Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu (Luận án tiến sĩ)

181 9 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:38

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc LiêuPhát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  NGUYỄN VĂN TUẤN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU LUẬN ÁN TI N SĨ KINH T Cần Thơ, tháng 10 năm 2018 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  NGUYỄN VĂN TUẤN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU LUẬN ÁN TI N SĨ KINH T Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 62 01 15 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SÁNH Cần Thơ, tháng 10 năm 2018 ii TĨM TẮT Hợp tác nơng nghiệp (HTXNN) đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ nông dân nâng cao sinh kế phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt vùng Đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL) Vì đề tài nghiên cứu “Phát triển hợp tác nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu” đƣợc tiến hành từ năm 2012 đến năm 2016, với mục tiêu phân tích trạng, đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động phát triển HTX, so sánh lợi ích hiệu sản xuất hộ tham gia không tham gia HTX, đồng thời phân tích thuận lợi, khó khăn, hội thách thức HTX Qua đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động phát triển HTXNN kiểu Bạc Liêu nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ quan qua thống kê đánh giá tổ chức HTXNN tỉnh từ năm 2012-2016 Số liệu sơ cấp qua phƣơng pháp chọn tổng mẫu 64 HTXNN, với 20 cán quản lý theo phƣơng chọn mẫu phi ngẫu nhiên có điều kiện 300 hộ nông dân (150 hộ tham gia HTX 150 hộ không tham gia HTX) theo phƣơng pháp phân tầng ngẫu nhiên Các phƣơng pháp thống kê mô tả, phân tích bảng chéo, hồi quy đa biến phân tích SWOT đƣợc ứng dụng để phân tích số liệu Kết rằng: (i) Thực trạng có 129 tổ chức HTX, có 64 HTXNN (chiếm 50%), vốn điều lệ bình quân 120 triệu đồng/HTXNN giải việc làm cho khoảng 1,8 nghìn lao động nơng nghiệp hàng năm, góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế nông nghiệp địa phƣơng (i) Các yếu tố tác động đến hiệu phát triển HTXN gồm có: Yếu tố bên yếu tố bên ngồi Trong yếu tố bên bao gồm: (1) Yếu tố nguồn lực tổ chức (Năng lực Ban giám đốc; Nguồn lực thành viên tham gia; Khả lập kế hoạch SXKD; Năng lực nối kết tổ chức với bên ngoài); (2) Yếu tố nguồn lực vốn; (3) Yếu tố nguồn lực đất đai; (4) Yếu tố nguồn lực sở vật chất Nếu yếu tố bên phát triển tốt HTX có nhiều hội nối kết hiệu với yếu tố bên bao gồm thị trường, sách nhà nước mơ hình tổ chức HTX sinh thái nông nghiệp (iii) Hiệu HTX kiểu cho thấy cấp độ hộ tham gia HTX, thành viên đƣợc nhiều lợi ích hộ nằm HTX (lợi nhuận 4.453.000đ/ha đất sản xuất); trình độ sản xuất hộ đƣợc tăng lên qua tập huấn trao đổi KHKT; đƣợc hỗ trợ giống chất lƣợng cao; đƣợc tiếp cận nguồn vốn; đƣợc nắm bắt nhanh chủ trƣơng sách pháp luật phát triển nơng nghiệp, vai trò quyền lợi HTXNN kiểu cấp độ HTX hoạt động đa dịch vụ phạm vi hoạt động rộng đạt hiệu cao HTX hoạt động đơn dịch vụ nằm gọn ranh giới địa lý thơn ấp (lợi nhuận trung bình cao 19.621.000đ/HTX) Qua tác động đến vấn đề hội nơng thơn, nông dân đƣợc tăng hội việc làm, nối kết tình làng nghĩa xóm Đề xuất: Các kết nêu mang ý nghĩa lớn cải tiến để hoạt động HTX tốt tƣơng lai Tuy phạm vi nghiên cứu hẹp cần khai thác thêm phạm vi rộng khu vực ĐBSCL nƣớc Từ khóa: Hợp tác nơng nghiệp, Hợp tác kiểu mới, Kinh tế nông nghiệp, Bạc Liêu iii ABSTRACT Agricultural cooperatives play a very important role in supporting farmers to improve their livelihoods and develop their production in agriculture and rural areas, especially for those in the Mekong Delta Therefore, the research project "Development of agricultural cooperatives in Bac Lieu province" has been implemented from 2012 to 2016 with the objectives of study are to analyze the current situation, assess the factors affecting the performance and development of cooperatives; compare the benefits of production efficiency of the households inside and outside the cooperative, and analyze the advantages, disadvantages, opportunities and challenges of the cooperative Thereby, proposals for solutions contribute to improving the efficiency and development of new agricultural cooperatives in Bac Lieu in particular, the Mekong Delta in general Secondary data is collected from the agencies through the statistics and evaluation of agricultural cooperatives in the province from 2012 to 2016 Primary data were collected through a total of 64 cooperatives, with 20 randomly selected conditional sampling and 300 farmer households (150 households joined the cooperative and 150 non-cooperatives) by stratified random method Descriptive statistical methods, cross-sectional analysis, multivariate regression, and SWOT analysis were used to analyze the data The results show that: (i) Reality have 129 cooperative organizations, which 64 agricultural cooperatives (50%), the average investment is VND 120 million/cooperative and job creation for about 1.8 thousand agricultural laborers per year, contributed to poverty reduction and agricultural development in the locality (i) Factors affecting the effectiveness and development of cooperatives include: Internal factors and external factors The internal factors include: (1) Organizational resources (Capability of Directors; Membership resources; Ability product planning business; The ability of the organization to connect with the outside); (2) Resource factor of investment; (3) land resource factor; (4) Resource factors of facilities If these internal factors develop well, the cooperative has many opportunities for effective linkage with external factors including market, state policy and the model of cooperative organization in agricultural ecology (iii) The effectiveness of new cooperatives shows that at the household level, when participating in the cooperative, the beneficiaries are more profitable than non-cooperatives (profit 4,453,000 VND/ha); Household production level is increased through training and scientific and technical exchanges; Supported seedlings of high quality; access to investment; Quickly grasp policy guidelines on agricultural development, about roles and rights new-type agricultural cooperatives At the cooperative level, multi-service activities and wide range of activities are more effective than single-unit cooperatives and lie within the geographical boundaries of hamlets (average profit is higher than 19,621,000 VND/co-operative) Thereby affecting the rural society, farmers are increasing employment opportunities, connecting the village of the neighbors iv Propose: The above mentioned results are of great significance in the improvement to better cooperative activities in the future However, the scope of research is still narrow to be exploited more widely in the Mekong Delta and in the whole country Keywords: Agricultural cooperatives, New-type cooperatives, Agricultural economics, Bac Lieu v MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i LỜI CAM ĐOAN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xii DANH MỤC TỪ VI T TẮT xiii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 1.5.1 Nội dung nghiên cứu 1.5.2 Đối tƣợng, giới hạn địa bàn nghiên cứu 1.5.3 Thời gian nghiên cứu 1.6 CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 1.7 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 PHÁT TRIỂN HTXNN TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 2.1.1 Phát triển hợp tác nông nghiệp giới 2.1.2 Phát triển hợp tác nông nghiệp Việt Nam 2.1.3 Bài học kinh nghiệm quốc tế phát triển hợp tác 14 2.2 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ 18 2.2.1 Yếu tố bên 18 2.2.1.1 Yếu tố nguồn lực tổ chức 18 2.2.1.2 Yếu tố nguồn lực vốn 24 2.2.1.3 Yếu tố nguồn lực đất đai 25 2.2.1.4 Yếu tố nguồn lực sở vật chất 26 vi 2.2.2 Yếu tố bên 27 2.2.2.1 Yếu tố sách 27 2.2.2.2 Yếu tố liên kết thị trƣờng 28 2.2.2.3 Yếu tố sinh thái nông nghiệp tác động đến sản xuất 30 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31 2.4 CÁCH TIẾP CẬN VÀ KHUNG NGHIÊN CỨU 36 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 39 3.1.1 Cơ sở lý luận phát triển 39 3.1.2 Cơ sở lý luận kinh tế hộ nông dân nhu cầu hợp tác 40 3.1.3 Cơ sở lý luận hợp tác nông nghiệp 42 3.1.3.1 Một số khái niệm 42 3.1.3.2 Vai trò hợp tác nơng nghiệp 44 3.1.3.3 Cách thức tổ chức quản lý 45 3.1.3.4 Nguyên tắc hoạt động 47 3.1.3.5 Quyền hợp tác 48 3.1.3.6 Nghĩa vụ hợp tác 48 3.1.3.7 Các hình thức hợp tác 49 3.1.4 Tiêu chí đánh giá hiệu phát triển hợp tác 51 3.1.4.1 Tiêu chí đánh giá hiệu 51 3.1.4.2 Tiêu chí phát triển hợp tác 54 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 3.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 55 3.2.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 57 3.2.2.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 57 3.2.2.2 Phƣơng pháp phân tích bảng chéo (Cross-tab) 57 3.2.2.3 Phƣơng pháp phân tích hồi quy đa biến 57 3.2.2.4 Phƣơng pháp phân tích ma trận SWOT 64 CHƢƠNG 4: K T QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 65 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI TÁC ĐỘNG 65 4.1.1 Yếu tố sinh thái nông nghiệp tác động đến hợp tác 65 4.1.1.1 Địa lý – đất đai 65 vii 4.1.1.2 Khí hậu – thủy văn 66 4.1.1.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 66 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội liên quan đến hợp tác 67 4.1.2.1 Dân số - dân tộc 67 4.1.2.2 Một số tiêu kinh tế 68 4.1.2.3 Tỉ lệ hộ nghèo 69 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC 71 4.2.1 Xu phát triển 71 4.2.1.1 Quá trình hình thành 71 4.2.1.2 Tình hình phát triển 72 4.2.2 Đánh giá, phân loại hợp tác nông nghiệp 73 4.2.3 Thực trạng nguồn lực 75 4.2.3.1 Nguồn lực ngƣời 75 4.2.3.2 Nguồn lực đất đai 81 4.2.3.3 Nguồn lực vốn 81 4.2.3.4 Nguồn lực sở vật chất 84 4.2.4 Sản xuất kinh doanh hợp tác nông nghiệp 85 4.2.4.1 Ngành nghề hoạt động 85 4.2.4.2 Yếu tố đầu vào đầu sản xuất 87 4.2.5 Nối kết thị trƣờng dịch vụ 89 4.2.6 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển 90 4.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN 92 4.3.1 Năng lực tổ chức phát triển hợp tác nông nghiệp 92 4.3.1.1 Xuất phát điểm thành lập hợp tác 92 4.3.1.2 Năng lực trình độ chun mơn giám đốc 93 4.3.1.3 Năng lực tham gia lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 95 4.3.1.4 Năng lực nối kết với bên 96 4.3.2 Nguồn lực góp vốn 97 4.3.3 Nguồn lực đất đai 98 4.3.4 Nguồn lực sở vật chất 99 4.3.5 Các yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động hợp tác 100 viii ………………………………………………………………………………………… 41 Trong thời gian tới, anh/chị có mong muốn HTX tiến tới đa dạng hoạt động sản xuất, dịch vụ để gia tăng nguồn thu nhập giải công ăn việc làm cho thành viên hay khơng? có khơng 42 HTX có nhu cầu hợp tác với HTX khác địa phƣơng để phát triển không? - Có, sao? ………………………………………………………………………… - Khơng, sao?…………………………………………………………………… 43 Trong thời gian qua, HTX có nhận đƣợc hỗ trợ hay tƣ vấn từ quyền địa phƣơng cấp tỉnh, huyện, sản xuất kinh doanh không? có Khơng Nếu có, nội dung gì? 44 Theo anh/chị chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc có đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển HTX hay không? có Khơng 45 Anh/chị có hài lòng chủ trƣơng, sách dành cho HTX khơng? Rất khơng tốt Khơng tốt Trung bình Tốt Rất tốt 46 Theo anh/chị, thời gian tới, có hƣớng dƣới để phát triển HTX Củng cố phát triển với lực Tiếp tục củng cố mở thêm ngành nghề/dịch vụ Phát triển theo hƣớng đa dạng hoạt động sx/dvụ Phát triển theo hƣớng chuyên ngành (lúa giống, thủy sản/chăn nuôi,…) Hƣớng phát triển khác (ghi cụ thể):……….………………………………… 47 Nếu mở thêm ngành nghề/dịch vụ mới, anh/chị vui lòng cho biết ngành nghề/dịch vụ gì? Ngành nghề/dịch vụ Dịch vụ VTNN Dịch vụ sau thu hoạch Dịch vụ bơm tƣới Dịch vụ tín dụng nội Dịch vụ khác (ghi cụ thể:………………) Đánh dấu X vào dịch vụ tƣơng ứng 48 Nếu phát triển theo hƣớng chuyên ngành, anh/chị cho biết chuyên ngành gì? Ngành nghề/dịch vụ Sản xuất lúa giống Sản xuất lúa thƣờng Cây ăn trái Chăn nuôi Thủy sản Khác (ghi cụ thể:………………… ) Đánh dấu X vào chuyên ngành tƣơng ứng 49 Xin Anh/Chị vui lòng cho biết thuận lợi, khó khăn, hội, hƣớng giải pháp kiến nghị để phát triển HTX (chú ý phần giải pháp, nêu lên giải pháp thực kiến nghị giải pháp tƣơng lai) 152 Thuận lợi Khó khăn Giải pháp thực Kiến nghị * Theo anh/chị lợi ích HTX mặt hội cộng đồng có tốt không? (ghi cụ thể) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh/chị! 153 D PHI U PHỎNG VẤN NÔNG HỘ I THÔNG TIN CƠ BẢN - Tên nơng hộ:………………………………………………………………………… - Tuổi:…………………………………Giới tính:………………… ………… …… - Dân tộc:………………………………Điện thoại:…………………………… …… - Trình độ học vấn:… ………………………………………………………………… - Địa chỉ:…………………………… ………………………………………… …… - Tổng nhân gia đình:……………Số lao động chính:…………………… - Số ngày cơng th/năm bao nhiêu?:………………… - Hoạt động kinh tế gia đình gì?:  Sản xuất, mơ hình gì?:……………………………………….…… …  Dịch vụ, loại dịch vụ gì?:…………………………………….…………  Hoạt động kết hợp (nếu có, ghi cụ thể):…………………… ………… - Diện tích canh tác (ha):………………….…………………………………………… - Số năm kinh nghiệm:………………………………………………………………… II NỘI DUNG Trong thời gian qua anh/chị có đƣợc tập huấn khoa học kỹ thuật hay không? Có Khơng Nếu có, nội dung gì:…………………………………………………………………… Ai đứng tổ chức cho anh/chị 1.1/ HTX liên kết (công ty, cán khuyến nông,…) 1.2/ Trạm khuyến nông – khuyến ngƣ huyện 1.3/ UBND 1.4/ Các tổ chức khác Hiện tại, anh/chị có nhu cầu đƣợc tập huấn hay đào tạo thêm hoạt động sản xuất khơng? Có Khơng Nếu có, cần tập huấn/đào tạo nội dung gì? (Khoa học kỹ thuật, lập phƣơng án sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế hộ, …………………………………) Trong sản xuất hay mua bán, anh/chị có nắm đƣợc thơng tin về: giá bán sản phẩm, nơi mua, nơi bán,… khơng? Nếu có, anh/chị biết từ đâu (báo, nghe đài, tivi, BGĐ HTX, thƣơng lái, nông dân khác,…)………… …………………………………………………………………… Trong thời gian qua gia đình có tham gia HTX? Có Khơng Tại thời gia qua gia đình khơng tham gia HTX? ………………………………………………………………………………………… Theo Anh/chị, gia đình có nên tham gia vào HTX khơng? Có Khơng Nếu có, anh/chị cho biết sao? Nếu không, anh/chị cho biết sao? Anh/chị cho biết chi phí, thu nhập, lợi nhuận gia đình thời gian qua đƣợc khơng? (ĐVT/cơng) 154 6.1 Sản xuất lúa Các khoản Thành tiền Ghi Thành tiền Ghi Chi phí - Cày, xới - giống - gieo sạ - giậm, làm cỏ - thuốc BVTV - phân bón - bơm tƣới - gặt, suốt (cắt liên hợp) - chi phí khác (ngày cơng, xịt thuốc, rải phân) Tổng doanh thu Lợi nhuận 6.2 Về chăn ni: Các khoản Chi phí Doanh thu Lợi nhuận 6.3 Thu nhập khác Các khoản Thành tiền Ghi Chi phí Doanh thu Lợi nhuận Trong sản xuất hay mua bán, anh/chị có nắm đƣợc thơng tin về: giá bán sản phẩm, nơi mua, nơi bán… không? Nếu có, anh/chị biết từ đâu (báo, nghe đài, tivi, BGĐ HTX, thƣơng lái, nông dân khác,…) Hiện hồn cảnh gia đình anh chị có đƣợc cải thiện so với chƣa tham gia vào HTX khơng? Có Khơng Tại sao:……………………………………………………………………………… Anh/chị tham gia vào HTX có đƣợc tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, sách, pháp luật Đảng Nhà nƣớc khơng? Có Khơng 10 Theo anh/chị chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc có đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển HTX hay khơng? Có Khơng 11 Anh/chị có hài lòng chủ trƣơng, sách dành cho HTX không? Rất không tốt Không tốt Trung bình Tốt Rất tốt 12 Anh/chị thấy lợi ích tham gia vào HTX NN khơng? 155 Có Khơng Nếu có, lợi ích gì? (1) Tăng thu nhập cho gia đình (2) Đƣợc tham gia tập huấn KHKT (3) Đƣợc hỗ trợ VTNN (4) Đƣợc trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất (5) Đƣợc cho vay vốn sản xuất (6) Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………… 13 Những lợi ích mặt hội đem lại cho gia đình anh/chị gì? (1) Phổ biến sách, pháp luật nhà nƣớc (2) Có mối quan hệ xóm giềng tốt (3) Học tập, trao đổi kinh nghiệm (4) Tham quan mơ hình (5) Khác (ghi cụ thể):………………………………………………………… 14 Những thuận lợi khó khăn kiến nghị anh/chị tham gia hoạt động HTX  Thuận lợi:  Khó khăn:  Kiến nghị: Xin chân thành cảm ơn anh/chị! 156 E TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ HTXNN TIÊU CHÍ VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NƠNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thơng tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT) Số TT Tên tiêu chí Chi tiết nội dung đánh giá Chỉ tiêu đánh giá Tỷ lệ doanh thu thực / doanh thu kế hoạch Tổng doanh thu năm hợp Doanh tác thu kết Thu nhập sau hoạt hoàn động thành sản nghĩa vụ xuất tài kinh doanh bình qn đầu năm thành viên hợp hợp tác tác (Thu nhập năm sau hoàn thành nghĩa vụ tài /thành viên) Trích quỹ đầu Thang điểm tối đa Cách tính điểm - Dƣới 100%: điểm - Từ 100% đến dƣới 120%: điểm - Từ 120% trở lên: điểm 10 - Dƣới tỷ đồng/năm: điểm - Từ tỷ đồng đến dƣới tỷ đồng/năm: điểm - Từ tỷ đồng đến dƣới 10 tỷ đồng/năm: điểm - Từ 10 tỷ đồng/năm trở lên: 10 điểm - Khơng có lợi nhuận sau thuế: điểm - Có lợi nhuận, bình qn dƣới triệu đồng/ngƣời: điểm - Có lợi nhuận, bình quân đến dƣới triệu đồng/ngƣời: điểm - Có lợi nhuận, bình qn đến dƣới 10 triệu đồng/ngƣời: điểm 10 - Có lợi nhuận, bình quân 10 triệu đồng/ngƣời trở lên: 10 điểm - Khơng trích lập trích lập thấp 20% thu nhập: điểm 157 tƣ phát triển khơng thấp 20% thu nhập Trích quỹ dự phòng tài khơng thấp 5% thu nhập Ƣu tiên giá dịch vụ cho thành viên so với khách hàng không thành viên Ƣu tiên phân phối thu Lợi ích nhập cho thành thành viên viên theo hợp mức độ tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác (hoặc công sức lao động đóng góp thành viên HTX tạo việc - Trích quỹ phát triển khơng thấp 20% thu nhập: điểm - Khơng trích lập trích lập quỹ thấp 5% thu nhập: điểm - Trích lập quỹ khơng thấp 5% thu nhập: điểm - Không ƣu tiên giá dịch vụ cho thành viên: điểm - Có ƣu tiên giá dịch vụ cho thành viên (hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ cho thành viên): điểm - Thu nhập lại sau trích lập quỹ khơng phân phối phân phối cho thành viên dƣới 50% theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ (hoặc công sức lao động đóng góp thành viên): điểm - Thu nhập lại sau trích lập quỹ phân phối cho thành viên từ 50% trở lên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ (hoặc cơng sức lao động đóng góp thành viên): điểm 158 Vốn hoạt động hợp tác làm) Tỷ lệ tăng vốn góp huy động từ thành viên hợp tác (%) = (vốn góp huy động từ TV năm – vốn góp huy động từ TV năm trƣớc)/ vốn góp huy động từ TV năm trƣớc (trƣờng hợp năm trƣớc không có, năm có góp huy động tính tỷ lệ 100%) Vốn hoạt động hợp tác (bao gồm tồn vốn góp thành viên, vốn huy động, - Giảm vốn chủ sở hữu không tăng: điểm - Dƣới 20%: điểm - Từ 20% đến 50%: điểm - Từ 50% trở lên: điểm Dƣới 500 triệu đồng: điểm Từ 500 triệu đến dƣới tỷ đồng: điểm Từ tỷ đến dƣới 10 tỷ đồng: điểm 10 Từ 10 tỷ đồng trở lên: 10 điểm 159 vốn tích lỹ, quỹ của; khoản trợ cấp, hỗ trợ nhà nƣớc, tổ chức, cá nhân nƣớc; khoản tặng, cho nguồn thu hợp pháp khác) Quy mô thành viên hợp tác ảnh hƣởng tích cực đến cộng đồng Hợp tác đƣợc khen thƣởng năm Mức độ hài lòng thành viên Quy mơ thành viên hợp tác ảnh hƣởng tích cực đến cộng đồng Hợp tác đƣợc khen thƣởng năm Mức độ hài lòng thành viên hợp tác - Hợp tác có dƣới 30 thành viên: điểm - Hợp tác có từ 30 thành viên đến dƣới 100 thành viên: điểm - Hợp tác có từ 100 thành viên đến dƣới 500 thành viên: điểm - Hợp tác có 500 thành viên: điểm - Hợp tác không đƣợc khen thƣởng năm: điểm - Hợp tác đƣợc cấp huyện khen thƣởng năm: điểm - Hợp tác đƣợc cấp tỉnh khen thƣởng trở lên năm: điểm 15 Chuyển số điểm tổng hợp bình quân/phiếu hợp lệ thành viên hợp tác tham gia đánh giá mức độ hài lòng thành viên hợp tác vào bảng tự chấm điểm hợp tác 160 hợp tác Tổng điểm 100 BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM CỦA HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT) Tên hợp tác xã:………………Địa chỉ:…………………… Phân loại theo lĩnh vực hoạt động: Hợp tác ……………………………………… BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Kết tự đánh giá Hội đồng quản trị: Hợp tác tự nhận đạt loại …………… Số TT Tiêu chí tiêu đánh giá Thang điểm tối đa Doanh thu kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm hợp tác a Tỷ lệ doanh thu thực hiện/doanh thu kế hoạch b Tổng doanh thu năm hợp tác 10 c Thu nhập sau hồn thành nghĩa vụ tài bình quân đầu thành viên hợp tác (Thu nhập năm sau hồn thành nghĩa vụ tài /thành viên) 10 d Trích quỹ phát triển khơng thấp 20% thu nhập đ Trích quỹ dự phòng tài (hoặc quỹ rủi ro) khơng thấp 5% thu nhập Lợi ích thành viên hợp tác 161 Điểm hợp tác tự chấm Diễn giải a Ƣu tiên giá dịch vụ cho thành viên so với khách hàng không thành viên b Ƣu tiên phân phối thu nhập cho thành viên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác Vốn hoạt động hợp tác a Tỷ lệ tăng vốn góp huy động từ thành viên hợp tác (%) = (vốn góp huy động từ TV năm – vốn góp huy động từ TV năm trƣớc)/ vốn góp huy động từ TV năm trƣớc (trƣờng 8 hợp năm trƣớc khơng có, năm có góp huy động tính tỷ lệ 100%) b Vốn hoạt động hợp tác (bao gồm toàn vốn góp thành viên, vốn huy động, vốn tích lỹ, quỹ của; khoản trợ cấp, hỗ trợ nhà nƣớc, tổ chức, cá nhân nƣớc; khoản tặng, cho nguồn thu hợp pháp khác) 10 Quy mô thành viên hợp tác ảnh hƣởng tích cực đến cộng đồng Hợp tác đƣợc khen thƣởng năm 6 Mức độ hài lòng thành viên hợp tác 15 Tổng điểm 100 Ghi chú: - Hợp tác vào Điều Thông tƣ tự phân loại lĩnh vực hợp tác hoạt động ghi vào dòng “Phân loại theo lĩnh vực hoạt động” - Hợp tác ghi số điểm đạt tiêu chí, tiêu cột “Điểm hợp tác tự chấm” ghi cụ thể nội dung cột diễn giải BAN KIỂM SOÁT KIỂM TRA (ký, ghi rõ họ tên) , ngày tháng năm HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP TÁC (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) 162 E K T QUẢ THỐNG KÊ phan loai HTX * HTX co tai san la tru so lam viec khong Crosstabul ation phan loai HTX Manh trung binh y eu/kem Total Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin HTX co t san la tru so lam v iec khong % of Total Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin HTX co t san la tru so lam v iec khong % of Total Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin HTX co t san la tru so lam v iec khong % of Total Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin HTX co t san la tru so lam v iec khong % of Total HTX co tai san la tru so lam v iec khong co khong 18 1.4 20.6 18.2% 81.8% 30.0% 34.4% 6.3% 2.4 0% 28.1% 38 35.6 100.0% 34.4% 38 38.0 100.0% 0% 63.3% 59.4% 0% 0% 59.4% 3.8 100.0% 59.4% 4.0 100.0% 0% 6.7% 6.3% 0% 4.0 6.3% 6.3% 60 60.0 93.8% 6.3% 64 64.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 6.3% 93.8% 100.0% Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by -Linear Association N of Valid Cases 6.632 2 Asy mp Sig (2-sided) 017 011 010 df 64 a cells (66.7%) hav e expected count less t han The minimum expected count is 25 163 22 22.0 100.0% 100.0% Chi-Square Tests Value 8.145a 9.063 Total Góp vốn điều lệ HTX phan loai HTX * viec gop von dieu le/thuc te Crosstabulation phan loai HTX Manh trung binh y eu/kem Total Count Expected Count % within phan loai HTX % within v iec gop v on dieu le/thuc te % of Total Residual Count Expected Count % within phan loai HTX % within v iec gop v on dieu le/thuc te % of Total Residual Count Expected Count % within phan loai HTX % within v iec gop v on dieu le/thuc te % of Total Residual Count Expected Count % within phan loai HTX % within v iec gop v on dieu le/thuc te % of Total v iec gop v on dieu le/thuc te gop dung gop thap hon gop cao hon v on dieu le v on dieu le v on dieu le 12 10 15.5 2.4 4.1 54.5% 0% 45.5% 0% 83.3% 34.4% 18.8% -3.5 33 26.7 86.8% 0% -2.4 4.2 7.9% 15.6% 5.9 7.1 5.3% 34.4% 38 38.0 100.0% 73.3% 42.9% 16.7% 59.4% 51.6% 6.3 2.8 0% 4.7% -1.2 4 100.0% 3.1% -5.1 0% 59.4% 4.0 100.0% 0% 57.1% 0% 6.3% 0% -2.8 45 45.0 70.3% 6.3% 3.6 7.0 10.9% 0% -.8 12 12.0 18.8% 6.3% 64 64.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 70.3% 10.9% 18.8% 100.0% Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by -Linear Association N of Valid Cases 3.990 4 Asy mp Sig (2-sided) 000 000 046 df 64 a cells (66.7%) hav e expect ed count less t han The minimum expected count is 44 164 22 22.0 100.0% 26.7% Chi-Square Tests Value 49.608a 36.218 Total Hình thức hoạt động HTX phan loai HTX * hi nh thuc hoat dong cac dich vu Crosstabulation phan loai HTX Manh trung binh y eu/kem Total Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin hinh thuc hoat dong cac dich v u % of Total Residual Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin hinh thuc hoat dong cac dich v u % of Total Residual Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin hinh thuc hoat dong cac dich v u % of Total Residual Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin hinh thuc hoat dong cac dich v u % of Total hinh thuc hoat dong cac dich vu da dang cac kem da dang hoat dong cac hoat dong dich v u dich v u 17 8.9 13.1 77.3% 22.7% 13.2% 34.4% 26.6% 8.1 15.4 23.7% 7.8% -8.1 29 22.6 76.3% 34.4% 38 38.0 100.0% 34.6% 76.3% 59.4% 14.1% -6.4 1.6 0% 45.3% 6.4 2.4 100.0% 59.4% 4.0 100.0% 0% 10.5% 6.3% 0% -1.6 26 26.0 40.6% 6.3% 1.6 38 38.0 59.4% 6.3% 64 64.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 40.6% 59.4% 100.0% Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by -Linear Association N of Valid Cases 18.292 2 Asy mp Sig (2-sided) 000 000 000 df 64 a cells (33.3%) hav e expected count less t han The minimum expected count is 1.63 165 22 22.0 100.0% 65.4% Chi-Square Tests Value 19.508a 21.274 Total Tuổi Giám đốc phan loai HTX * tuoi ban giam doc Crosstabulation phan loai HTX Manh trung binh y eu/kem Total Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin t uoi ban giam doc % of Total Residual Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin t uoi ban giam doc % of Total Residual Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin t uoi ban giam doc % of Total Residual Count Expected Count % wit hin phan loai HTX % wit hin t uoi ban giam doc % of Total tuoi ban giam doc 30-40 tuoi 41-50 tuoi >50 tuoi 17 6.5 14.8 0% 22.7% 77.3% Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by -Linear Association N of Valid Cases 3.207 26.3% 39.5% 34.4% 0% -.7 1.2 2.6% 7.8% -1.5 13 11.3 34.2% 26.6% 2.2 24 25.5 63.2% 34.4% 38 38.0 100.0% 50.0% 68.4% 55.8% 59.4% 1.6% -.2 1 25.0% 20.3% 1.7 1.2 25.0% 37.5% -1.5 2.7 50.0% 59.4% 4.0 100.0% 50.0% 5.3% 4.7% 6.3% 1.6% 2.0 3.1% 1.6% -.2 19 19.0 29.7% 3.1% -.7 43 43.0 67.2% 6.3% 64 64.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 3.1% 29.7% 67.2% 100.0% 4 Asy mp Sig (2-sided) 088 278 073 df 64 a cells (55.6%) hav e expected count less t han The minimum expected count is 13 166 22 22.0 100.0% 0% Chi-Square Tests Value 8.093a 5.091 Total ... gia hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1) Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu nhƣ nào? 2) Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu phát triển hợp tác xã nông. .. triển hợp tác xã nông nghiệp nƣớc giới - Phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã nơng nghiệp Bạc Liêu - Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp. .. kinh doanh phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, từ đó, góp phần khắc phục định hƣớng đổi phát triển hợp tác xã nông nghiệp đáp ứng với nhu cầu ngƣời dân tiến trình cơng nghiệp hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu (Luận án tiến sĩ), Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay