Đánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

176 9 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:29

Đánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu LongĐánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu Long BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRƯƠNG QUỐC TẤT ĐÁNH GIÁ SỰ LƯU TỒN PHÂN LẬP VI KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CHLORPYRIFOS ETHYL TRÊN BA HÌNH CANH TÁC: CHUN LÚA, LÚA - MÀU CHUYÊN MÀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRƯƠNG QUỐC TẤT ĐÁNH GIÁ SỰ LƯU TỒN PHÂN LẬP VI KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CHLORPYRIFOS ETHYL TRÊN BA HÌNH CANH TÁC: CHUN LÚA, LÚA - MÀU CHUYÊN MÀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts DƯƠNG MINH VIỄN 2018 TÓM TẮT Chlorpyrifos ethyl thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ, khả hấp phụ vào đất cao, tan nước thấp, độc tính cao Chlorpyrifos ethyl sử dụng lâu dài canh tác nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Sự tăng cường phân hủy sinh học chlorpyrifos ethyl lưu tồn đất góp phần giảm thiểu nhiễm hoạt chất canh tác nông nghiệp Do đó, luận án thực với mục tiêu: đánh giá dư lượng chlorpyrifos ethyl đất ảnh hưởng hình canh tác chuyên lúa, lúa – màu, chuyên màu đến lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất phèn đất phù sa; hai đánh giá phân hủy yếm khí chlorpyrifos ethyl quần xã vi khuẩn, đa dạng vi khuẩn khử -Cl đất phèn chuyên canh lúa; ba tuyển chọn, phân lập vi khuẩn phân hủy chlorpyrifos ethyl đánh giá ảnh hưởng hình canh tác chuyên lúa, lúa - màu chuyên màu đến đa dạng vi khuẩn hiếu khí phân hủy chlorpyrifos ethyl đất Đánh giá dư lượng chlorpyrifos ethyl đất phèn đất phù sa thực qua thu mẫu đất độ sâu - 20 cm, vào thời điểm sau thu hoạch, hình canh tác chun lúa, lúa - màu chuyên màu tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long Tiền Giang Kết nghiên cứu cho thấy dư lượng chlorpyrifos ethyl cao đất phù sa hình lúa - màu vụ màu với 291 ppb dư lượng chlorpyrifos ethyl thấp đất phù sa chuyên lúa với 3,51 ppb Đánh giá ảnh hưởng hình canh tác lên lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất, thí nghiệm thực điều kiện nhà lưới điều kiện đồng ruộng Trong điều kiện nhà lưới, thí nghiệm thực đất phù sa thu từ hình chun lúa để đánh giá ảnh hưởng thay đổi hình canh tác đến lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất điều kiện đồng ruộng, thí nghiệm thực nhằm đánh giá thay đổi không thay đổi hình canh tác ảnh hưởng đến lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất Hàm lượng chlorpyrifos ethyl phun theo khuyến cáo dư lượng chlorpyrifos ethyl đất xác định vào thời điểm sau phun chlorpyrifos ethyl Đánh giá dư lượng chlorpyrifos ethyl đất điều kiện đồng ruộng cho thấy hình canh tác thích hợp, phân hủy chlorpyrifos ethyl cao đất phù sa cao hình lúa-màu Khi thay đổi hình canh tác, dư lượng chlorpyrifos ethyl đất bị ảnh hưởng hình canh tác Trong đất, dư lượng chlorpyrifos ethyl cao hình chun lúa thấp hình vụ lúa, hai vụ màu Bên cạnh đó, kết thí nghiệm nhà lưới cho thấy hình canh tác ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy chlorpyrifos ethyl đất Bốn mẫu đất lấy từ ruộng lúa tỉnh Hậu Giang Tiền Giang sử dụng để đánh giá phân hủy chlorpyrifos ethyl quần xã vi khuẩn kị khí Thí nghiệm thiết lập lọ thủy tinh 50 ml chứa mơi trường khống tối thiểu (30 mL), đất (10 g) chlorpyrifos ethyl (35 ppm) Phân tích chlorpyrifos ethyl suốt thời gian nuôi ủ cho thấy quần xã vi i khuẩn từ mẫu đất khả phân hủy gần cạn kiệt chlorpyrifos ethyl Tốc độ phân hủy chlorpyrifos ethyl tăng gấp đôi sau mật độ vi khuẩn nhân lên trình ủ Tốc độ phân hủy chlorpyrifos ethyl thời gian tháng nuôi ủ hai quần xã vi khuẩn từ đất phù sa cao so với hai quần xã vi khuẩn từ đất phèn Tất bốn quần xã vi khuẩn phân hủy chlorpyrifos ethyl cách khử -Cl hơ hấp kị khí Điều cho thấy vi khuẩn nhóm Chloroflexi mặt mẫu đất Năm mươi ba mẫu đất từ hình canh tác: chun lúa, lúa - màu chuyên màu dùng để phân lập vi khuẩn hiếu khí phân hủy chlorpyrifos ethyl Trong đó, 38 mẫu đất thu điều kiện đồng ruộng 15 mẫu đất thu điều kiện nhà lưới TSA mơi trường khống tối thiểu bổ sung chlorpyrifos ethyl nguồn carbon sử dụng để nuôi cấy, tuyển chọn phân lập vi khuẩn Kết nghiên cứu chọn quần xã vi khuẩn khả phân huỷ chlorpyrifos Trong số quần xã vi khuẩn tuyển chọn từ mẫu đất đồng ruộng quần xã vi khuẩn chọn từ mẫu đất điều kiện nhà lưới Ngoài ra, nghiên cứu phân lập định danh dòng vi khuẩn khả phân hủy chlorpyrifos ethyl Tóm lại, nghiên cứu cho thấy dư lượng chlorpyrifos ethyl đất nông nghiệp diện vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí khả phân hủy chlorpyrifos ethyl đất canh tác nơng nghiệp ĐBSCL Mặt khác, nghiên cứu cho thấy hình canh tác ảnh hưởng đến lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất cấu trúc quần xã vi khuẩn khả phân hủy chlorpyrifos ethyl Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm khả phân hủy chlorpyrifos ethyl quần xã dòng vi khuẩn đất điều kiện nhà lưới điều kiện đồng ruộng để ứng dụng chúng vào q trình xử lí nhiễm chlorpyrifos ethyl đất canh tác nơng nghiệp Từ khóa: đất phèn, đất phù sa, lưu tồn, hình canh tác, phân lập, vi khuẩn phân hủy chlorpyrifos ethyl ii SUMMARY Chlorpyrifos (o,o-diethyl-o-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate) is a organophosphate insecticide, which is less soluble in water and can be highly adsorbed in the soil Chlorpyrifos is highly toxic; therefore, long term use of chlorpyrifos in agriculture can result in soil and water pollution and affect severely public health Increased biodegradation of chlorpyrifos in soil can help alleviating chlorpyrifos-induced pollution in cultivation This thesis is firstly aimed to evaluate chlorpyrifos-residue in the soil and also examine effects of three cropping models, including paddy rice, rice-cash crops and cash crops to the accumulation of chlorpyrifos in alluvial soil and acid sulfate soil Secondly, the thesis also assesses the anaerobic digestion of chlorpyrifos by bacteria community, the diversity of chlorpyrifos-degrading bacteriaat sulfate soil in paddy rice Thirdly, isolation of chlorpyrifos- aerobic degrading bacteria and assessment of effects of the three cropping models to the diversity of chlorpyrifos- aerobic degrading bacteria in the soil is also examined in the thesis Evaluating the residues of chlorpyrifos in alluvial soil and acid sulfate soil was done by soil sampling at harvest time and depths - 20 cm from fields of paddy rice, rice-cash crops and cash crops in Vinh Long, Tien Giang and Hau Giang provinces The result showed that chlorpyrifos still remained in soils after crop harvest with highest at alluvial soil in rice-cash crops (291 ppb) and lowest in paddy rice (3.51 ppb) To evaluate effects of cropping models to the residues of chlorpyrifos in soil, experiments were established in the field and greenhouse In the greenhouse, alluvial soil collected from paddy rice was used to evaluate changes of cropping models, which affected the chlorpyrifos residue in soil In the field, experiments were to evaluate whether changes and no changes in cropping models affected the chlorpyrifos residues in soil Chlorpyrifos was sprayed at the recommended concentration and chlorpyrifos residues in soil were measured at time points after chlorpyrifos application Evaluating the residues of chlorpyrifos in soil from the field showed that in consistent cropping models, the decomposition of chlorpyrifos was higher at alluvial soil and highest in rice - cash crops When changing cropping models, the residues of chlorpyrifos in soil were affected by the cropping systems In soil, chlorpyrifos residues remained highest in the paddy rice only model and lowest in one rice - two cash crops models Besides, the results of experiments in the greenhouse showed that farming and cropping models also affected the decomposition rate of chlorpyrifos Four soil samples collected from paddy rice fields in Hau Giang and Tien Giang provinces were used to evaluate the degradation of chlorpyrifos by anaerobic bacterial communities The experiment was set up in 50-mlmicrocosms containing minimal mineral salt medium (30 mL), soils (10 g) and chlorpyrifos (35 ppm) Analysis of chlorpyrifos during incubation time showed that bacteria communities from soil samples are all able to iii anaerobically degrade chlorpyrifos The rate of chlorpyrifos was doubled after the bacterial density was multiplied during the incubation The percentage of chlorpyrifos degradation within month-incubation of two bacteria communities from alluvial soil was higher than from the two bacteria communities from acid soil All of the four bacteria communities degraded chlorpyrifos by reducing Choride in an anaerobic manner Therefore, it is suggested that the Chloroflexi bacterial phylum was present in soil samples Fifty-three soil samples were taken from the three cropping systems includes paddy rice, rice-cash crops and cash crops They were used to isolate chlorpyrifos-degrading bacteria There were 38 soil samples collected from the field and 15 soil samples collected from the greenhouse condition TSA medium and minimal mineral salt medium added with chlorpyrifos as a sole carbon source were used to culture, select and isolate the bacteria There were chlorpyrifos degradable-bacterial communities were selected Among them, bacterial communities were selected from soil samples in field and bacterial communities were selected from soil samples in the greenhouse In addition, this study isolated, identified chlorpyrifos-degrading bacterial strains In summary, this study showed that there were chlorpyrifos residues in agricultural soil, and there were aerobic and anaerobic chlorpyrifos-degrading bacteria in agricultural soil from the Mekong Delta On the other hand, this study also demonstrated that the cropping systems affected the accumulation of chlorpyrifos in the soil and also the composition of communities of the chlorpyrifos-degrading bacteria However, further research on capability of these bacteria to degrade chlorpyrifos in agriculture soil from the field and the greenhouse conditions should be carried out to apply these findings to the treatment chlorpyrifos contaimination in agricultural soil Keywords: acid sulfate soil, alluvial soil, Chlorpyrifos-degrading bacteria, cropping, isolate, residue iv LỜI CẢM TẠ Xin chân thành biết ơn Thầy hướng dẫn khoa học: Đã tận tình bảo hướng dẫn nội dung, phương pháp kế hoạch triển khai thành cơng thí nghiệm; Luận án khơng thể hồn thành khơng giúp đỡ, hướng dẫn khoa học động viên Thầy Xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ; - Ban Chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng; - Ban Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học - Các Phòng Ban chức khác Trường Đại học Cần Thơ; Đã tạo điều kiện tốt cho công tác đào tạo nghiên cứu sinh - Ban chủ nhiệm Bộ môn Khoa học đất, tạo điều kiện để tơi hồn thành nội dung học tập luận án Các cán nhóm nghiên cứu hỗ trợ tích cực việc thực thí nghiệm - Xin cảm ơn tài trợ kinh phí để thực nghiên cứu từ dự án RIP Bộ môn Khoa học Đất- Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụngTrường Đại học Cần Thơ hợp tác với Đại học Leuven-Bỉ - Sau cùng, xin ghi nhớ chia động viên gia đình góp phần khơng nhỏ vào thành công luận án v vi MỤC LỤC Trang TÓM TẮT i LỜI CẢM TẠ v LỜI CAM ĐOAN vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH .xiii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .xvii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa luận án 1.5 Những điểm luận án Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan thuốc BVTV tình hình sử dụng thuốc BVTV 2.1.1 Tổng quan thuốc BVTV 2.1.2 Tình hình sử dụng nguy nhiễm thuốc BVTV giới Việt Nam 10 2.1.3 Phân hủy sinh học phục hồi đất ô nhiễm thuốc BVTV biện pháp sinh học 15 2.1.4 Tổng quan chlorpyrifos ethyl 20 2.2 Tổng quan ĐBSCL 26 2.2.1 Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên 26 2.2.2 Phân bố đặc tính nhóm đất 27 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Phương tiện nghiên cứu 34 3.1.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 34 vii 3.1.2 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm 34 3.1.3 Hóa chất 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu nội dung 36 3.2.1 Nội dung 1: Đánh giá dư lượng chlorpyrifos ethyl đất phèn chuyên lúa, chuyên mía đất phù sa chuyên lúa, lúa - màu chuyên màu số địa điểm Đồng Sông Cửu Long 36 3.2.2 Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng loại đất (đất phèn đất phù sa) lên lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất phèn chuyên lúa, chuyên mía đất phù sa chuyên lúa, lúa - màu chuyên màu điều kiện đồng ruộng điều kiện nhà lưới 36 3.2.3 Nội dung 3: Đánh giá khả phân hủy yếm khí chlorpyrifos ethyl vi khuẩn đất phèn đất phù sa chuyên lúa Hậu Giang Tiền Giang 42 3.2.4 Nội dung 4: Tuyển chọn, phân lập vi khuẩn hiếu khí phân hủy chlorpyrifos ethyl từ đất phèn đất phù sa chuyên lúa, lúa - màu chuyên màu 50 3.2.5 Nội dung 5: Đánh giá hoạt động phân hủy chlorpyrifos ethyl dòng vi khuẩn ký hiệu PH_C4.3 mơi trường khống tối thiểu môi trường đất 57 3.2.6 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 59 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 70 4.1 Nội dung 1: Kết đánh giá dư lượng chlorpyrifos ethyl đất phèn chuyên lúa, chuyên mía đất phù sa chuyên lúa, lúa - màu chuyên màu Đồng sông Cửu Long 60 4.1.1 Đặc tính đất thí nghiệm 60 4.1.2 Kết đánh giá dư lượng chlorpyrifos ethyl đất 62 4.2 Nội dung 2: Đánh giá lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất phèn, đất phù sa ảnh hưởng hình canh tác chun lúa, lúa - màu chuyên màu đến lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất điều kiện đồng ruộng điều kiện nhà lưới 64 4.2.1 Đánh giá lưu tồn chlorpyrifos ethyl đất phù sa hình canh tác chun lúa, lúa - màu chuyên màu điều kiện nhà lưới 64 viii Dòng PH_C9.2 Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình Giá trị F Giá trị P động phương bình phương Nghiệm thức 3,0067 1,5033 499,27 0,000 Sai số 0,0181 0,0030 Tổng cộng 3,0248 Bảng 3: Phân tích phương sai ảnh hưởng nồng độ Chlorpyrifos ethyl đến số lượng dòng vi khuẩn Dòng PH_C3.1 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 0,104689 0,046733 0,151422 Trung bình bình phương 0,052344 0,007789 Giá trị F 6,72 0,029 Dòng PH_C4.3 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 0,07482 0,38356 0,30873 Trung bình bình phương 0,03741 0,05146 Giá trị F Giá trị P Dòng PH_C8.9 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 0,05727 0,11513 0,17240 Trung bình bình phương 0,02863 0,01919 Giá trị F Dòng PH_C9.2 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 0,21309 0,21000 0,42309 Trung bình bình phương 0,10654 0,03500 Giá trị F 0,73 1,49 3,04 Giá trị P 0,522 Giá trị P 0,298 Giá trị P 0,122 Bảng 4: Phân tích phương sai ảnh hưởng nguồn carbon đến số lượng dòng vi khuẩn Dòng PH_C3.1 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 4,1168 0,4117 4,5285 Trung bình bình phương 4,1168 0,1029 144 Giá trị F 39,99 Giá trị P 0,003 Dòng PH_C4.3 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 3,7288 0,1285 3,8573 Trung bình bình phương 3,7288 0,0321 Giá trị F Dòng PH_C8.9 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 26,670 0,044 26,714 Trung bình bình phương 26,670 0,011 Giá trị F Dòng PH_C9.2 Nguồn biến Độ tự động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Tổng bình phương 21,927 0,444 22,371 Trung bình bình phương 21,927 0,111 Giá trị F 116,10 2443,09 197,51 Giá trị P 0,000 Giá trị P 0,000 Giá trị P 0,000 Bảng 5: Bảng phân tích phương sai mật số dòng vi khuẩn PH-C4.3 dung dịch theo thời gian 0, 10, 20, 30 ngày * Nghiệm thức không bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Thời gian 10,83 Sai số 0,3060 Tổng cộng 11 11,1371 Trung bình bình phương 3,6104 0,0383 Giá trị F *Nghiệm thức bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Nghiệm thức 24,5314 Sai số 0,2966 Tổng cộng 11 24,8280 Trung bình bình phương 8,1771 0,0371 Giá trị F 94,39 220,56 Giá trị P 0,000 Giá trị P 0,000 Bảng Bảng phân tích phương sai khả phân hủy Chlorpyrifos ethyl dòng vi khuẩn PH_C4.3 dung dịch theo thời gian 0, 10, 20, 30 ngày *Nghiệm thức không bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Thời gian 30211 Sai số 12 113 Tổng cộng 15 30324 Trung bình bình phương 10070 145 Giá trị F 1069,78 Giá trị P 0,000 *Nghiệm thức bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Thời gian 20028,4 Sai số 12 98,5 Tổng cộng 15 20126,9 Trung bình bình phương 6676,1 8,2 Giá trị F 813,34 Giá trị P 0,000 Bảng 7: Bảng phân tích phương sai mật số dòng vi khuẩn PH_C4.3 dung dịch theo thời gian 0, 10, 20, 30 ngày *Nghiệm thức không bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Thời gian 10,83 3,6104 Sai số 0,3060 0,0383 Tổng cộng 11 11,1371 *Nghiệm thức bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Nghiệm thức 24,5314 8,1771 Sai số 0,2966 0,0371 Tổng cộng 11 24,8280 Giá trị F 94,39 Giá trị F 220,56 Giá trị P 0,000 Giá trị P 0,000 Bảng 8: Bảng phân tích phương sai khả phân hủy Chlorpyrifos ethyl dòng vi khuẩn PH_C4.3 dung dịch theo thời gian 0, 10, 20, 30 ngày *Nghiệm thức không bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Thời gian 30211 10070 Sai số 12 113 Tổng cộng 15 30324 *Nghiệm thức bổ sung TSB Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Thời gian 20028,4 6676,1 Sai số 12 98,5 8,2 Tổng cộng 15 20126,9 Giá trị F 1069,78 Giá trị F 813,34 Giá trị P 0,000 Giá trị P 0,000 Bảng 9: Bảng phân tích phương sai kết đánh giả khả phân hủy Chlorpyrifos ethyl dòng PH_C4.3 đất tiệt trùng tổ hợp dòng vi khuẩn đất khơng tiệt trùng sau 30 ngày nuôi ủ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình Giá trị F Giá trị P động phương bình phương Thời gian 7,684 7,684 7,87 0.049 Sai số 3,904 0,976 Tổng cộng 11,588 146 Bảng 10: Bảng phân tích phương sai kết đánh giả khả phân hủy Chlorpyrifos ethyl dòng PH_C4.3 tổ hợp dòng vi khuẩn đất không tiệt trùng sau 30 ngày nuôi ủ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình Giá trị F Giá trị P động phương bình phương Thời gian 16,5752 0,2862 88,10 0.000 Sai số 0,5643 0,0941 Tổng cộng 17,1368 Phụ lục 13: Trình tự nucleotide dòng vi khuẩn khả phân hủy Chlorpyrifos ethyl Trình từ nucleotide dòng vi khuẩn ký hiệu PH_C3.1 CGGTCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATGTATCGGAACGTGCCCAGTAGCGGGG 60 61 GATAACTACGCGAAAGCGTAGCTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGAAAGCAGGGGATC 120 121 GCAAGACCTTGCACTATTGGAGCGGCCGATATCGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGC 180 181 TCACCAAGGCGACGATCCGTAGCTGGTTTGAGAGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGA240 241 CACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGGGAAACCCT 300 301 GATCCAGCCATCCCGCGTGTGCGATGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTTGGCAGGA 360 361 AAGAAACGTCATGGGCTAATACCCCGTGAAACTGACGGTACCTGCAGAATAAGCACCGGC 420 421 TAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGG 480 481 GCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTCGGAAAGAAAGATGTGAAATCCCAGAGCTTAACTTTG 540 541 GAACTGCATTTTTAACTACCGGGCTAGAGTGTGTCAGAGGGAGGTGGAATTCCGCGTGTA 600 601 GCAGTGAAATGCGTAGATATGCGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGCCTCCTGGGATAA 660 661 CACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCA 720 721 CGCCCTAAACGATGTCAACTAGCTGTTGGGGCCTTCGGGCCTTGGTAGCGCAGCTAACGC 780 781 GTGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGG 840 841 ACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCTAC 900 901 CCTTGACATGTCTGGAATGCCGAAGAGATTTGGCAGTGCTCGCAAGAGAACCGGAACACA 960 961 GGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAG 1020 1021CGCAACCCTTGTCATTAGTTGCTACGAAAGGGCACTCTAATGAGACTGCCGGTGACAAAC 1080 1081 CGGACGAAGGTGGGGATGACG 1101 Trình từ nucleotide dòng vi khuẩn ký hiệu BM_C9.2 AGTCGAGCG-ACAGATAAAGGAGCTTGCTCCTTTGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAA 61 62 CACGTGGWTAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGGASCTAATACCGGA 121 122 TAAGATTTTGAACCGCATGGTTCAATAGTGAAAGACGGCCTTGCTGTCACTTATAGATGG 181 182 ATCCGCGCCGTATTAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCAACGATACGTAGCC 241 242 GACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGAACTGASACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGG 301 302 CAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGA 361 362 TGAAGGTCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTATCAGGGAAGAACAAACGTGTAAGTAACTGT 421 422 GCACGTCTTGACGGTACCTGATCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCARCAGCCGCGGT 481 482 AATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGCGGTTT 541 542 TTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGYTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAACCTGGAAAAC 601 602 TTGAGTGCMAAAG 614 147 Trình từ nucleotide dòng vi khuẩn ký hiệu PH_C4.3 19 TAGGCCATTGGGCTTCGGGTGTTACCAACTTTCGTGACTTGACGGGCGGTGTGTA-AAGG 77 78 CCCGGGAACGTATTCACCGCAGCGTTGCTGATCTGCGATTACTAGCGACTCCAACTTCAT 137 138 AGGGTCGAGTTGCAAACCCCAATCCGAACTGAGACCAGCTTTAAGGGATTCGCTCCACCT 197 198 CACGGTCTCGCAACCCTCTGTACCGGCCATTGTAGCATGCGTGAAGCCCAAGACATAAGG 257 258 GGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTTCCTCCGAGTTGACCCCGGCAGTCTCCCATG 317 318 AGTCCCCACCATCACGTGCTGGCAACATGGAACGAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAA 377 378 CCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACCTGTGCACCAGCCACAAA 437 438 GGGAAACCACATCTCTGCAGTCGTCCGGTGCATGTCAAGCCTTGGTAAGGTTCTTCGCGT 497 498 TGCATCGAATTAATCCGCATGCTCCGCCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGT 557 558 TTTAGCCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGGGCGCTTAATGCGTTAGCTGCGGCACGGAA 617 618 CCCGTGGAATGGATCCCACACCTAGCGCCCAACGTTTACGGCATGGACTACCAGGGTATC 677 678 TAATCCTGTTCGCTCCCCATGCTTTCGCTTCTCAGCGTCAGTAATGGCCCAGAGACCTGC 737 738 CTTCGCCATCGGTGTTCCTCCTGATATCTGCGCATTTCACCGCTACACCAGGAATTCCAG 797 798 TCTCCCCTACCACACTCTAGTCTGCCCGTACCCACTGCAGACCCGGAGTTAAGCCCCGGG 857 858 CTTTCACAGCAGACGCGACAAACCGCCTACAAGCTCTTTACGCCCAATAATTCCGGACAA 917 918 CGCTCGCACCCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTCAGCCGGTGCTTCTTCTCC 977 978 ACCTACCGTCACCCCGAAGGGCTTCGTCAATGGCGAAAGGAGTTTACAACCCGAAGGCCG 1037 1038 TCATCCCCCACGCGGCGTCGCTGCATCAGGCTTGCGCCCATTGTGCAATATTCCCCACTG 1097 1098 CTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCGGTCGCCCTCTCAG 1157 1158 GCCGGCTACCCGTCACCGCCTTGGTAGGGCACTACCCCACCAACAAGCTGAAAAGGCCGC1217 1218 GAGCCCATCCTTCACCGAAAAA-TCTTTCGACACC-CACCAAGGGAGTGCGCGGTCGTAT 1275 1276 CCGGGATTAGACCCAGTTTCCCGGGCTTATCCCAAAG-GAA 1315 Trình từ nucleotide dòng vi khuẩn ký hiệu BT_C8.9 GGCGGTGTGTACAAGACCCGGGAACGTATTCACCGCAGCGTTGCTGATCTGCGATTACTA 61 62 GCGACTCCGACTTCATGAGGTCGAGTTGCAGACCTCAATCCGAACTGGGACCGGCTTTTT 121 122 GGGATTCGCTCCACCTCACGGTATTGCAGCCCTTTGTACCGGCCATTGTAGCATGCGTGA 181 182 AGCCCAAGACATAAGGGGCATGATGATTTGACGTCATCCCCACCTT-CCTCCGAGTTGAC 240 241 CCCGGCAGTATCCCATGAGTTCCCACCATTACGTGCTGGCAACATAGAACGAGGGTTGCG 300 301 CTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACAACCATGCACCACC 360 361 TGTATACGAGTGTCCAAAGAGTTCTACATTTCTGCAGCGTTCTCGTATATGTCAAGCCTT 420 421 GGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAATCCGCATGCTCCGCCGCTTGTGCGGGTCCC 480 481 CGTCAATTCCTTTGAGTTTTAGCCTTGCGGCCGTACTCCCCAGGCGGGGAACTTAATGCG 540 541 TTAGCTGCGTCACGGAAACCGTGGAATGGTCCCCACAACTAGTTCCCAACGTTTACGGGG 600 601 TGGACTACCAGGGTATCTAAGCCTGTTTGCTCCCCACCCTTTCGCTCCTCAGCGTCAGTT 660 661 ACGGCCCAGAGATCTGCCTTCGCCATCGGTGTTCCTCCTGATATCTGCGCATTCCACCGC 720 721 TACACCAGGAATTCCAATCTCCCCTACCGCACTCTAGTCTGCCCGTACCCACTGCAGGCT 780 781 GGAGGTTGAGCCTCCCGTTTTCACAGCAGACGCGACAAACCGCCTACAAGCTCTTTACGC 840 841 CCAATAATTCCGGATAACGCTTGCGCCCTACGTATTACCACGACTGCAGGCACGTAGTTC 900 901 ACCCGGCGCTTTTTCTGCAAGTACCGTCACTTTCGCTTCTTCCTTGCTAAAA-GAGGTAT 959 960 ACAACCCAGA-GGGCCGTCATCCCTCACGCGGGCGTGGCTGCATCAAG-CATGTAGCCCA 1017 1018 TTGAGG-AGTAGTCACCCACTGCTAACCTCCCGTATGAAATCTAGGACCG 148 1066 Phụ lục 14 Thông tin phẫu diện đất trồng mía Phụng Hiệp – Hậu Giang Ký hiệu phẫu diện đất: HG-Mía Ngày tả thu mẫu đất: ngày 02/11/2014 Vị trí phẫu diện đất: - Toạ độ GPS: Tọa độ X: 566935 Tọa độ Y: 1078394 - Vị trí hành chính: xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Tình trạng phẫu diện đất phẫu diện đất tả vào cuối mùa mưa, ruộng canh tác mía thu hoạch Hiện trạng: canh tác chuyên canh mía Tên đất phân loại theo hệ thống phân loại FAO: Anthraqui Endo Thionic Gleysols Quang cảnh phẫu diện Hình: Quang cảnh phẫu diện đất canh tác mía huyện Phụng Hiệp Đặc điểm hình thái phẫu diện đất Ap: 0-40 cm Đất màu nâu xám (5YR 4/1); thịt pha sét; ẩm; thục; nhiều rễ thực vật tươi; đất xốp nhiều tế khổng; đốm rỉ 3-5% màu nâu đỏ sẫm (10YR 4/6), dạng nhỏ; dính; cấu trúc yếu dạng hạt; chất hữu phân hủy; chuyển tầng từ từ Ag:40–70 cm 149 Màu xám nâu (7.5YR 3/1); sét pha thịt; ẩm; thục; khoảng 3% đốm rỉ màu nâu đỏ (10YR 4/5) dạng dạng ống ngắn; tế khổng trung bình; dính, dẻo; chất hữu trung bình, phân hủy; chuyển tầng từ từ Bgj: 70-170 cm Màu xám sáng (Gley 6/N); sét; ẩm ướt; thục; 5-7% đốm plinthite dạng vệt màu đỏ (10R 5/6) xen lẫn sét, 10-12% đốm jarosite màu vàng rơm (2.5Y 8/8) dạng lớn ống ngắn; khơng cấu trúc; dính, dẻo; nghèo chất hữ cơ; chuyển tầng khơng rõ Crp: >170 cm Màu xám xanh (Gley 5/N); sét; ẩm; bán thục; nghèo chất hữu cơ, lẫn xác thực vật chưa phân hủy; dính, dẻo; chứa vật liệu sinh phèn pyrite, pH (H2O2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ), Đánh giá sự lưu tồn và phân lập vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos ethyl trên ba mô hình canh tác chuyên lúa, lúamàu và chuyên màu ở Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay