Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)

205 11 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:51

Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng NinhĐánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG QUANG BÍCH ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY TRÀ HOA VÀNG (CAMELLIA spp.) THU THẬP TẠI QUẢNG NINH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP- 2018 HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG QUANG BÍCH ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY TRÀ HOA VÀNG (CAMELLIA spp.) THU THẬP TẠI QUẢNG NINH CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 9620110 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO TS NGUYỄN VĂN PHÚ HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu luận án hoàn toàn trung thực, khách quan, chƣa đƣợc tập thể, cá nhân công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ trình thực luận án đƣợc cám ơn thơng tin trích dẫn luận án đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Đặng Quang Bích i LỜI CẢM ƠN Sau 03 năm học tập, nghiên cứu Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, q trình thực luận án môn Sinh lý Thực vật môn Công nghệ Sinh học thực vật, nhờ hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ thầy giáo, cán phòng thí nghiệm môn, với nỗ lực, học tập, nghiên cứu thân, tơi hồn thành luận án nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Quản lý đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban chủ nhiệm khoa Nông học, khoa Công nghệ Sinh học thầy cô giáo hƣớng dẫn giúp đỡ suốt thời gian học tập, nghiên cứu Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Phƣơng Thảo; TS Nguyễn Văn Phú tận tình hƣớng dẫn bảo hỗ trợ tơi suốt q trình học tập nhƣ nghiên cứu thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Trƣờng Sơn, Ths Ninh Thị Thảo, Ths Nguyễn Thị Thùy Linh; TS Hoàng Hải Hà; Ths Phạm Thị Thu Hằng tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nhƣ nghiên cứu thực đề tài Tôi xin bày tỏ cảm ơn chân thành tới em sinh viên toàn thể bạn bè anh, chị thực tập phòng thí nghiệm môn Sinh lý Thực vật, môn Công nghệ Sinh học thực vật phòng thí nghiệm Hóa sinh khoa Công nghệ Thực phẩm hợp tác, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian nghiên cứu cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân ln động viên, hỗ trợ tạo động lực cho suốt trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Đặng Quang Bích ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình x Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Những đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) 2.1.1 Nguồn gốc chi trà Camellia 2.1.2 Đặc điểm hình thái thực vật học chi trà Camellia 2.1.3 Đặc điểm phân bố chi trà Camellia 2.1.4 Sơ lƣợc lịch sử phát phân bố trà hoa vàng (Camellia spp.) 2.2 Những nghiên cứu chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) giới 2.2.1 13 Những nghiên cứu đa dạng di truyền nhân giống chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) 2.2.2 13 Nghiên cứu giá trị sử dụng, thực trạng khai thác chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) giới 2.3 20 Những nghiên cứu chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) nƣớc 2.3.1 10 26 Những nghiên cứu đa dạng di truyền, nhân giống chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) 26 iii 2.3.2 2.4 Giá trị sử dụng, thực trạng khai thác chi trà Camellia trà hoa vàng (Camellia spp.) nƣớc 33 Một số đặc điểm trà hoa vàng Camellia spp Quảng Ninh 38 PHẦN VẬT LIỆU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 41 3.2 Vật liệu nghiên cứu 41 3.3 Nội dung nghiên cứu 42 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 42 3.4.1 Phƣơng pháp thu thập mẫu, mô tả đặc điểm hình thái xác định thành phần hàm lƣợng số hợp chất 3.4.2 42 Phƣơng pháp đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen trà hoa vàng thu thập đƣợc kỹ thuật thị phân tử 3.4.3 3.4.4 Phƣơng pháp nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống trà hoa vàng Ba Chẽ, Quảng Ninh 47 Phƣơng pháp xử lý số liệu 58 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 59 Thu thập nguồn gen trà hoa vàng tỉnh Quảng Ninh đánh giá đặc điểm hình thái thực vật hóa sinh chúng 4.1.1 59 Hàm lƣợng số hợp chất có hoạt tính sinh học nụ hoa trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tỉnh Quảng Ninh 4.2 59 Thu thập nguồn gen đánh giá đặc điểm hình thái thực vật trà hoa vàng (Camellia spp.) Quảng Ninh 4.1.2 44 65 Đánh giá đa dạng di truyền mẫu giống trà hoa vàng thu thập đƣợc kỹ thuật thị phân tử 75 4.2.1 Kết phân tích đa dạng kiểu hình mẫu giống trà hoa vàng thu thập 76 4.2.2 Kết phân tích đa dạng di truyền mẫu giống trà hoa vàng thị RAPD ISSR 78 4.3 Xây dựng qui trình nhân giống trà hoa vàng 86 4.3.1 Xây dựng quy trình nhân giống in vitro trà hoa vàng 87 4.3.2 Xây dựng quy trình nhân giống vơ tính trà hoa vàng phƣơng pháp giâm cành 105 iv PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 119 5.1 Kết luận 119 5.2 Kiến nghị 119 Danh mục cơng trình khoa học công bố liên quan đến luận án 121 Tài liệu tham khảo 122 Phụ lục 143 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt (tiếng Anh) AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism BLAST Basic Local Alignment Search Tool BA Benzyl adenine C Catechin CF Caffeic acid CV(%) Coefficient of variation (%) CR Coumarin Ct Công thức Cs Cộng CP Cổ phần CK Chất khô C00 Chu vi gốc DPPH 2,2 - Diphenyl -1 - picrylhydrazyl D00 Đƣờng kính gốc D1.3 Đƣờng kính thân ngang ngực Đc Đối chứng EC Epicatechin EGCG Epigallocatechin 3-gallate ECG Epicatechin 3-gallate GA3 Gibberellic acid HSN Hệ số nhân HPLC High performance Liquid Chromatography Hvn Chiều cao vút IUCN International Union for Conservation of Nature ISSR Inter Simple Sequence Repeat IBA Indol butyric acid Ki Kinetin LSD0.05 Least significant different 5% MS Murashige and Skoog vi MAS Marker Assisted Selection ND Nƣớc dừa NCBI National Center for Biotechnology information PCR Polymerase Chain Reaction PCA P - Coumaric acid QC Quercetin RES Resveratrol RAPD Random Amplified Polymorphism DNA RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism RP Resolving power RT Rutin VA Vanilic acid SSR Simple Sequence Repeat SLA Salicylic acid Tm Nhiệt độ gắn mồi THT Than hoạt tính TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn WPM Wooden plant medium α – NAA Axit α - naphtyl axetic vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Danh sách 25 mẫu giống trà hoa vàng dùng đánh giá đa dạng di truyền 41 3.2 Chế độ gradient với kênh A kênh B 44 3.3 Danh sách mồi sử dụng RADP ISSR 44 3.4 Thành phần phản ứng RAPD - PCR ISSR - PCR 46 3.5 Chu kỳ nhiệt phản ứng PCR 46 4.1 Kết tính chiều cao vút trung bình trà hoa vàng 12 tuyến thu thập 4.2 60 Kết tính đƣờng kính gốc trung bình trà hoa vàng 12 tuyến thu thập 61 4.3 Các tiêu trà hoa vàng 12 tuyến thu thập 63 4.4 Danh sách mẫu nụ hoa trà hoa vàng thu thập Quảng Ninh đƣợc sử dụng cho phân tích hợp chất có hoạt tính sinh học 4.5 Hàm lƣợng catechin C, EC, EGCG, ECG, rutin quercetin trà hoa vàng 4.6 68 Hàm lƣợng phenolic CF, PCA, SLA, VA, resveratrol coumarin trà hoa vàng 4.7 70 Hàm lƣợng catechin C, EC, EGCG, ECG, rutin quercetin nụ hoa trà hoa vàng 4.8 66 73 Hàm lƣợng phenolic CF, PCA, SLA, VA, resveratrol coumarin nụ hoa trà hoa vàng 74 4.9 Đa hình 25 mẫu giống trà hoa vàng dựa thị RAPD ISSR 80 4.10 Hệ số tƣơng đồng di truyền 25 mẫu giống trà hoa vàng 83 4.11 Hiệu tạo nguồn vật liệu ban đầu từ đoạn cành mang mắt ngủ 88 4.12 Ảnh hƣởng vật liệu nuôi cấy tới hiệu tạo nguồn vật liệu ban đầu 90 4.13 Ảnh hƣởng tổ hợp BA GA3 tới nảy mầm hạt trà hoa vàng 92 4.14 Ảnh hƣởng môi trƣờng tới sinh trƣởng chồi trà hoa vàng 94 4.15 Ảnh hƣởng tổ hợp chất điều tiết sinh trƣởng tới khả nhân nhanh chồi in vitro trà hoa vàng viii 95 Ảnh hƣởng giá đất tới khả rễ hom giâm Ảnh hƣởng giá thể cát tới khả rễ hom giâm Ảnh hƣởng giá thể đất + trấu hun tới khả rễ hom giâm Ảnh hƣởng α-NAA tới khả rễ tạo chồi hom giâm Ảnh hƣởng N3M tới khả rễ tạo chồi hom giâm Ảnh hƣởng MD.910 tới khả rễ tạo chồi hom giâm 175 Hom giâm vụ thu giá thể cát Hom giâm vụ xuân giá thể cát 176 Hom giâm đƣợc đảo bầu lần ba PHỤ LỤC Kết xử lý số liệu thí nghiệm xây dựng quy trình nhân giống trà hoa vàng 8.1 số liệu xử lý thí nghiệm ni cấy in vitro TN.3 Ảnh hƣởng 1mg/l BA kết hợp với GA3 tới trình nảy mầm hạt trà hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC/CHOI FILE TN3 8/10/18 15:48 :PAGE VARIATE V003 CC/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V004 SL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 11.6761 3.89203 564.74 0.000 * RESIDUAL 551334E-01 689167E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 11.7312 1.06648 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/CHOI FILE TN3 8/10/18 15:48 :PAGE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4.09290 1.36430 38.15 0.000 * RESIDUAL 286067 357584E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.37897 398088 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3 8/10/18 15:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ðc Ct1 Ct2 Ct3 NOS 3 3 CC/CHOI 0.600000 1.90333 2.50667 3.30000 SL/CHOI 3.40000 3.60000 4.60000 4.71333 SE(N= 3) 0.479294E-01 0.109176 5%LSD 8DF 0.156293 0.356013 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3 8/10/18 15:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CC/CHOI SL/CHOI GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 12 2.0775 1.0327 0.83016E-01 4.0 0.0000 12 4.0783 0.63094 0.18910 4.6 0.0001 TN4 Ảnh hƣởng mơi trƣờng tới q trình sinh trƣởng chồi in vitro trà hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSN/CHOI FILE TN4 8/10/18 16:33 :PAGE VARIATE V003 HSN/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 796917E-01 265639E-01 10.56 0.004 * RESIDUAL 201333E-01 251667E-02 177 * TOTAL (CORRECTED) 11 998250E-01 907500E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC/CHOI FILE TN4 8/10/18 16:33 :PAGE VARIATE V004 CC/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V005 SL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.23602 745342 116.76 0.000 * RESIDUAL 510668E-01 638335E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.28709 207917 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/CHOI FILE TN4 8/10/18 16:33 :PAGE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 6.08003 2.02668 317.49 0.000 * RESIDUAL 510669E-01 638336E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 6.13109 557372 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN4 8/10/18 16:33 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS HSN/CHOI CC/CHOI SL/CHOI Ct1 1.20000 3.10000 3.30000 Ct2 1.00000 2.20000 2.10333 Ct3 1.04667 2.89667 2.20000 Ct4 1.00333 2.10000 1.30000 SE(N= 3) 0.289636E-01 0.461279E-01 0.461280E-01 5%LSD 8DF 0.944473E-01 0.150418 0.150419 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN4 8/10/18 16:33 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HSN/CHOI CC/CHOI SL/CHOI GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 12 1.0625 0.95263E-010.50166E-01 4.7 0.0041 12 2.5742 0.45598 0.79896E-01 3.1 0.0000 12 2.2258 0.74657 0.79896E-01 3.6 0.0000 TN5 Ảnh hƣởng BA, kinitin, Zeatin tới khả nhân nhanh chồi in vitro tra hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSN/CHOI FILE TN5 8/10/18 21:56 :PAGE VARIATE V003 HSN/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 15 12.6600 843998 140.28 0.000 * RESIDUAL 32 192533 601666E-02 * TOTAL (CORRECTED) 47 12.8525 273457 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC/CHOI FILE TN5 8/10/18 21:56 :PAGE VARIATE V004 CC/CHOI 178 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 15 13.9694 931293 173.47 0.000 * RESIDUAL 32 171800 536876E-02 * TOTAL (CORRECTED) 47 14.1412 300876 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/CHOI FILE TN5 8/10/18 21:56 :PAGE VARIATE V005 SL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 15 30.0730 2.00487 128.76 0.000 * RESIDUAL 32 498266 155708E-01 * TOTAL (CORRECTED) 47 30.5712 650452 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN5 8/10/18 21:56 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ðc BA1 BA2 BA3 BA4 BA5 KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 ZA1 ZA2 ZA3 ZA4 ZA5 NOS 3 3 3 3 3 3 3 3 HSN/CHOI 1.20000 1.60000 2.70333 3.20000 2.19667 2.00000 1.40000 1.90333 2.60667 2.00333 1.80000 1.30000 2.10000 2.10000 1.91000 1.60000 CC/CHOI 3.10000 3.90000 3.91667 3.70000 2.80000 2.41000 3.30000 3.61667 3.28000 2.60333 2.50333 3.39333 4.20000 3.80000 3.10333 2.70000 SL/CHOI 3.30667 4.10000 4.10000 6.00000 4.20000 3.32000 3.50000 4.10000 5.29667 3.99667 3.10000 3.30000 4.90000 4.10000 4.00000 3.01667 SE(N= 3) 0.447834E-01 0.423035E-01 0.720435E-01 5%LSD 32DF 0.129000 0.121856 0.207523 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN5 8/10/18 21:56 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HSN/CHOI CC/CHOI SL/CHOI GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 48) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 48 1.9765 0.52293 0.77567E-01 3.9 0.0000 48 3.2704 0.54852 0.73272E-01 2.2 0.0000 48 4.0210 0.80651 0.12478 3.1 0.0000 Thí nghiệm Ảnh hƣởng hàm lƣợng nƣớc dừa tới khả nhân nhanh chồi in vitro trà hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSN/CHOI FILE TN6 8/10/18 22:14 :PAGE VARIATE V003 HSN/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 5.02623 1.00525 37.19 0.000 * RESIDUAL 12 324400 270334E-01 - 179 * TOTAL (CORRECTED) 17 5.35063 314743 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC/CHOI FILE TN6 8/10/18 22:14 :PAGE VARIATE V004 CC/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4.19063 838125 37.04 0.000 * RESIDUAL 12 271533 226278E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 4.46216 262480 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/CHOI FILE TN6 8/10/18 22:14 :PAGE VARIATE V005 SL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 11.6269 2.32538 90.68 0.000 * RESIDUAL 12 307733 256444E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 11.9347 702038 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN6 8/10/18 22:14 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 3 Ðc Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 Ct5 HSN/CHOI 3.21333 3.28333 3.80000 3.99667 4.70000 3.29000 CC/CHOI 3.70000 4.02000 4.03000 3.62333 3.40000 2.60333 SL/CHOI 5.99333 6.20000 6.50667 6.91667 7.20667 4.70667 SE(N= 3) 0.949269E-01 0.868481E-01 0.924562E-01 5%LSD 12DF 0.292502 0.267609 0.284889 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN6 8/10/18 22:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HSN/CHOI CC/CHOI SL/CHOI GRAND (N= NO OBS 18 18 18 MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | 18) SD/MEAN | | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 3.7139 0.56102 0.16442 4.4 0.0000 3.5628 0.51233 0.15043 4.2 0.0000 6.2550 0.83788 0.16014 2.6 0.0000 Thí nghiệm Ảnh hƣởng môi trƣờng đến khả rễ chồi in vitro trà hoa vàng (sau 12 tuần theo dõi) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SORE FILE TN7 8/10/18 22:46 :PAGE VARIATE V003 SORE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 297.469 148.734 ****** 0.000 * RESIDUAL 586642 977736E-01 * TOTAL (CORRECTED) 298.056 37.2569 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDRE FILE TN7 8/10/18 22:46 :PAGE 180 VARIATE V004 CDRE LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V005 TYLERARE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 20.0209 10.0104 ****** 0.000 * RESIDUAL 337337E-01 562229E-02 * TOTAL (CORRECTED) 20.0546 2.50683 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TYLERARE FILE TN7 8/10/18 22:46 :PAGE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 15213.6 7606.78 ****** 0.000 * RESIDUAL 8.16691 1.36115 * TOTAL (CORRECTED) 15221.7 1902.72 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN7 8/10/18 22:46 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ct1 Ct2 Ct3 NOS 3 SORE 0.000000 6.00000 14.0333 CDRE 0.000000 2.81667 3.42333 TYLERARE 0.000000 60.3333 100.000 SE(N= 3) 0.180530 0.432908E-01 0.673586 5%LSD 6DF 0.624483 0.149750 2.33004 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN7 8/10/18 22:46 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SORE CDRE TYLERARE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 6.6778 6.1038 0.31269 4.7 0.0000 2.0800 1.5833 0.74982E-01 3.6 0.0000 53.444 43.620 1.1667 2.2 0.0000 Thí nghiệm 8: Ảnh hƣởng giá thể đến khả thích nghi in vitro vƣờn ƣơm sau 10 tuần theo dõi BALANCED ANOVA FOR VARIATE TYLESONG FILE TN8 8/10/18 23: :PAGE VARIATE V003 TYLESONG LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V004 CAOCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 6972.73 2324.24 ****** 0.000 * RESIDUAL 10.5012 1.31265 * TOTAL (CORRECTED) 11 6983.23 634.839 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAOCAY FILE TN8 8/10/18 23: :PAGE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 15.7825 5.26083 35.47 0.000 181 * RESIDUAL 1.18667 148334 * TOTAL (CORRECTED) 11 16.9692 1.54265 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLAMOI FILE TN8 8/10/18 23: :PAGE VARIATE V005 SOLAMOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.03149 677164 51.20 0.000 * RESIDUAL 105800 132250E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.13729 194299 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN8 8/10/18 23: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS TYLESONG CAOCAY SOLAMOI Ct1 93.4167 11.5000 3.52667 Ct2 31.0833 9.40000 2.56667 Ct3 82.0833 12.4000 2.99000 Ct4 56.2500 10.2667 2.49333 SE(N= 3) 0.661474 0.222361 0.663953E-01 5%LSD 8DF 2.15700 0.725097 0.216508 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN8 8/10/18 23: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | TYLESONG 12 65.708 25.196 1.1457 1.7 0.0000 CAOCAY 12 10.892 1.2420 0.38514 3.5 0.0001 SOLAMOI 12 2.8942 0.44079 0.11500 4.0 0.0000 | | | | Thí nghiệm Ảnh hƣởng tuổi in vitro khả thích nghi vƣờn ƣơm BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/SONG FILE TN9 8/10/18 23:18 :PAGE VARIATE V003 TL/SONG LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V004 CC/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF VARIATE V005 SL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 351.124 175.562 45.89 0.000 * RESIDUAL 22.9526 3.82544 * TOTAL (CORRECTED) 374.077 46.7596 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC/CHOI FILE TN9 8/10/18 23:18 :PAGE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.50500 752500 8.52 0.018 * RESIDUAL 530000 883334E-01 * TOTAL (CORRECTED) 2.03500 254375 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL/CHOI FILE TN9 8/10/18 23:18 :PAGE SUMS OF SQUARES 182 MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.39349 696744 52.13 0.000 * RESIDUAL 802000E-01 133667E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.47369 184211 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN9 8/10/18 23:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS TL/SONG CC/CHOI SL/CHOI Ct1 75.3333 8.01667 2.39333 Ct2 90.3333 9.01667 2.97333 Ct3 80.2233 8.56667 2.01667 SE(N= 3) 1.12922 0.171594 0.667499E-01 5%LSD 6DF 3.90617 0.593571 0.230899 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN9 8/10/18 23:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TL/SONG CC/CHOI SL/CHOI GRAND (N= NO OBS 9 MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | 9) SD/MEAN | | BASED ON BASED ON % | | TOTAL SS RESID SS | | 81.963 6.8381 1.9559 2.4 0.0004 8.5333 0.50436 0.29721 3.5 0.0182 2.4611 0.42920 0.11561 4.7 0.0003 số liệu xử lý thí nghiệm giâm cành Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hƣởng nồng độ α-NAA đến khả rễ cành giâm trà hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/MOSEO FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang VARIATE V003 TL/MOSEO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4223.54 844.708 316.18 0.000 * RESIDUAL 12 32.0597 2.67164 * TOTAL (CORRECTED) 17 4255.60 250.329 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/RARE FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang VARIATE V004 TL/RARE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4840.76 968.152 357.91 0.000 * RESIDUAL 12 32.4601 2.70501 * TOTAL (CORRECTED) 17 4873.22 286.660 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SORE FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang VARIATE V005 SORE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 183 CT$ 46.1761 9.23522 139.69 0.000 * RESIDUAL 12 793339 661116E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 46.9694 2.76291 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD/RE FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang VARIATE V006 CD/RE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 10.1358 2.02716 84.54 0.000 * RESIDUAL 12 287734 239779E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 10.4235 613148 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/CHOI FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang VARIATE V007 TL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4533.44 906.688 518.93 0.000 * RESIDUAL 12 20.9666 1.74721 * TOTAL (CORRECTED) 17 4554.40 267.906 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 Ct5 Ct6 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 TL/MOSEO 6.60000 33.2000 54.8667 48.4000 41.4667 36.4667 TL/RARE 8.33333 48.3000 60.3000 51.0000 45.2667 38.2667 SORE 3.40000 7.60000 8.06667 7.90000 7.06667 6.20000 0.943688 2.90782 0.949562 2.92592 0.148449 0.457423 3) 12DF CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 Ct5 Ct6 NOS 3 3 3 CD/RE 2.62667 4.62667 4.94000 4.59333 4.32333 4.13667 0.894015E-01 0.275476 TL/CHOI 6.60000 41.8333 56.5000 50.0333 43.1667 36.1667 SE(N= 3) 0.763154 5%LSD 12DF 2.35154 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3 9/10/18 8:39 :PAGE Anh huong cua nong NAA toi kha nang re cua canh giam tra hoa vang F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 18) NO OBS STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 184 | | | | TL/MOSEO TL/RARE SORE CD/RE TL/CHOI 18 18 18 18 18 36.833 41.911 6.7056 4.2078 39.050 15.822 16.931 1.6622 0.78304 16.368 1.6345 1.6447 0.25712 0.15485 1.3218 4.4 3.9 3.8 3.7 3.4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng số chế phẩm giâm chiết cành đến khả rễ cành giâm trà hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/MOSEO FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi VARIATE V003 TL/MOSEO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4487.18 1495.73 479.66 0.000 * RESIDUAL 24.9466 3.11832 * TOTAL (CORRECTED) 11 4512.13 410.194 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/RARE FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi VARIATE V004 TL/RARE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 4705.31 1568.44 572.93 0.000 * RESIDUAL 21.9006 2.73757 * TOTAL (CORRECTED) 11 4727.21 429.746 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SORE FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi VARIATE V005 SORE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 40.0323 13.3441 306.46 0.000 * RESIDUAL 348339 435423E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 40.3806 3.67097 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD/RE FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi VARIATE V006 CD/RE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 8.80980 2.93660 166.30 0.000 * RESIDUAL 141267 176584E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 8.95107 813733 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/CHOI FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi VARIATE V007 TL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES 185 MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 4186.23 1395.41 758.62 0.000 * RESIDUAL 14.7152 1.83940 * TOTAL (CORRECTED) 11 4200.94 381.904 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 TL/MOSEO 6.60000 55.2000 47.0333 50.0000 TL/RARE 8.26667 60.1000 47.3333 50.6667 SORE 3.41667 8.13333 7.10000 7.40000 1.01953 3.32458 0.955261 3.11501 0.120475 0.392855 3) 8DF CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 NOS 3 3 CD/RE 2.60000 4.92333 4.20000 4.29000 0.767212E-01 0.250180 TL/CHOI 6.61000 56.5667 41.6667 45.2667 SE(N= 3) 0.783028 5%LSD 8DF 2.55337 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN4 9/10/18 9: :PAGE Anh huong che pham giam chiet canh toi ty le hom giam tao choi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TL/MOSEO TL/RARE SORE CD/RE TL/CHOI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 39.708 12 41.592 12 6.5125 12 4.0033 12 37.527 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 20.253 1.7659 4.4 0.0000 20.730 1.6546 4.0 0.0000 1.9160 0.20867 3.2 0.0000 0.90207 0.13289 3.3 0.0000 19.542 1.3562 3.6 0.0000 | | | | Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hƣởng thời vụ giâm đến khả rễ cành giâm trà hoa vàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/MOSEO FILE TN5 9/10/18 9:30 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang VARIATE V003 TL/MOSEO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 525.996 175.332 58.41 0.000 * RESIDUAL 24.0133 3.00167 * TOTAL (CORRECTED) 11 550.009 50.0008 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/RARE FILE TN5 9/10/18 9:30 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang VARIATE V004 TL/RARE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES 186 MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 875.289 291.763 94.68 0.000 * RESIDUAL 24.6534 3.08168 * TOTAL (CORRECTED) 11 899.943 81.8130 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SORE FILE TN5 9/10/18 9:30 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang VARIATE V005 SORE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 10.1287 3.37623 135.05 0.000 * RESIDUAL 200000 250000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 10.3287 938973 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD/RE FILE TN5 9/10/18 9:30 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang VARIATE V006 CD/RE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1.49750 499167 12.22 0.003 * RESIDUAL 326666 408333E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.82417 165833 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TL/CHOI FILE TN5 9/10/18 9:30 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang VARIATE V007 TL/CHOI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 827.362 275.787 82.49 0.000 * RESIDUAL 26.7467 3.34333 * TOTAL (CORRECTED) 11 854.109 77.6463 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN5 9/10/18 9:30 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 NOS 3 3 NOS 3 3 TL/MOSEO 52.3000 38.6667 56.6000 49.0667 TL/RARE 64.4000 44.6333 66.5000 57.5667 1.00028 3.26180 1.01352 3.30499 SORE 7.21667 6.50667 8.19667 5.70000 CD/RE 4.31667 4.23333 5.13333 4.48333 0.912870E-01 0.116667 0.297678 0.380438 TL/CHOI 61.3333 42.4333 63.4667 52.5333 SE(N= 3) 1.05567 5%LSD 8DF 3.44244 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN5 9/10/18 9:30 187 :PAGE Anh huong cua thoi vu giam den kha nang re cua hom giam tra hoa vang F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TL/MOSEO TL/RARE SORE CD/RE TL/CHOI GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 49.158 12 58.275 12 6.9050 12 4.5417 12 54.942 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.0711 1.7325 3.5 0.0000 9.0451 1.7555 3.0 0.0000 0.96901 0.15811 2.3 0.0000 0.40723 0.20207 4.4 0.0026 8.8117 1.8285 3.3 0.0000 | | | | Thí nghiệm 8: Ảnh hƣởng mức độ che bóng đến sinh trƣởng vƣờn ƣơm BALANCED ANOVA FOR VARIATE C/CAO FILE TN6 9/10/18 9:53 :PAGE Anh huong cua che sang den sinh truong cua cay tra hoa vang giai doan vuon VARIATE V003 C/CAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 58.9089 29.4544 9.44 0.015 * RESIDUAL 18.7267 3.12111 * TOTAL (CORRECTED) 77.6356 9.70444 BALANCED ANOVA FOR VARIATE S/LA FILE TN6 9/10/18 9:53 :PAGE Anh huong cua che sang den sinh truong cua cay tra hoa vang giai doan vuon VARIATE V004 S/LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 9.02055 4.51028 87.77 0.000 * RESIDUAL 308334 513889E-01 * TOTAL (CORRECTED) 9.32889 1.16611 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN6 9/10/18 9:53 :PAGE Anh huong cua che sang den sinh truong cua cay tra hoa vang giai doan vuon MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ct1 Ct2 Ct3 NOS 3 C/CAO 21.4000 26.3000 27.2333 S/LA 6.28333 8.73333 7.60000 SE(N= 3) 1.01999 0.130880 5%LSD 6DF 3.52829 0.452736 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN6 9/10/18 9:53 :PAGE Anh huong cua che sang den sinh truong cua cay tra hoa vang giai doan vuon F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE C/CAO GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 24.978 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.1152 1.7667 7.1 0.0146 188 | | | | S/LA 7.5389 1.0799 0.22669 3.0 0.0001 Thí nghiệm 9: Ảnh hƣởng số lần tƣới bón phân đến sinh trƣởng giống vƣờn ƣơm BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO/CAY FILE TN7 9/10/18 10: :PAGE Anh huong so lan bon phan den sinh truong cua cay tra hoa vang vuon uom VARIATE V003 CAO/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 128.100 42.7000 13.08 0.002 * RESIDUAL 26.1200 3.26500 * TOTAL (CORRECTED) 11 154.220 14.0200 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SO/LA FILE TN7 9/10/18 10: :PAGE Anh huong so lan bon phan den sinh truong cua cay tra hoa vang vuon uom VARIATE V004 SO/LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 16.0967 5.36556 103.85 0.000 * RESIDUAL 413332 516665E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 16.5100 1.50091 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN7 9/10/18 10: :PAGE Anh huong so lan bon phan den sinh truong cua cay tra hoa vang vuon uom MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ Ct1 Ct2 Ct3 Ct4 NOS 3 3 CAO/CAY 20.1000 29.0333 26.3333 26.1333 SO/LA 5.30000 8.26667 7.93333 7.50000 SE(N= 3) 1.04323 0.131233 5%LSD 8DF 3.40188 0.427938 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN7 9/10/18 10: :PAGE Anh huong so lan bon phan den sinh truong cua cay tra hoa vang vuon uom F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CAO/CAY SO/LA GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 25.400 12 7.2500 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.7443 1.8069 7.1 0.0021 1.2251 0.22730 3.1 0.0000 189 | | | | ... trà hoa vàng thị RAPD ISSR 78 4.3 Xây dựng qui trình nhân giống trà hoa vàng 86 4.3.1 Xây dựng quy trình nhân giống in vitro trà hoa vàng 87 4.3.2 Xây dựng quy trình nhân giống vơ tính trà hoa vàng. .. hoa trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tỉnh Quảng Ninh 4.2 59 Thu thập nguồn gen đánh giá đặc điểm hình thái thực vật trà hoa vàng (Camellia spp.) Quảng Ninh 4.1.2 44 65 Đánh giá đa dạng di. .. BÍCH ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY TRÀ HOA VÀNG (CAMELLIA spp.) THU THẬP TẠI QUẢNG NINH CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 9620110 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ), Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camellia spp.) thu thập tại Quảng Ninh (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay