Nghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn Lang (Luận án tiến sĩ)

317 3 0
  • Loading ...
1/317 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:41

Nghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn LangNghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn Lang BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH - - TRẦN PHƢƠNG TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA THỰC HÀNH HATHA YOGA LÊN THỂ CHẤT TÂM SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TP HỒ CHÍ MINH, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH - - TRẦN PHƢƠNG TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA THỰC HÀNH HATHA YOGA LÊN THỂ CHẤT TÂM SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Ngành : Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hƣớng dẫn khoa học: HD1 PGS.TS Hoàng Thị Ái Khuê HD2 PGS.TS Đàm Tuấn Khơi TP HỒ CHÍ MINH, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu có luận án trung thực chưa công bố công trình khác Nghiên cứu sinh Trần Phƣơng Tùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC NHỮNG ĐƠN VỊ TÍNH DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC PHỤ LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ chọn đề tài: Error! Bookmark not defined Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Giả thuyết nghiên cứu: Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở thuyết khoa học Hatha Yoga sức khỏe 1.1.1 Khái quát Yoga 1.1.2 Nguồn gốc phát triển Yoga 1.1.3 Khái quát Hatha Yoga 1.1.4 Một số hệ thống tập Hatha Yoga phổ biến 11 1.1.5 Hiệu thực hành Hatha Yoga sức khỏe 20 1.2 Đặc điểm tâm sinh lứa tuổi sinh viên 31 1.2.1 Đặc điểm sinh lứa tuổi sinh viên 32 1.2.2 Đặc điểm tâm lứa tuổi sinh viên 35 1.3 Một số khái niệm liên quan đến sức khỏe, giáo dục thể chất 39 1.3.1 Sức khỏe 39 1.3.2 Giáo dục thể chất 41 1.4 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 41 Chƣơng ĐỐI TƢ NG, PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 49 2.1 Đối tƣ ng nghiên cứu 49 2.1.1 Đối tƣ ng nghiên cứu 49 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 49 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu 51 2.2 Tổ chức nghiên cứu 52 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 53 2.3.1 Phƣơng pháp phân tích tổng h p tài liệu 53 2.3.2 Phƣơng pháp chọn mẫu 53 2.3.3 Phƣơng pháp vấn 54 2.3.4 Phƣơng pháp kiểm tra y sinh học 54 2.3.5 Phƣơng pháp kiểm tra sƣ phạm 62 2.3.6 Phƣơng pháp trắc nghiệm tâm 68 2.3.7 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 69 2.3.8 Phƣơng pháp toán thống kê 70 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN 71 3.1 Đánh giá thực trạng thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 71 3.1.1 Xác định ch số, test thang đo đánh giá thực trạng thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 71 3.1.2 Đánh giá thực trạng thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 77 3.1.3 Đánh giá thực trạng tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang qua thang đánh giá trầm cảm thiếu niên RADS 10 – 20 86 3.1.4 Bàn luận thực trạng thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 90 3.2 Lựa chọn hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 95 3.2.1 Xác định hệ thống Yoga làm tảng lựa chọn hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 96 3.2.2 Lựa chọn hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 98 3.2.3 Chƣơng trình thực nghiệm hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 101 3.2.4 Tiến trình thực nghiệm hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 105 3.2.5 Bàn luận lựa chọn hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 107 3.3 Đánh giá hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 109 3.3.1 Đánh giá hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 109 3.3.2 Đánh giá hiệu thực hành Hatha Yoga lên tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang qua thang đánh giá trầm cảm thiếu niên RADS 10 – 20 126 3.3.3 Bàn luận hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 132 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 148 KẾT LUẬN 148 KIẾN NGHỊ 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BS Bác sĩ ĐC Đối chứng ĐH Đại học GDTC Giáo dục thể chất GS Giáo sƣ HD Hƣớng dẫn Nxb Nhà xuất PGS Phó Giáo sƣ SV Sinh viên TDTT Thể dục thể thao ThS Thạc sĩ TN Thực nghiệm Tp Thành phố Tr Trang TS Tiến sĩ DANH MỤC NHỮNG ĐƠN VỊ TÍNH Centimet: cm Độ (góc): ° Giây: s Kilogam: kg Lít: l Mét: m Mililit: ml Milimet thủy ngân: mmHg DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG 1.1 Các mốc thời gian phát triển Yoga 1.2 Hệ thống tƣ Hatha Yoga Pradipika 11 1.3 Hệ thống shatkarmas pranayama Hatha Yoga Pradipika 12 1.4 Hệ thống tập Hatha Yoga Sivananda Yoga 13 1.5 Hệ thống tập Hatha Yoga sơ cấp Ashtanga Yoga 15 1.6 Hệ thống tập Hatha Yoga Bikram Yoga Sau 15 1.7 Hệ thống tập Hatha Yoga Yin Yoga Sau 16 1.8 Hệ thống tập Hatha Yoga Iyengar Yoga Sau 17 1.9 Các tƣ asana Hatha Yoga 20 Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu tham gia đánh giá 2.1 thực trạng thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn 49 Lang Một số đặc điểm khách thể nghiên cứu tham gia thực nghiệm 2.2 để đánh giá hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất 50 tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 2.3 Các giai đoạn nghiên cứu luận án 52 2.4 Đánh giá ch số khối thể BMI) 56 2.5 Đánh giá ch số HW 61 Bảng điểm đánh giá khả thăng thông qua test 2.6 thăng tĩnh Stork balance stand test) ngƣời châu Âu 68 khỏe mạnh 3.1 Đối tƣ ng vấn Phiếu vấn số 76 Kết vấn mức độ ƣu tiên sử dụng số ch số, test 3.2 thang đo đánh giá thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại Sau 77 học Văn Lang 3.3 Kết kiểm định theo phƣơng pháp Wilcoxon qua hai lần Sau 77 vấn 3.4 Đặc điểm thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang qua số ch số hình thái 78 So sánh kết kiểm tra số ch số hình thái sinh viên 3.5 Trƣờng Đại học Văn Lang với niên Việt Nam c ng lứa 79 tuổi, giới tính 3.6 Đặc điểm thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang qua số ch số chức 80 So sánh kết kiểm tra số ch số chức sinh 3.7 viên Trƣờng Đại học Văn Lang với niên Việt Nam 81 c ng lứa tuổi, giới tính 3.8 Đặc điểm thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang qua số test thể lực 83 So sánh kết kiểm tra thể lực sinh viên Trƣờng Đại 3.9 học Văn Lang với niên Việt Nam c ng lứa tuổi, giới 85 tính 3.10 Kết kiểm định thang đo RADS 10 - 20 (n = 423) 87 3.11 Tỷ lệ sinh viên có biểu trầm cảm 88 3.12 Tỷ lệ sinh viên có biểu trầm cảm theo giới tính, nhóm ngành hộ thƣờng trú 89 3.13 Kết kiểm định Chi-Square Tests 89 3.14 Tiêu chuẩn đánh giá thể lực sinh viên 18 19 tuổi 93 Đánh giá thể lực sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 3.15 theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực sinh viên theo 93 Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT 3.16 Đối tƣ ng vấn Phiếu vấn số 96 Kết vấn mức độ ƣu tiên sử dụng hệ thống Yoga 3.17 làm tảng lựa chọn hệ thống tập Hatha Yoga cho sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 97 Kết kiểm tra thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang sau thực nghiệm năm học (Về thể lực) STT Phiếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Giới tính Tuổi Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Lực Nằm bóp tay ngửa gập thuận bụng (kg) lần/30s 47,50 26 54,10 27 53,40 26 46,20 22 50,50 22 39,60 20 36,80 17 50,50 20 42,10 19 41,60 19 47,70 24 49,80 22 46,30 22 45,50 21 51,80 28 47,60 23 42,10 19 46,20 14 50,80 23 Chạy Bật xa Chạy tùy thoi chỗ sức phút x 10m (cm) (m) (s) 255,00 10,25 1120,00 225,00 9,72 1050,00 240,00 10,11 1025,00 250,00 10,48 1110,00 260,00 9,81 1110,00 200,00 11,36 1040,00 185,00 9,99 810,00 195,00 10,20 1000,00 205,00 9,76 815,00 215,00 11,18 985,00 260,00 10,12 990,00 205,00 10,28 920,00 255,00 9,98 935,00 235,00 11,11 1030,00 235,00 10,65 1050,00 270,00 10,57 1320,00 220,00 10,89 980,00 205,00 12,56 800,00 260,00 9,85 1070,00 Dẻo Độ dẻo gập khớp gối độ thân Trái Phải (cm) 19,00 42,00 44,00 18,00 23,00 26,00 7,00 24,00 25,00 20,00 47,00 42,00 14,00 43,00 27,00 25,00 28,00 29,00 8,00 33,00 32,00 30,00 38,00 35,00 7,00 41,00 33,00 27,00 23,00 25,00 17,00 28,00 27,00 15,00 39,00 40,00 10,00 42,00 46,00 15,00 32,00 30,00 24,00 21,00 24,00 5,00 34,00 37,00 24,00 49,00 47,00 10,00 33,00 32,00 24,00 28,00 33,00 Thăng tĩnh s 25,15 24,44 23,05 26,36 27,45 22,58 13,36 21,62 24,15 14,98 26,56 21,44 18,56 23,94 15,45 30,14 26,56 14,15 27,64 STT Phiếu 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P79 Giới tính Tuổi Nam N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Lực Nằm bóp tay ngửa gập thuận bụng (kg) lần/30s 49,60 24 33,60 11,00 28,50 10,00 32,50 16,00 32,40 12,00 30,50 16,00 27,25 16,00 26,95 10,00 35,80 12,00 29,80 16,00 32,68 16,00 31,60 16,00 32,20 16,00 31,50 9,00 29,80 21,00 32,20 11,00 28,00 9,00 32,90 16,00 31,90 16,00 31,80 17,00 31,40 10,00 Chạy Bật xa Chạy tùy thoi chỗ sức phút x 10m (cm) (m) (s) 235,00 10,37 950,00 179,00 11,94 745,00 155,00 14,39 655,00 179,00 14,38 875,00 174,00 12,01 735,00 161,00 12,77 870,00 135,00 11,67 875,00 135,00 12,92 650,00 170,00 12,14 780,00 170,00 12,59 870,00 180,00 12,72 875,00 166,00 11,14 870,00 167,00 11,69 945,00 145,00 12,26 680,00 161,00 13,33 740,00 175,00 12,45 735,00 181,00 11,73 810,00 186,00 11,63 870,00 170,00 13,09 875,00 170,00 12,17 870,00 165,00 12,05 755,00 Dẻo Độ dẻo gập khớp gối độ thân Trái Phải (cm) 19,00 37,00 36,00 19,00 24,00 21,00 13,00 29,00 29,00 20,00 29,00 26,00 20,00 20,00 19,00 8,00 23,00 25,00 23,00 21,00 20,00 14,00 30,00 28,00 16,00 27,00 23,00 5,00 36,00 29,00 14,00 22,00 21,00 22,00 20,00 22,00 22,00 20,00 19,00 14,00 27,00 28,00 9,00 29,00 28,00 20,00 17,00 23,00 18,00 30,00 23,00 19,00 22,00 24,00 20,00 22,00 22,00 17,00 24,00 18,00 23,00 19,00 17,00 Thăng tĩnh s 23,89 22,42 13,59 19,55 22,01 15,05 25,63 13,88 27,89 15,58 22,11 17,99 21,98 17,45 20,33 22,58 20,78 24,36 21,25 24,10 20,26 STT Phiếu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 P49 P48 P55 P46 P54 P41 P42 P43 P52 P50 P51 P56 P57 P45 P53 P47 P44 P40 P80 P81 P58 Giới tính Tuổi Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Lực Nằm Chạy Bật xa Chạy tùy bóp tay ngửa gập thoi chỗ sức phút thuận bụng x 10m (cm) (m) (kg) lần/30s (s) 37,50 23 250 9,32 1095 38,75 21 185 11,89 780 49,65 26 220 10,32 1125 46,25 21 235 10,81 895 50,70 21 240 11,66 980 43,40 21 215 10,90 1130 38,25 15 205 11,25 700 41,55 24 235 10,08 1015 34,50 21 165 9,53 800 41,20 17 200 10,76 780 47,15 20 255 9,54 1105 43,20 17 235 10,39 1035 48,20 20 245 9,77 910 47,36 18 190 10,45 675 45,45 22 205 10,32 800 45,68 16 205 10,55 1050 50,50 20 228 11,02 935 43,46 19 240 10,21 800 39,25 20 255 10,35 995 49,50 24 275 9,46 1085 31,80 13,00 180,00 11,83 825,00 Dẻo Độ dẻo gập khớp gối độ thân Trái Phải (cm) 17,00 37 36 22,00 39 40 20,00 43 41 14,00 46 45 12,00 44 43 16,00 39 38 18,00 40 39 13,00 31 30 1,00 38 37 6,00 30 28 18,00 33 32 12,00 42 41 11,00 39 38 0,00 47 48 14,00 39 38 5,00 43 42 9,00 38 37 14,80 31 32 13,00 38 38 18,00 35 34 17,00 25,00 23,00 Thăng tĩnh s 24,25 26,54 15,35 26,97 18,29 20,78 17,56 21,68 18,81 16,44 19,24 15,19 26,19 21,35 15,01 11,54 27,01 14,40 21,41 18,69 27,67 STT Phiếu 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 Giới tính N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Tuổi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Lực Nằm bóp tay ngửa gập thuận bụng (kg) lần/30s 31,16 10,00 29,05 13,00 31,35 12,00 28,34 13,00 26,32 12,00 25,95 13,00 33,44 12,00 30,56 12,00 35,90 13,00 31,05 14,00 24,12 13,00 31,85 9,00 22,16 10,00 27,81 13,00 24,88 9,00 25,20 16,00 31,85 13,00 29,95 12,00 30,21 13,00 Chạy Bật xa Chạy tùy thoi chỗ sức phút x 10m (cm) (m) (s) 155,00 12,59 685,00 180,00 12,83 785,00 170,00 11,93 780,00 150,00 11,82 885,00 165,00 11,58 770,00 180,00 12,76 690,00 155,00 12,84 585,00 165,00 12,34 645,00 155,00 12,71 815,00 175,00 12,13 785,00 145,00 11,88 785,00 150,00 11,68 730,00 155,00 12,45 640,00 150,00 13,07 665,00 165,00 13,91 835,00 155,00 13,15 615,00 175,00 12,83 720,00 160,00 12,66 825,00 165,00 12,20 875,00 Dẻo Độ dẻo gập khớp gối độ thân Trái Phải (cm) 12,00 29,00 28,00 -2,00 19,00 18,00 16,00 23,00 22,00 18,00 20,00 19,00 19,00 29,00 28,00 9,00 36,00 35,00 16,00 33,00 32,00 9,00 40,00 39,00 9,00 42,00 41,00 22,00 26,00 24,00 22,00 20,00 19,00 14,00 33,00 32,00 12,00 30,00 29,00 16,00 25,00 24,00 5,00 26,00 25,00 -2,00 22,00 21,00 10,00 25,00 24,00 17,00 30,00 29,00 19,00 16,00 15,00 Thăng tĩnh s 15,34 15,95 29,51 17,29 15,46 17,31 13,33 8,85 20,74 15,16 16,14 15,20 14,23 15,73 19,43 26,59 15,55 17,22 11,08 Kết kiểm tra thực trạng thể chất tâm sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang sau thực nghiệm năm học (Về tâm – Mức độ biểu trầm cảm ) Mức độ Giới Điểm Điểm Tổng STT Phiếu Tuổi Nhóm biểu tính tiêu cực tích cực điểm trầm cảm P1 Nam 19 Thực nghiệm 26 35 Nhẹ P2 Nam 19 Thực nghiệm 13 21 Bình thƣờng P3 Nam 19 Thực nghiệm 22 30 Bình thƣờng P4 Nam 19 Thực nghiệm 26 34 Nhẹ P5 Nam 19 Thực nghiệm 11 Bình thƣờng P6 Nam 19 Thực nghiệm 5 10 Bình thƣờng P7 Nam 19 Thực nghiệm 13 Bình thƣờng P8 Nam 19 Thực nghiệm 15 15 30 Bình thƣờng P9 Nam 19 Thực nghiệm 30 13 43 Vừa 10 P10 Nam 19 Thực nghiệm 11 12 23 Bình thƣờng 11 P11 Nam 19 Thực nghiệm 12 20 Bình thƣờng 12 P12 Nam 19 Thực nghiệm 14 23 Bình thƣờng 13 P13 Nam 19 Thực nghiệm 15 Bình thƣờng 14 P14 Nam 19 Thực nghiệm 18 23 Bình thƣờng 15 P15 Nam 19 Thực nghiệm 10 Bình thƣờng 16 P16 Nam 19 Thực nghiệm 15 Bình thƣờng 17 P17 Nam 19 Thực nghiệm Bình thƣờng 18 P18 Nam 19 Thực nghiệm 16 12 28 Bình thƣờng 19 P19 Nam 19 Thực nghiệm 21 30 Bình thƣờng 20 P20 Nam 19 Thực nghiệm 15 10 25 Bình thƣờng STT Phiếu Giới tính 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P79 P40 P41 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Nam Nam Tuổi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Thực nghiệm Đối chứng Đối chứng Điểm tiêu cực Điểm tích cực Tổng điểm 20 13 21 14 17 20 13 20 24 15 12 21 32 16 16 19 26 12 10 6 10 9 19 6 14 12 20 10 25 23 27 20 22 30 17 29 33 34 16 28 15 10 38 21 30 26 13 38 32 Mức độ biểu trầm cảm Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Nhẹ Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Nhẹ STT Phiếu Giới tính 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P80 P81 P58 P59 P60 P61 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N N N N Tuổi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Điểm tiêu cực Điểm tích cực Tổng điểm Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng 11 16 14 47 11 20 18 16 25 49 9 20 27 28 11 20 24 15 10 9 11 10 11 10 10 11 9 14 21 25 23 14 57 17 27 27 27 35 16 57 19 20 29 14 36 33 17 27 38 20 Mức độ biểu trầm cảm Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Nặng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Bình thƣờng Nặng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Nhẹ Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Bình thƣờng STT Phiếu Giới tính 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 N N N N N N N N N N N N N N N N Tuổi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nhóm Điểm tiêu cực Điểm tích cực Tổng điểm Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng Đối chứng 23 40 21 10 29 39 23 22 22 24 25 31 21 14 12 7 6 14 13 11 7 14 11 29 49 28 17 35 12 53 32 35 33 31 32 45 32 22 18 Mức độ biểu trầm cảm Bình thƣờng Vừa Bình thƣờng Bình thƣờng Nhẹ Bình thƣờng Nặng Nhẹ Nhẹ Nhẹ Nhẹ Nhẹ Vừa Nhẹ Bình thƣờng Bình thƣờng Phụ lục 9: Hình ảnh tập tƣ asana K02, A01, A02, A06, A07, A10, A17 A18 K02: Bài khởi động Chào mặt trời Surya Namaskar Đã mua quyền sử dụng www.shutterstock.com) A01: Tƣ Con cá heo – Makarasana (Bổ tr cho tƣ đứng đầu) Đã mua quyền sử dụng www.shutterstock.com) A02: Tƣ Con thỏ – Sasangasana (Bổ tr cho tƣ đứng đầu) Đã mua quyền sử dụng www.shutterstock.com) A06: Cái cầu – Sethu Bandhasana A07: Tƣ Bánh xe – Charkrasana A10: Tƣ Cái ván ngƣ c – Purvottanasana A14: Tƣ Con bồ câu – Kapothasana A17: Tƣ Con công – Mayurasana A18: Tƣ Cái - Vriksasana Phụ lục 10: ... sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang Đánh giá hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất tâm lý sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 3.1 Đánh giá hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất sinh viên Trƣờng Đại. .. thực hành Hatha Yoga lên thể chất tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn Lang Mục đích nghiên cứu: Đánh giá đƣ c hiệu thực hành Hatha Yoga lên thể chất tâm lý sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang để... giá thực trạng thể chất tâm lý sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 1.2 Đánh giá thực trạng thể chất sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang 1.3 Đánh giá thực trạng tâm lý sinh viên Trƣờng Đại học Văn Lang
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn Lang (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu hiệu quả của thực hành Hatha Yoga lên thể chất và tâm lý sinh viên Trường Đại học Văn Lang (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay