gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ Tơi suốt q trình thực hoàn thành luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN NCS: Nguyễn Huy Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ LUẬN ÁN 14 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 14 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 1.3 Một số vấn đề đặt cho đề tài 19 Chương 2: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 21 2.1 Lý thuyết chuỗi giá trị chuỗi giá trị ngành thủy sản xuất 21 2.1.1 Lý thuyết chuỗi giá trị 21 2.1.2 Chuỗi giá trị ngành thủy sản 28 2.2 sở lý luận tái cấu ngành hàng thủy sản 32 2.2.1 Khái niệm thuỷ sản, xuất thuỷ sản, tái cấu tái câu ngành hàng thủy sản 32 2.2.2 Ý nghĩa tái cấu ngành hàng thủy sản 34 2.3 Phương thức nội dung tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 35 2.3.1 Tái cấu ngành hàng thủy sản xuất sở liên kết dọc chuỗi giá trị 35 2.3.2 Tái cấu ngành hàng thủy sản xuất sở liên kết ngang khâu hoạt động chuỗi giá trị 37 3.3.3 Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động tái cấu 38 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 39 2.4.1 Đối với hoạt động sở 39 2.4.2 Đối với hoạt động hỗ trợ 43 2.5 Kinh nghiệm số quốc gia tái cấu ngành hàng thuỷ sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 44 2.5.1 Kinh nghiệm Na Uy 44 2.5.2 Kinh nghiệm Indonesia 45 2.5.3 Kinh nghiệm Thái Lan 47 2.5.4 Những học kinh nghiệm rút cho ngành thuỷ sản Việt Nam tái cấu trúc để tham gia chuối giá trị toàn cầu 49 Chương 3: THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG THỜI GIAN QUA 52 3.1 Đặc điểm thị trường phương thức xuất thủy sản Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 52 3.1.1 Văn hóa tiêu dùng hàng thuỷ sản thị trường xuất 52 3.1.2 Quy định pháp lý hàng thuỷ sản nhập 53 3.1.3 Kết xuất thủy sản Việt Nam 58 3.2 Thực trạng cấu hàng thủy sản xuất Việt Nam 60 3.2.1 cấu theo nhóm sản phẩm 61 3.2.2 cấu theo giá trị xuất 62 3.2.3 cấu thị trường nhập thủy sản Việt Nam 63 3.2.4 cấu theo phương thức xuất thuỷ sản 65 3.3 Thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam 70 3.3.1 Thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam dựa liên kết dọc 70 3.3.2 Thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam dựa liên kết ngang chuỗi giá trị 79 3.4 Các nhân tố tác động đến tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 101 3.4.1 Kết phân tích thống kê mơ tả đối tượng khảo sát 103 3.4.2 Kiểm định thống kê mô tả với biến quan sát 104 3.4.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 109 3.4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 109 3.4.5 Phân tích tương quan 110 3.4.6 Phân tích hồi quy 111 3.4.7 Kiểm định khác biệt đặc điểm doanh nghiệp thị trường hoạt động tái cấu ngành thuỷ sản nâng cao giá trị gia tăng 114 3.4.8 Tổng hợp kết đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 116 3.5 Đánh giá thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.1 Kết đạt tái cấu ngành hàng thủy sản Việt Nam xuất để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.2 Những tồn tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu 119 3.5.3 Nguyên nhân tồn 120 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 125 4.1 Quan điểm định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 125 4.1.1 Quan điểm tái cấu ngành hàng thủy sản xuất 125 4.1.2 Định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất dựa chuỗi giá trị toàn cầu 128 4.2 Giải pháp hoàn thiện tái cấu ngành hàng thủy sản xuất nhằm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 129 4.2.1 Giải pháp tái cấu tham gia hoạt động sở 129 4.2.2 Giải pháp tái cấu ngành hàng thủy sản xuất dựa hoạt động hỗ trợ 140 4.3 Nguồn lực kiến nghị nhằm tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham vào chuỗi giá trị toàn cầu 141 4.3.1 Nguồn lực cho tái cấu ngành hàng thủy sản xuất 141 4.3.2 Những kiến nghị nhằm thúc đẩy tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 144 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 157 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AJCEP ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản) ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội Quốc gia Đơng Nam Á) ATVS An tồn vệ sinh BRC The British Retail Consortium (Tiêu chuẩn toàn cầu an toàn vệ sinh thực phẩm Hiệp hội nhà bán lẻ Anh) BTA Bilateral trade Agreegment CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CHLB Cộng hòa liên bang DN Doanh nghiệp ĐBSCL Hiệp định thương mại song phương Doanh nghiệp Đồng sông cửu long EC European Commission (Ủy ban Châu Âu) EU European Union (Liên Minh Châu Âu) EUROCHA M European Chamber Of Commerce In Vietnam (Phòng thương mại Châu Âu Việt Nam) EUROSTA T EU European Statistical Information Service (Cơ quan thống kê Châu Âu) FAO The Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc) GLOBAL G.A.P Good Agricultural Practices (Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt) GMP Good Manufacturing Practices (Thực hành sản xuất tốt) HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm sốt tới hạn) IAS Japan Agricultural Standards (Luật tiêu chuẩn hóa mặt hàng nơng, lâm sản, quy định tiêu chuẩn chất lượng quy tắc ghi nhãn ) ISO International Organization for (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc IUU Standardization tế) Illegal, Unreported and Unregulated fishing (Luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo không theo quy định) JIS Japan Industrial Standards (Luật tiêu chuẩn hóa mặt hàng cơng nghiệp hàng tiêu dùng) MEN Most Favoured nation (Nguyên tắc tối huệ quốc) NAFIQAD The National Agro- Forestry- (Cục quản lý chất lượng nông Fisheries Quality Assurance Department lâm sản thủy sản) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Bộ Nông nghiệp Phát triển thôn nông thôn PCA The Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (Hiệp định khung Đối tác Hợp tác toàn diện) SA8000 The Social Accountability 8000 (Tiêu chuẩn quốc tế khuyến khích công ty sản xuất tổ chức khác xây dựng, NN&PTNT trì áp dụng việc thực hành nơi làm việc mà xã hội chấp nhận) SEAT Sustaining Ethical Aquaculture trade Dự án phát triển nuôi trồng thủy sản theo chuẩn thương mại SSOP Sanitation Standard Operating Procedures (Quy trình làm vệ sinh thủ tục kiểm soát vệ sinh) VASEP Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers Hiệp hội thuỷ sản xuất Việt Nam VIETFISH Vietnam Fisheries International Exhibition (Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam) VJEPA Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản) WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới ... Đánh giá thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.1 Kết đạt tái cấu ngành hàng thủy sản Việt Nam xuất để tham gia chuỗi giá trị. .. cho ngành thuỷ sản Việt Nam tái cấu trúc để tham gia chuối giá trị toàn cầu 49 Chương 3: THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU... TÁI CƠ CẤU NGÀNH HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 125 4.1 Quan điểm định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (Luận án tiến sĩ), Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay