TIEU LUAN KINH TE HOC 1

37 31 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 05:36

LỜI MỞ ĐẦUNhư mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước TB, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của CNTB. CNTB đã biết sử dụng lợi thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển, tìm kiếm lợi nhuận và thúc đẩy LLSX của xã hội phát triển mạnh mẽ. Từ Đại Hội VI của Đảng (năm 1986) đất nước ta thay đổi định hướng, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để đạt được mục tiêu đã đề trong điều kiện kinh tế thị trường trong 32 năm qua, đất nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên trong các văn kiện của Đảng tại Đại Hội lần thứ VII, VIII đã nêu lên những nguy cơ thách thức bởi vì sự nghiệp cách mạng XHCN ở nước ta. Vì vậy, nền kinh tế thị trường của nước ta có trở thành hiện thực phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước, và đây là nhân tố giúp phát triến triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN cũng như là sự nghiệp phát triển nền kinh tế của đất nước.Ngày nay trong nền kinh tế hiện đại, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khoa học kĩ thuật, cũng như sự giao thương kinh tế trong khu vực và thế giới nếu không có sự can thiệp của nhà nước thì không giải quyết được các vấn đề rắc rối của kinh tế đất nước. Vì thế kết hợp hài hòa của sự vận hành của nền kinh tế thị trường và sự điều tiết của nhà nước là cần thiết và giải pháp mang lại sự thành công trên con đường phát triển. Trong mối quan hệ đó, nhà nước giữ vai trò tạo “hành lang” pháp lý và môi trường đầu tư.Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng với vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nên em đã chọn đề tài “Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay ’’Tuy nhiên do trình độ nhận thức và hiểu biết còn hạn chế, do đó không tránh khỏi nhiều sai sót. Nên chúng em rất mong được sự chỉ bảo, phê xét của thầy để có thể sửa chữa, khắc phục những mặt kiến thức còn hạn chế để bài viết này được hoàn thiện hơn.MỤC LỤCI. Những lý luận về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN11. Kinh tế thị trường là gì ?12.Cơ chế thị trường là gì ?23. Kinh tế thị trường định hướng XHCN :3II. Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam91. Tính tất yếu khách quan về vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường92. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường14III. Thực trang và giải pháp của Chính Phủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nền kinh tế thị trường ở Việt Nam261. Thực trạng nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay262. Giải pháp của Chính Phủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay29TÀI LIỆU THAM KHẢO34 I. Những lý luận về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN1. Kinh tế thị trường là gì ?Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Đặc điểm :Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển :Kết cấu hạ tầng được đầu tư với mức độ ngày càng tăng.Cơ cấu kinh tế đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Chưa có thị trường theo đúng nghĩa của nó.Công cuộc đổi mới ở nước ta trong 32 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện.Còn chịu ảnh hưởng lớn của mô hình kinh tế chỉ huy với cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo :Các thành phần kinh tế tiến hành sản xuất hàng hóa tuy có bản chất kinh tế khác nhau.Mỗi thành phần kinh tế chịu sự tác động của các quy luật kinh tế riêng.Nhà nước ta phải sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn và hạn chế những khuynh hướng tự phát, những hiện tượng tiêu cực, hướng sự phát triển của các thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế mở :Cơ cấu kinh tế mở bắt nguồn từ sự phân bố không đều về tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển không đều về kinh tế, kỹ thuật giữa các nước, đáp ứng yêu cầu quy luật phân công và hợp tác lao động quốc tế. Vì vậy, trong thời đại ngày nay, mỗi quốc gia muốn phát triển toàn diện cần phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với sự quản lý vĩ mô của nhà nước :Đây là đặc điểm cơ bản nhất của kinh tế thị trường ở nước ta, làm cho nền kinh tế thị trường ở nước ta khác với nền sản xuất hàng hóa giản đơn trước đây, cũng như khác với nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm này cũng chính là mô hình kinh tế khái quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mô hình kinh tế đó có những đặc trưng riêng, làm cho nó khác với kinh tế thị trường ở các nước tư bản chủ nghĩa. Ưu và nhược điểm của nền kinh tế thị trường.Ưu điểm :Kinh tế thị trường luôn tạo ra cơ hội cho mọi người sáng tạo, luôn tìm cách để cải tiến lối làm việc và rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công hay thất bại để phát triển không ngừng.Kinh tế thị trường tạo ra cơ chế đào tạo, tuyển chọn, sử dụng người quản lý kinh doanh năng động, có hiệu quả và đào thải các nhà quản lý kém hiệu quả.Kinh tế thị trường tạo ra môi trường kinh doanh tự do, dân chủ trong kinh tế bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.Nhược điểm :Kinh tế thị trường chú trọng đến những nhu cầu có khả năng thanh toán, không chú ý đến những nhu cầu cơ bản của xã hội.Kinh tế thị trường, đặt lợi nhuận lên hàng đầu , cái gì có lãi thì làm, không có lãi thì thôi nên nó không giải quyết được cái gọi là “hàng hoá công cộng” (đường xá, các công trình văn hoá, y tế và giáo dục .v.v.)Trong nền kinh tế thị trường có sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt: giàu ít, nghèo nhiều, bất công xã hội.2.Cơ chế thị trường là gì ?Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều chỉnh nền kinh tế hàng hoá dưới sự tác động khách quan của các quy luật kinh tế vốn có. Cơ chế thị trường chính là một hình thức tổ chức kinh tế, trong đó những người tiêu dùng và các sản xuất nhà kinh doanh tác động lẫn nhau qua thị trường để giải quyết những vấn đề trung tâm của sản xuất xã hội. Ưu và khuyết điểm của cơ chế thị trường :Ưu điểm :Cơ chế thị trường có nhiều mặt tích cực đặc biệt là kích thích cải tiến kỹ thuật tăng NSLĐ tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá đa dạng dồi dào phong phú chất lượng tốt giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhng cơ chế thị trường cũng không ít những mặt khuyết tật.Khuyết điểm :Cơ chế thị trường không thể tránh khỏi khủng hoảng, thất nghiệp lạm phát.Cơ chế thị trường nhiều mục đích lợi nhuận do đó thường khai thác bừa bãi kiệt quệ tài nguyên làm tăng thêm sự ô nhiễm môi trường mà các doanh nghiệp phải trả tiền cho sự ô nhiễm đó.Cơ chế thị trường tạo ra sự giả dối gian trá trong kinh doanh tạo sự bất bình đẳng cạnh tranh không lành mạnh và phân hoá xã hội. Vì những khuyế tật đó do đó kinh tế thị trường phải có sự điều tiết quản lý của Nhà nước.Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận động theo các quy luật của thị trường, trong đó quy luật giá trị đóng vai trò chi phối và được biểu hiện bằng quan hệ cung cầu trên thị trường.3. Kinh tế thị trường định hướng XHCN :Vì sao Việt Nam lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?•Như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ảnh trình độ phát triển nhất định của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu dưới chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, và một cách khách quan nó thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao và phồn thịnh trong các nước tư bản phát triển.Tuy nhiên, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không phải là vạn năng. Bên cạnh mặt tích cực nó còn có mặt trái, có khuyết tật: tính bất công và bất ổn của xã hội, đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Chính vì thế mà, như C. Mác đã phân tích và dự báo, chủ nghĩa tư bản tất yếu phải nhường chỗ cho một phương thức sản xuất và chế độ mới văn minh hơn, nhân đạo hơn. Chủ nghĩa tư bản mặc dù đã và đang tìm mọi cách để tự điều chỉnh, tự thích nghi bằng cách phát triển “nền kinh tế thị trường hiện đại”, “nền kinh tế thị trường xã hội”, tạo ra “chủ nghĩa tư bản xã hội”, “chủ nghĩa tư bản nhân dân”, “nhà nước phúc lợi chung”…, tức là phải có sự can thiệp trực tiếp của nhà nước và cũng phải chăm lo vấn đề xã hội nhiều hơn, nhưng do mâu thuẫn từ trong bản chất của nó, chủ nghĩa tư bản không thể tự giải quyết được, có chăng nó chỉ tạm thời xoa dịu được chừng nào mâu thuẫn mà thôi. Nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại đang ngày càng thể hiện xu hướng tự phủ định và tự tiến hóa để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp, theo xu hướng xã hội hóa. Đây là tất yếu khách quan, là quy luật phát triển của xã hội. Nhân loại muốn tiến lên, xã hội muốn phát triển thì dứt khoát không thể dừng lại ở kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.•Mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xôviết là một kiểu tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế muốn sớm khắc phục những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản, muốn nhanh chóng xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn, một phương thức sản xuất văn minh, hiện đại hơn chủ nghĩa tư bản. Đó là một ý tưởng tốt đẹp, và trên thực tế suốt hơn70 năm tồn tại, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, làm thay đổi hẳn bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân Liên Xô. Nhưng có lẽ do nôn nóng, làm trái quy luật (muốn xóa bỏ ngay kinh tế hàng hóa, áp dụng ngay cơ chế kinh tế phi thị trường), không năng động, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết cho nên rút cuộc đã không thành công.•Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế – kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, là khát vọng ngàn đời thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. Nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào ? Đó là câu hỏi lớn và cực kỳ hệ trọng, muốn trả lời thật không đơn giản. Suốt một thời gian dài, Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, đã áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xôviết, mô hình kinh tế kế hoạch tập trung mang tính bao cấp. Mô hình này đã thu được những kết quả quan trọng, nhất là đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước có chiến tranh. Nhưng về sau mô hình này bộc lộ những khuyết điểm và trong công tác chỉ đạo cũng phạm phải một số sai lầm mà nguyên nhân sâu xa của những sai lầm đó là bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động đơn giản, nóng vội, không tôn trọng quy luật khách quan, nhận thức về chủ nghĩa xã hội không đúng với thực tế Việt Nam.Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 121986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đưa ra những quan niệm mới về con đường, phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là quan niệm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ, về cơ cấu kinh tế, thừa nhận sự tồn tại khách quan của sản xuất hàng hóa và thị trường, phê phán triệt để cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, và khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh.Đại hội chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với những hình thức kinh doanh phù hợp, coi trọng việc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, chăm lo toàn diện và phát huy nhân tố con người, có nhận thức mới về chính sách xã hội.Đại hội VI là một cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đấu tranh tư tưởng rất gian khổ, kết tinh trí tuệ và công sức của toàn Đảng, toàn dân trong nhiều năm.Hội nghị Trung ương 6 (tháng 31989), khóa VI, phát triển thêm một bước, đưa ra quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa xã hội, coi “chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội”.Đến Đại hội VII (tháng 61991), Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rõ hơn chủ trương này và khẳng định đây là chủ trương chiến lược, là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng khẳng định: “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. Đại hội VIII của Đảng (tháng 61996) đưa ra một kết luận mới rất quan trọng: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Nhưng lúc đó cũng mới nói nền kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, chưa dùng khái niệm “kinh tế thị trường”. Phải đến Đại hội IX của Đảng (tháng 42001) mới chính thức đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến lược nhất quán, là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết thực tiễn và là bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là sự gán ghép chủ quan giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, mà là sự nắm bắt và vận dụng xu thế vận động khách quan của kinh tế thị trường trong thời đại ngày nay.Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở nhận thức tính quy luật phát triển của thời đại và sự khái quát, đúc rút từ kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường thế giới, đặc biệt là từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và ở Trung Quốc, để đưa ra chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm sử dụng kinh tế thị trường để thực hiện mục tiêu từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu của văn minh nhân loại, phát huy vai trò tích cực của kinh tế thị trường trong việc thúc đẩy phát triển sức sản xuất, xã hội hóa lao động, cải tiến kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của cải, góp phần làm giàu cho xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, như chạy theo lợi nhuận đơn thuần, cạnh tranh khốc liệt, bóc lột và phân hóa giàu nghèo quá đáng, ít quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội. Đây cũng là sự lựa chọn tự giác con đường và mô hình phát triển trên cơ sở quán triệt lý luận Mác – Lênin, nắm bắt đúng quy luật khách quan và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý, và phân phối.Nói cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Mục đích của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới, tiên tiến.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật, và bằng cả sức mạnh vật chất của lực lượng kinh tế nhà nước. Đồng thời sử dụng cơ chế thị trường, áp dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy mặt tích cực, hạn chế và khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, của toàn thể nhân dân.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển.Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và giáo dục, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải đơn giản là sự trở về với phương thức chuyển nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, mà điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là phải chuyển sang nền kinh tế hiện đại, văn minh nhằm mục tiêu từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Đây là sự lựa chọn phù hợp với các quy luật phát triển và các điều kiện lịch sử cụ thể của thời đại và của những nước đi sau, cho phép các nước này giảm thiểu được những đau khổ và rút ngắn được con đường đi của mình tới chủ nghĩa xã hội trên cơ sở sử dụng được ưu thế cũng như hạn chế được những khuyết điểm của hai cơ chế: kế hoạch và thị trường.Nói cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kiểu tổ chức kinh tế đặc biệt, vừa tuân theo những nguyên tắc và quy luật của hệ thống kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính tính chất, đặc trưng cơ bản này chi phối và quyết định phương tiện, công cụ, động lực của nền kinh tế và con đường đạt tới mục tiêu, là sử dụng kinh tế thị trường, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều tiết của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở cửa và hội nhập nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển rút ngắn để trong khoảng thời gian không dài có thể khắc phục tình trạng lạc hậu, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.II. Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam1. Tính tất yếu khách quan về vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trườngSự cần thiết phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong nền kinh tếThực tiễn vận động của nền kinh tế thế giới những năm gần đây cho thấy, mô hình phát triển kinh tế theo xu hướng thị trường có sự điều tiết vĩ mô từ trung tâm, trong bối cảnh của thời đại ngày nay, là mô hình hợp lý hơn cả.Ở nước ta, việc thực hiện mô hình này, trong thực tế, chẳng những là nội dung của công cuộc đổi mới, mà hơn thế, còn là công cụ, là phương thức để đi tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội.Nền kinh tế nước ta hiện đang ở giai đoạn quá độ, chuyển tiếp từ nền kinh tế tập trung, hành chính bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Do vậy, thực chất của giai đoạn quá độ trong nền kinh tế nước ta, đương nhiên là một vấn đề đặc biệt có ý nghĩa, rất cần phải được nghiên cứu, xem xét: Nhận thức được thực chất của bước chuyển này, chi phối được nó, chúng ta sẽ tính được những sai lầm chủ quan, nóng vội duy ý chí hoặc khuynh hướng cực đoan, máy móc, sao chép, nhập ngoại các mô hình kinh tế thị trường ngoại lai một cách máy móc.Đúng như ý kiến của một số nhà nghiên cứu lý luận, thực chất của bước chuyển đó trước hết là ở sự đổi mới các quan hệ sở hữu. Nếu như trước đây, nền kinh tế nước ta chỉ có một kiều sở hữu tương đối thuần nhất với hai hình thức tập thể và Nhà nước, thì hiện nay, cùng với hình thức sở hữu chủ đạo là sở hữu Nhà nước, nền kinh tế nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác. Những hình thức sở hữu đó, trong thực tiễn vận hành của nền kinh tế, không hẳn đã đồng bộ với nhau. Song về tổng thể, chúng là những bộ phận khách quan của nền kinh tế, có khả năng đáp ứng những đòi hỏi đa dạng và năng động của kinh tế thị trường.Điều có ý nghĩa đối với việc xác định đặc điểm của nền kinh tế quá độ ở nước ta hiện nay có lẽ vẫn là sự thừa nhận xu hướng chủ yếu trong sự vận động của nó: tiếp tục đổi mới và hoạt động có hiệu quả kinh tế Nhà nước để kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, làm đòn bẩy thúc đẩy và điều chỉnh các hoạt động của toàn bộ nền kinh tế đề trên cơ sở đó, giải quyết các vấn đề xã hội ngay ở tầng vĩ mô sao cho tăng trưởng kinh tế không trở nên mâu thuẫn gay gắt với trật tự bình thường của đời sống xã hội.Đảng ta không coi cơ chế thị trường là liều thuốc vạn năng và vì vậy không khuyến khích phát triển nó về mọi phương diện. Bởi lẽ, việc tuyệt đối hoá vai trò của kinh tế thị trường sẽ rơi vào một sai lầm nguy hiểm từ phía khác. Kinh tế thị trường tuy có nhiều điểm mạnh nhưng bản thân nó vốn có những giới hạn, những khuyết tật mang tính tự phát hết sức bướng bỉnh. Hơn thế nứa, quan hệ thị trường còn là môi trường thuận lợi để phát sinh nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội.Thực tiễn 32 năm tiến hành công cuộc đổi mới vừa qua cho thấy, bên cạnh tácĐộng tích cực là cơ bản, những tác động tiêu cực do kinh tế thị trường gây ra cũng hết sức nghiêm trọng, đặc biệt trên phương diện tư tưởng, đạo đức, lối sống. Chúng ta mới áp đụng cơ chế thị trường chưa được bao nhiêu, song bên cạnh những thành tựu, chúng ta đã phải trả giá không nhỏ cho những hiện tượng tiêu cực, như do cách làm ăn thuần tuý chạy theo lợi nhuận đã dẫn đen các hình thức lừa đảo hối lộ, trốn thuế, nợ nần khó trả, do thương mại hoá một cách tràn lan, xâm nhập cả vào các lĩnh vực dễ thương tổn như y tế, giáo dục, văn hoá... đã làm cho các giá trị đạo đức, tinh thần bị băng hoại và xuống cấp, đồng tiền đã chi phối nhiều quan hệ giữa người với người, sự phân hoá giàu nghèo và bất công xã hội có chiều hướng tăng lên, lối sống ích kỷ, thực dụng có nguy cơ ngày càng tăng...Bởi vậy, Đảng ta chỉ rõ: vận dụng các hình thức và phương pháp quản lý nền kinh tế thị trường là để sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.Kinh tế thị trường có những mặt tiêu cực mâu thuẫn với bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là xu thế phân hoá giàu nghèo quá mức, là tâm lý sùng bái đồng tiền, vì đồng tiền mà chà đạp lên đạo đức, nhân phẩm... Đi vào kinh tế thị trường phải kiên quyết đấu tranh khắc phục, hạn chế tôi đa nhưng khuynh hướng tiêu cực đó.Cần thiết phải lưu ý rằng, khác với cơ chế hành chính bao cấp, cơ chế thị trường với các quy luật khách quan của nó, thường biểu hiện ra như là một cơ chế tự phát hơn, tự nhiên hơn và nằm xa sự chi phối của con người hơn. Bởi vậy, trong nền kinh tế nước ta hiện nay, việc nắm được các yếu tố tự giác và tự phát của nền kinh tế hiểu được phương thức hoặc tìm ra được phương pháp kiểm soát thích hợp là điều hết sức có ý nghĩa.Thực tế những năm đổi mới vừa qua chứng tỏ rằng, trong một số quá trình kinh tế xã hội nhất định, chúng ta đã thực sự làm chủ được những tác động tự giác cũng như những tác động tự phát của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có quá nhiều hiện tượng và quá trình mà chúng ta còn buông lỏng sự kiểm soát hoặc chưa thực sự có khả năng kiểm soát sự vận động của chúng.Trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc chúng ta bước đầu sử dụng thị trường như là một công cụ, một phương thức để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, trên thực tế, đã đem lại những kết quả tích cực cả về phương diện thực tiễn lẫn phương diện nhận thức.Thực tiễn 32 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đã cho chúng ta thấy, sản xuất hàng hoá cùng với nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hội, rằng nền kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, là cơ hội để các cộng đồng mở cửa, tiếp xúc với bên ngoài, kinh tế thị trường rõ ràng là xu thế phát triển khách quan và tất yếu đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Tuy nhiên, nhận ra sức mạnh của cơ chế thị trường bao nhiêu, chúng ta cũng hiểu rõ hơn bấy nhiêu mặt trái của nó đối với sự vận động của đời sống xã hội. Sự tăng trưởng kinh tế đương nhiên là một mục tiêu của phát triển xã hội, nó có khả năng tạo ra điều kiện để giải quyết các vấn đề xã hội. Nhưng tăng trưởng kinh tế không nhất thiết đi liền với tiến bộ xã hội. Do vậy, trong quan niệm của Đảng ta, để thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chú, văn minh, thì kinh tế thị trường nhất thiết phải có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Tại hội thảo khoa học về kinh tế thị trường, Hội đồng lý luận Trung ương nhận định rằng: Chúng ta đã chuyển một bước quan trọng sang kinh tế thị trường, nhưng chưa kết thúc bước chuyển đó. Do vậy, còn đan xen nhưng yếu tố của nền kinh tế chuyển đổi. Những yếu tố của nền kinh tế thị trường văn minh còn ít hơn là những yếu tố sơ khai.Tính tất yếu của vai trò Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước taTrước kia, với quan điểm “Bàn tay vô hình” và nguyên lý “ Nhà nước không can thiệp” vào nền kinh tế, A.Smith(17231790) cho rằng phát triển kinh tế cần tuân theo nguyên tắc tự do, sự hoạt động của nền kinh tế là do qui luật khách quan tự phát phân phối. Thị trường vận động là do quan hệ cung cầu … Song trên thực tế cho thấy rằng nền kinh tế muốn phát triển nhanh đòi hỏi đất nước phải có cơ sở hạ tầng hiện đại. Người ta thấy rằng : nền kinh tế phát triển càng cao, xã hội hoá mở rộng, càng cần có sự quản lý của Nhà nước.Vào đầu những năm 30 của thế kỉ XX, tình trạng khủng hoảng kinh tế xảy ra liên tục. Quan điểm “ Bàn tay nhà nước” ra đời, theo Keynes và trường phái của ông thì sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế sẽ khắc phục khủng hoảng, thất nghiệp, tạo ra sự ổn định kinh tế. Nhưng những chấn động lớn trong nền kinh tế, khủng hoảng, thất nghiệp vẫn xảy ra. Dẫn đến xuất hiện tư tưởng phối hợp “Bàn tay vô hình” và “Bàn tay nhà nước”. Và các nhà kinh tế đã thừa nhận : nền kinh tế hiện đại muốn phát triển phải dựa vào cơ chế thị trường và sự quản lý của Nhà nước.Trong hoàn cảnh của nước ta: Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa – giai đoạn tạo ra cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, do đó trình độ phát triển lực lượng sản xuất của nước ta còn thấp và lạc hậu cho sự phát triển. Tình trạng này dẫn đến khuynh hướng tư bản chủ nghĩa là điều không tránh khỏi, do đó Nhà nước cần phải vững mạnh về mọi phương diện để huy động mọi tiềm năng cho sản xuất, phát triển khoa học, tiến bộ xã hội. Kèm theo sự lạc hậu về kĩ thuật, nước ta còn phải trải qua một loạt các bước quá độ với tính chất phức tạp của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cần phải có một Nhà nước không những có quyết tâm, trung thành với con đường giải phóng nhân dân lao động mà còn phải có kiến thức đầy đủ để xác định những mục tiêu, biện pháp thích hợp với từng bước quá độ.Bối cảnh lịch sử thế giới trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức to lớn. Điều kiện quốc tế hoá nền kinh tế thế giới mở ra cho chúng ta những cơ hội về vốn, kĩ thuật và kinh nghiệm quản lý để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tuy nhiên đây cũng chính là con đường mà những thế lực thù địch có dã tâm lợi dụng để chống lại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của ta.Vì vậy, nếu không có một Nhà nước vững mạnh và có tài trí thì khả năng mất độc lập tự chủ và bị lệ thuộc dưới những hình thức mới có thể trở thành hiện thực.Quá trình phát triển của nước ta từ khi giải phóng đến nay đã cho thấy nước ta tất yếu phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường và mở cửa ra bên ngoài. Nền kinh tế này đã thể hiện những mặt mạnh không thể phủ nhận của mình nhưng không phải lúc nào nó cũng thống nhất với những yêu cầu mang tính định hướng của chủ nghĩa xã hội, thậm chí đối lập với những định hướng ấy.Hai khả năng phát triển chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đều tồn tại khách quan. Vai trò Nhà nước ta ở đây là phải giải quyết thành công mâu thuẫn giữa hai con đường, giành thắng lợi cho con đường xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.Tóm lại, trong nền kinh tế thị trường, mọi Nhà nước dù thuộc chế độ chính trị nào cũng đều phải can thiệp, quản lý nền kinh tế ấy trong một giới hạn nhất định. Đây là vai trò có tính tất yếu khách quan của Nhà nước, nó gắn với những nhiệm vụ mới mẻ và khó khăn phát sinh trong từng giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội của nước ta.2. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường Các mục tiêu của nhà nước trong nền kinh tế thị trườngTrong ảnh hưởng nền kinh tế nước ta hiện nay từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN phải trải qua nhiều giai đoạn và không ít khó khăn. Để đạt được tới đích cuối cùngthì ta phải ra phương hướng và mục tiêu cụ thể.•Đó là đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, không gặp phải những biến động xấu, tốc độ tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm từ 9 10%. Đưa đất nước cơ bản thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu tạo đà mạnh mẽ cho bước phát triển mới vào những năm đầu thế kỷ XXI. Tránh những cuộc khủng hoảng thiếu hoặc thừa, lạm phát, duy trì mức lạm phát ở mức một con số. Đồng thời tạo việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố xuống 5%. Để đạt được những điều đó, Nhà nước phải chú trọng : thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý và năng động. Ổn định kinh tế vĩ mô, tích luỹ từ nội bộ kinh tế kìm hãm lạm phát, tích cực huy động các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Tăng nhanh xuất khẩu, giảm nhập siêu và đảm bảo các quan hệ kinh tế quốc tế. Tạo lập những điều kiện vững chắc về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật.Nhà nước phải đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội. Nhà nước sữa chữa những khiếm khuyết của thị trường để thị trường hoạt động có hiệu quả như : hạn chế ảnh hưởng của độc quyền, tình trạng vô chính phủ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường.. cụ thể đối với các tổ chức độc quyền, lợi dụng ưu thế của mình có thể quy định giá cả để thu lợi nhuận và do đó phá vỡ ưu thế cạnh tranh hoàn hảo. Vì vậy cần có sự can thiệp của Nhà nước để hạn chế độc quyền, đảm bảo tình trạng hiệu quả của cạnh tranh thị trường. Còn đối với những hoạt động tiêu cực bên ngoài cũng dẫn đến không hiệu quả của hoạt động thị trường như ô nhiễm nguôn nước và không khí, khai thác đến cạn kiệt tài nguyên khoáng sản.. và đòi hỏi Nhà nước phải can thiệp. Vì vậy Nhà nước phải sử dụng đến luật pháp để ngăn chặn những tác động tiêu cực đó.•Cùng với các mục tiêu trên thì Nhà còn có mục tiêu quan trọng khác để giúp cho nền kinh tế phát triển lành mạnh đó là giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế. Như đã nói cơ chế thị trường là cơ chế tốt nhất để điều tiết một nền kinh tế có hiệu quả, tuy nhiên cơ chế thị trường có một loạt những khuyết tật vì vậy ở nước ta nền kinh tế do cơ chế thị trường điều tiết phải có sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế nhằm sửa chữa những thất bại của thị trường đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, hiệu quả và đạt được công bằng xã hội.Ở nước ta, để đạt được các mục tiêu đó thì không phải là việc nói mà làm ngay được, mà nó là cả một quá trình. Quá trình đó không chỉ đòi hỏi không có sự can thiệp của Nhà nước mà nó còn đòi hỏi sự nỗ lực của các tổ chức, các doanh nghiệp và của mỗi thành viên trong xã hội. Vì mục đích cuối cùng không chỉ có lợi cho Nhà nước, cho nền kinh tế mà còn có lợi cho mỗi gia đình, mỗi thành viên trong xã hội. Vai trò và chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Vai trò của Nhà nước : Ở Việt Nam hiện nay, vai trò của Nhà nước đối với kinh tế không chỉ xuất phát từ yêu cầu phổ biến của quá trình phát triển kinh tế thị trường, mà còn xuất phát từ tính đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài viết này chỉ tập trung vào khía cạnh thứ hai vừa nêu.Thị trường, kinh tế thị trường là một kiểu quan hệ giữa người với người trong sản xuất, trao đổi và tiêu dùng, nên mang đậm dấu ấn của quan hệ xã hội, của thể chế chính trị mà nền kinh tế đó tồn tại. Với mức độ đáng kể, sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay bị chi phối và nhằm phục vụ cho định hướng xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên, nhân tố sâu xa bảo đảm định hướng chính trị đối với kinh tế là đường lối, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền. Song, để đường lối, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng biến thành hiện thực vận động của nền kinh tế, chúng phải được thể chế hóa thành hệ thống pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và được triển khai bằng Nhà nước, thông qua Nhà nước, dưới sự quản lý của Nhà nước do Đảng lãnh đạo. Xét từ giác độ đó, Nhà nước có tác động trực tiếp nhất tới việc định hướng sự vận động của kinh tế thị trường. Pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước chỉ đúng, khi chúng phản ánh chính xác yêu cầu phát triển khách quan của thị trường, lấy quy luật thị trường làm cơ sở. Xét ở mặt này, chúng mang tính khách quan. Nhưng chúng lại là sự thể chế hóa, cụ thể hóa mục tiêu chính trị của Đảng, nên cũng có mặt chủ quan. Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, định hướng chủ quan (ý chí của Đảng, của Nhà nước và nhân dân ta) là ở chỗ, cùng với việc bảo đảm lợi ích hợp lý của doanh nhân, thì việc ưu tiên bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là một vấn đề có tính nguyên tắc. Nhà nước có cơ chế, chính sách để bảo đảm sự ưu tiên đó, thể hiện ở cả ba lĩnh vực kinh tế cơ bản sau:•Trên lĩnh vực sở hữu: Sự tồn tại của ba chế độ sở hữu (sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân), ba hình thức sở hữu (hình thức sở hữu nhà nước, hình thức sở hữu tập thể, hình thức sở hữu tư nhân) là một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nhà nước thông qua hệ thống chính sách, pháp luật, đòn bẩy kinh tế để định hướng, làm cho kinh tế nhà nước từng bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể tạo thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.•Trên lĩnh vực quản lý: Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách... tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trực tiếp hay thông qua các khâu trung gian nhất định tham gia quá trình hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.•Trên lĩnh vực phân phối: Nhà nước vừa thông qua hệ thống chính sách kinh tế do mình hoạch định, vừa sử dụng các nguồn lực trực tiếp là bộ phận kinh tế nhà nước để định hướng, can thiệp vào lĩnh vực phân phối và phân phối lại theo hướng ưu tiên phân phối theo lao động và qua phúc lợi xã hội; kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; hoạch định các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa...Đặc biệt, trong sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, Nhà nước có vai trò to lớn trong việc bảo đảm sự ổn định vĩ mô cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. “ổn định” ở đây thể hiện sự cân đối, hài hòa các quan hệ nhu cầu, lợi ích giữa người và người, tạo ra sự đồng thuận xã hội trong hành động vì mục tiêu phát triển của đất nước. Tính đúng đắn, hợp lý và kịp thời của việc hoạch định và năng lực tổ chức thực hiện các chính sách phát triển vĩ mô do Nhà nước đảm nhiệm là điều kiện tiên quyết nhất hình thành sự đồng thuận đó. Là những công cụ tạo ra sự đồng thuận xã hội, từ đó mà có ổn định xã hội cho phát triển và tăng trưởng kinh tế, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, một mặt, phải phản ánh đúng những nhu cầu chung của xã hội, của mọi chủ thể kinh tế...; mặt khác, phải tôn trọng tính đa dạng về nhu cầu, lợi ích cụ thể của các chủ thể đó.Nhà nước ta cũng có vai trò to lớn trong việc bảo đảm gia tăng phúc lợi xã hội, bởi mục tiêu căn bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là góp phần thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Có chính sách xã hội hợp lý; bảo đảm phúc lợi ngày một gia tăng nhờ hiệu quả tác động của chính sách kinh tế tiến bộ do Nhà nước hoạch định và tổ chức thực hiện bằng những nỗ lực của nhiều chủ thể kinh tế khác nhau... là nhân tố có vai trò quyết định trong vấn đề mà công bằng xã hội là một động lực của sự phát triển xã hội nói chung, của sự phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững nói riêng. Một trong những mục tiêu của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Nhà nước hướng tới là xóa bỏ tình trạng vi phạm công bằng xã hội. Đây là một nhiệm vụ lâu dài. Ở nước ta hiện nay, công bằng xã hội trên lĩnh vực kinh tế được biểu hiện không chỉ ở chỗ lao động ngang nhau thì được hưởng thụ ngang nhau, mà còn ở chỗ cống hiến đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần trong quá khứ cũng như trong hiện tại ngang nhau cho sự phát triển đất nước thì được hưởng ngang nhau. Từ đó, việc bảo đảm yêu cầu thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội được thể hiện đầy đủ ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản của Nhà nước ta trong việc thực hiện chức năng phát triển, tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Nhà nước chủ động tham gia kinh tế thị trường nhằm bảo hộ cho hình thức tổ chức sản xuất chứa đựng các yếu tố của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tạo điều kiện cho chúng phát huy ưu thế của mình; tạo vị thế cho kinh tế nhà nước có sức mạnh định hướng xây dựng mô hình kinh tế cho phép giải phóng con người; ngăn chặn các xu hướng phát triển kinh tế không có lợi cho quảng đại người lao động.Để thực hiện các mục tiêu đó, điều quan trọng nhất là Nhà nước tạo lập khung khổ pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả. Chỉ duy nhất nhà nước có được chức năng này. Hệ chuẩn pháp luật kinh tế của nhà nước càng được xây dựng đồng bộ, đúng đắn, nhất quán và kịp thời bao nhiêu, càng có tác động tích cực tới sự vận hành của nền kinh tế bấy nhiêu. Song, tự nó, pháp luật kinh tế không gây ra những biến đổi trong hiện thực kinh tế. Để cho các luật kinh tế trở thành tác nhân kích thích phát triển kinh tế, chúng phải được đưa vào vận hành. Nhà nước chính là thiết chế chủ yếu đảm đương nhiệm vụ này. Năng lực điều hành kinh tế bằng pháp luật là một thước đo đánh giá sự trưởng thành và vai trò của nhà nước trong kinh tế.Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng thể hiện ở việc nhà nước góp phần đắc lực vào việc tạo môi trường cho thị trường phát triển, như tạo lập kết cấu hạ tầng kinh tế cho sản xuất, lưu thông hàng hóa; tạo lập sự phân công lao động theo ngành, nghề, vùng kinh tế qua việc nhà nước tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế theo lợi thế từng vùng, ngành và nhu cầu chung của xã hội... Là chủ thể trực tiếp sở hữu hoặc quản lý, khai thác những cơ quan truyền thông mạnh nhất của quốc gia, nhà nước góp phần cung cấp thông tin thị trường cho các chủ thể kinh tế để các chủ thể này chủ động lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, đối tác kinh tế, thời điểm thực hiện các giao dịch kinh tế, cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể của mình...Muốn sản xuất phải có an toàn về môi trường xã hội, môi trường kinh doanh, môi trường an ninh trật tự, an toàn trong quan hệ giữa người và người, giữa doanh nghiệp và các cơ quan công quyền... Ngoài những nỗ lực của nhà nước trong sự đồng tình của nhân dân, không lực lượng nào khác có thể tạo lập được những yêu cầu an toàn như vậy.Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sự giao lưu kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế của mọi quốc gia chỉ có hiệu quả cao, khi có tác nhân khởi thủy từ phía nhà nước, được hỗ trợ đắc lực từ phía nhà nước. Bằng chính sách hội nhập đúng đắn và năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách đó, nhà nước góp phần khởi đầu và có tác động tích cực vào quá trình thiết lập quan hệ quốc tế. Đại diện cho đất nước tham gia vào các quá trình soạn thảo và thông qua chuẩn mực luật pháp kinh tế, các hiệp định kinh tế, các nghị định thư..., Nhà nước ta góp phần tạo cho chủ thể kinh tế của đất nước vị trí có lợi trong quan hệ kinh tế quốc tế. Sự kiện đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành công là chứng minh rõ rệt cho điều này.Nhà nước ta là chủ thể chính của nền giáo dục đào tạo. Bằng hệ thống chính sách giáo dục, đào tạo của mình, được thực hiện qua hệ thống giáo dục đào tạo do Nhà nước thống nhất quản lý, dù tồn tại dưới nhiều loại hình khác nhau (công lập, ngoài công lập, liên doanh, liên kết trong nước và với nước ngoài...), Nhà nước cung cấp nguồn lao động chính, có chất lượng cho sản xuất kinh doanh, cung cấp cán bộ quản trị doanh nghiệp cho mọi thành phần, mọi loại hình kinh tế. Qua đó, Nhà nước ta có tác động rất mạnh và trực tiếp tới việc nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý nền kinh tế, nâng cao hiệu quả của kinh tế thị trường nói chung.Cùng với tác động của hệ thống luật kinh tế và sự đầu tư trực tiếp vào kinh tế, Nhà nước còn định hướng nền kinh tế qua các công cụ gián tiếp là chính sách kinh tế, như chính sách tài chính tiền tệ, chính sách đầu tư, chính sách thu nhập và việc làm... Việc nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong việc định hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta không mâu thuẫn với vấn đề có tính nguyên tắc: sự vận hành của nền kinh tế thị trường nào cũng trước hết và chủ yếu do các quy luật thị trường quyết định. Song, quy luật kinh tế thị trường lại thuộc lĩnh vực quy luật xã hội. Tính khách quan của nó được thể hiện và thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của con người. Dựa trên việc nhận thức đúng đắn những yêu cầu của các quy luật trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước cụ thể hóa những yêu cầu đó thành luật, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xác định đúng bước đi để hiện thực hóa chúng. Đây là nhân tố có tác động trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế thị trường vận động phù hợp với quy luật nội tại của nó. Ở đây có sự thống nhất giữa khách quan và chủ quan. Song, sự thống nhất đó chỉ có được, khi lợi ích chân chính mà nhà nước theo đuổi phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội nói chung, của kinh tế thị trường nói riêng; chủ thể nhà nước có năng lực trí tuệ đủ tầm để nắm bắt, vận dụng yêu cầu của các quy luật kinh tế vào việc hoạch định các chính sách phát triển. Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay, xét về bản chất, Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy lợi ích của dân tộc đáp ứng đúng nhu cầu phát triển khách quan của xã hội làm mục tiêu hoạt động của mình. Nhà nước ta lấy hệ tư tưởng cách mạng và khoa học (chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) làm một trong những cơ sở xuất phát quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế. Đó là hai nhân tố bảo đảm có sự thống nhất giữa tính khách quan của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc phát huy vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa với tư cách là một nhân tố chủ quan tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế đó.Thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường trong 32 năm đổi mới cho thấy, Nhà nước ta đã có nhiều tác động tích cực trong việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển nền kinh tế này. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách về chế độ sở hữu và cơ cấu thành phần kinh tế đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch theo hướng tạo động lực và điều kiện thuận lợi hơn cho khai thác các tiềm năng trong và ngoài nước để phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhìn chung, không ngừng được nâng cao: thời kỳ 1986 1990, tăng trưởng GDP bình quân đạt 4,5%năm; 1996 2000: 7%năm; 2001 2005: 7,5%năm; năm 2007 đạt 8,48%. Năm 2008, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP là 6,23%. Năm 2015 là 6.58%, Mức tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,21% tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công, GDP 2017 là 6,81% dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018 có thể sẽ đạt mức 6,83%. Để góp phần giữ vững độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế, từ đó có độc lập tự chủ trên con đường phát triển đất nước nói chung, Nhà nước đã có nhiều chính sách phát huy vai trò các nhân tố nội lực, coi trọng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Trong năng lực nội sinh, chúng ta coi trọng trước hết nhân tố con người. Do vậy, Nhà nước đã có nhiều chính sách về giáo dục đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Số lao động tốt nghiệp phổ thông trung học từ 13,5% năm 1996 tăng lên 19,7% năm 2005. Năm 1996 mới có 12,31% lực lượng lao động được đào tạo, đến nay, tỷ lệ này đạt 31%. Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến hết năm học 20162017, hệ thống hiện có 235 trường đại học, học viện (bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài), 37 viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm. Về quy mô đào tạo, năm học 20162017, tổng quy mô sinh viên đại học 1.767.879 sinh viên, giữ ổn định so với năm học 20152016; quy mô sinh viên cao đẳng sư phạm giảm 14,3%, chỉ còn 47.800 sinh viên.Nhà nước cũng có nhiều chính sách khai thác ngoại lực, biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát triển. Biểu hiện rõ nhất là Nhà nước đã hoàn thiện Luật Đầu tư, thu hút được nhiều vốn ODA, FDI,... Từ năm 1988 đến hết năm 2006, có hơn 8.000 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD. Năm 2006, khu vực FDI đóng góp gần 30% cho tăng trưởng kinh tế; xuất khẩu của khu vực này chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; đào tạo được 8.000 cán bộ quản lý, 30.000 cán bộ kỹ thuật. Năm 2007, nguồn vốn ODA từ các nước, các tổ chức tài chính quốc tế cấp cho Việt Nam đạt hơn 40 tỉ USD, trong đó, 80% là nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2008, dù kinh tế thế giới suy thoái, nhưng nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại tăng kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD, trong đó các dự án mới chiếm 60,2 tỉ USD. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung 12 tháng năm 2017, vốn FDI vào Việt Nam đạt 35,88 tỷ USD mức cao nhất từ năm 2009. Khu vực FDI hiện nay đóng góp khoảng 25% tổng vốn đầu tư cho xã hội và 20% GDP của cả nước. Năm 2017, khu vực FDI chiếm tới 72% tổng giá trị xuất khẩu; đồng thời, còn tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế, góp phần ổn định tình hình xã hội. hiện nay Khu vực FDI tạo ra khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp và gần 5 triệu việc làm gián tiếp… Một tiêu chí quan trọng đánh giá tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế là hướng sự phát triển của nó vào việc nâng cao đời sống của nhân dân. Nhìn lại 32 năm đổi mới, thu nhập của nhân dân đã có bước cải thiện đáng kể. Năm 1995, GDP bình quân đầu người mới đạt 289 USD; năm 2005: 639 USD; năm 2007: 835 USD. Năm 2008, GDP bình quân theo đầu người đã đạt trên 1.000 USD. Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỉ đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.Vai trò của Nhà nước ta đối với kinh tế càng bộc lộ rõ nét trong ban hành, thực thi các chính sách khắc phục tình trạng suy giảm kinh tế gần đây. Kim ngạch xuất khẩu đạt 62,9 tỉ USD, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập khẩu đạt 80,4 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2007. Kim ngạch hàng hóa xuất năm 2017 ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ USD, tăng 16,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 155,24 tỷ USD, tăng 23%. BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI oOo - TIỂU LUẬN MÔN: KINH TẾ HỌC NÂNG CAO ĐỀ TÀI: VAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY GVHD: GVC : Nguyễn Duy Thụ SVTH : Nguyễn Thị Yến Lớp : Quản Trị Kinh Doanh Đồng Nai, Tháng 09 Năm 2018 LỜI MỞ ĐẦU Như người biết, kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao nhân loại Từ trước đến tồn phát triển chủ yếu nước TB, nhân tố định tồn phát triển CNTB CNTB biết sử dụng lợi kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển, tìm kiếm lợi nhuận thúc đẩy LLSX xã hội phát triển mạnh mẽ Từ Đại Hội VI Đảng (năm 1986) đất nước ta thay đổi định hướng, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Để đạt mục tiêu đề điều kiện kinh tế thị trường 32 năm qua, đất nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách giành nhiều thành tựu lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực kinh tế Tuy nhiên văn kiện Đảng Đại Hội lần thứ VII, VIII nêu lên nguy thách thức nghiệp cách mạng XHCN nước ta Vì vậy, kinh tế thị trường nước ta có trở thành thực phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước, nhân tố giúp phát triến triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nghiệp phát triển kinh tế đất nước Ngày kinh tế đại, với phát triển nhanh chóng công nghệ khoa học kĩ thuật, giao thương kinh tế khu vực giới khơng có can thiệp nhà nước khơng giải vấn đề rắc rối kinh tế đất nước Vì kết hợp hài hòa vận hành kinh tế thị trường điều tiết nhà nước cần thiết giải pháp mang lại thành công đường phát triển Trong mối quan hệ đó, nhà nước giữ vai trò tạo “hành lang” pháp lý mơi trường đầu tư Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng với vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước kinh tế thị trường Nên em chọn đề tài “Vai trò Chính Phủ kinh tế thị trường Việt Nam ’’ Tuy nhiên trình độ nhận thức hiểu biết hạn chế, khơng tránh khỏi nhiều sai sót Nên chúng em mong bảo, phê xét thầy để sửa chữa, khắc phục mặt kiến thức hạn chế để viết hoàn thiện MỤC LỤC I Những lý luận kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 1 Kinh tế thị trường ? 2.Cơ chế thị trường ? Kinh tế thị trường định hướng XHCN : II Vai trò Chính Phủ kinh tế thị trường Việt Nam .9 Tính tất yếu khách quan vai trò Chính Phủ kinh tế thị trường Vai trò Chính phủ kinh tế thị trường 14 III Thực trang giải pháp Chính Phủ nhằm nâng cao hiệu quản lý kinh tế thị trường Việt Nam 26 Thực trạng kinh tế thị trường nước ta 26 Giải pháp Chính Phủ nhằm nâng cao hiệu quản lý kinh tế thị trường Việt Nam .29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 I Những lý luận kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Kinh tế thị trường ? Kinh tế thị trường kinh tế mà người mua người bán tác động với theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ thị trường Đặc điểm : Nền kinh tế thị trường hình thành phát triển : Kết cấu hạ tầng đầu tư với mức độ ngày tăng Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Chưa có thị trường theo nghĩa Cơng đổi nước ta 32 năm qua đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có thay đổi tồn diện Còn chịu ảnh hưởng lớn mơ hình kinh tế huy với chế tập trung quan liêu, bao cấp Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo : Các thành phần kinh tế tiến hành sản xuất hàng hóa có chất kinh tế khác Mỗi thành phần kinh tế chịu tác động quy luật kinh tế riêng Nhà nước ta phải sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn hạn chế khuynh hướng tự phát, tượng tiêu cực, hướng phát triển thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế thị trường phát triển theo cấu kinh tế "mở" : Cơ cấu kinh tế "mở" bắt nguồn từ phân bố không tài nguyên thiên nhiên phát triển không kinh tế, kỹ thuật nước, đáp ứng yêu cầu quy luật phân cơng hợp tác lao động quốc tế Vì vậy, thời đại ngày nay, quốc gia muốn phát triển tồn diện cần phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với quản lý vĩ mô nhà nước : Đây đặc điểm kinh tế thị trường nước ta, làm cho kinh tế thị trường nước ta khác với sản xuất hàng hóa giản đơn trước đây, khác với kinh tế thị trường nước tư chủ nghĩa Đặc điểm mơ hình kinh tế khái quát thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Mơ hình kinh tế có đặc trưng riêng, làm cho khác với kinh tế thị trường nước tư chủ nghĩa Ưu nhược điểm kinh tế thị trường Ưu điểm : Kinh tế thị trường tạo hội cho người sáng tạo, ln tìm cách để cải tiến lối làm việc rút học kinh nghiệm thành công hay thất bại để phát triển không ngừng Kinh tế thị trường tạo chế đào tạo, tuyển chọn, sử dụng người quản lý kinh doanh động, có hiệu đào thải nhà quản lý hiệu Kinh tế thị trường tạo môi trường kinh doanh tự do, dân chủ kinh tế bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Nhược điểm : Kinh tế thị trường trọng đến nhu cầu có khả tốn, khơng ý đến nhu cầu xã hội Kinh tế thị trường, đặt lợi nhuận lên hàng đầu , có lãi làm, khơng có lãi thơi nên khơng giải gọi “hàng hố cơng cộng” (đường xá, cơng trình văn hố, y tế giáo dục v.v.) Trong kinh tế thị trường có phân biệt giàu nghèo rõ rệt: giàu ít, nghèo nhiều, bất công xã hội 2.Cơ chế thị trường ? Cơ chế thị trường chế tự điều chỉnh kinh tế hàng hoá tác động khách quan quy luật kinh tế vốn có Cơ chế thị trường hình thức tổ chức kinh tế, người tiêu dùng sản xuất nhà kinh doanh tác động lẫn qua thị trường để giải vấn đề trung tâm sản xuất xã hội Ưu khuyết điểm chế thị trường : Ưu điểm : Cơ chế thị trường có nhiều mặt tích cực đặc biệt kích thích cải tiến kỹ thuật tăng NSLĐ tạo khối lượng sản phẩm hàng hoá đa dạng dồi phong phú chất lượng tốt giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu đa dạng xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng nhng chế thị trường khơng mặt khuyết tật Khuyết điểm : Cơ chế thị trường tránh khỏi khủng hoảng, thất nghiệp lạm phát Cơ chế thị trường nhiều mục đích lợi nhuận thường khai thác bừa bãi kiệt quệ tài nguyên làm tăng thêm ô nhiễm môi trường mà doanh nghiệp phải trả tiền cho ô nhiễm Cơ chế thị trường tạo giả dối gian trá kinh doanh tạo bất bình đẳng cạnh tranh khơng lành mạnh phân hố xã hội Vì khuyế tật đó kinh tế thị trường phải có điều tiết quản lý Nhà nước Kinh tế thị trường kinh tế vận động theo quy luật thị trường, quy luật giá trị đóng vai trò chi phối biểu quan hệ cung cầu thị trường Kinh tế thị trường định hướng XHCN : Vì Việt Nam lựa chọn mơ hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?  Như người biết, kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế phản ảnh trình độ phát triển định văn minh nhân loại Từ trước đến tồn phát triển chủ yếu chủ nghĩa tư bản, nhân tố định tồn phát triển chủ nghĩa tư Chủ nghĩa tư biết lợi dụng tối đa ưu kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, cách khách quan thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển mạnh mẽ Ngày nay, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa đạt tới giai đoạn phát triển cao phồn thịnh nước tư phát triển.Tuy nhiên, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa vạn Bên cạnh mặt tích cực có mặt trái, có khuyết tật: tính bất cơng bất ổn xã hội, đào sâu thêm hố ngăn cách người giàu người nghèo Chính mà, C Mác phân tích dự báo, chủ nghĩa tư tất yếu phải nhường chỗ cho phương thức sản xuất chế độ văn minh hơn, nhân đạo Chủ nghĩa tư tìm cách để tự điều chỉnh, tự thích nghi cách phát triển “nền kinh tế thị trường đại”, “nền kinh tế thị trường xã hội”, tạo “chủ nghĩa tư xã hội”, “chủ nghĩa tư nhân dân”, “nhà nước phúc lợi chung”…, tức phải có can thiệp trực tiếp nhà nước phải chăm lo vấn đề xã hội nhiều hơn, mâu thuẫn từ chất nó, chủ nghĩa tư khơng thể tự giải được, có tạm thời xoa dịu chừng mâu thuẫn mà Nền kinh tế thị trường tư chủ nghĩa đại ngày thể xu hướng tự phủ định tự tiến hóa để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp, theo xu hướng xã hội hóa Đây tất yếu khách quan, quy luật phát triển xã hội Nhân loại muốn tiến lên, xã hội muốn phát triển dứt khốt khơng thể dừng lại kinh tế thị trường tư chủ nghĩa  Mơ hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô-viết kiểu tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế muốn sớm khắc phục khuyết tật chủ nghĩa tư bản, muốn nhanh chóng xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp hơn, phương thức sản xuất văn minh, đại chủ nghĩa tư Đó ý tưởng tốt đẹp, thực tế suốt hơn70 năm tồn tại, chủ nghĩa xã hội thực Liên Xô đạt nhiều thành tựu vĩ đại, làm thay đổi hẳn mặt đất nước đời sống nhân dân Liên Xơ Nhưng có lẽ nơn nóng, làm trái quy luật (muốn xóa bỏ kinh tế hàng hóa, áp dụng chế kinh tế phi thị trường), không động, kịp thời điều chỉnh cần thiết rút không thành công  Việt Nam nước nghèo, kinh tế – kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề Đi lên chủ nghĩa xã hội mục tiêu lý tưởng người cộng sản nhân dân Việt Nam, khát vọng ngàn đời thiêng liêng dân tộc Việt Nam Nhưng lên chủ nghĩa xã hội cách ? Đó câu hỏi lớn hệ trọng, muốn trả lời thật không đơn giản Suốt thời gian dài, Việt Nam, nhiều nước khác, áp dụng mơ hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xơ-viết, mơ hình kinh tế kế hoạch tập trung mang tính bao cấp Mơ hình thu kết quan trọng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đất nước có chiến tranh Nhưng sau mơ hình bộc lộ khuyết điểm công tác đạo phạm phải số sai lầm mà nguyên nhân sâu xa sai lầm bệnh giáo điều, chủ quan, ý chí, lối suy nghĩ hành động đơn giản, nóng vội, khơng tơn trọng quy luật khách quan, nhận thức chủ nghĩa xã hội không với thực tế Việt Nam Trên sở nhận thức đắn đầy đủ chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đề đường lối đổi tồn diện đất nước nhằm thực có hiệu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Đại hội đưa quan niệm đường, phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt quan niệm cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kỳ độ, cấu kinh tế, thừa nhận tồn khách quan sản xuất hàng hóa thị trường, phê phán triệt để chế tập trung quan liêu bao cấp, khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh Đại hội chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần với hình thức kinh doanh phù hợp, coi trọng việc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, chăm lo toàn diện phát huy nhân tố người, có nhận thức sách xã hội Đại hội VI cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đó kết q trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đấu tranh tư tưởng gian khổ, kết tinh trí tuệ cơng sức tồn Đảng, tồn dân nhiều năm Hội nghị Trung ương (tháng 3-1989), khóa VI, phát triển thêm bước, đưa quan điểm phát triển kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần lên chủ nghĩa xã hội, coi “chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội” Đến Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rõ chủ trương khẳng định chủ trương chiến lược, đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng khẳng định: “Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước” Đại hội VIII Đảng (tháng 6-1996) đưa kết luận quan trọng: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà thành tựu phát triển văn minh nhân loại, tồn khách quan cần thiết cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội xây dựng” Nhưng lúc nói kinh tế hàng hóa, chế thị trường, chưa dùng khái niệm “kinh tế thị trường” Phải đến Đại hội IX Đảng (tháng 4-2001) thức đưa khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đường lối chiến lược quán, mô hình kinh tế tổng quát suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đây kết sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết thực tiễn bước phát triển tư lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam Bản chất, đặc trưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lựa chọn mơ hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gán ghép chủ quan kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội, mà nắm bắt vận dụng xu vận động khách quan kinh tế thị trường thời đại ngày Đảng Cộng sản Việt Nam sở nhận thức tính quy luật phát triển thời đại khái quát, đúc rút từ kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường giới, đặc biệt từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Trung Quốc, để đưa chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm sử dụng kinh tế thị trường để thực mục tiêu bước độ lên chủ nghĩa xã hội Chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn minh nhân loại, phát huy vai trò tích cực kinh tế thị trường việc thúc đẩy phát triển sức sản xuất, xã hội hóa lao động, cải tiến kỹ thuật – cơng nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nhiều cải, góp phần làm giàu cho xã hội cải thiện đời sống nhân dân Đồng thời phải có biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường, chạy theo lợi nhuận đơn thuần, cạnh tranh khốc liệt, bóc lột phân hóa giàu nghèo q đáng, quan tâm giải vấn đề xã hội Đây lựa chọn tự giác đường mơ hình phát triển sở quán triệt lý luận Mác – Lê-nin, nắm bắt quy luật khách quan vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể Việt Nam Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường vừa dựa sở dẫn dắt, chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội, thể ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối Nói cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Mục đích kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới, tiên tiến Cùng với tác động hệ thống luật kinh tế đầu tư trực tiếp vào kinh tế, Nhà nước định hướng kinh tế qua công cụ gián tiếp sách kinh tế, sách tài - tiền tệ, sách đầu tư, sách thu nhập việc làm Việc nhấn mạnh vai trò Nhà nước việc định hướng phát triển kinh tế thị trường nước ta khơng mâu thuẫn với vấn đề có tính ngun tắc: vận hành kinh tế thị trường trước hết chủ yếu quy luật thị trường định Song, quy luật kinh tế thị trường lại thuộc lĩnh vực quy luật xã hội Tính khách quan thể thực thơng qua hoạt động có ý thức người Dựa việc nhận thức đắn yêu cầu quy luật kinh tế thị trường, Nhà nước cụ thể hóa yêu cầu thành luật, sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xác định bước để thực hóa chúng Đây nhân tố có tác động trực tiếp thúc đẩy kinh tế thị trường vận động phù hợp với quy luật nội Ở có thống khách quan chủ quan Song, thống có được, lợi ích chân mà nhà nước theo đuổi phù hợp với quy luật phát triển khách quan xã hội nói chung, kinh tế thị trường nói riêng; chủ thể nhà nước có lực trí tuệ đủ tầm để nắm bắt, vận dụng yêu cầu quy luật kinh tế vào việc hoạch định sách phát triển Trong điều kiện cụ thể Việt Nam nay, xét chất, Nhà nước ta nhà nước dân, dân, dân, lấy lợi ích dân tộc đáp ứng nhu cầu phát triển khách quan xã hội làm mục tiêu hoạt động Nhà nước ta lấy hệ tư tưởng cách mạng khoa học (chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh) làm sở xuất phát quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế Đó hai nhân tố bảo đảm có thống tính khách quan trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc phát huy vai trò nhà nước xã hội chủ nghĩa với tư cách nhân tố chủ quan tác động tích cực tới phát triển kinh tế Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường 32 năm đổi cho thấy, Nhà nước ta có nhiều tác động tích cực việc bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trình phát triển kinh tế Việc bước hoàn 20 thiện hệ thống sách chế độ sở hữu cấu thành phần kinh tế góp phần thúc đẩy chuyển dịch theo hướng tạo động lực điều kiện thuận lợi cho khai thác tiềm nước để phát triển kinh tế- xã hội Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhìn chung, không ngừng nâng cao: thời kỳ 1986 - 1990, tăng trưởng GDP bình quân đạt 4,5%/năm; 1996 - 2000: 7%/năm; 2001 - 2005: 7,5%/năm; năm 2007 đạt 8,48% Năm 2008, dù phải đối mặt với khơng khó khăn, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 6,23% Năm 2015 6.58%, Mức tăng trưởng GDP năm 2016 6,21% thấp mức tăng 6,68% năm 2015 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, bối cảnh kinh tế giới khơng thuận, giá thương mại tồn cầu giảm, nước gặp nhiều khó khăn thời tiết, mơi trường biển diễn biến phức tạp đạt mức tăng trưởng thành công,  GDP 2017 6,81%  dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2018 đạt mức 6,83% Để góp phần giữ vững độc lập tự chủ phát triển kinh tế, từ có độc lập tự chủ đường phát triển đất nước nói chung, Nhà nước có nhiều sách phát huy vai trò nhân tố nội lực, coi trọng tích lũy từ nội 21 kinh tế Trong lực nội sinh, coi trọng trước hết nhân tố người Do vậy, Nhà nước có nhiều sách giáo dục - đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Số lao động tốt nghiệp phổ thông trung học từ 13,5% năm 1996 tăng lên 19,7% năm 2005 Năm 1996 có 12,31% lực lượng lao động đào tạo, đến nay, tỷ lệ đạt 31% Theo thống kê Bộ GD-ĐT, tính đến hết năm học 2016-2017, hệ thống có 235 trường đại học, học viện (bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục dân lập, trường có 100% vốn nước ngoài), 37 viện nghiên cứu khoa học giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm trường trung cấp sư phạm Về quy mô đào tạo, năm học 2016-2017, tổng quy mô sinh viên đại học 1.767.879 sinh viên, giữ ổn định so với năm học 2015-2016; quy mô sinh viên cao đẳng sư phạm giảm 14,3%, 47.800 sinh viên Nhà nước có nhiều sách khai thác ngoại lực, biến ngoại lực thành nội lực cho phát triển Biểu rõ Nhà nước hoàn thiện Luật Đầu tư, thu hút nhiều vốn ODA, FDI, Từ năm 1988 đến hết năm 2006, có 8.000 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 74 tỉ USD Năm 2006, khu vực FDI đóng góp gần 30% cho tăng trưởng kinh tế; xuất khu vực chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất nước; đào tạo 8.000 cán quản lý, 30.000 cán kỹ thuật Năm 2007, nguồn vốn ODA từ nước, tổ chức tài quốc tế cấp cho Việt Nam đạt 40 tỉ USD, đó, 80% nguồn vốn vay ưu đãi Năm 2008, dù kinh tế giới suy thoái, nguồn đầu tư nước vào Việt Nam lại tăng kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD, dự án chiếm 60,2 tỉ USD Theo báo cáo Cục Đầu tư nước ngồi (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính chung 12 tháng năm 2017, vốn FDI vào Việt Nam đạt 35,88 tỷ USD - mức cao từ năm 2009 Khu vực FDI đóng góp khoảng 25% tổng vốn đầu tư cho xã hội 20% GDP nước Năm 2017, khu vực FDI chiếm tới 72% tổng giá trị xuất khẩu; đồng thời, tạo cơng ăn việc làm cho kinh tế, góp phần ổn định tình hình xã hội Khu vực FDI tạo khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp gần triệu việc làm gián tiếp… 22 Một tiêu chí quan trọng đánh giá tính định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hướng phát triển vào việc nâng cao đời sống nhân dân Nhìn lại 32 năm đổi mới, thu nhập nhân dân có bước cải thiện đáng kể Năm 1995, GDP bình quân đầu người đạt 289 USD; năm 2005: 639 USD; năm 2007: 835 USD Năm 2008, GDP bình quân theo đầu người đạt 1.000 USD Quy mô kinh tế Việt Nam năm 2017 theo giá hành đạt 5.007,9 nghìn tỉ đồng; GDP bình qn đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016 Vai trò Nhà nước ta kinh tế bộc lộ rõ nét ban hành, thực thi sách khắc phục tình trạng suy giảm kinh tế gần Kim ngạch xuất đạt 62,9 tỉ USD, vượt kế hoạch đề ra; kim ngạch nhập đạt 80,4 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2007 Kim ngạch hàng hóa xuất năm 2017 ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, mức tăng cao nhiều năm qua, khu vực kinh tế nước đạt 58,53 tỷ USD, tăng 16,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi (kể dầu thơ) đạt 155,24 tỷ USD, tăng 23% Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất năm 2017 tăng 17,6% so với năm 2016 Những thành tựu có vai trò to lớn việc giữ vững ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, việc phát huy vai trò Nhà nước phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta hạn chế đáng kể: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa xây dựng đồng bộ, vận hành sn sẻ; quản lý nhà nước kinh tế nhiều bất cập; chưa có giải pháp mang tầm đột phá để kinh tế nhà nước thực hoàn thành tốt chức chủ đạo kinh tế; kinh tế tập thể yếu kém; lực cạnh tranh kinh tế thấp; chưa giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực tác động Nhà nước tới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, Nhà nước cần sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu Hệ thống luật phải khẳng định 23 bảo vệ tồn khách quan, lâu dài tính đa dạng hình thức sở hữu; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu Cần xác định rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Nhà nước ta cung cấp môi trường pháp lý tin cậy cho chủ thể kinh tế phát huy tối đa lực họ Cùng với vấn đề then chốt trên, cần tiếp tục phân định rạch ròi chức quản lý hành nhà nước kinh tế quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; Nhà nước cần làm tốt chức hỗ trợ cho toàn xã hội sản xuất hàng hóa cơng tư; đặc biệt kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Để nâng cao lực máy quản lý nhà nước kinh tế, cần cải cách thể chế xây dựng sách, tích cực đấu tranh chống hành vi độc đoán, chuyên quyền, tệ quan liêu, tham nhũng máy nhà nước Việc giải có hiệu vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài nâng cao hiệu tác động Nhà nước tới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập toàn cầu Chức Nhà nước kinh tế thị trường : Như phân tích trên, kinh tế thị trường cần phải có quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo cho kinh tế phát triển bền vững Tuy nhiên với mục tiêu khác nhau, chức kinh tế Nhà nước xã hội chủ nghĩa khác với Nhà nước khác Các chức gồm có:  Nhà nước đảm bảo ổn định trị, kinh tế, xã hội thiết lập khuôn khổ luật pháp để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế ổn định trị, xã hội điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế Nó bao gồm quy định tài sản, hoạt động thị trường, quy định chi tiết cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, trách nhiệm tương hỗ liên đoàn lao động ban quản lý nhiều luật lệ để xác định môi trường kinh tế Về nhiều mặt, định khuôn khổ pháp luật xuất phát từ mối quan hệ vượt lĩnh vực kinh tế đơn Các luật lệ đưa nhằm đáp ứng giá trị quan điểm đồng tình rộng rãi công qua phân tích kinh tế mài dũa cẩn thận chi phí lợi lộc Ngồi khn 24 khổ pháp luật tác động sâu sắc tới hành vi chủ thể điều chỉnh hành vi kinh tế họ Nhà nước định hướng cho phát triển toàn kinh tế thực điều tiết hoạt động kinh tế để đảm bảo cho kinh tế thị trường tăng trưởng ổn định Để thực chức Nhà nước không xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển mà phải trực tiếp tham gia vào số lĩnh vực để dẫn dắt kinh tế – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển Ngoài sách tài tiền tệ để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô quan trọng nhằm tránh chấn động khủng hoảng kinh tế lạm phát  Nhà nước đảm bảo cho kinh tế hoạt động có hiệu quả, doanh nghiệp lợi ích cá nhân, chạy theo lợi nhuận lạm dụng tài nguyên, tàn phá môi trường, tác động tới đời sống người Vì vậy, Nhà nước phải thực tác động bên để nâng cao hiệu kinh tế – xã hội Sự xuất tổ chức độc quyền kinh tế coi khuyết tật chế thị trường, đòi hỏi Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ cạnh tranh, chống độc quyền để tăng tính hiệu mơ hình kinh tế  Nhà nước cần hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, thực công xã hội Sự tác động chế thị trường đem lại hiệu kinh tế cao, không tể tự động mang lại giá trị mà xã hội mong muốn cố gắng vươn tới, tự động đưa lại phân phối công Vai trò Nhà nước chức việc thực phân phối thu nhập quốc dân hợp lý, gắn mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Công cụ sử dụng chủ yếu thuế, ngồi có hệ thống hỗ trợ thu nhập cho người già, người tàn tật, người khơng có cơng ăn việc làm nhằm tạo mạng lưới an tồn bảo vệ người khơng may khỏi bị huỷ hoại kinh tế Điều rõ đặc điểm kinh tế thị trường nước ta  Chức cuối đề cập tới việc tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản cơng, kiểm kê, kiểm sốt hướng dẫn toàn hoạt động kinh tế – xã hội vào quỹ đạo chủ nghĩa xã hội Chỉ hoàn thành tốt chức 25 có kinh tế độc lập, hiệu quả, kinh tế xã hội nghĩa Trải qua 32 năm đổi mới, Nhà nước mặt thực tốt chức mình, đạt mục tiêu việc quản lý kinh tế vĩ mơ, mặt khác mặt hạn chế phải tiếp tục giải là:  Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao chưa vững Tỷ lệ thất nghiệp cao, khả chủ động kiềm chế lạm phát chưa bảo đảm, bội chi ngân sách đáng kể, nợ nước ngồi lớn so với khả xuất Mức tiết kiệm đầu tư chưa cao, huy động nguồn vốn nước hạn chế sử dụng lãng phí  Vai trò doanh nghiệp Nhà nước yếu, đạt khoảng 40% tổng giá trị sản lượng công nghiệp vấn đề hiệu doanh nghiệp nặng nề Nguyên nhân phần trì trệ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thời kì bao cấp, lúng túng chuyển sang kinh tế thị trường đầy tính cạnh tranh, hình thức chất lượng sản phẩm cơng việc sống doanh nghiệp khiến doanh nghiệp Nhà nước bị tính định hướng kinh tế  Hệ thống kế hoạch, hệ thống tài chính, ngân hàng công cụ chủ đạo Nhà nước quản lý vĩ mô kinh tế đổi chậm, chưa đáp ứng yêu cầu Trong năm đổi mới, hệ thống ngân hàng hai cấp áp dụng, hoạt động hiệu việc cung cấp dịch vụ thương mại, nhiên nhiều yếu  Cải cách hành chậm, máy cồng kềnh, lực yếu kém, quản lý chồng chéo, thủ tục phiền hà, luật pháp thiếu chưa đồng bộ, loại hình sở hữu chưa thực quy định rõ ràng Nhà nước qua trình hoạt động nhận thức mặt hạn chế, bước khắc phục nhằm đưa đất nước phát triển theo mục tiêu đề dân chủ thực III Thực trang giải pháp Chính Phủ nhằm nâng cao hiệu quản lý kinh tế thị trường Việt Nam Thực trạng kinh tế thị trường nước ta 26 ... hiệu quản lý kinh tế thị trường Việt Nam .29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 I Những lý luận kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Kinh tế thị trường ? Kinh tế thị trường kinh tế mà... khủng hoảng kinh tế - xã hội, có thay đổi tồn diện Còn chịu ảnh hưởng lớn mơ hình kinh tế huy với chế tập trung quan liêu, bao cấp Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà... phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế thị trường phát triển theo cấu kinh tế "mở" : Cơ cấu kinh tế "mở" bắt nguồn từ phân bố không tài nguyên thiên nhiên phát triển không kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN KINH TE HOC 1, TIEU LUAN KINH TE HOC 1, Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng với vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nên em đã chọn đề tài “Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay ’’

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay