Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

171 7 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:23

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nayQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ NGỌC ANH QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾNQUẢN HÀNH CHÍNH CƠNG HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ NGỌC ANH QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản Hành cơng Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN HÀNH CHÍNH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Đỗ Quang Hưng PGS.TS Hồng Văn Chức HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các tài liệu trích dẫn luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Hà Ngọc Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 10 1.1 Các cơng trình nghiên cứu hoạt động tơn giáo nước ngồi 10 1.2 Các cơng trình hoạt động tôn giáo nước 12 1.3 Luận vấn đề giải giá trị kế thừa; vấn đề gợi mở tiếp tục nghiên cứu 21 Chương CƠ SỞ LUẬN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 25 2.1 Khái niệm, đặc điểm tôn giáo quản nhà nước hoạt động tôn giáo 25 2.2 Nội dung, phương thức, nguyên tắc quản nhà nước hoạt động tôn giáo……………………………………………………………………………… 40 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước hoạt động tôn giáo 49 2.4 Kinh nghiệm, quản nhà nước hoạt động tôn giáo số quốc gia giới giá trị tham khảo cho Việt Nam 55 Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY 62 3.1 Khái quát thực trạng hoạt động tôn giáo Việt Nam 62 3.2 Thực trạng quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam 76 3.3 Đánh giá thực trạng quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam 95 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 109 4.1 Dự báo tình hình tơn giáo hoạt động tôn giáo nước ta thời gian tới… 109 4.2 Quan điểm phương hướng tăng cường quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam ………………………………………………………… 113 4.3 Giải pháp tăng cường quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam thời gian tới 120 4.4 Kiến nghị đề xuất 150 KẾT LUẬN 153 CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN……………………………………………………… .155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC……………………………………………………………… 166 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBCC Cán bộ, công chức CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức CCHC Cơng chức hành CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CQHCNN Cơ quan hành nhà nước ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng HTCT Hệ thống trị HCNN Hành nhà nước MTTQ Mặt trận Tổ quốc QLHC Quản hành QLNN Quản nhà nước TT Tây Tạng TNTG Tín ngưỡng, tơn giáo VBQPPL Văn quy phạm pháp luật XPVPHC Xử phạt vi phạm hành DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 3.1 Bộ máy quản nhà nước tôn giáo 79 Bảng 3.2 Bảng thống kê chất lượng đội ngũ CBCC cấp tỉnh làm công tác tôn giáo năm 2016 87 Bảng 3.3 Bảng thống kê chất lượng đội ngũ CBCC cấp huyện làm công tác tôn giáo năm 2016 88 Bảng 3.4 Bảng thống kê chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã làm công tác tôn giáo năm 2016 89 Sơ đồ tổ chức máy QLNN tôn giáo 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thế giới xu tồn cầu hố, quan hệ quốc gia ngày rộng mở nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, văn hố, xã hội…Tôn giáo vấn đề nằm vận động chung tình hình giới nay, hoạt động quốc tế tôn giáo giới diễn biến ngày phức tạp đa dạng Trong trình tồn phát triển mình, tôn giáo không trở nên lạc hậu mà ngày lên tượng sống động thời đại Sự can thiệp ngày rõ tổ chức tơn giáo vào đời sống kinh tế, trị, văn hố, xã hội có thời điểm giáo lý, giáo luật (Hồi giáo) xem có tính pháp cao nhiều mặt đời sống xã hội số quốc gia, khu vực toàn giới mối quan tâm nhiều quốc gia Việt Nam quốc gia đa tơn giáo, có tơn giáo ngoại nhập tơn giáo nội sinh; có tơn giáo có nguồn gốc từ phương Đông Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo; có tơn giáo có nguồn gốc từ phương Tây Cơng giáo, Tin lành; có tơn giáo lập Việt Nam Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo; có tơn giáo hồn chỉnh (có hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi tổ chức giáo hội), có hình thức tơn giáo sơ khai Có tôn giáo phát triển hoạt động ổn định; có tơn giáo chưa ổn định Hiện tín đồ tôn giáo Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn 25,3 triệu (27% dân số) lực lượng quan trọng khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa [117] Thực tế, bên cạnh hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo truyền thống Nhà nước công nhận cho phép hoạt động, thời gian qua, số địa bàn số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để tụ tập đơng người tun truyền mê tín dị đoan, hoạt động mang màu sắc tôn giáo trái với phong mỹ tục người Việt Nam Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, quan chức cần nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, bịa đặt lực thù địch vấn đề tôn giáo; phối hợp với quan, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền thông báo với chức sắc, chức việc tôn giáo âm mưu, thủ đoạn hoạt động đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo gây phức tạp an ninh trật tự, từ đó, hướng hoạt động tôn giáo theo quy định, vận động tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ vùng tơn giáo tích cực tham gia phong trào tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam, từ xuất hiện, tơn giáo ln giữ vai trò quan trọng đời sống trị, văn hóa, tinh thần xã hội, gắn liền với dân tộc phục vụ lợi ích dân tộc suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước Tôn giáo vấn đề tế nhị, nhạy cảm phức tạp Vì vậy, giải vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải thận trọng, tỉ mỉ chuẩn xác; vừa đòi hỏi giữ vững nguyên tắc, theo pháp luật, đồng thời phải mềm dẻo, linh hoạt theo tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta là: Tơn trọng quyền tự tín ngưỡng không tin ngưỡng nhân dân; công dân theo tơn giáo bình đẳng trước pháp luật Quản nhà nước (QLNN) hoạt động tôn giáo phải đạt yêu cầu: vừa quan tâm giải hợp lý, hợp tình nhu cầu tín ngưỡng hợp pháp đáng quần chúng nhân dân, song phải kịp thời đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống lại quyền, phá hoại an ninh quốc gia Thực đường lối đổi Đảng Nhà nước gần 30 năm qua đất nước ta có nhiều thay đổi, cải cách hành nhà nước thu kết quan trọng tất lĩnh vực, có lĩnh vực quản nhà nước hoạt động tôn giáo Tuy nhiên, thực tiễn công tác đổi quản nhà nước hoạt động tôn giáo thực chưa nhiều, nhiều điểm bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung, thay cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước hội nhập quốc tế, là: Quản tài sản, đất đai tôn giáo, xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự tôn giáo, phong chức quản chức sắc, tín đồ tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật, công tác đối ngoại tôn giáo…Do vậy, QLNN hoạt động tôn giáo hoạt động tất yếu nhà nước đất nướctơn giáo, với nước có nhiều tôn giáo Việt Nam Việc QLNN hoạt động tơn giáo nhằm thực tự tín ngưỡng tơn giáo; thực bình đẳng tơn giáo; phát huy nội lực, mạnh tôn giáo góp phần xây dựng xã hội hạn chế tiêu cực tác động tới tôn giáo Thực tiễn quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam đã, đặt nhiều vấn đề, điều kiện đổi hội nhập quốc tế Những vấn đề phát sinh lĩnh vực tơn giáo việc đòi lại đất đai, sở thờ tự, phong thánh cho người “tử đạo” (trong có phần tử chống phá cách mạng liệt), biến tướng phát triển số tơn giáo mục đích trị, điển hình Tin Lành Đê-ga Tây Nguyên, đạo Vàng Chứ, Thìn Hùng Tây Bắc máy làm cơng tác quản nhà nước tơn giáo chậm kiện tồn, thường xuyên có thay đổi cấu tổ chức ảnh hướng không nhỏ đến hiệu quả, hiệu lực quản Công tác quản nhà nước hoạt động tơn giáo mang nặng tính hành chính, bị động trước tình thực tế xảy ra; nhiều nơi chưa thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chưa trọng xây dựng chế phối hợp, quy chế làm việc Bên cạnh đó, tác động xu hướng tồn cầu hóa, sau Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, tôn giáo khơng có xu hướng bành trướng mà liên quan đến xung đột dân tộc - tôn giáo giới, việc làm tác động khơng nhỏ đến đời sống trị nước Trong bối cảnh đó, quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam từ năm 1986 đến nay, thành tựu quan trọng đạt nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước bộc lộ vấn đề bất cập luận thực tiễn, nhiều vấn đề khoa học cần quan tâm, nghiên cứu giải để đáp ứng yêu cầu quản nhà nước hoạt động tơn giáo tình hình Nghiên cứu QLNN hoạt động tôn giáo không thực tốt QLNN với tôn giáo mà góp phần vào hồn thiện pháp luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Ngày nay, nhà nước pháp quyền trở nên phổ biến, chí trở thành ngun tắc trị pháp cho thể chế trị nhà nước đại Đó điểm xuất phát mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam trình đổi đường lối sách tơn giáo Đảng Nhà nước quan tâm từ cuối năm 1990 với Nghị số 24 Bộ Chính trị sau Nghị số 25 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (năm 2003) [18] với nhiều quan điểm có tính đột phá, rõ ràng Việt Nam đứng trước thách thức luận thực tiễn công tác Việt Nam không công nhận tồn khách quan lâu dài tôn giáo giá trị văn hóa nó, mà cần thiết phải có tiếp tục đổi theo hướng nhà nước pháp quyền tôn giáo, điều Đại hội XII Đảng khẳng định Để tổ chức tơn giáo có khả trở thành nguồn lực xã hội to lớn, chí “nguồn lực trí tuệ” cần phải tăng cường QLNN hoạt động tôn giáo về: thể chế, sách, tổ chức máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, vấn đề hợp tác quốc tế tơn giáo… Trong thời gian qua, Việt Nam chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tồn diện QLNN hoạt động tôn giáo Do vậy, chọn đề tài nghiên cứu: “Quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam nay” làm luận án TiếnQuản Hành cơng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn QLNN hoạt động tôn giáo, Luận án đề xuất số giải pháp nhằm quản nhà nước hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật, thực tốt chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án có nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, tìm đọc nghiên cứu nước nước nội dung liên quan đến QLNN hoạt động tôn giáo để xác định hướng triển khai nghiên cứu luận án Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu ban hành Thơng tư quy định biên chế, sách tiêu chuẩn cán làm công tác tôn giáo để giúp địa phương thuận lợi công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đạt hiệu cao 4.4.2 Đối với cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu bố trí xếp, củng cố tổ chức máy, biên chế cán làm công tác tôn giáo cấp, ngành cho phù hợp với thực tiễn địa phương, sở Chỉ đạo kiện toàn Ban quản đền, chùa, đảm bảo định hướng, đạo quyền cấp, đồng thời có đại diện quyền sở trực tiếp tham gia Ban quản Kiểm tra, giám sát nguồn thu, chi đền, chùa để tránh tình trạng khiếu kiện nguồn thu chi sở Xây dựng chế phù hợp, qui định cụ thể việc sử dụng nguồn thu, phục vụ công tác từ thiện quĩ phúc lợi xã hội Tăng cường công tác tra, kiểm tra sở, sở thờ tự tôn giáo cần thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thi cơng để cơng trình kiến trúc tôn giáo với thiết kế, qui hoạch duyệt Hàng năm mở lớp tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật kiến thức chuyên mơn tín ngưỡng, tơn giáo cho cán chun trách cấp ủy, quyền, đồn thể, xã, phường, thị trấn có nhiều hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo Các cấp ủy Đảng, quyền cần ý đến công tác động viên khen thưởng kịp thời chức sắc tôn giáo hành đạo theo chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, có nhiều thành tích tham gia phong trào cách mạng địa phương Đồng thời có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hành vi truyền đạo trái pháp luật kích độnggiáo dân làm ổn định tình hình trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn 151 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dưới lãnh đạo Đảng, đất nước ta năm tới tiếp tục thực Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiến hành tồn diện cơng đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Vị Việt Nam ngày nâng lên trường quốc tế Đặc biệt, xu đại hóa tơn giáo giới tác động ảnh hưởng lớn tới Việt Nam, quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo Chính vậy, đổi cơng tác quản nhà nước tôn giáo theo chủ trương, đường lối Đảng “Nội dung cốt lõi công tác tôn giáo công tác vận động quần chúng” đặt u cầu cho cơng tác tơn giáo phải có quan tâm thay đổi tương xứng; phát huy vai trò bộ, ngành có liên quan quản lĩnh vực hoạt động tổ chức, cá nhân tôn giáo; coi công tác tôn giáo trách nhiệm hệ thống trị, vai trò nhà nước trung tâm kết hợp quản nhà nước tôn giáo thực sách dân tộc Để nâng cao hiệu QLNN hoạt động tôn giáo nay, cần thực đồng giải pháp: Giải pháp chế, luật pháp, sách; tổ chức máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác tôn giáo; công tác đối ngoại tôn giáo; tra, kiểm tra; nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần người có đạo số nhóm giải pháp như: cơng nhận tổ chức tơn giáo Việt Nam; đất đai, sở thờ tự tôn giáo; công tác phối hợp quản lý, đào tạo, phong chức, bổ nhiệm chức sắc tơn giáo; cơng tác phòng chống truyền đạo trái pháp luật 152 KẾT LUẬN Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta ln xác định cơng tác tơn giáo vấn đề chiến lược, có ý nghĩa quan trọng Tín ngưỡng, tơn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân Đạo đức tơn giáo có nhiều điều phù hợp với công xây dựng xã hội Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác tôn giáo, năm qua, Đảng Nhà nước ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị sách tín ngưỡng, tơn giáo, đáp ứng nguyện vọng đáng đồng bào tôn giáo, đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện, đồng bào tôn giáo ngày tin tưởng vào đường lối đổi Đảng “sống tốt đời, đẹp đạo” hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng khối đại đoàn kết Việt Nam quốc gia đa tôn giáo Tôn giáo tượng nhạy cảm, dựa sức mạnh niềm tin Vì vậy, quản nhà nước không nghiên cứu nội dung đặc điểm, khuynh hướng phát triển tôn giáo nói chung tơn giáo Việt Nam nói riêng Từ cần thiết xây dựng giải pháp tích cực, hữu hiệu Vì vậy, cơng tác tôn giáo từ Trung ương đến địa phương đặt nhiều vấn đề phải quan tâm, đó, làm tốt cơng tác QLNN tơn giáo góp phần đưa hoạt động tôn giáo vào nếp, ổn định, tuân thủ pháp luật, qua đấu tranh ngăn chặn âm mưu lợi dụng tôn giáo lực thù địch Quản nhà nước tôn giáo quản tổng hòa mối quan hệ tôn giáo theo hệ thống, việc tổ chức thực sách tơn giáo Đảng Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo phận nhân dân, thực đại đoàn kết toàn dân, phát huy mặt tích cực tín ngưỡng, tơn giáo Đảng Nhà nước ta quán triệt, thực nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo, là: “Tự tín ngưỡng tơn giáo tự khơng tín ngưỡng tơn giáo” u cầu hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp pháp luật, công dân, người theo tôn giáo người khơng theo tơn giáo bình đẳng trước pháp luật, có trách nhiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, vấn đề tôn 153 giáo vấn đề phức tạp nhạy cảm nên trình giải xử vấn đề tôn giáo không “chủ quan, nóng vội, đơn giản” mà cần phải phân biệt rõ đâu vấn đề thuộc tín ngưỡng - tâm linh, đâu vấn đề bị kẻ xấu lợi dụng để có thái độ rõ ràng cách đối xử Mọi sơ suất, chủ quan, nóng vội đơn giản xử vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo dẫn đến nguy chia rẽ, làm rạn nứt khối đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu sức mạnh quốc gia Qua trình nghiên cứu, Luận án giải nội dung sau: Một là, Luận án làm rõ luận tôn giáo, hoạt động tôn giáo, QLNN hoạt động tôn giáo, nội dung, phương thức QLNN hoạt động tôn giáo; Luận án khái quát sở luận, sở pháp thực tiễn phục vụ cho việc nâng cao QLNN hoạt động tôn giáo theo hướng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nay; thu thập, phân tích, xử thông tin để kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu Kết nghiên cứu khẳng định rằng, QLNN hoạt động tôn giáo Việt Nam có vai trò quan trọng thời kỳ phát triển hội nhập quốc tế Hai là, Luận án phân tích làm rõ thực trạng QLNN hoạt động tôn giáo Việt Nam nay; phân tích bất cập, hạn chế QLNN hoạt động tôn giáo Ba là, Luận án đề xuất số giải pháp QLNN hoạt động tôn giáo thời gian tới nhằm đảm bảo QLNN lĩnh vực Kết nghiên cứu cho thấy năm qua, công tác QLNN hoạt động tôn giáo đạt kết định, nhiên, nay, hoạt động tôn giáo đa dạng phức tạp, đặt nhiều thách thức, đòi hỏi cố gắng, chung tay ngành, cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu lĩnh vực quản nhà nước tơn giáo Để có kết nghiên cứu trên, trình nghiên cứu, cá nhân vận dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu: Phương pháp khảo cứu tài liệu, khảo sát nghiên cứu sở, phương pháp vấn, phương pháp quan sát phân tích dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin./ 154 CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ TÀI LUẬN ÁN Hà Ngọc Anh (2017), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, công chức làm công tác quản nhà nước tơn giáo Tạp chí Quản nhà nước, ISSN 0868-2828, số (253), tr 50-55 Hà Ngọc Anh (2016), Giải pháp quản nhà nước công tác đối ngoại tơn giáo Việt Nam Tạp chí Quản nhà nước, ISSN 0868-2828, số 12 (251), tr 31-36 Hà Ngọc Anh (2011) Quản nhà nước hoạt động tơn giáo từ hai góc nhìn: luận thực tiễn Tạp chí Quản nhà nước, ISSN 0868-2828, số 188 (9-2011), tr 43 155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Thúy Anh (2011), Cơng trình “Ảnh hưởng Phật giáo đời sống tinh thần xã hội Nhật Bản”, Nxb Tôn giáo Ảnh hưởng hệ tư tưởng tôn giáo người Việt Nam hơm nay, Nxb Chính trị Quốc gia, 1997 Ban Tơn giáo Chính phủ (2000), Các văn pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tơn giáo, Nxb Tơn giáo, Hà Nội Ban Tơn giáo Chính phủ (2000), 55 đường lối sách tơn giáo Đảng Nhà nước Việt Nam (1945- 2000), Đề tài cấp Bộ Ban Tơn giáo Chính phủ (2010), Tổng hợp số liệu tôn giáo (được nhà nước công nhận hoạt động) Tài liệu lưu trữ, Hà Nội Ban Tơn giáo Chính phủ (2002), Báo cáo sơ kết năm thực Nghị định 26/CP-NĐ Chính phủ hoạt động tôn giáo Tài liệu lưu trữ, Hà Nội Ban Tơn giáo Chính phủ (8/2002), Đặc san tin tôn giáo Tài liệu lưu trữ, Hà Nội Ban Tơn giáo Chính phủ (2003), Báo cáo tổ chức Phi phủ hoạt động Việt Nam công tác quản ta, Hà Nội Ban Tơn giáo Chính phủ (2002), Khái qt quan hệ Việt NamVatican, Hà Nội Tài liệu lưu trữ 10 Ban Tơn giáo Chính phủ (2016), Báo cáo tổng kết công tác quản nhà nước tôn giáo, Hà Nội 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2003), Nghị 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cơng tác tơn giáo 12 Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (2002), Vấn đề tơn giáo sách tơn giáo Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nghị số 25- NQ/TW, ngày 12/03/2003 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cơng tác tơn giáo 156 14 Ban Dân vận Trung ương (2007), Hỏi đáp số vấn đề đạo lạ nước ta nay, Nxb Tôn giáo 15 Nguyễn Thị Báo (2005) “Thực quyền tự do, tín ngưỡng, tơn giáo Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp chí luận trị, số 10/2005 16 Hồng Quốc Bảo (2011), “Quản xã hội tơn giáo”, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Nhật Bản: “Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản” Joseph M.Kitagawa Hoàng Thị Thơ dịch (2002) 18 Bộ Chính trị (1990), Nghị số 25- NQ/TW, ngày 16/3/2003 Bộ Chính trị cơng tác tơn giáo 19 Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị số 37- CT/TW, ngày 02/7/1998 Bộ trị cơng tác tơn giáo tình hình 20 Ban Bí thư (2018), Chỉ thị số 19- CT/TW, ngày 10/1/2018 Ban Bí thu tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Khơ-me tình hình 21 Bộ Nội vụ (2016), Thông tư số 04/2016/TT-BNV, ngày 10/6/2016 Bộ Nội vụ hướng dẫn số nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực tôn giáo 22 Bộ Nội vụ (2013), Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 Bộ Nội vụ Ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thủ tục hành lĩnh vực tín ngưỡng, tơn giáo 23 Bộ Văn hóa, Thơng tin Thể thao (1991), Quy định số 1738/QĐĐA, ngày 03/10/1991 Bộ Văn hóa, Thơng tin Thể thao việc lưu hành, phổ biến sản xuất băng hình có nội dung tơn giáo 24 Bước đầu tìm hiểu đạo tin lành giới Việt Nam (2002), Nxb Tôn giáo, Hà Nội 25 Trương Hải Cường (2012), Một số vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 26 Nguyễn Mạnh Cường, (2010), Bối cảnh tôn giáo quốc tế khu vực tác động đến tôn giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (chủ nhiệm đề tài), Đề tài cấp Bộ, Hà Nội 157 27 Chính phủ (2004), Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 kiện toàn tổ chức máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND cấp 28 Chính phủ (2012), Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tơn giáo 29 Chính phủ (2008), Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2008 Chính phủ nhà, đất liên quan đến tơn giáo 30 Chính phủ (2005), Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg,ngày 04 tháng 02 năm 2005 Chính phủ số công tác đạo tin lành 31 Chính phủ (2017), Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tơn giáo 32 Chính phủ (2005), Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo 33 Hội đồng trưởng (1991), Nghị định số 69-HĐBT, ngày 21 tháng năm 1991 Hội đồng Bộ trưởng quy định hoạt động tôn giáo 34 Phan Hữu Dật (2001), Mấy vấn đề luận thực tiễn cấp bách liên quan đến mối quan hệ dân tộc nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Nguyễn Hồng Dương (2011), Quan điểm đường lối Đảng tôn giáo vấn đề tôn giáo Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia 36 Nguyễn Ngọc Diệp (1999), 1200 Thuật ngữ pháp lý, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Văn Dũng (2010), “Tôn giáo với đời sống trị - xã hội số nước giới”, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 38 Bùi Hữu Dược (2014), “Quản Nhà nước tôn giáo Việt Nam từ năm 1975 đến nay”, Luận án Tiếntôn giáo, Học viện Khoa học xã hội, 39 Nguyễn Văn Đồng (1988), Tìm hiểu sách Đảng Nhà nước đạo Thiên chúa, Nxb TP Hồ Chí Minh ấn hành, Hồ Chí Minh 40 Lê Văn Đích (2008), Ảnh hưởng gia đình phật tử thiếu niên tín đồ phật giáo Việt Nam nay, Nxb luận trị ấn hành, Hà Nội 41 Nguyễn Thị Vân Hà (2014), Tôn giáo pháp luật tôn giáo thời kỳ đổi Việt Nam, Luận án tiếnTôn giáo học 158 42 Mai Thanh Hải (1988), Tôn giáo giới Việt Nam Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 43 Đỗ Quang Hưng (2008), Vấn đề tôn giáo cách mạng Việt Nam luận thực tiễn, Nxb luận trị, Hà Nội 44 Nguyễn Ngọc Huấn (2016), Quyền tự do, tín ngưỡng tơn giáo theo pháp luật Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 45 Học viện Hành Quốc gia (1996), Giáo trình Quản nhà nước ngạch Cao – Trung Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 46 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Giáo trình Khoa học quản lý, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 47 Học viện Hành Quốc gia (1998), Giáo trình Quản Hành Nhà nước (Dùng cho cơng chức cao cấp) Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 48 Học viện Hành Quốc gia (2000), Quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học, Hà Nội, (Nguyễn Hữu Khiển, chủ biên) 49 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh- Trung tâm Khoa học Tín ngưỡng Tơn giáo (1998), Mối quan hệ trị tơn giáo thời kỳ mở rộng giao lưu quốc tế phát triển nên kinh tế thị trường, Hà Nội 50 Henri Maspero (Lê Diên) (2000), “Đạo giáo tôn giáo Trung Quốc” 51 Võ Thị Hoa (2007), “Tìm hiểu quan điểm Đảng tôn giáo thời kỳ cách mạng” Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1/2007 52.Đỗ Minh Hợp (2007, Tôn giáo phương Đông, Nxb Tôn Giáo 53 Đỗ Quang Hưng (2002), “Hồ Chí Minh tảng luật pháp tơn giáo nước ta” Tạp chí Nghiên cứu tơn giáo, số (15)/2002, Hà Nội 54 Đỗ Quang Hưng (2006), “Tồn cầu hóa tơn giáo: Khái niệm, biểu vấn đề đặt ra” Tạp chí Nghiên cứu tơn giáo, số 2/2006 55.Đỗ Quang Hưng (2014), Chính sách tôn giáo Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 159 56 Đỗ Quang Hưng (2003), “Nhà nước Giáo hội - vấn đề luận thực tiễn” Tạp chí Nghiên cứu tơn giáo, số (17)/2003, Hà Nội 57 Nguyễn Hữu Khiển (2009), Quản nhà nước hoạt động tôn giáo điều kiện xây dựng nhà nước dân chủ, pháp quyền Việt Nam Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 58 Vũ Khiêu (2006), “Người Việt Nam mối quan hệ triết học, đạo đức tôn giáo” Tạp chí Nghiên cứu người, số 4/2006 59 luận tơn giáo tình hình tơn giáo Việt Nam (2007), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 60 Nguyễn Đức Lữ (2006), “Tiếp tục đổitơn giáo cơng tác tơn giáo”, Tạp chí luận trị, số 6/2006 61 Nguyễn Đức Lữ (2006), “Những đổi quản nhà nước tơn giáo, tín ngưỡng” Tạp chí QLNN, số 11/2006 62 Phan Ngọc (2005), Một nhận thức Văn hóa Việt Nam Nxb Văn hóa – Thơng tin 2005 63 Trần Thị Minh Nga (2009), Quản nhà nước hoạt động giáo hội phật giáo Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản Hành cơng, Hà Nội 64 Nguyễn Hồng Dương - P.Hoffman (chủ biên), (2011), Đa dạng tôn giáo: So sánh Pháp - Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 65 Sắc lệnh số 234/SL ngày 14 tháng năm 1955 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bảo đảm quyền tự tín ngưỡng 66 Nguyễn Hồi Sanh (2013), Đời sống tín ngưỡng, tơn giáo: Những vấn đề luận thực tiễn cấp bách Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ triết học 67 Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên) (2006), Những vấn đề sách dân tộc nước ta nay, Nxb luận Chính trị, Hà Nội 68 Lê Công Sự (2007), “Về mối quan hệ triết học tơn giáo” Tạp chí Thơng tin Khoa học Kỹ thuật, số 7/2007 69 Sổ tay Thuật ngữ pháp thông dụng (1996), Nxb Giáo dục 160 70 Nguyễn Khắc Sâm (2013), Tư tưởng Phan Bội Châu tôn giáo, tín ngưỡng, Luận án Tiến sĩ Chủ nghĩa Duy vật biện chứng Chủ nghĩa Duy vật lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 71 Tơn giáo tín ngưỡng (1996), Học viện Chính trị Quốc gia, Hà Nội 72.Tôn giáo Mỹ đương đại (2009), NxbTừ điển Bách Khoa Nxb Tôn giáo 73.Quan điểm đường lối Đảng tôn giáo vấn đề tôn giáo (2015), Nxb Chính trị Quốc gia 74 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước 2013 75 Quốc hội (2016), Luật Tín ngưỡng, Tơn giáo, năm 2016 76 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số số 06/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ 77 Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo cơng tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo 2003 78 Ngô Hữu Thảo (2005), “Quyền tự do, tín ngưỡng, tơn giáo qua Hiến pháp Việt Nam - Sự kế thừa phát triển” Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo, số 79 Nguyễn Thị Kim Thanh (2006), “Một số giải pháp nâng cao lực thực sách tơn giáo quyền sở vùng đồng bào Khơ me Tây Nam Bộ” Tạp chí QLNN, số 11/2006 80 Ngơ n Thi (2007), “Kết công tác tôn giáo năm 2006” Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo, số 2/2007 81 Phạm Huy Thông (2008), “Nho giáo tôn giáo hay học thuyết trị, xã hội” Tạp chí Nghiên cứu Đơng Bắc Á, số 8/2008 82 Đồn Trọng Truyến (1993), Nội dung phương thức hoạt động quản máy nhà nước thời kỳ độ lên CNXH, Đề tài KX 05-08, Hà Nội 83 Trần Minh Thư (2004), Hoàn thiện pháp luật hoạt động tơn giáo Việt Nam Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Luận án Tiến sĩ Luật học 161 84 Từ điển Bách Khoa (2009), “Tôn giáo Mỹ đương đại” Nxb Tôn giáo, Hà Nội 85 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 86 Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên) (1998) Những vấn đề luận thực tiễn tôn giáo Việt Nam Nxb Khoa học xã hội 87 Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên) (2012), luận tơn giáo tình tình tơn giáo Việt Nam Nxb Tôn giáo 88 Vấn đề Tôn giáo tập I (1994), Nxb Khoa học - Xã hội, Hà Nội 89 Viện nghiên cứu tơn giáo (1998), Hồ Chí Minh vấn đề tơn giáo, tín ngưỡng, Nxb Khoa học - Xã hội tái lần thứ Hà Nội 90.Viện nghiên cứu tôn giáo (2010), Bối cảnh tôn giáo quốc tế khu vực tác động đến tôn giáo Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ 91 Viện Khoa học - Xã hội nhân văn quân (2006), Tơn giáo tự tín ngưỡng tơn giáo Việt Nam (hỏi đáp), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 92.Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2004), Về tôn giáo tôn giáo Việt Nam Nxb Tư pháp 93 Vụ công tác tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương (2007), Hỏi đáp số vấn đề đạo lạ nước ta nay, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 94 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Sđd, tr.125 95 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Sđd, tr.127 96 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Sđd, tr.121 97 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2004), Về tôn giáo tôn giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 98 Đặng Nghiêm Vạn (2012), luận tơn giáo tình hình tôn giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 99 Hồng Tâm Xun (Chủ biên) (1999), Mười tơn giáo lớn giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 Nguyễn Thanh Xuân (2002), Bước đầu tìm hiểu đạo tin lành giới Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 101 Nguyễn Thanh Xuân (2005), Một số tôn giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 162 Tài liệu tiếng Anh, tiếng Nhật 102 Alai Ken 1993, “Pháp luật Tôn giáo với Văn hóa Nhật Bản”,Ikado Hujio (chủ biên), Lĩnh hội Tơn giáo Nhật Bản, Milaisya, Tokyo, 650 tr 103 Hirai Nobuo, Aoyama Yoshiatsu, Sugano Kazuo (chủ biên) 2002, Lục Pháp Toàn Thư năm Bình Thành thứ 14(2002), I, Yuhikaku, Tokyo 104 Hội Nghiên cứu Pháp nhân Tơn giáo thuộc Phòng Giáo vụ, ngành Văn hóa, Sở Văn hóa (Bộ Văn hóa Khoa học, Chính phủ Nhật Bản) (chủ biên) 1997, Hỏi đáp Cải Pháp nhân Tơn giáo,Gyosei, Tokyo, 215 tr 105 Hiệp hội Giám mục Công giáo Nhật Bản 1995, Cách suy nghĩ Giáo hội Công giáo “Luật Pháp nhân Tôn giáo sửa đổi”(Hiệp hội trung ương Công giáo) 106 Hội Phật giáo Kyoto 1997, “Những vấn đề Cải Pháp nhân Tơn giáo – Sự kêu gọi từ chối đề xuất giấy tờ cải số phần Pháp nhân Tôn giáo”, Báo Hội Phật giáo Kyoto, 65-3 107 Hukuda Shigelu 1993, “Kiểm thảo sách Tơn giáo Tổng tư lệnh quân đội Liên hiệp quốc (LHQ Nhật Bản)”, Ikado Jujio (chủ biên), Lĩnh hội Tôn giáo Nhật Bản, Milaisya, Tokyo, 650 tr., tr 521-560 108 Nalamoto Tatsuya người khác (chủ biên) 2001, Niên biểu Lịch sử Nhật Bản mà người ta đọc được, in lần thứ 7, Tự Quốc dân xã, Tokyo 109 Sato Koji 1992, “Quốc gia đại với Đồn thể Tơn giáo”, Sato Koji Kinoshita Tsuyo (chủ biên), Quốc gia đại với Đồn thể Tơn giáoKiểm thảo Luật pháp so sánh xử phân tranh, Iwanami thư điếm, Tokyo, 323 tr., tr 1-50 110 Shinmula Izulu 1999, Quảng Từ Uyển, in lần thứ 5, Iwanami thư điếm, Tokyo, Sở Văn hóa, Bộ Văn hóa Khoa học, Chính phủ Nhật Bản (chủ biên) 2005 Niên giám Tơn giáo, năm Bình Thành thứ 16, Gyosei, Tokyo, 180 tr 163 111 Sở Cảnh sát, Ủy ban Cơng an Quốc gia, phủ Nhật Bản (chủ biên) 2006, Sách trắng Cảnh sát năm Bình Thành thứ 17, Gyosei, Tokyo, 372 tr 112 Sueki Humihiko 2006, Lịch sử tôn giáo Nhật Bản, Iwanami Tân thư số 1006, Iwanami thư điếm, Tokyo, 248 tr 113 Wanatabe Shigelu 2001, Giải thích điều khoản Luật Pháp nhân Tôn giáo, Gyosei, Tokyo, 544 tr 114 Henri Maspero Lê Diên dịch (2000), “道教與中國宗教” (Đạo giáo tôn giáo Trung Quốc) 115 Năm 2007, Yến Khả Giai phác họa nội dung giáo hội Trung Quốc tác phẩm “中國天主教堂” (Giáo hội Công giáo Trung Quốc) 116 Joseph M.Kitagawa Hoàng Thị Thơ dịch (2002), Study of Japanese religion (Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản) Trang Website 117.http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/2263/Tinh_hin h_ton_giao_va_nhung_yeu_cau_dat_ra_voi_cong_tac_ton_giao 118.http://tapchiqptd.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/mot-so-giai-phapday-manh-cong-tac-tuyen-truyen-luat-tin-nguong-ton-giao/11347.html (ThS nguyễn Đức Thịnh) 119.http://conggiao.info/tuong-quan-giua-ton-giao-va-chinh-tri-d-19487 120.http://quyenconnguoi.com/ton-giao/kinh-nghiem-cua-trung-quocgiai-quyetvan-de-ton-giao-trong-thoi-ki-moi-10167.html 121 http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=581 122.http://tapchiqptd.vn/vi/lam-that-bai-chien-luoc-dbhb/bao-caotinh-hinh-tu-do-ton-giao-quoc-te-nam-2016-cua-my-sai-lech-thieu-khachquan-ve-tinh/10519.html (Báo cáo tình hình tôn giáo quốc tế Mỹ- VN) 123.http://www.chung ta.com/nd/tu-lieu-tra cuu ton giao tu ton giao o hoa ky - 5tml 164 124.http://fpt.utb.edu.vn/index.php/tin-bai-anh/tin-tuc-su-kien/202dac-diem-va-tinh-hinh-ton-giao-o-viet-nam-hien-nay 125.http://caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010046/ 0/5718/Chinh_sach_ton_giao_trong_Nha_nuoc_phap_quyen_xa_hoi_chu_ng hia_o_Viet_Nam 126.http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/7170/Van_ban_ph ap_luat_ve_tin_nguong_ton_giao_o_Viet_Nam_hien_nay_ket_qua_va_bat_cap 127.http://voer.edu.vn/m/nhiem-vu-cua-cong-tac-ton-giao-va-nhungchinh-sach-cu-the-doi-voi-ton-giao-hien-nay/07898cb8 165 ... tiễn QLNN hoạt động tôn giáo Việt Nam cần thiết 24 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TƠN GIÁO 2.1 Khái niệm, đặc điểm tơn giáo quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo 2.1.1... QLNN hoạt động tôn giáo lãnh thổ Việt Nam Về nội dung: Thứ nhất, Luận án nghiên cứu sở lý luận quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Thứ hai, nghiên cứu thực tiễn quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo. .. cứu luận án bao gồm: 1) Nội dung QLNN hoạt động tôn giáo Việt Nam gì? Quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam chịu tác động yếu tố nào? 2) Thực tiễn QLNN hoạt động tôn giáo Việt Nam nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay