Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần Thơ (Luận án tiến sĩ)

232 10 0
  • Loading ...
1/232 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:36

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần ThơĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần Thơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  PHẠM ĐỨC THUẦN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  PHẠM ĐỨC THUẦN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 9620115 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS DƯƠNG NGỌC THÀNH 2018 ii TÓM LƯỢC Luận án “Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn thành phố Cần Thơ”, thực nhằm đánh giá thực trạng đào tạo nghề việc làm lao động nông địa bàn thành phố Cần Thơ, xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm họ, làm sở cho đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn địa bàn thành phố thời gian tới Nghiên cứu dựa vào vấn trực tiếp 530 người độ tuổi lao động chọn cách ngẫu nhiên huyện (Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ Vĩnh Thạnh) địa bàn thành phố Cần Thơ, phương pháp sử dụng phân tích thống kê mơ tả, phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) phân tích hồi quy Binary logistic để phân tích xác định nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông nghiệp, lao động làm thuê nông nghiệp lao động phi nông nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ Kết phân tích thực trạng cơng tác giải việc làm, góp phần cải thiện tình trạng thất nghiệp thơng qua sách việc làm, đầu tư sở vật chất cho trường đào tạo nghề công lập, cải thiện chế hỗ trợ thu hút đầu tư,… Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đạt hiệu cao, chưa thật đáp ứng nhu cầu địa phương, người lao động chưa tìm việc làm sau học nghề; đó, cơng tác đào tạo nghề cần có khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo theo đối tượng lao động nông thôn, phù hợp với điền kiện địa phương,… để có sở góp phần vào việc giải tốt công tác giải việc làm cho người lao động sau đào tạo nghề địa bàn thành phố Kết phân tích nhân tố lao động động nơng thơnnhu cầu việc làm, với lý mong muốn có thu nhập để ổn định sống; nhiên, từ kết phân tích hồi quy có khác biệt nhu cầu việc làm nhóm đối tượng lao động nông thôn, làmgiả thuyết nghiên cứu đặt Trong nhóm đối tượng lao động có chung nhân tố (10 nhân tố) ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nơng thơn gồm: tuổi, tích lũy, thất nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch cấu lao động, sách đầu tư cho giáo dục, sách đào tạo nghề, sách việc làm, sách vay vốn thơng iv tin việc làm; ngồi ra, lao động nơng nghiệp nhân tố (07 nhân tố) gồm: đất sản xuất, tình trạng sức khỏe, tuyển dụng lao động doanh nghiệp, mức lương trả cho người lao động, hiệu chương trình đào tạo nghề, nơi làm việc, an tồn lao độngảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động; đối tượng lao động làm thuê nông nghiệp đối tượng lao động phi nông nghiệp nhân tố (04 nhân tố) gồm: trình độ học vấn, trình chun mơn, kinh nghiệm làm việc số người phụ thuộc có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động Những giải pháp ưu tiên cần thực nhằm góp phần giúp người lao động nông thôn tạo thêm thu nhập thời gian tới là: (i) Đối với người lao động nông nghiệp: đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nơng thơn, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt hợp tác xã, đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động nông thôn; (ii) Đối với lao động phi nông nghiệp: chuyển dịch cấu ngành công nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, tạo việc làm cho người lao động vùng nơng thơn (chính sách giải việc làm, xuất lao động); (iii) Đối với lao động làm thuê nông nghiệp: tham gia lớp đào tạo nghề để có điều kiện làm việc mơ hình trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã có sử dụng nhiều lao động v ABSTRACT The dissertation entitled “Assessing factors affecting employment needs of rural labors in Can Tho City” is aimed at: (i) Assessing the status of vocational and job training of rural labors in Can Tho City; (ii) Identifying and assessing the factors affecting the employment needs of rural labors; and (iii) Proposing solutions to meet the employment demand of rural workers in the future The study was based on direct interview of 530 people at working age randomly in the districts (Phong Dien, Thoi Lai, Co Do and Vinh Thanh) of Can Tho City and methods of descriptive statistics, Exploratory Factor Analysis (EFA) and the Binary Logistic regression model for analyzing and in determinants the employment nedds of rural labors on-farm, off-farm and non-farm sectors in Can Tho city The study results revealed the situation of job creation have contributed to the improvement of unemployment through employment policy, investing to facilities of public vocational schools, improvement of policy for support investment attraction,… However, the vocational training for rural workers has not really been high efficiency, met the needs of the local, and the learners have not found jobs after fisnishing the vocational training courses; Therefore, in the vocational training, it is necessary to have a survey and evaluation on the training needs of each subject rural workers, suitable with local conditions,… It is to contribute to build solution of employer job after joining in vocational training in the city area The study results of the factors analysis, the rural labors has the needs for the employment, with the reason is that the income is expected to stabilize; however, from the results of the regression analysis, there are difference affecting the employment needs between the rural labors groups and the clarification of the research hypothesis In all three groups of labors, there are the factors (10 factors) in common which affecting the employment needs of rural labor are: age, accumulation, unemployment, economic restructuring, labor structure changing, investment policy for education, vocational training policy, employment policy, loan policy and employment information; In addition, for on-farm, factors (07 factors) include: productive land, health status, recruitment of enterprises, salary paid for workers, efficiency of vocational training courses, workplace, occupational safety, which affect the employment demand of labors; For those off-farm and non-farm labors, the factors vi (four factors) include: education, professional ability, work experience and number of dependents which affecting the employment needs of labors The priority measures should be taken to help rural labors generate additional incomes in the future include: (i) For agricultural labors: Accelerating the restructure of agricultural economy, developing household economy, developing collective economy, with a special focus on enhancing cooperatives and promoting job training for laborers in rural areas; (ii) For non-agricultural labors: industrial restructuring, small and medium enterprise (SME) development, job creation for rural labors (policies for job creation, labor export); (iii) For Rented agricultural labor: To participate in vocational training courses in order to work in multi-labor farms, cooperative groups and cooperatives vii MỤC LỤC Trang TÓM LƯỢC IV ABSTRACT VI CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI TRONG NGHIÊN CỨU 1.5 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.6 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6.1 Đối tượng nghiên cứu 1.6.2 Phạm vi không gian 1.7 GIỚI HẠN NỘI DUNG TRONG NGHIÊN CỨU 1.8 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO .7 2.1 CÁC KHÁI NIỆM 2.1.1 Khái niệm nhu cầu việc làm 2.1.2 Khái niệm nhóm đối tượng nghiên cứu 2.1.3 Các khái niệm liên quan nghiên cứu 10 2.2 CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ CÓ LIÊN QUAN 16 2.2.1 Lý thuyết hành vi gia đình 16 2.2.2 Khái quát cung ứng lao động 17 2.2.3 Các lý thuyết tạo việc làm cho người lao động 18 2.2.4 Lựa chọn ba - làm việc kiếm tiền, làm việc nhà nghỉ ngơi 20 2.2.5 Nghiên cứu lý thuyết nông dân ghét rủi ro 22 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 26 2.3.1 Nghiên cứu đào tạo nghề, việc làm 26 2.3.1.1 Về đào tạo nghề 26 2.3.1.2 Về việc làm 28 2.3.2 Nhóm đối tượng nghiên cứu 31 ix 2.3.2.1 Tổng quan nghiên cứu On-Farm 31 2.3.2.2 Tổng quan nghiên cứu Off-Farm 33 2.3.2.3 Tổng quan nghiên cứu Non-Farm 35 2.3.3 Về mơ hình nghiên cứu 38 2.3.3.1 Khung nghiên cứu 38 2.3.3.2 Phương pháp tiếp cận 47 2.3.3.3 Mơ hình nghiên cứu nhân tố 50 2.3.3.4 Mơ hình nghiên cứu hồi quy 53 2.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 56 2.4.1 Về việc làm 56 2.4.2 Về mơ hình nghiên cứu 58 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 64 3.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU 64 3.1.1 Phương pháp tiếp cận 64 3.1.2 Khung nghiên cứu 64 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 67 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 67 3.2.2 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 69 3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 70 3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 72 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 72 3.3.2 Phân tích bảng chéo (Cross-Tabulation) 73 3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) 73 3.3.4 Phân tích mơ hình nghiên cứu hồi quy (Binary Logistic model) 77 3.3.5 Phương pháp phân tích tổng hợp 81 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .82 Chương 4.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 82 4.1.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 82 4.1.1.1 Đặc điểm kinh tế thành phố Cần Thơ 82 4.1.1.2 Đặc điểm văn hóa - xã hội thành phố Cần Thơ 85 4.1.1.3 Khái quát số đặc điểm kinh tế - xã hội 04 huyện 88 4.1.2 Đánh giá điều kiện kinh tế địa phương tác động đến việc làm lao động nông thôn 91 x Dễ làm, khơng đòi hỏi tay nghề (quen cơng việc) Quan hệ xã hội rộng Việc ổn định 10 Có đất nhà 11 Trả lương thời hạn 12 Có sách ưu đĩa 13 Gần khu CN dễ học việc 14 Mở rộng quy mô sản xuất 15 Khác……… Những KHÓ KHĂN việc làm Đi làm xa Công việc không phù hợp Giá vật tư cao Khơng có phương tiện lại Giá Sp nông nghiệp bấp bênh Bệnh nghề nghiệp/ môi trường làm việc độc hại Thu nhập giảm /lương thấp Việc làm không ổn định Công việc nặng nhọc 10 Thiếu vốn 11 Trả lương không hạn 12 Tuổi không phù hợp 13 Thời gian làm việc thất thường (tăng ca tối) 14 Thuê lao động nông nghiệp khó – giá cao 15 Bán chịu nhiều 16 Khác……………………… Theo ơng/bà lý KHƠNG có nhu cầu tìm/chuyễn đổi việc làm Có thu nhập cơng việc ổn định Có vốn đầu tư Đã ổn định với cơng việc Có nhỏ Khơng có tay nghề, chun mơn Khơng đảm bảo sức khỏe Yêu thích nghề Có kinh nghiệm có nghề truyền thống gia đình Gia đĩnh có đất sản xuất nơng nghiệp 10 Gia đình đơn chiết 11 Tại địa phương chưa đa dạng nghề, sở sản xuất, khu công nghiệp 12 Sợ bị rủi ro đổi nghề 13 Công việc thích hợp 14 u cầu cao trình độ chun mơn Trong thời gian tới ơng/bà có nhu cầu tìm việc làm khơng? 1=Có nhu cầu 0= khơng có nhu cầu Nếu có? 202 Sản xuất nơng nghiệp đất nhà (On-Farm) Sản xuất lúa Trồng nấm rơm Trồng hoa Trồng rau màu Chăn nuôi gia súc Chăn nuôi gia cầm Nuôi thủy sản Khác……………………… Làm thuê, sản xuất nông nghiệp đất người khác (Off-Farm) Làm thuê phun thuốc, bón phân, làm đất Làm thuê trồng trọt (lúa, rau màu, hoa, nấm rơm,…) Làm thuê chăn nuôi Làm thuê chạy máy suốt lúa Làm thuê chạy máy bơm nước Khác……………………… Làm phi nông nghiệp (Non-Farm) Xây dựng Cơ khí Chế biến thủy sản Cơ điện lạnh Điện tử cơng nghiệp Điện dân dụng Bảo trì, sửa chữa máy nơng nghiệp Bảo trì, sửa chữa máy cơng nghiệp Bảo trì, sửa chữa máy móc gia đình 10 Sửa chữa xe gắn máy 11 Tiểu thủ cơng nghiệp (đan thảm lục bì, đan giỏ nhựa, kết hạt cườm, dệt chiếu, đan ghế mây tre, ) 12 Nấu ăn 13 Phục vụ nhà hàng dịch vụ 14 Tài xế ô 15 Tiếp thị/bán hàng 16 Trang điểm 17 Khác……………………… Theo ơng/bà lý có nhu cầu tìm/chuyễn đổi việc làm Do thu nhập thấp Tìm cơng việc ổn định Muốn tạo điều kiện thay đổi sống Tận dụng nguồn lao động gia đình Tận dụng thời gian nhàn rỗi Tìm cơng việc phù hợp với khả thân Cuộc sống gia đình khó khăn Cần đa dạng thu nhập cho gia đình Do đất đai bị thu hồi, phải tìm nghề khác 203 10 Cơng việc không ổn định 11 Muốn sống gần nhà gia đình 12 Áp lực cơng việc vượt khả thân 13 Hạn chế rủi ro gặp phải 14 Thay đổi công việc nặng nhọc làm 15 Khơng đất sản xuất 16 Khác:……………… Nguồn thơng tin TÌM VIỆC LÀM có từ đâu Ơng/bàcó biết thông tin việc làm không? 0= không 1= có Nếu có, nguồn thơng tin từ đâu? Từ thông tin chủ trương cùa nhà nước Phương tiện thông tin đại chúng Bà con, thân nhân gia đình Từ bà hàng xóm Tờ rơi Chính quyền địa phương Hội đồn (Hội nơng dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đồn niên…) Công ty, doanh nghiệp địa phương Trung tâm giới thiệu việc làm 10 Khác:…………………………… Theo ông/bà PHƯƠNG THỨC chuyển đổi nghề, việc làm Tìm việc làm Chuyển đổi nghề phù hợp với lực Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Đầu tư vốn dịch vụ thương mại Đầu tư vốn sản xuất nông nghiệp Đa dạng hoạt động sản xuất Cho thuê đất, chuyển nghề khác Chọn nghề có thu nhập cao Đầu tư trang thiết bị cho sản xuất 10 Khác:……………… Theo ơng/bà Những LỢI ÍCH có việc làm Giảm nghèo, giảm thấp nghiệp, tạo việc làm Giảm tệ nạn xã hội Mở mang kiến thức, có tay nghề Gia đình hạnh phúc Quan hệ bạn bè tốt Nâng cao thu nhập Tình làng nghĩa xóm tốt Lao động nơng thơn có nghề Biết giúp đỡ 10 Khác……………………… 204 II ĐÀO TẠO NGHỀ Công việc ơng/bàcó đào tạo nghề hay khơng? Có; 0.không Theo ông/bà việc đào tạo nghề thời gian qua đạt hiệu nào? Rất hiệu Hiệu 3.Trung bình Khơng hiệu Rất không hiệu 98 Không biết 99 Không trả lời Nguyên nhân HIỆU QUẢ đào tạo nghề? Giúp ích cho thân, nghề thành thạo Xin việc làm (nâng cao hiểu biết, giảm tệ nạn xã hội) Tận dụng thời gian nhàn rỗi, kiếm thêm thu nhập Sản phẩm làm bán Biết nghề hỗ trợ tiền Sản xuất hiệu quả, giảm chi phí sản xuất Đáp ứng nhu cầu Nguyên nhân KHÔNG HIỆU QUẢ đào tạo nghề? Tay nghề yếu, khơng tìm việc làm Khơng có tiền mua dụng cụ mở chỗ làm Dạy nghề không yêu cầu địa phương xã hội Thiếu trang thiết bị, nặng lý thuyết Thời gian dạy nghề không phù hợp với hộ nghèo Chênh lệch xa lý thuyết thực tiễn Mở lớp không đạt tiêu chuẩn Lớp dài hạn người nghèo khó học Không thông báo rộng rãi 10 Dạy xong khơng giới thiệu việc làm 11 Trình độ học viên thấp khó tiếp thu Giải pháp khắc phục đào tạo nghề? Chính quyền địa phương giới thiệu việc làm Tổ chức dạy nghề theo nhu cầu địa phương Thực hành, trang thiết bị đầy đủ Bố trí thời gian dạy học hợp lý Dạy nghề kết hợp với nơi xin việc Thành lập HTX địa phương để lo đầu cho sản phẩm 205 Cho người học nghề vay vốn Trợ cấp tiền học trình học Quan tâm đến nhu cầu học người dân 10 Hỗ trợ vốn cho người nghèo 11 Thông tin đào tạo nghề phải rộng rãi Những THUẬN LỢI việc đào tạo nghề Đào tạo nghề xã Cho dụng cụ sau học Xin việc làm Dụng cụ thực hành đầy đủ Miễn học phí trợ cấp tiền ăn Vay vốn Nhiều ngành nghề Có nhiều nơi đào tạo nghề Giáo viên nhiệt tình 10 Sự quan tâm gia đình 11 Khác (ghi rõ)……………………………………… Những KHÓ KHĂN việc đào tạo nghề Hỗ trợ tiền ăn Học khơng xin việc làm Hạn chế đối tương tham gia Ngành nghề không phù hợp Chất lượng dạy nghề thấp Thời gian dạy ngắn Học lý thuyết nhiều Thiếu trang thiết bị Thiếu chổ 10 Địa điểm học không ổn định 11 Thiếu tiền 12 Giáo viên khơng nhiệt tình 13 Học phí cao 14 Khác (ghi rõ)……… Theo Ơng/bà, Đào tạo nghề có thật cần thiết? Có khơng 98.khơng biết 99.khơng trả lời 206 B THƠNG TIN VỂ HỘ GIA ĐÌNH Khoản mục Tổng số người hộ Quan hệ với chủ hộ: 1.chủ hộ; 2.chồng/vợ; 3.con; 4.cháu; 5.cha mẹ; 6.chú/bác/cơ/dì; 7.anh/chị/em; khác (ghi rõ) Tình trạng sức khỏe: 1.khỏe mạnh; 2.khơng tham gia lao động Số người độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) Số người độ tuổi lao động (trên 55 tuổi nữ 60 tuổi nam) Số người độ tuồi lao động (từ 15 tuổi trở lên) Số lao động (có tạo thu nhập) Số người phụ thuộc (khơng tạo thu nhập) Ước Tổng thu nhập hộ (triệu đồng) Ước Chi tiêu hộ (triệu đồng) 207 Tổng Nam Nữ C Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN ÔNG/BÀ ĐỐI VỚI NHU CẦU TÌM/CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM 1= Rất khơng đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Ít đồng ý; 4= Đồng ý; 5= Rất đồng ý Cho biết ý kiến thân Ông/Bà tuổi, giới tính, sức khỏe có đáp ứng nhu cầu tìm/chuyển đổi việc làm Nhóm Sinh học Vềtuổi thân có đáp ứng nhu cầu việc làm Về Giới tính thân có đáp ứng nhu cầu việc làm Về Tình trạng sức khỏecủa thân có đáp ứng nhu cầu việc làm Nông nghiệp (on-farm) Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) 5 5 5 5 Cho biết ý kiến thân Ơng/Bà trình độ học vấn, trình độ chun mơn kinh nghiệm làm việc có đáp ứng nhu cầu việc làm Nhóm Khả Về Trình độ học vấn thân có đáp ứng nhu cầu việc làm Về Trình độ chun mơn thân có đáp ứng nhu cầu việc làm Về Kinh nghiệm làm việc thân có đáp ứng nhu cầu việc làm Nơng nghiệp (on-farm) Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) 5 5 5 5 Cho biết ý kiến thân Ông/Bà số người phụ thuộc gia đình, thu nhập (lợi nhuận hay tích lũy) tình trạng thất nghiệp gia đình có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Ơng/Bà Nhóm Sinh kế Về Số người phụtrong gia đình cóảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về Lợi nhuận (thu nhập) gia đìnhảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Nơng nghiệp (On-farm) Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) 5 5 5 208 Về số người Thất nghiệp gia đình ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm 5 Cho biết ý kiến thân Ơng/Bà tình hình phát triển kinh tế, lao động giáo dục địa bàn huyện có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Ơng/Bà Nhóm Sự thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội Về phát triển kinh tế địa phương (Chuyển dịch cấu kinh tế) có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về thay đổi ngành nghề địa phương(Chuyển dịch cấu lao động) có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về quan tâm địa phương giáo dục (Đầu tư cho giáo dục) Nông nghiệp (On-farm) Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) 5 5 5 5 5 Cho biết ý kiến thân Ông/Bà quan tâm doanh nghiệp người lao động địa bàn huyện có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Ơng/Bà Nhóm doanh nghiệp Về việc Doanh nghiệp tuyển dụng lao độngảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về việc Mức lương trả cho người lao động Về việc Hiệu chương trình bồi dưỡng, đào tạo nghề có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Nông nghiệp (On-farm) Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) 5 5 5 5 Cho biết ý kiến thân Ông/Bà quan tâm quyền địa phương việc thực sách liên quan đến người lao động địa bàn huyện có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Ơng/Bà Nhóm Chính sách địa phương Nông nghiệp (On-farm) 209 Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) Về việc Quan tâm đào tạo nghề có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về việc Quan tâm việc làmảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về việc Quan tâm vay vốn có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về việc Các thơng tin việc làmảnh hưởng đến nhu cầu việc làm 5 5 5 5 5 5 Cho biết ý kiến thân Ông/Bà điều kiện làm việc để hồn tốt cơng việcảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Ơng/Bà Nhóm Điều kiện làm việc Về điều kiện Nơi làm việcảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về điều kiện Đất sản xuất có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Về điều kiện An tồn lao độngảnh hưởng đến nhu cầu việc làm Nông nghiệp (On-farm) Thuê nông nghiệp (off-farm) Phi nông nghiệp (non-farm) 5 5 5 5 D CÁC ĐỀ XUẤT Đề xuất để lao động nông thôn việc tạo việc làm để tăng thu nhập cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 210 PHỤ LỤC CÁC PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 1.1 Phân tích nhân tố - EFA lao động nông nghiệp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 779 3603.20 df 210 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component EFA1-1_ Tuổi 820 EFA1-2_Giới tính 722 EFA1-3_ Sức khỏe 787 EFA2-1_Trình độ học vấn 621 EFA2-2_Chuyên môn 896 EFA2-3_Kinh nghiệm 813 EFA3-1_Người phụ thuộc 770 EFA3-2_ Lợi nhuận 744 EFA3-3_Thất nghiệp 702 EFA4-1_Chuyển dịch kinh tế 702 EFA4-2_ Chuyển địch lao động 832 EFA4-3_Đầu tư giáo dục 823 EFA4-4_Chính sách đào tạo nghề 649 EFA4-5_Chính sách việc làm 730 EFA4-6_Chính sách vay vốn 912 EFA4-7_Thông tin việc làm 909 EFA5-1_Tuyển lao động doanh nghiệp 957 EFA5-2_Mức lương 970 EFA5-3_đảm bảo tay nghề cho doanh nghiệp 909 EFA5-4_Điều kiện nơi làm việc 718 EFA5-5_Đất sản xuất 791 EFA5-6_An toàn lao động 854 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 211 1.2 Phân tích nhân tố - EFA lao động làm thuê nông nghiệp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .746 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3603.209 df 110 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component EFA1-1_ Tuổi 700 EFA1-2_Giới tính 787 EFA1-3_ Sức khỏe 872 EFA2-1_Trình độ học vấn 873 EFA2-2_Chun mơn 799 EFA2-3_Kinh nghiệm 766 EFA3-1_Người phụ thuộc 750 EFA3-2_ Lợi nhuận 598 EFA3-3_Thất nghiệp 865 EFA4-1_Chuyển dịch kinh tế 900 EFA4-2_ Chuyển địch lao động 879 EFA4-3_Đầu tư giáo dục 607 EFA4-4_Chính sách đào tạo nghề 581 EFA4-5_Chính sách việc làm 946 EFA4-6_Chính sách vay vốn 705 EFA4-7_Thơng tin việc làm 632 EFA5-1_Tuyển lao động doanh nghiệp 931 EFA5-2_Mức lương 943 EFA5-3_đảm bảo tay nghề cho doanh nghiệp 920 EFA5-4_Điều kiện nơi làm việc 730 EFA5-5_Đất sản xuất 666 EFA5-6_An toàn lao động 895 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 212 1.3 Phân tích nhân tố - EFA lao động phi nông nghiệp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .749 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3241.63 df 210 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component EFA1-1_ Tuổi 504 EFA1-2_Giới tính 820 EFA1-3_ Sức khỏe 712 EFA2-1_Trình độ học vấn 782 EFA2-2_Chuyên môn 703 EFA2-3_Kinh nghiệm 761 EFA3-1_Người phụ thuộc 629 EFA3-2_ Lợi nhuận 725 EFA3-3_Thất nghiệp 768 EFA4-1_Chuyển dịch kinh tế 595 EFA4-2_ Chuyển địch lao động 856 EFA4-3_Đầu tư giáo dục 749 EFA4-4_Chính sách đào tạo nghề 760 EFA4-5_Chính sách việc làm 714 EFA4-6_Chính sách vay vốn 808 EFA4-7_Thông tin việc làm 772 EFA5-1_Tuyển lao động doanh nghiệp 945 EFA5-2_Mức lương 962 EFA5-3_đảm bảo tay nghề cho doanh nghiệp 906 EFA5-4_Điều kiện nơi làm việc 597 EFA5-5_Đất sản xuất EFA5-6_An toàn lao động 658 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 213 2.1 Mơ hình Binary Logistic lao động nông nghiệp Classification Tablea Observed Predicted nhucauNN Percentage Correct 76 10 88.4 Step nhucauNN 115 92.7 Overall Percentage 90.6 a The cut value is ,500 Variables in the Equation B Step 1a Tuoi sex thechat work edu soLDphuthuo c Datdai Loinhuan S.E Wald df Sig Exp(B) 0,173 0,015 7,856 0,000 1,189 0,018 0,037 0,016 0,739 1,018 0,237 0,207 0,867 0,350 1,267 0,903 0,463 4,556 0,033 2,467 -0,029 0,048 0,254 0,394 0,971 0,431 0,232 1,879 0,182 1,539 0,003 0,000 0,040 0,842 1,003 3,402 1,373 8,376 0,000 30,024 factor1 2,526 0,775 7,527 0,000 12,503 factor2 0,118 0,156 0,568 0,451 1,125 factor3 1,804 6,559 7,169 0,000 6,076 factor4 2,953 2,106 3,984 0,042 19,163 factor5 3,283 47,763 9,588 0,000 26,656 Constant -6,196 2,267 8,387 0,000 0,002 a Variable(s) entered on step 1: Tuoi, sex, thechat, work, edu, soLDphuthuoc, Datdai, Loinhuan, factor1, factor2, factor3, factor4, factor5 214 2.2 Mơ hình Binary Logistic lao động thuê nông nghiệp Classification Tablea Observed Step Predicted nhucauThueNN Percentage Correct 95 nhucauThueNN 95.0 30.0 94.5 df 1 1 Sig Exp(B) 0,001 1,706 0,525 0,525 0,207 4,375 0,018 17,253 0,711 0,538 Overall Percentage a The cut value is ,500 Step 1a Tuoi sex thechat work edu soLDphuthuo c Datdai Loinhuan Variables in the Equation B S.E Wald 0,534 0,234 9,155 -0,645 0,302 0,357 1,476 1,021 1,264 2,848 2,176 5,577 -0,619 0,082 0,157 2,371 1,575 6,679 0,007 10,708 0,007 -0,801 0,001 0,316 0,308 1,663 1 0,642 0,216 1,007 0,449 factor1 2,348 0,565 2,726 0,068 10,465 factor2 -1,467 0,347 3,568 0,059 0,231 factor3 3,097 1,238 3,328 0,068 22,131 factor4 -2,219 0,989 0,061 0,805 0,109 factor5 -1,879 1,547 0,516 0,473 0,153 Constant -7,421 2,972 12,257 0,000 0,001 a Variable(s) entered on step 1: Tuoi, sex, thechat, work, edu, soLDphuthuoc, Datdai, Loinhuan, factor1, factor2, factor3, factor4, factor5 215 2.3 Mô hình Binary Logistic lao động phi nơng nghiệp Observed Classification Tablea Predicted nhucauPhiNN Percentage Correct 56 Step nhucauPhiNN 141 1 Overall Percentage a The cut value is ,500 Variables in the Equation B S.E Wald df Step 1a Tuoi sex thechat work edu soLDphuthuoc Datdai Loinhuan factor1 factor2 factor3 factor4 factor5 Constant a Variable(s) entered soLDphuthuoc, Datdai, factor5 -1,089 -0,637 0,509 2,126 2,78 0,966 0,002 -1,722 -0,43 2,157 0,338 0,201 0,322 0,554 0,307 0,335 0,001 0,534 0,153 0,290 5.450 1,385 0,738 4,078 6,435 8,332 1,448 2,523 0,069 3,121 12.3 96.5 70.8 Sig 1 1 1 1 1 Exp(B) 0,020 0,337 0,239 0,529 0,390 1,664 0,042 8,381 0,011 16,119 0,004 2,627 0,229 1,002 0,112 0,179 0,792 0,651 0,081 8,645 -1,196 0,167 2.905 0,084 0,302 0,229 0,100 5.363 0,024 1,257 -0,225 0,103 0,161 0,506 0,799 2,951 1,050 2,070 0,150 19,125 on step 1: Tuoi, sex, thechat, work, edu, Loinhuan, factor1, factor2, factor3, factor4, 216 ... 4.2.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn 145 4.2.2.1 Mơ hình Binary Logistic đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông nghiệp... Logistic đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động làm thuê nông nghiệp 167 4.2.2.3 Mơ hình Binary Logistic đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động phi nông nghiệp... Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn 145 4.2.1.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông nghiệp nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần Thơ (Luận án tiến sĩ), Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố Cần Thơ (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay