Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam (NCKH)

433 16 0
  • Loading ...
1/433 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:58

Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt NamNghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THƠNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM MÃ SỐ 11-15-KHKT-TC (tài liệu giám định cấp bộ) Chủ trì đề tài: TS Trần Thiện Chính Đồng chủ trì đề ThS Bùi Thị Thu Thủy tài: Các cộng tác viên: Th.S Nguyễn Việt Thắng K.S Trần Thị Minh Thìn Th.S Trần Thủy Bình 4) KS Trịnh Anh Khoa 5) Th.S Lê Thị Thu Hương BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THƠNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM MÃ SỐ 11-15-KHKT-TC (tài liệu giám định cấp bộ) Xác nhận quan chủ trì đề tài VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN Chủ trì đề tài (ký tên) Trần Thiện Chính HÀ NỘI - 2015 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ 11 DANH MỤC BẢNG BIỂU 12 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 14 MỞ ĐẦU 17 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU 19 I.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nước 19 I.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 19 I.1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 20 I.2 Tính cấp thiết đề tài 20 I.3 Mục tiêu đề tài 21 I.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 22 I.4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 22 I.4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 22 I.5 Nội dung nghiên cứu đề tài 22 I.6 Kết nghiên cứu đề tài 22 I.7 Kiến nghị khả áp dụng, chuyển giao kết nghiên cứu, địa ứng dụng đề tài 22 I.7.1 Khả áp dụng đề tài 23 I.7.2 Khả chuyển giao kết nghiên cứu đề tài 23 I.7.3 Địa ứng dụng đề tài 23 I.8 Kiến nghị khả phát triển đề tài 23 CHƯƠNG II : XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 25 II.1 Vai trò ICT xã hội 25 II.2 Xu hướng phát triển thông tin truyền thông giới 25 II.2.1 Xu hướng phát triển sách lĩnh vực ICT 25 II.2.2 Xu hướng phát triển mạng viễn thơng, truyền hình 26 2015 TVCC - RIPT Trang: 5/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM II.2.3 Xu hướng phát triển phần mềm 27 II.2.4 Xu hướng phát triển dịch vụ công 28 II.2.5 Xu hướng phát triển CNTT toàn cầu 30 II.3 Xu hướng phát triển thông tin truyền thông Việt Nam 36 II.3.1 Xu hướng phát triển hạ tầng viễn thông Internet 36 II.3.2 Xu hướng hình thành phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 37 II.3.3 Xu hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông 37 II.3.4 Xu hướng phổ cập Internet công nghệ thông tin, truyền thông 37 II.3.5 Xu hướng ứng dụng công nghệ CNTT bưu [6] 38 II.3.6 Xu hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, truyền thông 40 II.4 Xu hướng công nghệ 41 II.4.1 Xu hướng công nghệ liệu lớn “Big data” 41 II.4.2 Xu hướng cơng nghệ điện tốn đám mây 44 II.4.3 Xu hướng cơng nghệ an tồn mạng 49 II.4.4 Xu hướng ICT hóa tính bền vững 51 II.4.5 Xu hướng truyền thông tương lai 53 II.4.6 Xu hướng truyền thông xã hội 55 II.4.7 Xu hướng kinh tế kỹ thuật số 56 II.4.8 Xu hướng giao diện người sử dụng 59 II.4.9 Xu hướng Internet thứ (Internet of Things) 62 II.5 Xu hướng công nghệ mạng xanh “Green Netwwork” 66 II.5.1 Xu hướng trung tâm liệu xanh “Green Datacenter” 66 II.5.2 Xu hướng lượng xanh cho mạng di động “Green Power for Mobile” 69 II.6 Kết luận chương 71 CHƯƠNG III : NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HĨA CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN ITU, ISO, IEC, TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 74 III.1 Tổ chức tiêu chuẩn ITU 74 III.1.1 Sự thành lập mốc phát triển ITU 74 III.1.2 Cơ cấu tổ chức ITU 75 III.1.3 Xu hướng tiêu chuẩn hóa ITU 76 III.1.4 Tổng hợp tiêu chuẩn ITU-R ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 76 III.1.5 Tổng hợp tiêu chuẩn ITU-T ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 78 III.1.6 Tổng hợp tiêu chuẩn ITU-D ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 80 III.1.7 Đánh giá, phân tích tình hình cơng bố tiêu chuẩn ITU 81 III.2 Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn (ISO) 83 III.2.1 Sự thành lập cấu tổ chức ISO 83 III.2.2 Xu hướng tiêu chuẩn hóa ISO 86 2015 TVCC - RIPT Trang: 6/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM III.2.3 Tổng hợp tiêu chuẩn ISO nhóm điện tử ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 87 III.2.4 Tổng hợp tiêu chuẩn ISO nhóm viễn thơng, kỹ thuật âm hình ảnh ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 88 III.2.5 Tổng hợp tiêu chuẩn cơng nghệ thơng tin, máy văn phòng ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 90 III.2.6 Tổng hợp tiêu chuẩn nhóm cơng nghệ ảnh ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 93 III.2.7 Đánh giá, phân tích tình hình cơng bố tiêu chuẩn ISO 93 III.3 Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) 94 III.3.1 Sự thành lập cấu tổ chức IEC 94 III.3.2 Tổng hợp tiêu chuẩn lĩnh vực thông tin truyền thông IEC ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 96 III.3.3 Đánh giá, phân tích tình hình cơng bố tiêu chuẩn IEC 99 III.4 Nhóm Đặc trách kỹ thuật Internet (IETF) 101 III.4.1 Sự thành lập cấu tổ chức IETF 101 III.4.2 Tổng hợp tiêu chuẩn IETF lĩnh vực thông tin truyền thông ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 103 III.4.3 Đánh giá, phân tích tình hình cơng bố tiêu chuẩn IETF 104 III.5 Viện Kỹ thuật Điện Điện tử (IEEE) 104 III.5.1 Sự thành lập cấu tổ chức IEEE 104 III.5.2 Tổng hợp tiêu chuẩn IEEE lĩnh vực thông tin truyền thông ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 106 III.5.3 Đánh giá, phân tích tình hình cơng bố tiêu chuẩn IEEE 107 III.6 Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI) 107 III.6.1 Sự thành lập cấu tổ chức ETSI 107 III.6.2 Tổng hợp tiêu chuẩn ETSI lĩnh vực thông tin truyền thông ban hành từ năm 2013 đến tháng năm 2015 108 III.7 Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa chung tổ chức tiêu chuẩn quốc tế 109 III.8 Tổng hợp tiêu chuẩn quốc tế ban hành giai đoạn 2013 - 2015 111 III.9 Mối quan hệ tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 113 III.10 Kết luận chương 114 CHƯƠNG IV : ĐỊNH HƯỚNG TIÊU CHUẨN HĨA TRONG LĨNH VỰC THƠNG TIN TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2016  2018 116 IV.1 Đánh giá nhu cầu biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 116 IV.1.1 Hiện trạng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông Việt nam 116 2015 TVCC - RIPT Trang: 7/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM IV.1.2 Đánh giá nhu cầu biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực thông tin truyền thông cho Việt Nam 118 IV.1.3 Dự báo phát triển sản phẩm, mạng, dịch vụ ICT Việt Nam 120 IV.2 soát TCVN, QCVN lĩnh vực thông tin truyền thông ban hành giai đoạn 2013 - 2015 130 IV.2.1 sốt QCVN lĩnh vực thơng tin truyền thông ban hành giai đoạn 2013 - 2015130 IV.2.2 sốt TCVN lĩnh vực thơng tin truyền thông ban hành giai đoạn 2013 - 2015140 IV.3 Định hướng xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc tế sử dụng làm sở cho xây dựng TCVN, QCVN lĩnh vực ICT 148 IV.3.1 Nguyên tắc xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc tế 148 IV.3.2 Phương pháp đề xuất xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc tế sử dụng làm sở cho xây dựng TCVN, QCVN thuộc lĩnh vực ICT 149 IV.3.3 Phương pháp tính tốn lựa chọn tiêu chuẩn quốc tế 151 IV.3.4 Xây dựng trọng số khách quan 154 IV.3.5 Xây dựng trọng số chủ quan 157 IV.3.6 Đề xuất tiêu chuẩn, quy chuẩn cần xây dựng giai đoạn năm 159 IV.4 Kết luận, kiến nghị 163 TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC A : CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ITU .168 Phụ lục A.1 : Xu hướng tiêu chuẩn hóa ITU 168 A.1.1 Xu hướng tiêu chuẩn hóa ITU-R 168 A.1.2 Xu hướng tiêu chuẩn hóa ITU-T 170 A.1.3 Xu hướng tiêu chuẩn hóa ITU-D 174 Phụ lục A.2 : Các tiêu chuẩn ITU-R 176 Phụ lục A.3 : Các tiêu chuẩn ITU-T 190 Phụ lục A.4 : Các tiêu chuẩn ITU-D 208 PHỤ LỤC B : CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ISO 210 Phụ lục B.1 : Xu hướng tiêu chuẩn hóa ISO 210 B.1.1 Nhóm tiêu chuẩn ISO 50001:2011 210 B.1.2 Nhóm tiêu chuẩn ISO 22000:2005 210 B.1.3 Nhóm tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 210 B.1.4 Nhóm tiêu chuẩn ISO 13485:2003 210 B.1.5 Nhóm tiêu chuẩn ISO 14001:2004 211 B.1.6 Nhóm tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 211 B.1.7 Nhóm tiêu chuẩn ISO 9001:2008 211 Phụ lục B.2 : Các tiêu chuẩn nhóm điện tử 212 2015 TVCC - RIPT Trang: 8/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM Phụ lục B.3 : Các tiêu chuẩn nhóm viễn thơng Kỹ thuật âm hình ảnh 214 Phụ lục B.4 : Các tiêu chuẩn nhóm Cơng nghệ thơng tin Máy văn phòng 219 Phụ lục B.5 : Các tiêu chuẩn nhóm Cơng nghệ ảnh 296 PHỤ LỤC C : CÁC TIÊU CHUẨN CỦA IEC 302 Phụ lục C.1 : Các tiêu chuẩn IEC 302 PHỤ LỤC D : CÁC TIÊU CHUẨN CỦA IETF 341 Phụ lục D.1 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực ứng dụng 341 Phụ lục D.2 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực ứng dụng thời gian thực 345 Phụ lục D.3 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực Internet 347 Phụ lục D.4 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực quản lý điều hành 353 Phụ lục D.5 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực hạ tầng ứng dụng thời gian thực 355 Phụ lục D.6 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực định tuyến 361 Phụ lục D.7 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực an toàn 368 Phụ lục D.8 : Các tiêu chuẩn Lĩnh vực truyền tải 372 PHỤ LỤC E : DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN CỦA IEEF 374 PHỤ LỤC F : CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 383 Phụ lục F.1 : Tiêu chuẩn quốc gia Thông tin Truyền thông 383 Phụ lục F.2 : Quy chuẩn quốc gia Thông tin Truyền thông 388 PHỤ LỤC G : CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 TRONG LĨNH VỰC ICT 394 Phụ lục G.1 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng ITU 394 Phụ lục G.2 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng ISO 409 Phụ lục G.3 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IEC 427 Phụ lục G.4 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF 430 Phụ lục G.5 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IEEE 432 2015 TVCC - RIPT Trang: 9/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THƠNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM 2015 TVCC - RIPT Trang: 10/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 6:2014 9594- ISO/IEC 7:2014 9594- ISO/IEC 8:2014 9594- ISO/IEC 9:2014 9594- V 35.110 2015 TVCC - RIPT Năm ban hành Tên tiêu chuẩn 2014 Information technology -Open Systems Interconnection The Directory Part 6: Selected attribute types Phiên ban Năm hành, dịch vụ sẵn 2018 sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology -Open Systems Interconnection The Directory Part 7: Selected object classes Phiên ban Năm hành, dịch vụ sẵn 2018 sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology -Open Systems Interconnection The Directory Part 8: Publickey and attribute certificate frameworks Phiên ban Năm hành, dịch vụ sẵn 2018 sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology -Open Interconnection The Directory -Replication Năm 2018 Năm 2016 Systems Part 9: Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Phiên ban hành, dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Networking Trang: 419/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 8802-22:2015 Năm ban hành Tên tiêu chuẩn 2015 Information technology Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MCA) and Physical Layer (PHY) Specifications: Policies and Procedures for Operation in the TV Bands VI 35.140 Computer graphics VII 35.160 Microprocessor systems VIII 35.180 IT terminal and other peripheral equipment IX 35.200 Interface and interconnection equipment 10 11 ISO/IEC 1:2014 ISO/IEC 2:2014 2015 TVCC - RIPT 24775- 24775- 2014 2014 Information technology Storage management -Part 1: Overview Information technology Storage management -Part 2: Common Architecture Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Trang: 420/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT 12 Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 3:2014 24775- 13 ISO/IEC 4:2014 24775- 14 ISO/IEC 5:2014 24775- 15 ISO/IEC 6:2014 24775- 16 ISO/IEC 7:2014 2015 TVCC - RIPT 24775- Năm ban hành 2014 Tên tiêu chuẩn Information technology Storage management -Part 3: Common Profiles Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology Storage management -Part 4: Block Devices 2014 Information technology Storage management -Part 5: File systems Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology Storage management -Part 6: Fabric Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology Storage management -Part 7: Host Elements Trang: 421/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 8:2014 17 24775- 19 ISO/IEC 1:2014 29145- 20 ISO/IEC 2:2014 29145- 21 ISO/IEC 3:2014 29145- Năm ban hành Tên tiêu chuẩn Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology Storage management -Part 8: Media Libraries 2014 Information technology - Wireless Beacon-enabled Energy Efficient Mesh network (WiBEEM) for wireless home network services Part 1: PHY Layer Năm 2016 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information Technology - Wireless Beacon-enabled Energy Efficient Mesh network (WiBEEM) for wireless home network services Part 2: MAC Layer Năm 2016 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Information technology - Wireless Beacon-enabled Energy Efficient Mesh network (WiBEEM) for wireless home network services Part 3: NWK Layer Năm 2016 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo X 35.220 Data storage devices X.1 35.220.01 Data storage devices in general X.2 35.220.10 Paper cards and tapes 2015 TVCC - RIPT Năm 2016 Trang: 422/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn Năm ban hành Tên tiêu chuẩn X.3 35.220.20 Magnetic storage devices in general X.4 35.220.21 Magnetic disks X.5 35.220.22 Magnetic tapes X.6 35.220.23 Cassettes and cartridges for magnetic tapes X.7 35.220.30 Optical storage devices XI 35.240 XI.1 35.240.01 XI.2 35.240.10 Computer-aided design (CAD) XI.3 35.240.15 Identification cards and related devices XI.4 35.240.20 IT applications in office work Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất IT applications in information, documentation and publishing XI.5 35.240.30 Including Standard Generalized Markup Language (SGML), automatic translation machines, etc 25 ISO/IEC TS 301351:2014 2015 TVCC - RIPT 2014 Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 1: EPUB3 Overview Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với Trang: 423/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn Năm ban hành Tên tiêu chuẩn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất QLNN, có khả đo 26 27 28 29 ISO/IEC TS 301352:2014 ISO/IEC TS 301353:2014 ISO/IEC TS 301354:2014 ISO/IEC TS 301355:2014 2015 TVCC - RIPT 2014 2014 2014 2014 Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 2: Publications Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 3: Content Documents Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 4: Open Container Format Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 5: Media Overlay Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Trang: 424/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn ISO/IEC TS 301356:2014 30 ISO/IEC TS 301357:2014 31 Năm ban hành Tên tiêu chuẩn 2014 Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 6: EPUB Canonical Fragment Identifier 2014 Năm 2016 Information technology Digital publishing -EPUB3 Part 7: EPUB3 Fixed-Layout Documents Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2018 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo IT applications in banking XI.6 35.240.40 Including automatic banking facilities Identification see 35.240.15 cards for banking purposes, IT applications in industry XI.7 35.240.50 Including design automation IT applications in transport and trade XI.8 35.240.60 Including EDIFACT and e-commerce XI.9 35.240.70 2015 TVCC - RIPT IT applications in science Trang: 425/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Mã nhóm Ký hiệu tiêu chuẩn Năm ban hành Tên tiêu chuẩn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Including digital geographic information IT applications in health care technology XI.10 35.240.80 Including computer tomography IT applications in other fields XI.11 35.240.99 Including e-learning XII 35.260 2015 TVCC - RIPT Office machines Trang: 426/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM Phụ lục G.3 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IEC Bảng G.6 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IEC giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu Năm phát hành Tên tiêu chuẩn I CIS/A Radio-interference measurements and statistical methods II CIS/I Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers Electromagnetic compatibility of multimedia Năm equipment - Emission requirements 2016 CISPR 32:2015 III SC 22H Uninterruptible power systems (UPS) IV SC 23A Cable management systems V SC 46A Coaxial cables VI SC 46C Wires and symmetric cables VII SC 46F R.F and microwave passive components VIII SC 47A Integrated circuits IX SC 47D Semiconductor devices packaging X SC 47E Discrete semiconductor devices XI SC 47F Micro-electromechanical systems 2015 TVCC - RIPT 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Trang: 427/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Ký hiệu Năm phát hành Tên tiêu chuẩn XII SC 77A EMC - Low frequency phenomena XIII SC 77B High frequency phenomena XIV SC 77C High power transient phenomena XV SC 86A Fibres and cables XVI SC 86B Fibre optic interconnecting devices and passive components XVII SC 86C Fibre optic systems and active devices XVIII TC 46 Cables, wires, waveguides, R.F connectors, R.F and microwave passive components and accessories XIX TC 47N Semiconductor devices XX TC 57 Power systems management and associated information exchange XXI TC 76 Optical radiation safety and laser equipment XXII TC 77 Electromagnetic compatibility Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất XXIII TC 79 Alarm and electronic security systems 11 IEC 62851-1:2014 2014 Alarm and electronic security systems - Social Năm alarm systems - Part 1: System requirements 2016 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo XXIV TC 86 Fibre optics 2015 TVCC - RIPT Trang: 428/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT XXV 16 22 Ký hiệu Năm phát hành Tên tiêu chuẩn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment IEC 62448:2013 IEC 62698:2013 IEC 2:2014 60728-1- 2015 TVCC - RIPT 2013 Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for epublishing Năm 2017 Phiên ban hành, dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2013 Multimedia home server systems - Rights information interoperability for IPTV Năm 2017 Phiên ban hành, dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation Phiên ban hành, Năm dịch vụ sẵn sàng, phù hợp 2018 với QLNN, có khả đo Trang: 429/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM Phụ lục G.4 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF Bảng G.7 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF (lĩnh vực Internet) giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu Năm ban tiêu chuẩn hành 40 RFC 7222 2014 Tên tiêu chuẩn Năm 2016 Quality-of-Service Option for Proxy Mobile IPv6 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2017 Bảng G.8 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF (lĩnh vực quản lý điều hành) giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu Năm ban tiêu chuẩn hành 32 RFC 7542 2015 Tên tiêu chuẩn The Network Access Identifier Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2016 Bảng G.9 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF (lĩnh vực hạ tầng ứng dụng thời gian thực) giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu Năm ban tiêu chuẩn hành 49 RFC 7272 2014 Inter-Destination Media Synchronization (IDMS) Using the RTP Control Protocol (RTCP) Năm 2018 50 RFC 7273 2014 RTP Clock Source Signalling Năm 2018 2015 TVCC - RIPT Tên tiêu chuẩn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Trang: 430/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM Bảng G.10 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF (lĩnh vực định tuyến) giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu Năm ban tiêu chuẩn hành 23 RFC 7117 2014 Multicast in Virtual Private LAN Service (VPLS) Năm 2017 46 RFC 7257 2014 Virtual Private LAN Service (VPLS) Management Information Base Năm 2017 57 RFC 7318 2014 Policy Qualifiers in Resource Public Key Infrastructure (RPKI) Certificates Tên tiêu chuẩn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2016 Bảng G.11 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IETF (lĩnh vực an toàn) giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu Năm ban tiêu chuẩn hành 22 RFC 7427 2015 TVCC - RIPT 2015 Tên tiêu chuẩn Signature Authentication in the Internet Key Exchange Version (IKEv2) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2018 Trang: 431/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM Phụ lục G.5 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IEEE Bảng G.12 : Các tiêu chuẩn đề xuất xây dựng IEEE giai đoạn 2016 - 2018 TT Ký hiệu tiêu chuẩn IEEE Std 1904.1-2013 17 IEEE Std 1609.2-2013 (Revision of IEEE Std 1609.2-2006) 23 IEEE Std 802.19.12014 Năm ban hành Tên tiêu chuẩn 2013 IEEE Standard for Service Interoperability in Ethernet Passive Optical Networks (SIEPON) 2013 IEEE Standard for Wireless Access in Vehicular Environments Security Services for Applications and Management Messages 2014 IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements Part 19: TV White Space Coexistence Methods Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Lý đề xuất Năm 2018 Phiên ban hành, dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2016 Phiên ban hành, dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Năm 2016 Phiên ban hành, dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 41 IEEE Std 1823-2015 2015 IEEE Standard for Universal Power Adapter for Mobile Devices Năm 2017 Phiên ban hành, thiết bị sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo 44 ISO/IEC/ IEEE 23026 2015 ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems Năm Phiên ban hành, 2015 TVCC - RIPT Trang: 432/433 Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TT Ký hiệu tiêu chuẩn First edition 2015-0515 2015 TVCC - RIPT Năm ban hành Tên tiêu chuẩn and software engineering - Engineering and management of websites for systems, software, and services information Năm 2016 Năm 2017 2017 Năm 2018 Lý đề xuất dịch vụ sẵn sàng, phù hợp với QLNN, có khả đo Trang: 433/433 ... minh đề tài nghiên cứu Khoa học cơng nghệ NGHIÊN CỨU, RÀ SỐT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM I.7.1 Khả áp dụng đề. .. TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM IV.1.2 Đánh giá nhu cầu biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực thông tin truyền thông. .. Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam (NCKH), Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam (NCKH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay