Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh hà nội

171 9 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 05:49

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B XÂY D NG I H C KI N TRÚC N I - NCS ÀO PH NG ANH T CH C KHÔNG GIAN I M DỂN C NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH N I LU N ÁN TI N S KI N TRÚC N I - 2019 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B XÂY D NG I H C KI N TRÚC N I - NCS ÀO PH NG ANH T CH C KHÔNG GIAN I M DỂN C NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH N I CHUYÊN NGÀNH KI N TRÚC MÃ S : 62.58.01.02 NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS KTS TR NH H NG OÀN PGS.TS KTS L NG TÚ QUYểN N I - 2019 L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n án ti n s ắT ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i” lƠ cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, tài li u lu n án trung th c vƠ ch a đ c công b b t k công trình nghiên c u N i, n m 2019 Nghiên c u sinh Ơo Ph ng Anh L IC M N Tôi xin bày t s bi t n chân thành sâu s c đ n PGS.TS Tr nh H ng oàn PGS.TS L ng Tú Quyên t n tình h ng d n, đ ng viên, khuy n khích tơi su t q trình th c hi n Lu n án Tơi xin trân tr ng c m n tr ng i h c Ki n trúc N i, khoa Sau đ i h c, B môn Sau đ i h c Nhà , Khoa Quy ho ch Khoa, Phòng ban khác Tr ô th Nông thôn c ng nh ng t o u ki n t t nh t giúp tơi hồn thành Lu n án Tôi c ng xin chân thành c m n Th y, Cô giáo, nhà khoa h c anh ch đ ng nghi p trao đ i, đóng góp nhi u ý ki n quý báu giúp tơi hồn thi n h n Lu n án Tôi xin đ c đ c bi t g i l i c m n t i Gia đình ln đ ng hành, đ ng viên, h tr giúp đ tơi su t q trình th c hi n Lu n án N i, n m 2019 Nghiên c u sinh Ơo Ph ng Anh I M CL C M CL C I DANH M C CÁC CH VI T T T IV DANH M C CÁC HỊNH V V DANH M C CÁC B NG VIII M U 1 Lý ch n đ tài it ng ph m vi nghiên c u M c đích nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u ụ ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài Nh ng đóng góp m i c a lu n án Các khái ni m s d ng lu n án C u trúc lu n án CH NG 1: T NG QUAN V T CH C KHỌNG GIAN I M DỂN C NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH N I 1.1 So sánh hành lang xanh N i v i hƠnh lang xanh vƠ vƠnh đai xanh th gi i 1.2 T ch c không gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh th gi i 14 1.2.1 T ch c không gian 15 1.2.2 T ch c ki n trúc nhƠ 18 1.2.3 Các h c kinh nghi m 20 1.3 Th c tr ng t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i 22 1.3.1 Th c tr ng hƠnh lang xanh HƠ N i 23 1.3.2 Th c tr ng không gian m dơn c nông thôn 25 1.3.3 Th c tr ng ki n trúc nhƠ 33 1.4 Các cơng trình nghiên c u liên quan 40 II CH NG 2: C DỂN C S KHOA H C V T CH C KHỌNG GIAN I M NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH N I 44 2.1 C s lý thuy t 44 2.1.1 Lý thuy t v quy ho ch đô th vƠ nông thôn 44 2.1.2 Lý thuy t v t ch c không gian m dơn c nông thôn 45 2.1.3 Lý thuy t v t ch c ki n trúc nhƠ nông thôn 46 2.2 C s pháp lý 49 2.2.1 Các v n b n quy ph m pháp lu t 49 2.2.2 Các quy chu n, tiêu chu n 50 2.2.3 Các đ nh h ng, chi n l c vƠ quy ho ch liên quan 53 2.3 Các y u t tác đ ng đ n t ch c không gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N i 59 2.3.1 Y u t t nhiên 59 2.3.2 Y u t kinh t xư h i 62 2.3.3 Các đ c tr ng v t ch c không gian m dơn c nông thôn 64 2.3.4 Tác đ ng c a th hóa, cơng nghi p hóa 69 2.3.5 Y u t tác đ ng c a khu v c hƠnh lang xanh 70 2.3.6 M t s ch tiêu áp d ng cho không gian m dơn c nông thôn 73 2.3.7 Y u t phơn lo i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh 75 2.4 Kinh nghi m th c ti n 76 2.5 Nh n xét chung 84 CH NG 3: GI I PHÁP T CH C KHỌNG GIAN I M DỂN C NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH N I 85 3.1 Quan m vƠ m c tiêu 85 3.1.1 Quan m 85 3.1.2 M c tiêu 85 3.2 Nguyên t c quy trình 88 3.2.1 Nguyên t c 88 3.2.2 Quy trình 88 III 3.3 xu t gi i pháp t ch c không gian 3.3.1 90 xu t bi n pháp ki m soát phát tri n 90 3.3.2 Xác đ nh tiêu chí t ch c khơng gian 91 3.3.3 Phơn lo i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N i 94 3.3.4 xu t gi i pháp nh m t ng c ng kh n ng ti p c n 99 3.3.5 T ch c không gian 103 3.4 xu t gi i pháp t ch c ki n trúc nhà 3.4.1 xu t tiêu chí cho nhƠ 3.4.2 Phơn lo i nhƠ 113 nông thôn 113 nông thôn 114 3.4.3 Gi i pháp t ch c xơy m i nhƠ có ch c n ng truy n th ng 115 3.4.4 Gi i pháp t ch c xơy m i nhƠ có ch c n ng m i 123 3.4.5 Gi i pháp c i t o nhƠ hi n tr ng ch a phù h p tiêu chí 128 3.4.6 Các gi i pháp k thu t, môi tr ng, n ng l ng 130 3.5 Nghiên c u áp d ng 131 3.6 Bàn lu n v k t qu nghiên c u 143 K T LU N VÀ KI N NGH 146 BÀI BÁO KHOA H C Ã CỌNG B LIểN QUAN N LU N ÁN i TÀI LI U THAM KH O ii IV DANH M C CÁC CH VI T T T TT Ch vi t t t N i dung HLX Hành lang xanh V X VƠnh đai xanh DCNT Dơn c nông thôn TH QHC Quy ho ch chung NCS Nghiên c u sinh BSH KCN th hóa ng b ng sông H ng Khu công nghi p V DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1.1: Hành lang xanh N i vƠ ý t ng th c hi n Hình 1.2: So sánh hình d ng hành lang xanh, vƠnh đai xanh 11 Hình 1.3: M t s không gian xanh bi n th c a vƠnh đai xanh 14 Hình 1.4: Khơng gian m dơn c nông thôn vƠnh đai xanh Tokyo 15 Hình 1.5: VƠnh đai xanh London 16 Hình 1.6: VƠnh đai xanh Seoul 17 Hình 1.7: VƠnh đai xanh B c Kinh 18 Hình 1.8: a gi i hành huy n ti n hành kh o sát 22 Hình 1.9: So sánh s d ng đ t m t s hành lang xanh, vƠnh đai xanh 23 Hình 1.10: S d ng đ t hành lang xanh N i qua th i k 23 Hình 1.11: Các d án hành lang xanh N i n m 2011 24 Hình 1.12: Phân b m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N i, 2016 26 Hình 1.13: T ng quan phơn b , t l di n tích m dơn c nơng thơn 26 Hình 1.14: So sánh s d ng đ t hành lang xanh N i qua n m 27 Hình 1.15: Quá trình phát tri n t phát c a m dơn c nơng thơn 27 Hình 1.16: M t s m dơn c nông thôn có nguy c k t n i v i 28 Hình 1.17: Hi n tr ng c nh quan, mơi tr Hình 1.18: Nhà ng, h t ng huy n 32 truy n th ng m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh 35 Hình 1.19: Di n tích khn viên nhà b t n d ng t i đa 36 Hình 1.20: Q trình chia nh khn viên đ t đ xây nhà 37 Hình 1.21: Tình hình th c tr ng khu v c hành lang xanh N i 39 Hình 2.1: C s lý thuy t v t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i 48 Hình 2.2: T ch c khơng gian m dơn c nông thôn theo v n b n quy ph m pháp lu t, quy chu n, tiêu chu n 52 Hình 2.3: Các mơ hình nhà t i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 55 VI Hình 2.4: nh h ng t ch c không gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh theo quy ho ch N i đ n 2030 56 Hình 2.5: S đ vƠ th c tr ng h th ng sông thƠnh ph HƠ N i 61 Hình 2.6: C u trúc m dơn c nông thôn truy n th ng 65 Hình 2.7: M t s hình nh đ c tr ng c a m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 66 Hình 2.8: c tr ng t ch c khơng gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 68 Hình 2.9: So sánh hành lang xanh N i theo quy ho ch hi n tr ng 70 Hình 2.10: Quy ho ch c i t o lƠng 1350 dơn vƠnh đai xanh B c Kinh 79 Hình 2.11: Chính sách m r ng nhà vƠnh đai xanh Birmingham 80 Hình 2.12: H ng d n thay th nhà vƠnh đai xanh Aberdeen 81 Hình 2.13: H ng d n thi t k c a s c a vào 82 Hình 2.14: H ng d n thi t k nhà nông thôn vƠnh đai xanh Surrey 83 Hình 3.1: Quy trình t ch c khơng gian m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 89 Hình 3.2: Các tiêu chí khơng gian m dơn c nơng thơn hành lang xanh N i 92 Hình 3.3: M i quan h gi a m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh v i m dơn c đô th c a N i 98 Hình 3.4: T o h sinh thái c nh quan cho hành lang xanh N i 100 Hình 3.5: C c u t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh N i 104 Hình 3.6: Giao thơng m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh HƠ N iầ.105 Hình 3.7: Quá trình t ch c ngõ xanh bán công c ng 107 Hình 3.8: H th ng khơng gian xanh t i m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh N i 109 Hình 3.9: Mơ hình khơng gian m dơn c nơng thơn s n xu t nông nghi p hành lang xanh 111 Hình 3.10: Phân lo i nhà Hình 3.11: Các b m dơn c nông thôn hƠnh lang xanh 115 c t ch c ki n trúc nhà xây m i 116 ... KHỌNG GIAN I M DỂN C NỌNG THỌN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ N I 1.1 So sánh hành lang xanh Hà N i v i hƠnh lang xanh vƠ vƠnh đai xanh th gi i 1.2 T ch c không gian m dơn c nông thôn. .. tr ng khu v c hành lang xanh Hà N i 39 Hình 2.1: C s lý thuy t v t ch c không gian m dơn c nông thôn hành lang xanh Hà N i 48 Hình 2.2: T ch c không gian m dơn c nông thôn theo v n... t s hành lang xanh, vƠnh đai xanh 23 Hình 1.10: S d ng đ t hành lang xanh Hà N i qua th i k 23 Hình 1.11: Các d án hành lang xanh Hà N i n m 2011 24 Hình 1.12: Phân b m dơn c nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh hà nội , Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay