Ngữ âm tiếng Lộc Hà Hà Tĩnh (Luận án tiến sĩ)

161 12 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 07:39

Ngữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà TĩnhNgữ âm tiếng Lộc Hà Hà Tĩnh VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG NGỮ ÂM TIẾNG LỘC TĨNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG NGỮ ÂM TIẾNG LỘC - TĨNH Ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 9.22.90.20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận luận án dựa số liệu, tư liệu khách quan, khoa học chưa tác giả khác công bố TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Lệ Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận án 10 Tư liệu nghiên cứu 15 Đóng góp luận án 15 Bố cục luận án 15 CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN 16 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt 16 1.1.1 Đối với nghiên cứu học giả nước 16 1.1.2 Đối với tác giả nước 20 1.2 Các vấn đề lí thuyết liên quan đến đề tài 23 1.3 Các hướng tiếp cận nghiên cứu phương ngữ 30 1.4 Cơ sở nhận diện, miêu tả phương ngữ, thổ ngữ 36 1.4.1 Ngữ âm học (phonetics) 36 1.4.2 Âm vị học (phonology) 40 1.4.3 Âm tiết thành tố cấu tạo âm tiết tiếng Việt 41 1.5 Vài nét vùng đất Lộc 43 1.5.1 Đặc điểm lịch sử - xã hội vùng đất Lộc 44 1.5.2 Tiếng Lộc 44 CHƯƠNG II ĐẶC ĐIỂM PHỤ ÂM ĐẦU TIẾNG LỘC 46 2.1 Dẫn nhập 46 2.2 Mô tả đặc điểm ngữ âm phụ âm đầu tiếng Nội 51 2.3 Mô tả đặc điểm ngữ âm phụ âm đầu tiếng Tĩnh 52 2.4 Mô tả đặc điểm ngữ âm phụ âm đầu tiếng Lộc 53 CHƯƠNG III ĐẶC ĐIỂM VẦN TIẾNG LỘC 72 3.1 Dẫn nhập 72 3.2 Mô tả đặc điểm ngữ âm vần Lộc 76 3.2.1 Đặc điểm loại vần khơng có âm đệm 79 3.2.2 Đặc điểm loại vần có âm đệm 102 CHƯƠNG IV ĐẶC ĐIỂM THANH ĐIỆU TIẾNG LỘC 108 4.1 Dẫn nhập 108 4.1.1 Nhận xét chung điệu tiếng Việt 108 4.2.1 Hệ thống điệu Thịnh Lộc 117 4.2.2 Hệ thống điệu An Lộc 120 4.2.3 Hệ thống điệu Thạch Kim 122 4.2.4 Hệ thống điệu Thạch Châu 124 4.3 Khái quát hệ thống điệu thổ ngữ Lộc 127 4.4 So sánh hệ thống điệu tiếng Lộc với tiếng Tĩnh, Tiếng Nghĩa Đàn (Nghệ An) tiếng Nội 129 4.4.1 So sánh hệ thống điệu tiếng Lộc với tiếng Tĩnh trung tâm 129 4.4.2 So sánh hệ thống điệu thổ ngữ Lộc với hệ thống điệu tiếng Nội 131 4.4.3 So sánh hệ thống điệu thổ ngữ Lộc với hệ thống điệu Bắc Trung Bộ 132 4.5 Quá trình biến đổi lịch sử điệu thổ ngữ Lộc 138 4.5.1 Quá trình hình thành phát triển sau điệu phương ngữ Bắc Bộ 138 4.5.2 Quá trình hình thành phát triển sau điệu phương ngữ Bắc Trung Bộ 139 4.5.3 Quá trình hình thành phát triển sau điệu tiếng HTTT thổ ngữ Lộc 140 KẾT LUẬN 143 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ KIỆU ÂT : âm tiết CTV : cộng tác viên dB : deciBel ĐĐT : điểm điều tra GTTB : giá trị trung bình GTTBTĐ : giá trị trung bình tương đối Hz : Hert LH : luồng ms : Milisecond NNTD : ngơn ngữ tồn dân PÂĐ : phụ âm đầu PN : phương ngữ PNB : phương ngữ Bắc PNN : phương ngữ Nam PNT : phương ngữ Trung PNTV : phương ngữ tiếng Việt TN : thổ ngữ tr : trang DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hệ thống phụ âm đầu tiếng Việt Bảng 2.2 Hệ thống phụ âm đầu tiếng Nội Bảng 2.3 Hệ thống phụ âm đầu tiếng Tĩnh (vùng TTTP) Bảng 2.4 Hệ thống phụ âm đầu tiếng Lộc Bảng 2.5 So sánh thông số âm học loại phụ âm /d/, // /z/ Bảng 3.1 Danh sách vần mở tiếng Lộc Bảng 3.2 Đặc điểm ngữ âm vần mở tiếng Lộc Bảng 3.3 Thực trạng biến thể vần mở khơng có âm đệm Lộc Bảng 3.4 Thực trạng biến thể vần nửa mở không âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.5 Các vần nửa khép khơng có âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.6 Tình hình phát âm vần nửa khép không âm đệm ĐĐT Lộc Bảng Danh sách vần khép không âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.8 Các biến thể vần khép không âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.9 Thực trạng phát âm vần mở có âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.10 Thực trạng biến thể vần nửa mở có âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.11 Danh sách vần nửa khép có âm đệm tiếng Lộc Bảng 3.12 Tình hình phát âm vần nửa khép có âm đệm ĐĐT huyện Lộc - Tĩnh Bảng 3.13 Các vần khép có âm đệm tiếng LH-HT Bảng 3.14 Tình hình phát âm vần khép có âm đệm Lộc Bảng 4.1 Hệ thống điệu tiếng Việt theo cách phân loại truyền thống Bảng 4.2 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu phương ngữ Bắc Bộ (giọng Nội) Bảng 4.3 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu tiếng HTTT Bảng 4.4 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu tiếng Thịnh Lộc Bảng 4.5 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu tiếng An Lộc Bảng 4.6 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu tiếng Thạch Kim Bảng 4.7 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu tiếng Thạch Châu Bảng 4.8 Đặc điểm ngữ âm - âm vị học hệ thống điệu thổ Lộc Bảng 4.9 Đặc điểm ngữ âm - âm vị học hệ thống điệu tiếng HTTT thổ ngữ Lộc Bảng 4.10 Ma trận nhận diện tiêu chí âm vị học hệ thống điệu tiếng Nghĩa Đàn (Nghệ An) Bảng 4.11 Đặc điểm ngữ âm - âm vị học hệ thống điệu tiếng Nghĩa Đàn thổ ngữ Lộc Bảng 4.12 Quá trình hình thành phát triển sau điệu phương ngữ Bắc Bộ Bảng 4.13 Quá trình hình thành phát triển sau điệu tiếng Nghĩa Đàn Bảng 4.14 Quá trình hình thành phát triển sau điệu tiếng HTTT Bảng 4.15 Quá trình hình thành phát triển sau điệu tiếng Thịnh Lộc Bảng 4.16 Quá trình hình thành phát triển sau điệu tiếng An Lộc DANH MỤC HÌNH Hình 0.1 Máy ghi âm số chun dụng ZOOM H2N Hình 0.2 Các thơng số âm học điệu tiếng Lộc chương trình WIN CECIL Hình 0.3 Các thông số âm học từ (âm tiết) tiếng Thịnh Lộc phân tích chương trình SA Hình 0.4 Các thơng số âm học âm tiết tiếng Thịnh Lộc phân tích chương trình PRAAT Hình 2.1 Dạng sóng âm phụ âm /b/ // Hình 2.2 Phụ âm // âm tiết ba /a/ Hình 2.3 Dạng sóng âm, cường độ, phổ đồ ảnh phổ phụ âm // âm tiết /a/ Hình 2.4 Dạng sóng âm, cường độ, phổ đồ ảnh phổ nửa đầu âm tiết /da/ Hình 2.5 Dạng sóng âm, ảnh phổ với cấu trúc formant phụ âm /d/, // / z / tiếng Việt Hình 2.6 Dạng sóng âm, ảnh phổ, cường độ âm tiết /a/, /a/, /sa/ Hình 2.7 Dạng sóng âm, cường độ ảnh phổ phụ âm /Ɂ/ âm tiết ăn Hình 2.8 Dạng sóng âm, F0, cường độ, ảnh phổ nửa đầu âm tiết /Ɂɛƞ/ Hình 3.1 Thơng số âm học vần khơng có âm đệm /-an/ âm tiết LAN /lan/ so sánh với vần có âm đệm /-wan/ trong2từ LOAN4/lwan/ Hình 3.2 Dạng sóng âm, diễn tiến formant thứ (F1) thứ (F2) âm tiết BÈ Hình 3.3 Dạng sóng âm, cường độ, diễn tiến F1 F2 âm tiết CỎ Hình 3.4 Thơng số âm học từ “anh” Hình 3.5 Thơng số âm học âm tiết “anh” Hình 3.5 Thơng số âm học âm tiết “anh” Hình 3.6 Thơng số âm học vần /e/ Hình 3.7 Thơng số âm học từ “xong” Hình 3.8 Thơng số âm học từ “ơng” Hình 3.9 Thơng số âm học vần /ɛk/ Hình 3.10 Thơng số âm học từ ếch /Ɂek/ với vần /-ek/ Hình 3.11 Thơng số âm học từ học /hɔk/ với vần /-ɔk Hình 3.12 Thơng số âm học từ ốc /Ɂok/ với vần /-ok/ Hình 4.1 Âm tiết “ta” cách phát âm tiếng Lộc Hình 4.2 Sóng âm, xung mơn, ảnh phổ tiếng HTTT Hình 4.3 Sóng âm, xung mơn, ảnh phổ tiếng HTTT Hình 4.4 Sóng âm phổ âm tiết “tá” thổ ngữ Thịnh Lộc Hình 4.5 Sóng âm phổ âm tiết “tả” thổ ngữ Thịnh Lộc Hình 4.6 Đồ thị F0 điệu tiếng An Lộc phân tích chương trình SA Hình 4.7 Các đặc trưng âm học phổ, cường độ F0 thổ ngữ An Lộc Hình 4.8 Đồ thị F0 điệu tiếng Thạch Kim phân tích chương trình SA Hình 4.9 Các đặc trưng âm học phổ, cường độ F0 thổ ngữ Thạch Kim Hình 4.10 Đồ thị F0 điệu tiếng Thạch Châu phân tích chương trình SA Hình 4.11 Các đặc trưng âm học phổ, cường độ F0 thổ ngữ Thạch Châu Hình 4.12 Đồ thị điệu phương ngữ Bắc Trung Bộ Hình 4.13 Đồ thị F0 điệu tiếng Nghĩa Đàn Hình 4.14 Đặc trưng âm học tiếng Nghĩa Đàn (Nghệ An) phân tích theo chương trình PRAAT DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Hệ thống điệu tiếng Nội Sơ đồ 4.2 Đồ thị F0 điệu tiếng Tĩnh (vùng trung tâm - thành phố Tĩnh) Sơ đồ 4.3 Hệ thống điệu Thịnh Lộc MỞ ĐẦU c Bảo lưu lối tiếp hợp lỏng đỉnh vần kết vần như: [e:η] (êêng)/ [e:k] (êêk); [ε:η] (eng)/ [ε:k] (ec); [o:η] (ôông)/ [o:k] (ôôc); [ɔ:η] (oong)/ [ɔ:k] (ooc) vần: [u:η] (uung)/ [u:k] (uuc); [ɤ:η] (ơng)/ [ɤ:k] (ơc), [i:η] (ing)/ [i:k] (ic)] Nói cách khác, vần tiếng Lộc giữ nhiều nét tương đối cổ d Nhìn chung, vần tiếng Lộc giữ trọn yếu tố phụ âm tính kết vần Các yếu tố phụ âm tính làm nhiệm vụ kết vần kết hợp với yếu tố ngun âm tính khơng chịu tác động chặt chẽ phương ngữ khác mà chúng khơng hồn tồn phụ âm có phần đầu âm tiết Điều chứng tỏ, vị phụ âm có phần đầu âm tiết giữ nguyên phần cuối âm tiết yếu tố nguyên âm tính đỉnh vần khơng có đối lập trường độ Do đó, so với TVTD phương ngữ khác số lượng vần tiếng Lộc PN Nghệ Tĩnh ln có số lượng tối đa (các vần [ɯn] (ưn), [ɤw] (ơu), [ɤη] (ơng) cặp vần [ɯm] (ưm)/ [ɯp] (ưp) vừa có hệ thống vừa có thực tế phát âm; vần [ɤw, ɤη] có giá trị âm vị học chúng có tư cách đơn vị cấu tạo vỏ âm tiết làm thành từ thực tế “phơu” (phơu bở), (rú) Bờng, (trời) hởng…v.v 2.3 Trong tiếng Lộc có điệu Các điệu có đối lập cao độ (đường nét, âm vực) chất giọng Đó đối lập âm vực cao âm vực thấp, có chất giọng thường có tượng tắc họng cuối âm tiết So với phương ngữ Bắc Bộ, phương ngữ Bắc Trung Bộ, tiếng Tĩnh điệu Lộc có đối lập cao độ, đường nét chất giọng Về trình biến đổi lịch sử, hình thành phát triển hệ thống điệu tiếng Lộc khác với phương ngữ Bắc Bộ, phương ngữ Bắc Trung Bộ tiếng Tĩnh Đó đảo chiều số xu hướng giữ lại yếu tố tắc họng cuối âm tiết trình phát triển Các đặc điểm ngữ âm tiếng Lộc chúng tơi tìm hiểu cho thấy, tiếng Lộc có vị trí riêng hệ thống phương ngữ, thổ ngữ nước nói chung toàn vùng phương ngữ Nghệ Tĩnh Ngữ âm tiếng Lộc vừa có điểm giống vừa có điểm khác biệt so tiếng Việt toàn dân phương ngữ, thổ ngữ khác Những nét khác biệt thể 144 bình diện: hệ thống phụ âm đầu, vần, điệu Sự khác biệt nhiều nguyên nhân, ngun nhân ngồi ngơn ngữ (các cá thể sử dụng ngôn ngữ, nhân tố địa lý, lịch sử, xã hội, văn hóa truyền thống…, địa phương) nguyên nhân bên thân ngôn ngữ (lịch sử tiếng Việt, lịch sử phương ngữ Nghệ Tĩnh, lịch sử tiếng Lộc Hà,v.v.…) Chắc chắn việc nghiên cứu cách sâu rộng tiếng Lộc từ nhiều phương diện tương lai góp thêm nhiều tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu phương ngữ Nghệ Tĩnh nói riêng phương ngữ tiếng Việt nói chung./ 145 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Lệ Hằng (2017), “Phụ âm đầu tiếng Lộc –Hà Tĩnh”, Tạp chí Ngơn ngữ Đời sống, số 8, tr 34-41 Nguyễn Thị Lệ Hằng (2018), “Thanh điệu tiếng Lộc –Hà Tĩnh qua thổ ngữ”, Tạp chí Ngôn ngữ Đời sống, số 2, tr 11-18 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt Alexandre de Rhodes (1951), Dictionarium Annamiticum - Lusitanum Et Latinum, Roma, 1651 Bản dịch Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chinh "Từ điển An Nam - Lusitan - Latinh" (thường gọi Từ điển Việt - Bồ - La) Viện KHXH TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ái, Tìm hiểu vùng tần số fooc - man nguyên âm tiếng Việt phương pháp thực nghiệm Tạp chí Ngôn ngữ, số / 1975 Nguyễn Văn Ái , Bàn số lượng phân bố fooc – man nguyên âm đơn tiếng Việt qua ghi Xơ – na – gơ- rap, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/1974 Ăngghen, Bàn phương diện lịch sử khái niệm phương ngữ (Bản dịch), Viện ngôn ngữ học Nguyễn Nhã Bản (chủ biên) (2001), Bản sắc văn hóa người Nghệ Tĩnh (Trên dẫn liệu ngôn ngữ), NXB Nghệ An Vũ Kim Bảng (1986), Nhận xét trường độ điệu qua phương ngữ Nội phương ngữ Nam Bộ (cứ liệu thực nghiệm), Những vấn đề ngôn ngữ phương Đông, Viện Ngôn ngữ học, tr 370- 376 Vũ Kim Bảng (2001), Nhận xét xu hướng biến đổi hệ thống phụ âm đầu thổ ngữ thuộc phương ngữ Bắc Bộ, Những vấn đề ngôn ngữ học, Viện Ngơn ngữ học Hồng Trọng Canh (2009), Từ địa phương Nghệ Tĩnh, NXB Khoa học Xã hội Hoàng Trọng Canh (2001), Nghiên cứu đặc điểm lớp từ địa phương Nghệ Tĩnh, Luận án TiếnNgữ văn, Trường ĐH KHXH&NV, Nội 10 Nguyễn Tài Cẩn (1971), Cứ liệu ngữ âm lịch sử với vấn đề thời kì xuất chữ Nơm, TC Ngơn ngữ số 1, tr 26- 43 11 Nguyễn Tài Cẩn (1973), Xuất phát điểm hệ thống vần Hán - Việt, TC Ngôn ngữ số 4, tr 35- 41 12 Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo), NXB Giáo dục 13 Đỗ Hữu Châu Bùi Minh Tốn (2001), , Đại cương ngơn ngữ học, Tập 2, NXB Giáo dục, Nội 147 14 Hoàng Thị Châu (1978), Thổ ngữ làng xã Việt Nam Nông thôn Việt Nam lịch sử, NXB Khoa học Xã hội 15 Hoàng Thị Châu (1988), Về bốn phụ âm ngạc hóa lại tiếng Việt vùng Bắc Bình Trị Thiên, Tiếng Việt ngơn ngữ Đơng Nam Á, NXB Khoa học Xã hội, Nội, tr 19-22 16 Hoàng Thị Châu (2004), Phương ngữ học tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Nội 17 Nguyễn Thiện Chí (1981),Từ địa phương vấn đề chuẩn hóa ngơn ngữ nhà trường, Giữ gìn sáng tiếng Việt mặt từ ngữ, NXB Khoa học Xã hội 18 Đỗ Tiến Chung (1981), Góp thêm ý kiến ranh giới phương ngôn, Giữ gìn sáng tiếng Việt mặt từ ngữ, NXB Khoa học Xã hội 19 Mai Thị Chung (2011), Đặc trưng ngữ âm phần vần phương ngữ Thanh Hóa, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Vinh 20 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (2005), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Nội 21 Hoàng Cao Cương (1986), Suy nghĩ thêm điệu tiếng Việt, Tạp chí Ngơn ngữ số 3, tr 19-38 22 Hoàng Cao Cương (1989), Thanh điệu Việt qua giọng địa phương liệu F0, Tạp chí Ngơn ngữ số 4, tr 1-17 23 Hoàng Cao Cương (2001), Đặc điểm ngữ âm thổ ngữ Sơn Tây, “Điều tra tổng thể tiếng Việt tồn lãnh thổ Việt Nam 1998 - 2000”,Viện Ngơn ngữ học, Nội 24 Dexnhisakaia J.V (1970), Bàn nội dung lịch sử khái niệm phương ngữ, Chủ nghĩa Lênin vấn đề ngôn ngữ học (Bản dịch tiếng Việt), Viện Ngôn ngữ học, Nội 25 Trần Trí Dõi (1991), Về q trình hình thành vài thổ ngữ, ngôn ngữ Việt – Mường, Tạp chí Ngơn ngữ số 1, tr.1-17 26 Trần Trí Dõi (1997), Một vài vấn đề lịch sử tiếng Việt, Trường ĐH KHXH & NV 148 27 Trần Trí Dõi (2001), Một vài nhận xét lịch sử nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt, cuốn: Ngôn ngữ phát triển văn hóa xã hội, NXB Văn hóa Thơng tin, tr 212-225 28 Trần Trí Dõi (2002), Thanh điệu tiếng Việt Cửa Lò (Nghệ An), Tạp chí Ngơn ngữ số 5, tr 38-40 29 Hồng Dũng (1992), Các tổ hợp phụ âm tắc - bên tiếng Việt, Luận án TS, Nội 30 Phạm Đức Dương (1978), Về mối quan hệ Việt – Mường, Tày – Thái qua tư liệu dân tộc – ngôn ngữ học, TC Dân tộc học, Số 3, tr 15 31 Nguyễn Xuân Đồng (1990), Thanh điệu tiếng Nghi Lộc so sánh với điệu tiếng Mường, Luận văn tốt nghiệp, ĐH Tổng hợp Nội 32 A Efimov (1991), Vềnguồn gốc điệu tiếng Việt (Bản dịch), Tạp chí Ngơn ngữ số 1, tr 78-85 33 Ferlus M (1981), Sự biến hóa âm tắc tiếng Việt, TC Ngôn ngữ, số 34 Nguyễn Thiện Giáp, Nguyễn Minh Thuyết, Đoàn Thiện Thuật (2005), Dẫn luận Ngôn ngữ học, NXB Giáo dục 35 Hồng Giao (1973), Một vấn đề hệ thống vần tiếng Việt: ưu hay iu, TC Ngôn ngữ, số 36 Gordina M.V (1972), Bàn thêm vấn đề âm vị học tiếng Việt (Bản dịch), Những vấn đề ngôn ngữ học, ĐHTH Nội, tr 14-21 37 Phạm Văn Hảo (1999), Thử xem xét cácphương ngữ tiếng Việt theo lí thuyết "làn sóng ngơn ngữ", Ngữ học trẻ - xn 1999 38 Phạm Văn Hảo (2002), Về từ ngữ phương ngữ Sơn Tây, "Những vấn đề phương ngữ học tiếng Việt", cơng trình tiềm phòng Phương ngữ học 2002 39 Cao Xuân Hạo (1978), Số phận vần có nguyên âm hẹp qua phương ngữ tiếng Việt, Thông báo Ngữ âm học, Ban Ngôn ngữ học, Viện Khoa học Xã hội TP Hồ CHí Minh 40 Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt - Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, NXB Giáo dục 149 41 A.G Haudricourt (1953), Về vị trí tiếng Việt ngơn ngữ Nam Á [Hồng Tuệ dịch, 1991], Tạp chí Ngơn ngữ số 1, tr 19-22 42 A.G Haudricourt (1954), Về nguồn gốc điệu tiếng Việt [Hồng Tuệ dịch, 1991], Tạp chí Ngơn ngữ số 1, tr 23-31 43 Nguyễn Hữu Hoành (1995), Hệ thống ngữ âm tiếng Mảng, TC Ngôn Ngữ, số 44 Nguyễn Hữu Hồnh (2009), Hệ thống ngữ âm tiếng Cuối, Tìm hiểu ngôn ngữ dân tộc Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Nội, tr 9-23 45 Nguyễn Hữu Hoành (2009), Hệ thống ngữ âm tiếng Cơ Tu (Trên liệu xứ Zuooih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Tìm hiểu ngơn ngữ dân tộc Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Nội, tr.24-33 46 Nguyễn Quang Hồng (1981), Cáclớp từ địa phương chức chúng ngơn ngữ văn hố tiếng Việt Trong "Giữ gìn sáng tiếng Việt", tập 2, NXB KHXH, H., 1981 47 Nguyễn Quang Hồng (1994), Âm tiết loại hình ngơn ngữ, NXB Khoa học Xã hội 48 Vũ Bá Hùng (1981), Vài suy nghĩ số biến thể ngữ âm có liên quan đến việc xác lập chuẩn mực từ vựng tiếng Việt, " Giữ gìn sáng tiếng Việt mặt từ ngữ, Nxb KHXH., H 49 Vũ Bá Hùng (2000), Giọng nói Nội, đặc điểm vị trí giao tiếp xã hội, Tiếng Việt số ngơn ngữ dân tộc bình diện ngữ âm KHXH, H., 2000, tr 478-482 50 Vũ Bá Hùng (2000), Tiếng Việt số ngôn ngữ dân tộc bình diện ngữ âm, NXB KHXH H 2000, tr 95-103 51 Lương Văn Hy (chủ biên - 2000), Ngôn từ, giới nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội 52 Nguyễn Văn Khang (2003), Kế hoạch hóa ngơn ngữ (Ngơn ngữ học vĩ mô), NXB Khoa học Xã hội 53 Nguyễn Văn Khang (2013), Ngôn ngữ học xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam 54 Trịnh Cẩm Lan (2002), Sự tiếp xúc phương ngữ Nội, Tạp chí Ngơn ngữ số 7, tr 47-53 150 55 Trịnh Cẩm Lan (2007), Sự biến đổi ngôn từ cộng đồng chuyển cư đến thủ đô – nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh Nội, NXB Khoa học Xã hội 56 Trịnh Cẩm Lan, Đặng Thị Lan Anh (2010), Biến thể ngơn ngữ mang tính đánh dấu việc sử dụng chúng phương ngữ Việt nay, (Nghiên cứu trường hợp biến thể /Ε/ /• / huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình),lib.ussh.vnu.edu.vn/jspui/bitstream/123456789/2715/1/68.pdf 57 Trần Thị Ngọc Lang (1986), Sự tiếp xúc phương ngữ thành phố Hồ Chí Minh, Những vấn đề ngôn ngữ học ngôn ngữ phương Đông, Viện ngôn ngữ học, tr 345-346 58 Đặng Thị Lanh – Nguyễn Thái Hòa (2003), Giáo trình tiếng Việt (Ngữ âm phong cách học), Nxb Đại học Sư phạm Nội 59 Vương Hữu Lễ (2010), Đóng góp L Cadiere vào phương ngữ tiếng Việt, http://www.ghphuyen.com/home/index.php/dong-gop-cua-l-cadiere-vaophuong-ngu-hoc-tieng-viet 60 Hoàng Xuân Liên (1987), Tiếng địa phương Diễn Châu (Miêu tả từ vựng Diễn Châu so sánh với Nghi Lộc), Luận văn tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Vinh 61 Vương Lộc (1989), Hệ thống âm đầu tiếng Việt kỷ XV – XVIII qua liệu An Nam dịch ngữ, TC Ngôn ngữ, số 1+2 62 Nguyễn Văn Lợi (1991), Về trình hình thành đối lập âm vực điệu ngôn ngữ Việt – Mường, TC Ngôn ngữ, số 63 Nguyễn Văn Lợi, Jerld A Edmondson (1997), Thanh điệu chất giọng tiếng Việt đại (phương ngữ Bắc Bộ), Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, tr 1-13 64 Nguyễn Văn Lợi (2002), Thanh điệu vài thổ ngữ Nghệ An từ góc nhìn đồng đại lịch đại,( dựa kết phân tích thực nghiệm computer), Tạp chí Ngơn ngữ, số 3, tr 1-13 65 Nguyễn Văn Lợi (2007), Giải thuyết âm vị học giáo sư Cao Xuân Hạo cách tiếp hợp - Nhìn từ đặc trưng âm học vần tiếng Việt (Trên sở phân tích thực nghiệm computer) 66 Nguyễn Văn Lợi (2009), Sự hình thành cách ghi điệu chữ quốc ngữ 67 Nguyễn Văn Lợi (2009), Giọng nói xứ Đồi: đặc điểm lịch sử, Tạp chí Từ điển học Bách khoa thư, số 2, tr 10-23 151 68 H Maspero (1997), Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng Việt – âm đầu (Vương Lộc dịch), Tap chí Ngơn ngữ số 3, tr 38 69 Vũ Đức Nghiệu (1996),Mấy nhận xét vắn tắt từ có nghĩa tương tự có liên hệ với lịch sử âm đầu tiếng Việt, TC Ngôn ngữ, số 3, tr 37-39 70 Vũ Đức Nghiệu (Chủ biên) - Nguyễn Văn Hiệp (2009), Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB ĐH Quốc gia Nội 71 Vũ Đức Nghiệu (2015), Các biến đổi ngữ âm lịch sử với việc tạo từ tiếng Việt, Tạp chí Ngơn ngữ, số 6, tr.3-16 72 Bùi Văn Ngun (1997), Thử tìm hiểu giọng nói Nghệ Tĩnh hệ thống giọng nói chung nước, TC Ngôn ngữ, số 4, tr 34-41 73 Nguyễn Hồi Ngun, Bình Sơn (1998), Nhận xét sơ vài phụ âm đầu phương ngữ Nghệ Tĩnh, Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nội 74 Nguyễn Hoài Nguyên (2001), Thanh ngã phương ngữ Nghệ Tĩnh, Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nội 75 Nguyễn Hoài Nguyên (2001), Đặc trưng ngữ âm phần vần phương ngữ Nghệ Tĩnh, Những vấn đề lý thuyết văn học ngôn ngữ, NXB Giáo dục, Nội, tr 232-242 76 Nguyễn Hoài Nguyên (2007), Ngữ âm tiếng Việt, Trường đại học Vinh, Vinh 77 Nguyễn Văn Nguyên (2003), Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh (Luận án tiến sĩ), Đại học Vinh 78 Phan Xuân Phồn (2011), Đặc điểm điệu cách phát âm người Nghi Lộc, TC Giáo dục, số 12, tr.68-70 79 Phan Xuân Phồn (2013), Về âm ɔ o tiếng địa phương Nghệ Tĩnh (Qua khảo sát cư dân thành phố Vinh vùng lân cận khác), TC Ngôn ngữ & Đời sống, số 3, tr 17-19 80 Phan Xuân Phồn (2014), Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ số nhóm nhập cư đến thành phố Vinh, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã Hội, Nội 81 Trần Thị Minh Phương (1993), Dùng lý thuyết Tâm - Biên cho nghiên cứu âm vị học tiếng Việt, Tóm tắt luận án PTS, ĐH Sư phạm Nội 82 Võ Xuân Quế (1993), Những đặc điểm ngữ âm giọng Nghi Lộc, Luận án Phó tiếnNgữ văn, Viện Ngơn ngữ học 152 83 Đinh Chí Sáng (2000), Nhận xét nguyên âm tiếng địa phương Nghệ Tĩnh, Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nội, tr 92-94 84 Trương Văn Sinh, Nguyễn Thành Thân (1985), Về vị trí tiếng địa phương Thanh Hóa, TC Ngơn ngữ, số 4, tr.64-65 85 Nguyễn Văn Tài (1983), Ngữ âm tiếng Mường qua phương ngôn, luận án PTS Khoa học ngữ văn, H 86 Nguyễn Tài Thái (2015), Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây, Luận án Tiến sĩ, Viện Ngôn ngữ học 87 Nguyễn Kim Thản (1964), Thử bàn vài đặc điểm phương ngơn Nam Bộ, Tạp chí Văn học, số 8, tr 87-95 88 Tạ Thành Tấn (2014), Hệ thống ngữ âm thổ ngữ Phục Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng (Dựa liệu phân tích Computer), Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Nội 89 Lê Đức Thành (1980), Một vài nhận xét âm nghĩa từ địa phương Nghệ Tĩnh, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Vinh 90 Trần Thị Thìn (1981), Vài nét từ có quan hệ ngữ âm nh-d, nh-r, in "Giữ gìn sáng tiếng Việt mặt từ ngữ", NXB KHXH., H 91 Đinh Lê Thư (1984), Những biến thể phương thức cấu tạo phụ âm đầu tiếng địa phương miền Bắc, Tạp chí Ngơn ngữ số 1, tr 9-15 92 Đồn Thiện Thuật (2000), Ngữ âm tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Nội 93 Trần Hương Thục (2015), Miêu tả hệ thống điệu thổ ngữ Cương Gián (Hà Tĩnh) dựa kết phân tích phần mềm máy tính, Tạp chí Ngơn ngữ số 8-9, Tr.150-160) 94 Huỳnh Cơng Tín (1996), Tiếng Việt vấn đề phân vùng phương ngữ, Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nội, tr 30-33 95 Huỳnh Cơng Tín (1999), Hệ thống ngữ âm tiếng Sài Gòn (so với phương ngữ Nội số phương ngữ khác Việt Nam) Luận án TiếnNgữ văn, TP Hồ CHí Minh 96 Vương Tồn (1986), Phương ngữ, biệt ngữ, tiếng lóng, Ngơn ngữ học - Khuynh hướng, lĩnh vực, khái niệm, Tập 2, NXB Khoa học Xã hội, Nội 97 Hoàng Tuệ, Hoàng Minh (1982), Bàn vấn đề văn hóa xã hội tiếng địa phương, Tạp chí Ngơn ngữ số 153 98 Hồng Tuệ (1999), Những vấn đề phát âm tiếng Việt, Tiếng Việt nhà trường, NXB Giáo dục, Nôi, tr 110 – 126 99 Nguyễn Bạt Tụy (1961), Ngữ Việt Quảng Trị, Tập san sau đại học, số 22, 23, 24 100 Hữu Quỳnh, Vương Lộc (1980), Khái quát lịch sử tiếng Việt ngữ âm tiếng Việt đại, NXB Giáo dục 101 Nguyễn Thị Phương Trang (1999), Hệ thống vần phát triển hoạt động chức chúng (Luận án Tiến sĩ), ĐH KHXH&NV 102 Võ Xuân Trang (1997), Phương ngữ Bình Trị Thiên, NXB Khoa học Xã hội 103 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Từ điển phương ngữ tiếng Việt, NXB Giáo dục, Nội 104 Bùi Minh Yến (1995), Về bình diện đáng lưu ý người Nghệ thủ đô, Nội – Những vấn đề ngôn ngữ văn hóa, NXB Văn hóa thơng tin, Nội B Tiếng Anh 105 Alves, Mark J (1995), Tonal features and the development of Vietnamese tones, Working papers in Linguistics, Dept of Linguistics, University of Hawaii, Manoa, vol 27, pp 1-13 106 Alves, M and Nguyen Duy Hương (1998), Notes on Thanh Chuong Vietnamese in Nghe An province, (Papers from the 8th annual meeting of the Southeast AsianLinguistics Society, The Australian National University, pp 1-10), http://www.academia.edu/275798/NOTES_ON_THANH-CH_NG_ VIETNAMESE _ IN_NGH_-AN_PROVINCE 107 Barbara, J (2000), Qualitative methods in Sociolinguistics, Oxford University Press, New York 108 Brunelle Marc (2007), Tonal Coarticulation in Northern and Southern Vietnamese, The 17 th Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics, August 31-September 2, 2007, University of Maryland, USA 109 Chambers J K And Peter Tridgill (1998), Dealectology, Cambridge University Press 110 Charlton, L.& Robert, M.G, Reading about Language, New York/ Chicago/ San Francisco/ Atlanta 154 111 Emeneau M.B (1951), Studies in Vietnamese Grammar, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 112 Fred, W (1985), The way of language – An introduction, Harcout Brace Jovanovich, INC 113 James P Kirby (2011), Vietnamese Hanoi, http://www.academia.edu/1972509/ Vietnamese_Hanoi_Vietnamese 114 Jernigan J.E (1997), Tonal phonology of Vietnamese acros dialects MA thesis, University of Florida 115 John Edwward (2009), Language anh Identily: an introduction, Cambridge University Press 116 Gregerson K.J (1969),A study of Middle Vietnamese phonology Bulletin de la Société des études Indochinoises, Nouvelle Serie T XLIV No 2,20 Trimestre, S 117 Ferlus M (1982), Spirantisation des obstruantes mediales et formation du systeme consonantique du Vietnamien Cahiers de Linguistique de I'Asie Asie Orientale, Vol XI, No Juin, pp 83-106 118 Honda, Koichi (2006), F0 and phonation type in Nghe Tinh Vietnamese tones In Paul Warren &Catherine I Watson (eds.), Proceedings of the 11th Australian International Conference on Speech Science & Technology, 454–459 Canberra: Australasian Speech Science and Technology Association 119 Marc Brunelle (and Stefanie Jannedy), Social effect on the perception of Vietnamese tones, http://www.icphs2007.de/conference/Papers/1231/1231.pdf 120 Michaud A (2004) Final Consonants and glottalization: New prespectives from Hanoi Vietnam, Phonetica 2004, No 61.pp 119-146 121 Milroy, L (1980),Language and social networks, Basil Blackwell, Oxford 122 Milroy, L (1986), Social network and linguistic focusing, Dialect and language variation, Academic Press, London 123 Pham, Andrea Hoa (2005) Vietnamese tonal system in Nghi Loc: A preliminary report, Toronto Working Papers in Linguistics 24, pp 183-201 124 Keith W (1990), Dialectology, Linguistics: Investigation, Cambridge, Volume 155 125 Nguyen Van Loi & J.A Edmondson, Tones and voice quality in modern northern Vietnamese: Instrumental case studies 126 Ronald Wardhaugh (2010), Dẫn luận ngôn ngữ học xã hội (An Introduction to Sociolinguistics) 127 Sampson, Geoffrey (1969), Hanoi dorsal finals,Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 32, pp 115-134 128 Taylor, Harvey M (1962) A phonetic Description of the tones of the Hue dialect of Vietnamese, Văn hóa nguyệt san, NVH Quốc gia, Sai Gon, số 74, pp 1175-1180 129 Thomson L.C (1959), Saigon phonemics, Language Vol 35, No pp 454476 130 Thompson L.C (1965), A Vietnamese Grammar, Seattle and London University of Washington Press 131 Thomson L.C (1967), The history of Vietnamese final palatals, Language No 132 Vũ Thanh Phương (1982), Phonetic of Vietnamese tone across dialect, Paper in South East Asian linguistics, No pp 55-76 133 Vũ Thanh Phương (), The Acoustic and perceptual nature of tone in Vietnamese, Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy of the Australian National University 156 PHỤ LỤC BẢNG ĐIỀU TRA PHỤ ÂM ĐẦU, VẦN VÀ THANH ĐIỆU anh, ăn, uống ba, bi, bu , bô da, di, du , dưa đa, đi, đu, đưa pin, pô xa, xanh, xi, xu, xưa tra, tri, tru, trưa sa, sanh, si, su, sưa ra, ri, ru, rưa anh, canh, sanh, xanh ach, xách, nách êch, ênh, bênh, kênh oc, học, bóc ong, song, xong long ôc, trốc, hộc, cộc ông, công, bộng, chống ma, mà, má, mả, mã, mạ ta, tà, tá, tả, tã, tạ tha, thà, thá, thả, thã, thạ 157 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CỘNG TÁC VIÊN STT Họ tên Tuổi Giới tính Hồng Văn Hiển 47 Nam Nguyễn Thị Lộc 48 Nữ Xã Thịnh Hoàng Tri Thức 42 Nam Lộc Hồng Thị Bình 38 Nữ Hoàng Hải Đăng 39 Nam Hoàng Thị Xuân 40 Nữ Nguyễn Huy Thiệu 45 Nam Đặng Thị Giao 35 Nữ Nguyễn Văn Dũng 30 Nam Ngô Thị Ý 38 Nữ Lê Văn Hệ 46 Nam Nguyễn Thị Thắm 42 Nữ Nguyễn Hữu Quảng 47 Nam Nguyễn Thị Bân 42 Nữ Xã Thạch Lê Đức Thắng 43 Nam Kim Lê Thị Thiều 38 Nữ Trần Đức An 36 Nam Nguyễn Thị Hoa 35 Nữ Xã Thạch Hồng Minh Hòa 46 Nam Châu Nguyễn Thị Hợi 37 Nữ Lê Văn Nhân 43 Nam Trần Thị Hòa 41 Nữ Nguyễn Minh Tám 38 Nam Nguyễn Thị Bé 38 Nữ Xã An Lộc 158 ... điệu thổ ngữ Lộc Hà 127 4.4 So sánh hệ thống điệu tiếng Lộc Hà với tiếng Hà Tĩnh, Tiếng Nghĩa Đàn (Nghệ An) tiếng Hà Nội 129 4.4.1 So sánh hệ thống điệu tiếng Lộc Hà với tiếng Hà Tĩnh. .. điểm ngữ âm phụ âm đầu tiếng Hà Nội 51 2.3 Mô tả đặc điểm ngữ âm phụ âm đầu tiếng Hà Tĩnh 52 2.4 Mô tả đặc điểm ngữ âm phụ âm đầu tiếng Lộc Hà 53 CHƯƠNG III ĐẶC ĐIỂM VẦN TIẾNG LỘC HÀ... luận án hệ thống ngữ âm tiếng Lộc Hà - Hà Tĩnh ba phần: Hệ thống phụ âm đầu, hệ thống vần hệ thống điệu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu ngữ âm tiếng Lộc Hà - Hà Tĩnh số thổ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ âm tiếng Lộc Hà Hà Tĩnh (Luận án tiến sĩ), Ngữ âm tiếng Lộc Hà Hà Tĩnh (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay