Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn (Luận án tiến sĩ)

147 21 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:50

Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN DƯƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHẤT CẤM NHĨM BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL, RACTOPAMINE) TRONG CHĂN NUÔI LỢN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP- 2018 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -*** - NGUYỄN XUÂN DƢƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHẤT CẤM NHĨM BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL, RACTOPAMINE) TRONG CHĂN NUÔI LỢN Chuyên ngành : Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi Mã số : 9.62.01.07 Người hướng dẫn : GS.TS VŨ DUY GIẢNG PGS.TS PHẠM KIM ĐĂNG Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận án trung thực, khách quan chƣa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án đƣợc cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Xuân Dƣơng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận án, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Vũ Duy Giảng, PGS.TS Phạm Kim Đăng tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Sinh lý- Tập tính động vật, Khoa Chăn ni - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức, công chức Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dƣơng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp đề tài 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản chất hóa học chế tác động beta-agonist 2.2 Đáp ứng động vật beta-agonist 11 2.2.1 Đáp ứng gia cầm 11 2.2.2 Đáp ứng lợn 12 2.2.3 Đáp ứng bò cừu 13 2.2.4 Đáp ứng khác theo giống tuổi 14 2.3 Tồn dƣ beta-agonist tác hại chúng 15 2.4 Quản lý kiểm soát việc sử dụng beta-agonist chăn nuôi số quốc gia giới 17 2.5 Một số nghiên cứu sử dụng chất cấm chăn nuôi 23 2.6 Các phƣơng pháp phân tích chất cấm beta-agonist chăn ni 24 2.6.1 Các phƣơng pháp phát định lƣợng beta-agonist 24 2.6.2 Quy định phân tích chất cấm beta-agonist thức ăn chăn nuôi Thái Lan 2.6.3 28 Năng lực phân tích kiểm sốt chất cấm nhóm beta-agonist chăn nuôi Việt Nam 29 iii 2.7 Hệ thống văn quản lý nhà nƣớc quản lý chất cấm beta-agonist chăn nuôi Việt Nam 30 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tƣợng, địa điểm thời gian nghiên cứu 32 3.1.1 Đối tƣợng 32 3.1.2 Địa điểm 32 3.1.3 Thời gian 32 3.2 Nội dung nghiên cứu 32 3.2.1 Xác định phƣơng pháp phân tích định lƣợng chất cấm nhóm beta-agonist để đề xuất phƣơng pháp phân tích tiêu chuẩn cho phòng thử nghiệm nƣớc 3.2.2 32 Đánh giá thực trạng sử dụng chất cấm công tác kiểm sốt chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni Việt Nam 3.2.3 Nghiên cứu xác định mức độ tồn dƣ thời gian đào thải chất cấm nhóm beta-agonist (SAL RAC) chăn nuôi lợn 3.2.4 32 33 Đề xuất xây dựng quy trình kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn thịt đề xuất sửa đổi số nội dung quản lý chăn nuôi 33 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Xác định phƣơng pháp phân tích định lƣợng chất cấm nhóm beta-agonist để đề xuất phƣơng pháp phân tích tiêu chuẩn cho phòng thử nghiệm nƣớc 3.3.2 33 Đánh giá thực trạng sử dụng kiểm soát chất cấm chăn nuôi Việt Nam 3.3.3 38 Nghiên cứu xác định mức độ tồn dƣ thời gian đào thải chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni lợn 3.3.4 3.3.5 Đề xuất quy trình kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn thịt đề xuất sửa đổi số quy định quản lý chăn nuôi 43 Phƣơng pháp xử lý số liệu 43 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 40 45 Xác định phƣơng pháp phân tích định lƣợng chất cấm nhóm beta-agonist để đề xuất phƣơng pháp phân tích tiêu chuẩn cho phòng thử nghiệm nƣớc 45 iv 4.1.1 Năng lực phòng thử nghiệm phân tích chất cấm thức ăn nƣớc tiểu vật nuôi 4.1.2 45 Tổ chức chƣơng trình thử nghiệm thành thạo đánh giá lực thực tế phòng đánh giá phƣơng pháp đề xuất 4.2 52 Đánh giá thực trạng sử dụng chất cấm cơng tác kiểm sốt chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni Việt Nam 65 4.2.1 Kết điều tra hệ thống văn quản lý chất cấm địa phƣơng 65 4.2.2 Tình hình quản lý kiểm sốt chất cấm địa phƣơng giai đoạn 20112016 4.2.3 67 Đánh giá thực trạng sử dụng chất cấm chăn nuôi lợn số địa phƣơng đại diện 4.3 76 Nghiên cứu xác định mức độ tồn dƣ thời gian đào thải chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni lợn 4.3.1 Ảnh hƣởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến sinh trƣởng hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn vỗ béo 4.3.2 83 Tốc độ đào thải RAC SAL thể theo nƣớc tiểu tồn dƣ chúng số mô lợn giai đoạn vỗ béo 4.4 80 Ảnh hƣởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến số tiêu chất lƣợng thịt lợn giai đoạn vỗ béo 4.3.3 79 86 Đề xuất hồn thiện quy trình kiểm sốt chất cấm chăn nuôi đề xuất sửa đổi số nội dung quản lý Nhà nƣớc có liên quan 89 4.4.1 Đề xuất hồn thiện quy trình kiểm sốt chất cấm chăn ni 89 4.4.2 Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn quản lý chất cấm chăn nuôi 95 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Đề nghị 98 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 100 Tài liệu tham khảo 101 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AGPs Kháng sinh kích thích sinh trƣởng BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CLEN Clenbuterol CSCN Cơ sở chăn nuôi DLD Cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan ĐC Đối chứng EU Cộng đồng Châu Âu FAO Tổ chức Lƣơng thực Nông lâm giới FDA Cơ quan quản lý thực phẩm dƣợc phẩm GC-MS Sắc ký khí ghép lần khối phổ GC-MS/MS Sắc ký khí ghép lần khối phổ HPLC Sắc ký lỏng hiệu cao KLS Khối lƣợng sống KPH Không phát LC-MS Sắc ký lỏng ghép lần khối phổ LC-MS/MS Sắc ký lỏng ghép lần khối phổ LOD Giới hạn phát LOQ Giới hạn định lƣợng ME Năng lƣợng trao đổi MH Móc hàm MRL Giới hạn tồn dƣ tối đa cho phép NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn PPĐX Phƣơng pháp hội đồng đề xuất PPPTN Phƣơng pháp phòng thử nghiệm PTN Phòng thử nghiệm RAC Ractopamine SAL Salbutamol SX & KDTACN Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi TACN Thức ăn chăn nuôi TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm WHO Tổ chức Y tế giới vi DANH MỤC BẢNG STT 2.1 Tên bảng Trang Ảnh hƣởng số chất thuộc nhóm beta-agonist đến số tiêu suất chất lƣợng thịt gà 2.2 11 Ảnh hƣởng cimaterol đến số tiêu suất chất lƣợng thân thịt lợn 2.3 13 Giới hạn tồn dƣ tối đa cho phép RAC hydrochloride mơ khác bò lợn 2.4 17 Danh sách nƣớc cho phép đối tƣợng gia súc đƣợc cho phép sử dụng RAC TACN 3.1 22 Thiết kế mẫu chuẩn chƣơng trình thử nghiệm thành thạo mẫu thức ăn chăn nuôi 35 3.2 Thiết kế mẫu chuẩn chƣơng trình thử nghiệm thành thạo mẫu nƣớc tiểu 36 3.3 Thiết kế thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm beta -agonist mẫu thức ăn chăn nuôi 3.4 37 Thiết kế thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm beta -agonist mẫu nƣớc tiểu lợn 38 3.5 Khẩu phần thức ăn cho lợn thí nghiệm (dạng sử dụng) 41 4.1 Kết điều tra số lƣợng mẫu thử nghiệm phƣơng pháp phân tích chất cấm nhóm beta - agonist 15 phòng thử nghiệm giai đoạn 20112015 (mẫu/năm) 4.2 46 Tài liệu tham khảo để xây dựng phƣơng pháp nội phân tích betaagonist phòng thử nghiệm 4.3 Quy trình xử lý mẫu thức ăn chăn nuôi nƣớc tiểu lợn để phân tích chất cấm beta -agonist phòng thử nghiệm 4.4 47 48 Điều kiện thiết bị khả phát hiện, định lƣợng beta-agonist thức ăn chăn nuôi nƣớc tiểu lợn phƣơng pháp phân tích phòng thử nghiệm 4.5 49 Kết chƣơng trình thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm beta agonist mẫu thức ăn chăn nuôi 4.6 54 Hàm lƣợng phân tích định lƣợng chất beta-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi thêm chuẩn (ppb) vii 55 4.7 Kết chƣơng trình thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm beta agonist mẫu nƣớc tiểu lợn thịt 4.8 Hàm lƣợng phân tích định lƣợng chất beta-agonist mẫu nƣớc tiểu lợn thịt 4.9 60 Kết điều tra hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan quản lý chất cấm chăn nuôi 4.10 66 Kết điều tra việc triển khai hoạt động kiểm tra chất cấm chăn nuôi giai đoạn 2011 - 2016 địa phƣơng (tỉnh) 4.11 69 Kết điều tra số mẫu phân tích chất cấm chăn ni phân theo loại hình sản xuất loại mẫu 4.13 71 Kết điều tra tỷ lệ mẫu dƣơng tính (%) với SAL phƣơng pháp phân tích định lƣợng (mẫu) 4.14 72 Kết điều tra công tác triển khai tập huấn, tuyên truyền chất cấm chăn nuôi 4.15 68 Kết tần xuất kiểm tra chất cấm chăn nuôi địa phƣơng (đợt/tỉnh/năm) 4.12 59 74 Kết điều tra hình thức thực tuyên truyền địa phƣơng (tỉnh/năm) 75 4.16 Kết phân tích chất cấm nhóm beta-agonist thức ăn nƣớc tiểu 77 4.17 Ảnh hƣởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến sinh trƣởng hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn vỗ béo 4.18 Ảnh hƣởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến số tiêu chất lƣợng thịt lợn giai đoạn vỗ béo 4.19 86 Hàm lƣợng RAC SAL số mô lợn giai đoạn vỗ béo đƣợc ăn thức ăn có bổ sung chất thức ăn (ppb) 4.21 83 Hàm lƣợng RAC SAL nƣớc tiểu (ppb) lợn giai đoạn vỗ béo đƣợc ăn thức ăn có bổ sung chất thức ăn 4.20 80 88 Tóm tắt nội dung đề nghị sửa đổi văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất cấm chăn nuôi viii 96 Thiết bị, dụng cụ Sử dụng thiết bị thơng thƣờng phòng thí nghiệm thiết bị dụng cụ sau: 5.1 Máy lắc xốy VWR DS-500E tƣơng đƣơng, quay đến 400 rpm 5.2 Ống ly tâm dung tích 15 mL, 50 mL, nhựa polypropylen 5.3 Máy ly tâm Ví dụ loại Allegra X-22R (VWR International) tƣơng đƣơng 5.4 Bộ bay dung môi Nitơ 5.5 Cân cân xác đến 0,01 g 5.6 Cân phân tích cân xác đến 0,1 mg 5.7 Pipet loại điều chỉnh đƣợc thể tích từ 10-100 µL từ 100-1000 µL 5.8 Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ hai lần Có thể sử dụng hệ thống gồm sắc ký lỏng kèm bơm mẫu tự động ghép nối với detector khối phổ loại ba tứ cực, bẫy ion với nguồn ion hóa phun điện tử (ESI), chế độ ion dƣơng Lấy mẫu Việc lấy mẫu không quy định tiêu chuẩn này, nên lấy mẫu theo TCVN 4325:2007 Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải mẫu đại diện không bị hƣ hỏng bị biến đổi chất lƣợng suốt trình bảo quản vận chuyển Cách tiến hành 7.1 Chuẩn bị mẫu sơ - Mẫu thức ăn chăn nuôi: Mẫu đƣợc xay nhỏ, trộn Nên xay lƣợng mẫu đủ lớn (tối thiểu 0,5 kg) để đảm bảo tính đồng - Mẫu nƣớc tiểu vật nuôi: Mẫu đƣợc lắc trƣớc xử lý 7.2 Chuẩn bị mẫu thử 7.2.1 Mẫu thức ăn gia súc a Chiết mẫu - Cân 1,00 g mẫu thử xác đến 0,1 mg vào ống nghiệm nhựa 15 mL, thêm 50 µL nội chuẩn hỗn hợp 200 µg/L (4.19), để yên 30 phút - Thêm mL đệm phosphat vào ống nghiệm nhựa Lắc xoáy khoảng phút Siêu âm phút lắc khoảng 30 phút với tốc độ 250 rpm, ly tâm phút 4°C với tốc độ 4500 rpm - Lọc lấy dịch chiết phía vào ống nghiệm nhựa 50 mL 117 - Lặp lại trình chiết với mL đệm phosphat Gộp dịch chiết vào ống nghiệm nhựa - Chỉnh pH đến 10 dung dịch NH4OH 25 % (khoảng 200 đến 400 µL) - Thêm 12 mL dung dịch Ethyl axetat: Isopropanol (9:1) Lắc xoáy phút - Ly tâm với tốc độ 5000 rpm phút Chuyển lớp dịch chiết dung mơi hữu phía sang ống nghiệm 50 mL khác - Thêm 12 mL dung dịch Ethyl axetat: Isopropanol (9:1) vào ống nghiệm chứa lớp dung dịch đệm Lắc xoáy phút Ly tâm với tốc độ 5000 rpm phút - Gộp hai lần dịch chiết hữu Thổi khơ dòng khí nitơ 40°C - Hòa tan cặn mL dung dịch hòa tan mẫu (axit axetic 2% nƣớc), lắc xoáy phút - Thêm vào ml Methylene chloride, đậy nắp ống nghiệm, lắc xoáy 30 giây Ly tâm với tốc độ 5000 rpm phút Dùng pipet hút bỏ lớp Methylen chlorid phía dƣới - Thêm vào ml Hexan, lắc xoáy 30 giây Ly tâm với tốc độ 5000 rpm phút - Dùng pipet hút lớp dung dịch hòa tan mẫu axit axetic 2% nƣớc phía dƣới sang ống nghiệm 15 mL Dùng dung dịch thu đƣợc để qua cột chiết pha rắn b Làm mẫu - Hoạt hóa cột MCX lần lƣợt với: mL MeOH, mL H2O - Nạp dịch mẫu vào cột MCX - Tráng ống nghiệm với mL nƣớc cho dịch tráng qua cột - Rửa cột MCX lần lƣợt với mL nƣớc, mL MeOH - Rửa giải cột MCX mL NH4OH 10% MeOH vào ống nghiệm nhựa 50 mL - Thổi khơ dòng khí nitơ 40°C - Hòa tan mL dung dịch hòa tan mẫu acetic axit 2% nƣớc, lắc xốy phút - Lọc mẫu qua đầu lọc 0,45 µm vào lọ mẫu 7.2.2 Mẫu nƣớc tiểu a Chiết mẫu - Mẫu nƣớc tiểu gia súc: Hút 2,00 mL mẫu thử pipet vào ống nghiệm nhựa 15mL, thêm 80µL nội chuẩn hỗn hợp 200 µg/L, để yên 30 phút 118 - Thêm 10 mL đệm phosphat vào ống nghiệm nhựa 15 mL chứa mL mẫu Lắc xoáy phút b Làm mẫu - Hoạt hóa cột PCX lần lƣợt với: mL MeOH, mL H2O - Tráng ống nghiệm với mL nƣớc cho dịch tráng qua cột - Rửa cột PCX lần lƣợt với mL nƣớc, 3ml MeOH - Rửa giải cột PCX mL NH4OH 10% MeOH vào ống nghiệm nhựa 50 mL - Thổi khơ dòng khí nitơ 40°C - Hòa tan mL dung dịch hòa tan mẫu MeOH 10% nƣớc (v/v), lắc xốy phút - Lọc mẫu qua đầu lọc 0,45 µm vào lọ mẫu 7.3 Chuẩn bị mẫu trắng Mẫu trắng mẫu âm tính với chất cần phân tích - Chuẩn bị mẫu thức ăn chăn nuôi trắng: Cân 1,00 g mẫu trắng cân phân tích (5.6) vào ống nghiệm nhựa 15 mL, thêm 50 µL nội chuẩn hỗn hợp 200 µg/L, để yên 30 phút Mẫu trắng đƣợc chuẩn bị nhƣ mẫu thử - Chuẩn bị mẫu nƣớc tiểu trắng: Hút 2,00 mL mẫu trắng vào ống nghiệm nhựa 15 mL, thêm 80 µL nội chuẩn hỗn hợp 200 µg/L, để yên 30 phút Mẫu trắng đƣợc phân tích nhƣ mẫu thử 7.4 Chuẩn bị mẫu kiểm sốt Mẫu kiểm sốt mẫu chứa chất cần phân tích có hàm lƣợng biết Mẫu kiểm sốt đƣợc phân tích nhƣ mẫu thử - Mẫu thức ăn chăn ni: Chuẩn bị hai mẫu kiểm soát 15 g/kg Cân 1,00 g mẫu trắng cân phân tích (5.6) vào ống nghiệm nhựa 15 mL, bổ sung 150 µL chuẩn hỗn hợp 100 µg/L 50 µL nội chuẩn hỗn hợp 200 µg/L Lắc xốy cho đều, sau để n 30 phút trƣớc tiến hành bƣớc - Mẫu nƣớc tiểu gia súc: Chuẩn bị mẫu kiểm soát g/L loạt mẫu Hút 2,00 mL mẫu trắng vào ống nghiệm nhựa 15 mL, bổ sung 40 µL chuẩn hỗn hợp 100 µg/L 80 µL nội chuẩn hỗn hợp 200 µg/L Lắc xốy cho đều, sau để yên 30 phút trƣớc tiến hành bƣớc 7.5 Phân tích máy LC-MS/MS - Các thông số cài đặt thiết bị LC-MS/MS tùy thuộc theo điều kiện phòng thí nghiệm Ví dụ điều kiện phân tích LC-MS/MS nhƣ sau: 119 B.1 Điều kiện LC: - Cột sắc ký C18 (150 mm x 2,1 mm id; 3,5 m) (Waters) - Tốc độ dòng: 0,5 mL/min - Nhiệt độ cột: 25ºC - Thể tích tiêm mẫu: 10 µL - Pha động: theo chế độ gradient nhƣ bảng dƣới Thời gian Axit formic 0,1 % (min) nƣớc (%) 0.01 100 1.00 100 3.00 70 4.50 6.00 7.00 100 10.00 100 B.2 Điều kiện khối phổ: - Khối phổ AB Sciex 5500 QQQ (Sciex) Axetonitril (%) 0 30 100 100 0 - Nguồn ion hóa ESI, chế độ ion dƣơng (+), phun 5,5 kV - Nhiệt độ đầu phun (IS) 450oC - Curtain Gas (CUR) 20 psi - Collision gas (CAD) psi - Ion source gas (GS1) 30 psi - Ion source gas (GS1) 25 - Declustering Potential (DP) 130 - Entrance Potential (EP) 10 - Chế độ phân tích MRM nhƣ sau: Tên chất phân tích Mảnh mẹ (m/z) 277 277 240 Salbutamol 240 302 Ractopamine 302 Clenbuterol-d9 286 Salbutamol-d3 243 Ractopamin-d6 308 Ghi chú: (*) mảnh định lƣợng Clenbuterol Mảnh (m/z) Collision energy (eV) 203* 259 148* 166 164* 107 204 151 168 23 15 25 19 21 41 25 23 21 120 Collision cell exit CXP 26 16 20 22 20 16 44 20 20 - Thứ tự tiêm mẫu: Tiêm dung mơi; Tiêm dung dịch chuẩn có nồng độ xác định; Tiêm dãy đƣờng chuẩn; Tiêm dung môi; Tiêm mẫu trắng; Tiêm mẫu củng cố; Tiêm dung môi; Tiêm mẫu thử; Tiêm dung mơi; Tiêm dung dịch chuẩn có nồng độ xác định; Tiêm dung mơi Tính tốn kết Căn vào đƣờng chuẩn tƣơng quan diện tích nồng độ, vào diện tích pic mẫu, ta tính đƣợc hàm lƣợng hormon dung dịch mẫu Hàm lƣợng beta-agonist mẫu đƣợc tính theo cơng thức sau: Trong đó: Xi: Ci: V: Hàm lƣợng chất “i” mẫu (µg/kg) Hàm lƣợng chất "i" dịch cuối (ng/mL) Thể tích dịch chiết (mL) k: Hệ số pha lỗng (nếu có) m: Khối lƣợng mẫu phân tích (g) Tính độ thu hồi mẫu kiểm sốt theo cơng thức: Trong đó: R%: Xi : Cc: Độ thu hồi (%) Hàm lƣợng chất "i" tính đƣợc mẫu kiểm sốt (µg/kg) Hàm lƣợng chất "i" thêm vào ban đầu (µg/kg) Báo cáo thử nghiệm Báo cáo kết phải có thơng tin sau: - Tất thông tin cần thiết cho việc nhận dạng đầy đủ mẫu - Phƣơng pháp lấy mẫu đƣợc sử dụng, biết - Phƣơng pháp thử nghiệm đƣợc sử dụng Tất chi tiết thực không qui định theo hƣớng dẫn kỹ thuật này, coi tùy chọn, với chi tiết cố ảnh hƣởng đến kết thử nghiệm - Kết thử nghiệm thu đƣợc Nếu độ tái lập đƣợc kiểm tra, trích dẫn kết cuối thu đƣợc 121 Hình ảnh peak đƣờng chuẩn beta-agonist TACN nƣớc tiểu 1.Salbutamol 122 2.Clenbuterol 123 Ractopamine 124 Phụ lục Điều tra cơng tác kiểm sốt chất cấm địa phƣơng THƠNG TIN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CHẤT CẤM (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine, Chloramphenicol, Nitrofuran) TRONG CHĂN NI TẠI ĐỊA PHƢƠNG I Thơng tin chung Đơn vị cung cấp thông tin Tên Sở Nông nghiệp PTNT: Tên đơn vị (Phòng chun mơn/Chi cục) cung cấp thơng tin: II Công tác quản lý chất cấm chăn nuôi địa phƣơng Công tác tra/kiểm tra chất cấm (Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine, Chloramphenicol, Furazolidone) Bảng 2.1 Số đợt kiểm tra, tra /năm Tên sở 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Chăn nuôi lợn Sản xuất TĂCN Sản xuất thuốc TY Kinh doanh TĂCN Kinh doanh thuốc TY Giết mổ lợn Bán thịt lợn Bảng 2.2 Số mẫu TĂ kiểm tra số mẫu dƣơng tính phƣơng pháp phân tích định lƣợng/năm Tên sở 2011 2012 Chăn nuôi lợn - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP 125 2013 2014 2015 2016 Tên sở 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Số mẫu dƣơng tính FURA Sản xuất TĂCN - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Sản xuất thuốc TY - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Kinh doanh TĂCN - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Kinh doanh thuốc TY - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Sal: Salbutamol; Clen: Clenbuterol; Rac: Ractopamine; CAP: Chloramphenicol; CAP: Chloramphenicol; FURA: Furazolidone 126 Bảng 2.3 Số mẫu nƣớc tiểu kiểm tra dƣơng tính/năm phƣơng pháp phân tích định lƣợng Tên sở 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Chăn nuôi lợn - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Giết mổ lợn - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Sal: Salbutamol; Clen: Clenbuterol; Rac: Ractopamine; CAP: Chloramphenicol; CAP: Chloramphenicol; FURA: Furazolidone Bảng 2.4 Số mẫu thịt, gan kiểm tra dƣơng tính/năm phƣơng pháp phân tích định lƣợng Tên sở Giết mổ lợn - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA Bán thịt lợn - Số mẫu lấy - Số mẫu dƣơng tính Sal - Số mẫu dƣơng tính Clen - Số mẫu dƣơng tính Rac - Số mẫu dƣơng tính CAP - Số mẫu dƣơng tính FURA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sal: Salbutamol; Clen: Clenbuterol; Rac: Ractopamine; CAP: Chloramphenicol; CAP: Chloramphenicol; FURA: Furazolidone 127 Công tác tập huấn, tuyên truyền liên quan đến chất cấm chăn nuôi Bảng 3.1 Số đợt tập huấn/năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Số đợt tập huấn Số lƣợt tham gia đó: - Ngƣời chăn ni - Ngƣời sản xuất - Ngƣời kinh doanh - Ngƣời tiêu dùng Bảng 3.2 Hình thức thơng tin tun truyền (đánh dấu * vào thực hiện) Hình thức tuyên 2011 2012 2013 2014 2015 2016 truyền Tờ rơi Phim Video Truyền hình Truyền Khác III Ý kiến Sở công tác kiểm tra giám sát chất cấm chăn nuôi 3.1 Các văn biết áp dụng Tên văn Đơn vị Đơn vị Các nội nghiên cứu nghiên cứu dung cần văn văn sửa đổi Bộ Luật hình 100/2015/QH13 Nghị định xử phạt vi phạm hành 119/2013/NĐ-CP Thông tƣ số 57/2012/TTBNNPTNT Thông tƣ 01/2016/TT-BNNPTNT Văn khác (nếu có) 3.2 Khó khăn, thuận lợi đề xuất - Thuận lợi địa phƣơng - Khó khăn địa phƣơng - Đề xuất, kiến nghị: Ngày 128 tháng năm 2016 Ngƣời cung cấp thông tin (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục Một số hình ảnh liên quan đến nghiên cứu Hình ảnh lấy mẫu nƣớc tiểu lợn 129 Hình ảnh bảo quản mẫu vận chuyển kít phân tích nhanh nƣớc tiểu lợn (Mẫu dƣơng tính) 130 Cân lợn q trình thử nghiệm tốc độ đào thải beta agonist Mổ khảo sát đánh giá cảm quan thịt lợn nuôi thức ăn bổ sung không bổ sung beta agonist 131 ... ÁN Tên tác giả: Nguyễn Xuân Dƣơng Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp kiểm sốt chất cấm nhóm beta- agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) chăn nuôi lợn Chuyên ngành: Dinh dƣỡng Thức ăn chăn. .. NGUYỄN XUÂN DƢƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHẤT CẤM NHĨM BETA- AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL, RACTOPAMINE) TRONG CHĂN NUÔI LỢN Chuyên ngành : Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi Mã số : 9.62.01.07... trình kiểm sốt chất cấm nhóm beta- agonist chăn ni lợn thịt đề xuất sửa đổi số văn pháp luật hành có liên quan Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp phân tích định lƣợng chất cấm thuộc nhóm beta- agonist
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay