Tổng hợp lý thuyết nguyên lý thống kê neu

32 27 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:40

CHƯƠNG I Dễ Câu 1: Tổng thể bộc lộ tổng thể khơng có ranh giới rõ ràng, khơng thể nhận biết hết đơn vị trực quan Câu 2: Tổng thể đồng chất tổng thể bao gồm đơn vị có nhiều đặc điểm chủ yếu khác Câu 3: Tổng thể phận bao gồm tất đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu Câu 4: Tổng thể chung tổng thể bao gồm số đơn vị thuộc phạm vi tượng nghiên cứu Câu 5: Tổng thể phận bao gồm tất đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu Câu 6: Tổng thể chung tổng thể bao gồm số đơn vị thuộc phạm vi tượng nghiên cứu Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 1: Sai Tổng thể bộc lộ tổng thể có ranh giới rõ ràng, nhận biết hết đơn vị trực quan Câu 2: Sai, Tổng thể đồng chất tổng thể bao gồm đơn vị giống số đặc điểm chủ yếu có liên quan tới mục đích nghiên cứu Câu 3: Sai, vì: Tổng thể phận bao gồm số đơn vị thuộc phạm vi tượng nghiên cứu Câu 4: Sai, Tổng thể chung tổng thể bao gồm tất đơn vị thuộc phạm vi hiên tượng nghiên cứu Câu 5: Sai Vì Tiêu thức thuộc tính tiêu thức khơng có biểu trực tiếp số, biểu thuật ngữ, lời văn Câu 6: Sai Vì Tiêu thức số lượng tiêu thức có biểu trực tiếp số, số gọi lượng biến Phần I: Nội dung câu hỏi, tập Câu 7: Tổng sản phẩm sản xuất, tổng giá trị sản xuất, tổng mức luân chuyển hàng hoá tiêu phản ảnh chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Câu 8: Các tiêu phản ánh kết sản xuất giá thành đơn vị sản phẩm sản xuất, tổng chi phí sản xuất Câu 9: Các tiêu phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh suất lao động, giá hang hoá, tổng sản phẩm nước, tổng sản phẩm quốc gia Câu 10: Yêu cầu điều tra thống đầy đủ nội dung số lượng đơn vị điều tra Câu 11: Điều tra thường xuyên điều tra mà cần tiến hành thu thập tài liệu thời điểm hay thời kỳ Câu 12: Điều tra không thường xuyên thu thập tài liệu đơn vị cách liên tục, theo sát với trình phát sinh, phát triển tượng Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 7: Sai Vì tiêu tiêu phản ảnh kết hoạt động sản xuất kinh doanh Câu 8: Sai Vì tiêu phản ảnh chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Câu 9: Sai Vì tiêu phản ảnh hiệu trình sản xuất kinh doanh Câu 10: Sai Yêu cầu điều tra thống phản ánh trung thực tình hình thực tế đơn vị (chính xác), phản ánh kịp thời phản ánh đầy đủ Câu 11: Sai Vì điều tra thường xuyên tiến hành thu thập tài liệuVì #iòu tra th#êng xuy#n tiõn h#nh thu th#p t#i li#u c#a c#c ##n v# t#ng thó mét c#ch li#n tơc theo s#t víi qu# tr#nh ph#t sinh ph#t trión c#a hi#n t##ng Câu 12: Sai Vì #iòu tra kh#ng th#êng xuy#n tiõn h#nh thu th#p t#i li#u c#a c#c ##n v# t#ng thó kh#ng li#n tơc, kh#ng g#n víi qu# tr#nh ph#t sinh ph#t trión c#a hi#n t##ng Câu 13: Có thể lúc phân tổ thống theo nhiều tiêu thức khác Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 13: Đúng, phân tổ theo nhiều tiêu thức gọi phân tổ kết hợp Trung Bình Câu 1: Thống học môn khoa học Kinh tế nghiên cứu mặt lượng tượng trình Kinh tế điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Câu 2: Đối tượng nghiên cứu Thống học tượng trình tái sản xuất Xã hội Câu 3: Trường Học viện Ngân hàng tổng thể thống Câu 4: Tiêu thức thay phiên tiêu thức có biểu đơn vị tổng thể Câu 5: Chỉ tiêu thống phản ánh lượng tượng kinh tế xã hội điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 1: Sai, thống môn khoa học xã hội nghi#n c#u m#t l##ng mèi li#n h# với mặt chÊt c#a hi#n t##ng v# qu# tr#nh kinh tõ x# héi sè lín diƠn #iòu ki#n thêi gian v# #i# #ióm thó Câu 2: Sai, đối tượng nghiên cứu TK khơng tượng q trình tái sản xuất xã hội Tk# nghi#n c#u c#c hi#n t##ng vò d#n sè; c#c hi#n t##ng vò #êi sèng v#n ho# v# v#t chÊt c#a nh#n d#n; c#c hi#n t##ng vò #êi sèng chýnh tr# x# héi Câu 3: Kh#ng ch#c ch#n Nõu HVNH ##ng #éc l#p nh# mét tr#êng #ó nghi#n c#u, lóc n#y HVNH l# mét t#ng thó TK# - Nõu HVNH t#n t#i nh# mét c#c tr#êng ##i h#c, H#c vi#n #ó chóng ta nghi#n c#u, l#c n#y nã l# ##n v# t#ng thó, Câu 4: Sai Vì Tiêu thức thay phiên tiêu thức có biểu khơng trùng đơn vị tổng thể - Câu 5: Sai Vì Chỉ tiêu thống phản ánh lượng gắn với chất mặt tính chất tượng kinh tế xã hội số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Câu 6: Chỉ tiêu thống phản ánh lượng tượng kinh tế xã hội điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Câu 7: Dân số Việt Nam vào ngày 01/4/2009 khoảng 86 triệu người tiêu thống Câu 8: Báo cáo thống định kỳ hình thức tổ chức điều tra thống không thường xuyên Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 6: Sai Vì Chỉ tiêu thống phản ánh lượng gắn với chất mặt tính chất tượng kinh tế xã hội số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Câu 7: Kh#ng ch#c ch#n - Nõu Vi#t Nam ##ng #éc l#p nh# mét t#ng thó nghi#n c#u, d#n sè VN lóc n#y l# mét ch# ti#u TK# Nõu VN t#n t#i nh# mét ##n v# t#ng thó, d#n sè VN lóc n#y bióu hi#n nh# m#t ##c #ióm c#a ti#u th#c sè l##ng, l# mét l##ng biõn c#a ti#u th#c nghi#n c#u Câu 8: Sai Vì báo cáo thống định kỳ hình thức tổ chức điều tra thống thường xuyên Định kỳ h#ng th#ng, qóy, n#m c#c xý nghi#p quèc doanh, c#c c# quan thuéc quyòn qu#n c#a Nh# n#íc ph#i l#p v# g#i b#o c#o theo méu bióu thèng nhÊt l#n c# quan qu#n cÊp tr#n Câu 9: Điều tra chun mơn hình thức tổ chức điều tra thường xuyên Câu 10: Ưu điểm phương pháp thu thập trực tiếp đỡ tốn kém nhanh Câu 11: Ưu điểm phương pháp thu thập gián tiếp chất lượng tài liệu điều tra cao phương pháp thu thập trực tiếp Câu 12: Điều tra chọn mẫu hình thức vận dụng quy luật số lớn? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 9: Sai Vì: #iòu tra chuy#n m#n, mét h#nh th#c t# ch#c #iòu tra kh#ng th#êng xuy#n, ###c tiõn h#nh theo mét kõ ho#ch v# ph##ng ph#p qui ##nh ri#ng cho m#i l#n #iòu tra #iòu tra chuy#n m#n kh#c víi b#o c#o thèng k# ##nh kú # ch# kh#ng th#êng xuy#n t# ch#c thu th#p t#i li#u, n#o c#n míi t# ch#c thu th#p mét l#n v#o thêi #ióm ho#c thêi kú nhÊt ##nh Câu 10: Sai Vì Ưu điểm phương pháp thu thập trực tiếp chất lượng tài liệu điều tra cao phương pháp thu thập gián tiếp Câu 11: Sai Vì Ưu điểm phương pháp thu thập gián tiếp đỡ tốn Câu 12: Đúng #iòu tra ch#n méu l# lo#i #iòu tra kh#ng to#n bé, #ã ng#êi ta ch#n mét sè ##n v# ## lín to#n bé c#c ##n v# t#ng thó #ó tiõn h#nh #iòu tra thùc tõ, r#i d#ng c#c kõt qu# thu th#p ###c týnh to#n, suy réng th#nh c#c ##c #ióm c#a to#n bé t#ng thó KHó Câu 1: Tiêu thức thống phận tổng thể thống Câu 2: Mỗi lượng biến phản ánh lượng gắn với chất mặt tính chất tượng kinh tế xã hội số lớn điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Câu 3: Điều tra toàn bao gồm điều tra chọn mẫu, điều tra trọng điểm điều tra chuyên đề Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 1: Sai Vì C#c ##c #ióm c#a ##n v# t#ng thó m# thèng k# ch#n #ó nghi#n c#u g#i l# ti#u th#c thèng k# Nh# v#y ti#u th#c TK# ch# l# ##cc #ióm c#a ##n v# t#ng thó Bé ph#n c#a t#ng thó chýnh l# t#ng thó bé ph#n, v# ##n v# t#ng thó l# bé ph#n nhá nhÊt c#a t#ng thó Câu 2: Sai, lượng biến phản ánh mặt lượng đơn vị tổng thể Con số tiêu thống Câu 3: Sai Vì #iòu tra to#n bé tiõn h#nh thu th#p t#i li#u c#a to#n thó c#c ##n v# t#ng thó chung kh#ng bá sãt bÊt kú mét ##n v# n#o Trong điều tra chọn mẫu, điều tra trọng điểm điều tra chuyên đề chọn số đơn vị để điều tra thực tế, tùy theo loại điều tra kết điều tra suy rộng, để nắm tình hình tượng để rút kinh nghiệm đạo phong trào CHƯƠNG II Trung bình Câu 13: Nhiệm vụ phân tổ thống phân chia loại hình kinh tế xã hội biểu mối liên hệ tiêu thức Câu 14: Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính biểu tiêu thức ln ln hình thành tổ Câu 15: Khi phân tổ theo tiêu thức số lượng dùng phân tổ có khoảng cách tổ Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 13: Sai, ngo#i nhiệm vụ tr#n, phân tổ thống còn có nhi#m vơ biểu kết cấu v# sù thay ##i kõt cÊu tượng nghiên cứu Câu 14: Không ch#c ch#n, c#n tùy theo biểu tiêu thức nghi#n c#u: - Nõu lo#i h#nh t#ng thó t##ng #èi ýt Ta cã thó coi m#i lo#i h#nh l# mét t# - Nõu sè lo#i h#nh thùc tõ rÊt nhiòu cã tíi h#ng tr#m h#ng ngh#n, nõu c# coi m#i lo#i h#nh l# mét t#, t#ng thó nghi#n c#u b# chia nhá kh#ng gióp ta nghi#n c#u ###c ##c tr#ng c#a t#ng thó tõ sù kh#c c#a c#c t# Ng#êi ta ph#i gh#p mét sè lo#i h#nh nhá v#o mét t# Câu 15: Không ch#c ch#n, c#n tùy theo biểu vò l##ng tiêu thức nghi#n c#u: - Nõu l##ng biõn c#a ti#u th#c biõn thi#n ýt, m#i l##ng biõn l# c# s# c#a mét t# - Tr#êng h#p l##ng biõn biõn thi#n lín Ta kh#ng thó #p dơng c#ch ph#n t# tr#n ###c, v# s# cã rÊt nhiòu t# v# sù kh#c bi#t gi#a c#c t# l# kh#ng lín Trong tr#êng h#p n#y ta c#n chó ý mèi li#n h# gi#a l##ng v# chÊt ph#n t#, xem l##ng biõn tých lòy #õn mét m#c #é n#o #ã th# chÊt c#a l##ng biõn míi thay ##i v# l#m n#y sinh mét sè t# kh#c C#n ph#n t# cã kho#ng c#ch t# Câu 16: Dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính phản ánh kết cấu tổng thể theo tiêu thức số lượng Câu 17: Phân tổ thống nghiên cứu mối quan hệ nhiều tiêu thức nguyên nhân nhiều tiêu thức kết Câu 18: Phân tổ thống nghiên cứu mối quan hệ tiêu thức nguyên nhân nhiều tiêu thức kết Câu 19: Khi phân tổ có khoảng cách tổ giới hạn giới hạn tổ giống khác Câu 20 : Dãy số phân phối theo tiêu thức số lượng phản ánh kết cấu tổng thể theo tiêu thức thuộc tính Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 16: Sai, dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính phản ánh kết cấu tổng thể theo tiêu thức thuộc tính Câu 17: Sai,vì Phân tổ thống nghiên cứu mối quan hệ nhiều tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Câu 18: Sai,vì Phân tổ thống nghiên cứu mối quan hệ nhiều tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Câu 19: Đúng, phân tổ theo khoảng cách tổ, lượng biến tiêu thức xếp liên tục giới hạn tổ trước trùng với giới hạn tổ sau liền Ngược lại, giới hạn tổ trước nhỏ giới hạn tổ sau liền Câu 20: Sai, Dãy số phân phối theo tiêu thức số lượng phản ánh kết cấu tổng thể theo tiêu thức số lượng Câu 21: Mật độ phân phối tỷ số so sánh trị số khoảng cách tổ với tần số (hoặc tần suất) tổ Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 21: Sai, vì: Mật độ phân phối tỷ số so sánh tần số (hoặc tần suất) tổ với trị số khoảng cách KHó Câu 4: Tần suất thu sau phân tổ biểu số tuyệt đối Câu 5: Sau phân tổ tổng thể theo tiêu thức đó, đơn vị tổng thể phân phối vào tổ ta có dãy số lượng biến Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 4: Sai, số tuyệt đối thu sau phân tổ gọi tần số Tõ c#c sè tuy#t #èi c#a bé ph#n v# c#a t#ng thó, ta cã thó týnh t# tr#ng c#a c#c bé ph#n #ã, lóc n#y c#c t#n sè #ùợc bióu hi#n b#ng sè t##ng #èi v# ###c g#i l# t#n suÊt Câu 5: Khơng chắn, ta dùng tiêu thức phân tổ tiêu thức thuộc tính tiêu thức số lượng Nếu dùng tiêu thức phân tổ tiêu thức thuộc tính, sau phân tổ tổng thể, đơn vị tổng thể phân phối vào tổ ta có dãy số thuộc tính Nếu dùng tiêu thức phân tổ tiêu thức số lượng, sau phân tổ tổng thể, đơn vị tổng thể phân phối vào tổ ta có dãy số lượng biến Câu 6: Sau phân tổ tổng thể theo tiêu thức đó, đơn vị tổng thể phân phối vào tổ ta có dãy số thuộc tính Câu 7: Phân tổ có khoảng cách tổ áp dụng trường hợp lượng biến tiêu thức xếp liên tục Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 6: Không chắn, ta dùng tiêu thức phân tổ tiêu thức thuộc tính tiêu thức số lượng Nếu dùng tiêu thức phân tổ tiêu thức thuộc tính, sau phân tổ tổng thể, đơn vị tổng thể phân phối vào tổ ta có dãy số thuộc tính Nếu dùng tiêu thức phân tổ tiêu thức số lượng, sau phân tổ tổng thể, đơn vị tổng thể phân phối vào tổ ta có dãy số lượng biến Câu 7: Sai, Phân tổ có khoảng cách tổ hay khơng có khoảng cách tổ phụ thuộc vào biến thiên lượng biến Nõu l##ng biõn c#a d#y sè biõn thi#n ýt v# ch# cã mét v#i tr# sè th# d#y sè ph#n phèi kh#ng c#n cã kho#ng c#ch t# Nõu l##ng biõn c#a d#y sè biõn thi#n ph#m vi lín th# d#y sè ph#n phèi c#n ph#i cã kho#ng c#ch t# Khi phân tổ theo khoảng cách tổ, lượng biến tiêu thức xếp liên tục giới hạn tổ trước trùng với giới hạn tổ sau liền Trường hợp ngược lại, giới hạn tổ trước nhỏ giới hạn tổ san liền Câu 8: Phân tổ có khoảng cách tổ khơng áp dụng trường hợp lượng biến tiêu thức xếp liên tục Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 8: Đúng, Phân tổ có khoảng cách tổ hay khơng có khoảng cách tổ phụ thuộc vào biến thiên lượng biến Nõu l##ng biõn c#a d#y sè biõn thi#n ýt v# ch# cã mét v#i tr# sè th# d#y sè ph#n phèi kh#ng c#n cã kho#ng c#ch t# Nõu l##ng biõn c#a d#y sè biõn thi#n ph#m vi lín th# d#y sè ph#n phèi c#n ph#i cã kho#ng c#ch t# Khi phân tổ theo khoảng cách tổ, lượng biến tiêu thức xếp liên tục giới hạn tổ trước trùng với giới hạn tổ sau liền Trường hợp ngược lại, giới hạn tổ trước nhỏ giới hạn tổ sau liền CHƯƠNG III Dễ Câu 14: Số tuyệt đối thời điểm biểu quy mô khối lượng tượng độ dài thời gian định Câu 15: Số tuyệt đối thời điểm phản ánh tích luỹ lượng tượng suốt thời gian nghiên cứu Câu 16: Trong trình điều tra thống ta trực tiếp thu thập số tương đối để phục vụ cho công tác nghiên cứu Câu 17: Chỉ có số tương đối động thái cần phải đảm bảo tính chất so sánh mức độ (cùng khơng gian, phương pháp tính, đơn vị tính, phạm vi tính) Câu 18: Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch tỷ lệ so sánh mức độ thực tế kỳ gốc với mức độ cần đạt tới tiêu Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 14: Sai, Số tuyệt đối thời điểm biểu quy mơ khối lượng tượng thời điểm định Câu 15: Sai, số tuyệt đối thời điểm có phản ánh trùng lặp nên chúng khơng thể cộng (tích lũy được) thời gian nghiên cứu Câu 16: Sai, số tương đối khơng có sẵn thực tế, kết so sánh tiêu thống có Câu 17: Sai, số tương đối kõ ho#ch còng c#n phải đảm bảo tính chất so sánh mức độ t# v# méu sè nh# sè t##ng #èi #éng th#i Câu 18: Sai, Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch tỷ lệ so sánh mức độ cần đạt tới tiêu với mức độ thực tế đạt kỳ gốc K NK = Câu 19: Cơng thức tính số tương đối thực kế hoạch y KH x100 y0 Câu 20: Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch tỷ lệ so sánh mức độ thực tế đạt với mức độ kế hoạch đặt kỳ tượng Câu 21: Số tương đối kết cấu kết so sánh trị số tuyệt đối cuả tổng thể với trị số tuyệt đối phận Câu 22: Nhược điểm mốt san bằng, bù trừ chênh lệch lượng biến Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 19: Sai số tương đối nhiệm vụ kế hoạch tỷ lệ so sánh mức độ cần đạt tới tiêu đố kỳ kế hoạch với mức độ thực tế kỳ gốc K NK = C#ng th#c týnh: y KH y0 Câu 20: Sai, Số tương đối thực kế hoạch tỷ lệ so sánh mức độ thực tế đạt với mức độ kế hoạch đặt kỳ tượng Câu 21: Sai số tương đối kết cấu kết so sánh trị số tuyệt đối phận với trị số tuyệt đối tổng thể di = C#ng th#c týnh: ybp ytt × 100 Câu 22: Sai, Mốt lượng biến có tần số lớn Khi tính mốt ta không cần dựa vào giá trị lượng biến Mốt biểu mức độ đại biểu tượng mà không san chênh lệch lượng biến Câu 23: Mốt lượng biến tiêu thức đơn vị đứng vị trí dãy số lượng biến Câu 24: Hạn chế khoảng biến thiên tính đến lượng biến lớn lượng biến nhỏ nên khơng xác có lượng biến đột xuất Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 23: Sai, Mốt lượng biến có tần số lớn Số trung vị lượng biến tiêu thức đơn vị đứng vị trí dãy số lượng biến Câu 24: Đúng, khoảng biến thiên độ lệch lượng biến lớn lượng biến nhỏ tiêu thức nghiên cứu R = Xmax - Xmin Nh# kho#ng biõn thi#n l# ch# phô thuéc v#o l##ng biõn lín nhÊt v# nhá nhÊt d#y sè, kh#ng x#t #õn c#c l##ng biõn kh#c, cho n#n nhiòu dén #õn nh#ng nh#n x#t ch#a ho#n to#n chýnh x#c TRUNG BìNH Câu 22: Có thể dùng số tuyệt đối để so sánh hai tượng loại khác quy mơ Câu 23: Có thể cộng số tuyệt đối thời điểm lại với để thành số có thời kỳ dài Câu 24: Khơng thể cộng số tuyệt đối thời kỳ liền để có số tuyệt đối thời kỳ dài Câu 25: Giá vàng tháng tăng 10% so với tháng số tương đối động thái Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 22: Sai, sè tuy#t #èi thèng k# bióu hi#n quy m# khèi l##ng c#a hi#n t##ng kinh tõ - x# héi #iòu ki#n thêi gian v# ##a #ióm thó Nõu so s#nh hai tượng khác quy mô phải dùng số tương đối Câu 23: Sai, v# gi#a c#c sè tuy#t #èi thêi #ióm cã sù ph#n #nh tr#ng l#p n#n kh#ng th ể cộng số tuyệt đối thời #ióm liền để có số tuyệt đối thời kỳ dài Câu 24: Sai, v# c#c sè tuy#t #èi thêi kú kh#ng cã sù ph#n #nh tr#ng l#p n#n cộng số tuyệt đối thời kỳ liền để có số tuyệt đối thời kỳ dài Câu 25: Sai, số tương đối động thái kết so sánh hai mức độ loại tượng hai thời kỳ hay thời điểm khác Đây tiêu tốc độ tăng, tốc độ phát triển (số tương đối động thái) trừ 100% Câu 26: Số tương đối động thái tính thương số số tương đối thực kế hoạch số tương đối nhiệm vụ kế hoạch Câu 27: Số tương đối không gian biểu quan hệ so sánh tượng khác loại khác không gian Câu 28: Số bình quân thống biểu mức độ đại biểu theo tiêu thức tượng kinh tế - xã hội Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Tõ sè t##ng #èi kh#ng gian ta cã thó x#y dùng ###c ch# sè kh#ng gian Tõ c#c sè t##ng #èi kõt cÊu, c#êng #é v# sè t##ng #èi so s#nh hai bé ph#n c#ng t#ng thó ta kh#ng thó x#y dùng ###c c#c ch# sè t##ng #ng Câu 34: Sai có nhiều nhân tố tham gia tính tốn số ch# nhân tố thay đổi còn nhân tố khác cố định lại thành quyền số Câu 35: Sai, ngồi tác dụng trên, phương pháp số còn biểu biến động tượng qua thời gian, biểu nhiệm vụ kế hoạch, tình hình kế hoạch v# ph#n tých vai tr# v# #nh h##ng biõn #éng c#a tõng nh#n tè #èi víi biõn #éng c#a to#n bé hi#n t##ng kinh tõ ph#c t#p Câu 36: Sai Mét c#c tác dụng phương pháp số l# ph#n tých vai tr# v# #nh h##ng c#a tõng nh#n tè #èi víi biõn #éng c#a to#n bé hi#n t##ng kinh tõ ph#c t#p Thùc chÊt ##y còng l# vi#c ph#n tých mèi li#n h# nh#m n#u l#n c#c nguy#n nh#n quyõt ##nh sù biõn #éng c#a hi#n t##ng ph#c t#p, týnh to#n thó #nh h##ng c#a m#i nguy#n nh#n n#y TRUNG BìNH Câu 36: Đối với dãy số thời kỳ, mức độ BQ theo thời gian mức độ bình qn nhóm hai mức độ Câu 37: Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian nhau, mức độ BQ theo thời gian mức độ bình qn nhóm hai mức độ Câu 38: Đối với dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian khơng nhau, mức độ BQ theo thời gian mức độ bình quân nhóm hai mức độ Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 36: Sai, để tính mức độ theo thời gian dãy số thời kỳ ta phải tính sau: y= y1 + y2 + + yn ∑ yi = n n (i = 1, n) Câu 37: Đúng Vì: y y1 + y + + y n−1 + n y= n −1 y + yn y1 + y y + y3 + +  + n−1 2 = n −1 (i = 2, n) Câu 38: Sai để tính mức độ theo thời gian dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không phải tính sau: y= y1t1 + y2t + + ynt n = t1 + t + + t n ∑ y t (i = 1, n ) ∑t i i i Câu 39: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình qn lượng bình qn tăng (giảm) lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn Câu 40: Tổng đại số lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn Câu 41: Tốc độ phát triển định gốc tổng đại số tốc độ phát triển liên hoàn Câu 42: Tốc độ tăng (giảm) phản ánh biến động tượng vể số tương đối Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 39: Đúng, L##ng t#ng (ho#c gi#m) tuy#t #èi b#nh qu#n l# sè b#nh qu#n c#a c#c l##ng t#ng (ho#c gi#m) tuy#t #èi li#n ho#n d#y sè C#ng th#c týnh nh# sau: n δ = Σ δi i =2 n −1 = ∆n y − y1 = n n −1 n −1 Câu 40: Sai, Giữa lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc khơng có mối quan hệ tổng số chúng có mối liên hệ trùng lặp Ngược lại, tổng đại số lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc Câu 41: Sai, tốc độ phát triển khơng có mối quan hệ tổng Trong dãy số tích tốc độ phát triển liên hoàn tốc độ phát triển định gốc Câu 42: Đúng tốc độ tăng (giảm) l# t# sè so s#nh gi#a l##ng t#ng (gi#m) tuy#t #èi víi m#c #é kú gèc Ch# ti#u n#y ph#n #nh m#c #é c#a hi#n t##ng nghi#n c#u gi#a hai thêi gian ## t#ng (+) ho#c gi#m (-) bao nhi#u l#n (ho#c bao nhi#u ph#n tr#m) Câu 43: Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn tỷ số so sánh lượng tăng giảm liên hoàn với mức độ kỳ gốc cố định Câu 44: Tốc độ tăng (giảm) định gốc tỷ số so sánh lượng tăng giảm liên hoàn với mức độ kỳ gốc cố định Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 43: Sai, Tèc #é t#ng (ho#c gi#m) li#n ho#n ( a i ) l# t# sè so s#nh gi#a l##ng t#ng (ho#c gi#m) li#n ho#n víi m#c #é kú gèc li#n ho#n, ngh#a l#: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn = Mức độ kỳ gốc liên hồn Câu 44: Sai Vi la ty sơ so sanh giua luong tang (ho#c gi#m) ##nh gèc víi m#c #é kú gèc cè ##nh, ngh#a l#: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc Ai = Mức độ kỳ gốc cố định KHó Trả lời đúng, sai, kh#ng ch#c ch#n giải thích ngắn gọn câu hỏi sau: Câu 18: Đối với dãy số tương đối, mức độ BQ theo thời gian tính giống dãy số tuyệt đối Câu 19: Đối với dãy số bình qn, mức độ BQ theo thời gian tính giống dãy số tuyệt đối Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 18: Sai, mức độ dãy số tương đối cộng trực tiếp với Để tính mức độ theo thời gian dãy số tương đối ta phải đưa dãy số tương đối dãy số tuyệt đối tương ứng (dãy tử số, dãy mẫu số), sau tính mức độ BQ theo thời gian dãy số tuyệt đối (dãy tử số, dãy mẫu số) Cuối so sánh mức độ bình quân với Câu 19: Sai, mức độ dãy số bình qn khơng thể cộng trực tiếp với Để tính mức độ theo thời gian dãy số BQ ta phải đưa dãy số BQ dãy số tuyệt đối tương ứng (dãy tử số, dãy mẫu số), sau tính mức độ BQ theo thời gian dãy số tuyệt đối (dãy tử số, dãy mẫu số) Cuối so sánh mức độ bình quân với Câu 20: Lượng tăng giảm tuyệt đối bình qn lượng bình qn tăng giảm lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc Câu 21: Nghiên cứu giá trị tiêu lượng tăng giảm tuyệt đối vận dụng kết hợp số tương đối tuyệt đối Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 20: Sai, L##ng t#ng (ho#c gi#m) tuy#t #èi b#nh qu#n l# sè b#nh qu#n c#a c#c l##ng t#ng (ho#c gi#m) tuy#t #èi li#n ho#n d#y sè C#ng th#c týnh nh# sau: n Σ δi δ i =2 = n −1 = ∆n y − y1 = n n −1 n −1 Giữa lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc khơng có mối quan hệ tổng số chúng có mối liên hệ trùng lặp Câu 21: Sai, Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối hi#u sè (ch#nh l#ch) gi#a hai m#c #é d#y sè Ch# ti#u n#y ph#n #nh sù thay ##i vò tr# sè tuy#t #èi c#a ch# ti#u gi#a hai thêi gian nghi#n c#u, khơng có mối quan hệ so sánh với tiêu nên khơng có vận dụng số tương đối Hai ch# ti#u tèc #é tăng (giảm) v# gi# tr# tuy#t #èi c#a 1% t#ng (gi#m) vận dụng kết hợp số tương đối tuyệt đối C#ng th#c týnh : L##ng t#ng (gi#m) tuy#t #èi Tèc #é t#ng (giảm) = M#c #é kú gèc L##ng t#ng (gi#m) tuy#t #èi Gi# tr# tuy#t #èi 1% t#ng (gi#m) = Tèc #é t#ng gi#m Câu 22: Tốc độ tăng (hoặc giảm) phản ánh thay đổi trị số tuyệt đối tiêu hai thời gian nghiên cứu Câu 23: Giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm liên hồn trị số khơng đổi Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 22: Sai, Tốc độ tăng (hoặc giảm) l# t# sè so s#nh gi#a l##ng t#ng (gi#m) tuy#t #èi víi m#c #é kú gèc Ch# ti#u n#y ph#n #nh m#c #é c#a hi#n t##ng nghi#n c#u gi#a hai thêi gian ## t#ng (+) ho#c gi#m (-) bao nhi#u l#n (ho#c bao nhi#u ph#n tr#m) Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối ch# ti#u n#y ph#n #nh sù thay ##i vò tr# sè tuy#t #èi c#a ch# ti#u gi#a hai thêi gian nghi#n c#u Câu 23: Sai, giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm liên hoàn l# t# sè so s#nh gi#a l##ng t#ng (gi#m) tuy#t #èi li#n ho#n víi tèc #é t#ng gi#m li#n ho#n ( tính đơn vị %) gi = δi (%) = yi − y( i −1) y = ( i −1) yi − y( i −1) 100 × 100 y( i −1) y(i −1) gi - mức độ kỳ gốc liên hoàn trị số thay đổi nên thay đổi Câu 24: Giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm định gốc trị số không đổi Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 24: Đúng, giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm định gốc l# t# sè so s#nh gi#a l##ng t#ng (gi#m) tuy#t #èi định gốc víi tèc #é t#ng gi#m định gốc ( Ai tính đơn vị %) Gi = ∆i yi − y1 y1 = = yi − y1 Ai (%) 100 × 100 y1 y1 - mức độ kỳ gốc cố định trị số không thay đổi nên gi# tr# tuyệt đối 1% tăng giảm ##nh gèc c#a tÊt c# c#c n#m #òu b#ng nhau, b#ng 1% c#a n#m gèc y1 Câu 25: Tổng đại số giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm liên hoàn giá trị tuyệt Gi = Σg i đối 1% tăng giảm định gốc (tức ) Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 25: Sai Giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm ##nh gèc ###c týnh theo c#ng th#c: Gi = ∆i yi − y1 y1 = = yi − y1 Ai (%) 100 × 100 y1 (i = 2, n) Nh# v#y gi# tr# tuyệt đối 1% tăng giảm ##nh gèc c#a tÊt c# c#c n#m #òu b#ng nhau, b#ng 1% c#a n#m gèc y1 Giá trị tuyệt đối 1% tăng (giảm) liên hoàn ###c týnh b#ng c#ng th#c: gi = v# δi (%) = yi − y( i −1) y = ( i −1) yi − y( i −1) 100 × 100 y( i −1) (i = 2, n) y y1 ≠ ∑ i −1 100 100 CHƯƠNG V Dễ Câu 37: Nghiên cứu số chung cho phép thấy biến động phân tử, đơn vị cá biệt tượng phức tạp Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 37: Sai, nghiên cứu số chung cho phép thấy biến động tất phân tử, đơn vị cá biệt tượng phức tạp Chỉ số cá thể cho phép nghiên cứu biến động phân tử, đơn vị cá biệt tượng phức tạp TRUNG BìNH Câu 45: Cơng thức tính số giá theo phương pháp số liên hợp dùng chưa loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng khối lượng hàng hoá đến biến động giá Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 45: Đúng Cơng thức tính số giá theo phương pháp số liên hợp dùng Ip = ∑ p1 q1 ∑ p q1 biểu công thức: Ch# sè tr#n ph#n #nh biõn #éng c#a gi# b#n c#c m#t h#ng qua kú nh#ng chưa loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng khối lượng hàng hoá đến biến động giá v# gi#a q1 v# q0 ## cã sù thay ##i Câu 46: Khi xây dựng số liên hợp cho khối lượng hàng hố tiêu thụ quyền số chọn giá hàng hoá Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 46: Đúng, giá lượng hàng hóa tiêu thụ có mối quan hệ với qua phương trình kinh tế sau: = ∑ (Gi# c# x L##ng h#ng hãa ti#u thô) T#ng m#c ti#u thơ h#ng hãa Ta s# dơng ##c #ióm th# hai c#a ph##ng ph#p ch# sè: cã nhiòu nh#n tè c#ng tham gia v#o vi#c týnh to#n ch# sè, ph#i gi# ##nh ch# cã mét nh#n tè thay ##i, c#n c#c nh#n tè kh#c th# kh#ng thay ##i V# v#y #ó nghi#n c#u biõn #éng c#a ri#ng gi# c# c#c m#t h#ng, ta ph#i t#m thêi cè ##nh sù biõn #éng c#a l##ng h#ng hãa ti#u thô l#i ∑ p1 q ∑ p0 q Ip = Ch# sè chung vò gi# c# s# ###c týnh dùa v#o c#ng th#c: Trong c#ng th#c tr#n nh#n tè l##ng h#ng ho# ti#u thô (q) #ãng vai tr# quyòn sè Khi týnh ch# sè chung vò v#t gi# thùc tõ cã hai kh# n#ng ch#n quyòn sè ∑ p1 q0 ∑ p0 q0 - Quyòn sè l# l##ng h#ng hãa ###c ti#u thô kú gèc (q0) →Ip = ∑ p1 q1 ∑ p q1 - Quyòn sè l# l##ng h#ng hãa ###c ti#u thô kú nghi#n c#u (q1)→ Ip = Câu 47: Nếu tính số khơng gian cho khối lượng hàng hố tiêu thụ hai trường A B, quyền số giá bình qn mặt hàng Câu 48: Nếu tính số kế hoạch cho giá hàng hố quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ theo kế hoạch mặt hàng Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Σq B p Σq A p Σq A p Σq B p Câu 47: Sai, ngồi c#ng th#c týnh Iq (A/B) = v# Iq (B/A) = (quyền số giá bình quân mặt hàng), ng#êi ta cã thó d#ng quyòn sè l# l##ng lao #éng hao phý b#nh qu#n cho m#i ##n v# s#n phèm nghi#p ##a ph##ng) Khi #ã: Iq (A/B) = t (týnh b#nh qu#n cho hai ho#c nhiòu xý Σq A t Σq B t Σqb t Σq A t v# Iq (B/A) = Câu 48: Sai, xây dựng số kế hoạch cho giá hàng hố ngồi quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ theo kế hoạch mặt hàng (Sử dụng kế hoạch mặt hàng pháp lệnh, buộc doanh nghiệp phải tuân thủ) người ta thường sử dụng quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ nghiên cứu (giống số phát triển) Ví dụ sè thùc hi#n kõ ho#ch h# gi# th#nh s#n phèm có# dạng: I z ( TH ) = ∑z q ∑z q 1 ∑ z1 q KH Iz = ∑ z KH q KH KH - Víi quyòn sè q1 : Víi quyòn sè qKH Câu 49: Nếu tính số kế hoạch cho khối lượng hàng hố sản xuất quyền số giá thành kế hoạch mặt hàng Câu 50: Chỉ số cấu thành khả biến nghiên cứu đồng thời biến động thân tiêu thức nghiên cứu kết cấu tổng thể Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 49: sai, xây dựng số kế hoạch cho khối lượng hàng hoá sản xuất ngồi quyền số giá thành theo kế hoạch SP (Sử dụng giá thành kế hoạch mặt hàng pháp lệnh, buộc doanh nghiệp phải tuân thủ) người ta thường sử dụng quyền số giá thành SP kỳ gốc (giống số phát triển) ∑ z q KH Iq(KH) = ∑ z q0 ∑ z q1 Iq(TH) = ∑ z q0 Câu 50: Đúng C#ng th#c týnh: Σx1 f Σf X1 Ix = = Σ xo f o X0 Σf o Ta nh#n thÊy ch# sè n#y phản ánh biõn #éng c#a c# hai nh#n tè: b#n th#n ti#u th#c nghi#n c#u xi v# c# kết cấu tổng thể (t# tr#ng) fi/Σfi Câu 51: Chỉ số cấu thành cố định nghiên cứu đồng thời biến động thân tiêu thức nghiên cứu kết cấu tổng thể Câu 52: Chỉ số cấu thành cố định phản ánh biến động tổng lượng biến tiêu thức nghiên cứu Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 51: Sai v# ch# sè cÊu th#nh cè ##nh, n#u l#n biõn #éng c#a ch# ti#u b#nh qu#n #nh h##ng c#a thân ti#u th#c nghi#n c#u (ch# cã b#n th#n ti#u th#c nghi#n c#u xi biõn #éng), kõt cÊu c#a t#ng thó fi/Σfi ###c cè ##nh # kú nghi#n c#u Ix = Σx1 f Σf Σx o f1 Σf = x1 x 01 Câu 52: Sai v# ch# sè cÊu th#nh cè ##nh, n#u l#n biõn #éng c#a ch# ti#u b#nh qu#n #nh h##ng c#a thân ti#u th#c nghi#n c#u (ch# cã b#n th#n ti#u th#c nghi#n c#u xi biõn #éng), kõt cÊu c#a t#ng thó fi/Σfi ###c cè ##nh # kú nghi#n c#u Ix = Σx1 f Σf Σx o f1 Σf = x1 x 01 Câu 53: Quyền số số quyền số số BQ khác tác dụng? Câu 54: Việc chọn quyền số số quyền số số BQ khơng có khác biệt? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 53: Sai, quyền số số quyền số số BQ không khác tác dụng, (quyền số số đóng vai trò làm thông ước chung, làm cho phần tử vốn cộng trực tiếp với trở dạng đồng để cộng với so sánh), mà c#n kh#c vò mét sè #ióm kh#c Vý dô quyòn sè ch# sè c#n phả#i chọn thời gian khơng gian, nghĩa cã thêi gian (ho#c kh#ng gian) Câu 54: Sai, quyền số số quyền số số BQ có hai điểm khác biệt lớn: Thứ nhất, khác tác dụng, quyền số số đóng vai trò làm thông ước chung, làm cho phần tử vốn cộng trực tiếp với trở dạng đồng để cộng với so sánh Thứ hai, c#n phả#i chọn thời gian hoặ#c không gian cho quyòn sè ch# sè, nghĩa quyền số số cã thêi gian (ho#c kh#ng gian) Câu 55: Trong số phát triển số toàn tích số phận? Câu 56: Chỉ số phát triển biểu biến động tượng điều kiện thời gian, không gian khác nhau? Câu 57: Chỉ số không gian biểu biến động tượng điều kiện thời gian, không gian khác nhau? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 55: #óng C# s# #ó h#nh th#nh mét h# thèng ch# sè l# mèi li#n h# kinh tõ gi#a c#c ch# ti#u kinh tõ, th#êng ###c bióu hi#n b#ng c#c ph##ng tr#nh kinh tõ V# v#y, #ó x#y dùng mét h# thèng ch# sè ta s# dùa v#o ph##ng tr#nh kinh tõ #ã Vý dô: Dùa v#o ph##ng tr#nh kinh tõ T#ng m#c lu#n chuyón h#ng hãa = ∑ (gi# c# x l##ng h#ng hãa ti#u thô) ∑ p1 q1 Σp1 q1 Σp q1 = × ∑ p q Σp q1 Σp q Ipq = Ip x Iq → Câu 56: Sai số phát triển biểu biến động tượng điều kiện thời gian kh#c nh#ng c#ng khơng gian Câu 57: Sai số khơng gian biểu biến động tượng điều kiện không gian khác nh#ng c#ng thêi gian KHó Câu 26: Khi dùng phương pháp số bình qn để tính số phát triển cho giá, quyền số số lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ nghiên cứu Câu 27: Khi dùng phương pháp số bình qn để tính số phát triển cho lượng hàng hóa tiêu thụ, quyền số số giá bán kỳ gốc Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 26: Sai c#ng th#c týnh số bình qn để tính số phát triển cho giá l#: Ip = ∑pq ∑i p q Ip = 1 1 p Σd1 Σ d1 ip quyền số số BQ mức tiêu thụ hàng hóa kỳ nghiên cứu d1 - t# tr#ng c#a bé ph#n kú nghi#n c#u Σp1q1 quyền số Câu 27: Sai c#ng th#c týnh số bình qn để tính số phát triển cho lượng hàng Iq = hóa tiêu thụ l#: Σi q q o p o Σqo po quyền số mức tiêu thụ hàng hóa thực tế kỳ gốc Iq = Σiq d o Σd o Hoặc quyền số - t# tr#ng bé ph#n kú gèc Câu 28: Khi tính số so sánh giá hai thị trường A B sử dụng quyền số tổng khối lượng hàng hoá tiêu thụ hai thị trường cho mặt hàng Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 28: Sai, ngồi c#ng th#c týnh: Ip(A/B) = Σp A Q Σp B Q Ip (B/A) = Σp B Q Σp A Q Q= q A + qB d#ng l#m quyòn sè Chúng ta chọn quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ thị trường A Σp A q A Khi I (A/B) = Σp B q A p Chúng ta chọn quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ thị trường B Khi ∑ p AqB Ip (A/B) = ∑ p B q B Nhưng nh#ng c#ch týnh to#n nh# v#y cã thó cho kõt qu# rÊt kh#c nhau, cã tr#i ng##c h#n víi Câu 29: Khi tính số so sánh giá hai thị trường A B sử dụng quyền số lượng hàng hoá tiêu thụ thị trường A (hoặc B) cho mặt hàng Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Σp A q A Câu 29: Sai, ngồi c#ng th#c týnh: Ip (A/B) = Σp B q A (Qsố q thị trường A) ∑ p AqB (quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ thị trường B) Ip (A/B) = ∑ p B q B Ng#êi ta th#êng sử dụng quyền số tổng khối lượng hàng hoá tiêu thụ hai thị trường cho mặt hàng Ip(A/B) = Σp A Q Σp B Q Ip (B/A) = Σp B Q Σp A Q Q= q A + qB d#ng l#m quyòn sè Câu 30: Nếu tính số khơng gian cho khối lượng hàng hoá tiêu thụ hai thị trường A B, quyền số giá cố định mặt hàng Nhà nước quy định Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 30: Sai nhiều sản phẩm đời giá cố định chưa có ho#c gi# ##n v# SP kh#ng lín, kh#ng c#n thiõt ph#i d#ng gi# cè ##nh Ng#êi ta th#êng sử dụng giá bình quân loại hàng, cã thó d#ng quyòn sè l# l##ng lao #éng hao phý b#nh qu#n cho m#i t ##n v# s#n phèm (týnh b#nh qu#n cho hai ho#c nhiòu xý nghi#p ##a ph##ng) p C#ng th#c týnh: = p Aq A + pB qB q A + qB Khi #ã: Σq B p Σq A p Iq (A/B) = Iq (A/B) = Σq B p v# Iq (B/A) = Σq A p Σq A t Σq B t Σqb t Σq A t v# Iq (B/A) = Câu 31: Để phản ánh số tổng hợp giá bán người ta dùng số bình quân gia quyền số cá thể giá? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 31: Sai Chỉ số tổng hợp giá ###c týnh theo c#c c#ng th#c kh#c nhau, tuú theo ngu#n t#i li#u cã thó týnh số phát triể#n (theo ch# sè li#n h#p ho#c ch# sè BQ - số bình quân gia quyền số cá thể giá) để thấy biến động chung giá bán mặt hàng qua hai kỳ : Ip = Ip = ∑ p1 q1 ∑ p q1 ∑pq ∑i p q 1 1 p v# Cũng dùng số khơng gian để so sánh biến động chung giá bán hai thị trường: ∑ PA Q Ip(A/B) = ∑ PB Q Ip (B/A) = ΣpBQ Σp AQ Cũng dùng số kế hoạch để tổng hợp nhiệm vụ kế hoạch tình hình thực kế hoạch giá mặt hàng Câu 32: Để phản ánh số tổng hợp lượng hàng hóa tiêu thụ người ta dùng số bình quân gia quyền số cá thể lượng hàng hóa tiêu thụ? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 32: Sai Chỉ số tổng hợp lượng hàng hóa tiêu thụ ###c týnh theo c#c c#ng th#c kh#c nhau, tuú theo ngu#n t#i li#u cã thó týnh số phát triể#n (theo ch# sè li#n h#p ho#c ch# sè BQ - số bình quân gia quyền số cá thể lượng hàng hóa tiêu thụ) để thấy biến động chung lượng hàng hóa tiêu thụ mặt hàng qua hai Iq = kỳ : Σq1 po Σ qo p o Iq = Σiq qo po Σqo po Cũng dùng số khơng gian để so sánh biến động chung lượng hàng Σq A p ΣqB p hóa tiêu thụ hai thị trường: Iq (A/B) = Σq B p Iq (B/A) = Σq A p Cũng dùng số kế hoạch để tổng hợp nhiệm vụ kế hoạch tình hình thực kế hoạch lượng hàng hóa tiêu thụ mặt hàng Câu 33: Trong số không gian số tồn tích số phận? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 33: Sai, ch# sè kh#ng gian: Σq A p ∑ PA Q Ip(A/B) = ∑ PB Q I pq ( A / B ) = Iq (A/B) = Σq B p Σp A q A Σp B q B ∑ p A q A Σp AQ Σ pq A ≠ × ∑ p B q B Σp B Q Σ pq B I pq ( A / B) ≠ I p ( A / B ) × I q ( A / B) Tức Câu 34: Có nhiều mơ hình khác phân tích biến động tổng lượng biến tiêu thức? Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 34: Đúng Vý dụ m# h#nh 1: Tổng CPSX = Σ (Gía thành đơn vị SP x Sản lượng) CS t#ng chi phý SX = CS gi# th#nh x CS khèi l##ng s#n phèm SX ∑ z1 q1 ∑ z q0 ∑ z1q1 ∑ z q1 ∑ z q1 ∑ z q0 Izq = Iz x Iq v# = x M# h#nh 2: Tổng CPSX = Gi# th#nh BQ × T#ng s#n l##ng CS t#ng chi phý SX ∑z q ∑z q 1 = 0 z1 ∑ q1 z ∑ q1 × = CS gi# th#nh BQ x CS T#ng s#n l##ng z ∑ q1 z ∑ q0 I zq = I z × I Σq MH 3: Tổng CPSX = Σ (Gía thành đơn vị sp x kõt cÊu l##ng HH SX × ΣSản lượng) I zq = I z × I q ∑q ×I ∑q    ∑ zq = z × ∑ q =  ∑ z × q ∑ q  × ∑ q    ∑z q ∑z q 1 0 = z1 ∑ q1 z 01 ∑ q1 × z 01 ∑ q1 z ∑ q1 × z ∑ q1 z ∑ q0 ... nghiên cứu Thống kê học tượng trình tái sản xuất Xã hội Câu 3: Trường Học viện Ngân hàng tổng thể thống kê Câu 4: Tiêu thức thay phiên tiêu thức có biểu đơn vị tổng thể Câu 5: Chỉ tiêu thống kê phản... 86 triệu người tiêu thống kê Câu 8: Báo cáo thống kê định kỳ hình thức tổ chức điều tra thống kê không thường xuyên Phần II: Đáp án câu hỏi, tập Câu 6: Sai Vì Chỉ tiêu thống kê phản ánh lượng gắn... cấu tổng thể theo tiêu thức số lượng Câu 17: Phân tổ thống kê nghiên cứu mối quan hệ nhiều tiêu thức nguyên nhân nhiều tiêu thức kết Câu 18: Phân tổ thống kê nghiên cứu mối quan hệ tiêu thức nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết nguyên lý thống kê neu, Tổng hợp lý thuyết nguyên lý thống kê neu, Câu 19: Sai, vì các mức độ trong dãy số bình quân không thể cộng trực tiếp được với nhau. Để tính mức độ theo thời gian của dãy số BQ ta phải đưa dãy số BQ về 2 dãy số tuyệt đối tương ứng (dãy tử số, dãy mẫu số), sau đó tính mức độ BQ theo thời gian của 2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay