Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh (Luận án tiến sĩ)

195 12 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:22

Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnhCơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THU HƯƠNG CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CƠNG HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ THU HƯƠNG CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH Chun ngành: Quản lý hành cơng Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Hà Quang Thanh TS Nguyễn Thị Thủy HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng luận án trung thực, nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu kết luận khoa học Luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1 Các cơng trình nghiên cứu, viết cơng bố nước liên quan đến đề tài luận án 10 1.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 36 1.3 Những nội dung cần giải luận án 38 CHƯƠNG SỞ KHOA HỌC VỀ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 40 2.1 Chính quyền cấp tỉnh văn QPPL quyền cấp tỉnh 40 2.2 chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh 46 2.3 Các yếu tố tác động chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh 74 2.4 Kinh nghiệm số nước giới việc xây dựng, tổ chức thực việc kiểm tra văn QPPL quyền cấp tỉnh 78 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 85 3.1 Tình hình thực chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh 85 3.2 Đánh giá chung việc thực chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh 123 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 135 4.1 Phương hướng hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh 135 4.2 Giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh 137 PHẦN KẾT LUẬN 156 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân QLNN: Quản lý nhà nước QLHCNN: Quản lý hành nhà nước QPPL: Quy phạm pháp luật XHCN: Xã hội chủ nghĩa CNH: Cơng nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Số lượng, tỉ lệ người cho biết trình độ chuyên môn cán bộ, 102 bảng Bảng 3.1 công chức tham gia công tác kiểm tra văn QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp năm 2014-2015) Bảng 3.2 Số lượng, tỉ lệ người cho biết trình độ chuyên môn cán bộ, 102 công chức tham gia công tác kiểm tra văn QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp năm 2018) Bảng 3.3 Số lượng, tỉ lệ người xác định phân biệt loại văn bản: 104 QPPL, hành chun mơn kỹ thuật hệ thống văn QLNN (khảo sát, xử lý tổng hợp 2014-2015) Bảng 3.4 Số lượng, tỉ lệ người xác định nội dung cần kiểm tra 105 tiến hành kiểm tra văn QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp 2014-2015) Bảng 3.5 Số lượng, tỉ lệ người xác định phân biệt loại văn bản: 107 QPPL, hành chun mơn kỹ thuật hệ thống văn QLNN khảo sát, xử lý tổng hợp (khảo sát năm 2018) Bảng 3.6 Số lượng, tỉ lệ người xác định nội dung cần kiểm tra 108 tiến hành kiểm tra văn QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp 2018) Bảng 3.7 Số lượng, tỉ lệ người tham dự bồi dưỡng, tập huấn (khảo sát, 109 xử lý tổng hợp 2014-2015) Bảng 3.8 Số lượng, tỉ lệ người tham dự bồi dưỡng, tập huấn (khảo sát, 110 xử lý tổng hợp 2018) Bảng 3.9 Số văn QPPL tự kiểm tra, xử lý địa phương khảo sát năm 2014 116 18 DANH MỤC CÁC BIỂU Số hiệu biểu Tên biểu đồ Trang Số lượng, tỉ lệ người cho biết cần phải xây dựng chế 90 đồ Biểu đồ 3.1 kiểm tra, xử lý văn QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp 2014-2015) Biểu đồ 3.2 Số lượng, tỉ lệ người xác định hình thức kiểm tra văn 92 QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp 2018) Biểu đồ 3.3 Số lượng, tỉ lệ người xác định biện pháp xử lý văn 112 QPPL trái pháp luật (khảo sát, xử lý tổng hợp 20142015) Biểu đồ 3.4 Số lượng, tỉ lệ người xác định biện pháp xử lý văn 113 QPPL trái pháp luật (khảo sát, xử lý tổng hợp 2018) Biểu đồ 3.5 Số lượng, tỉ lệ ý kiến xác định hình thức kiểm tra văn 114 QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp 2014-2015) Biểu đồ 3.6 Số lượng, tỉ lệ ý kiến xác định hình thức kiểm tra văn QPPL (khảo sát, xử lý tổng hợp 2018) 117 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để thực chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước xã hội, chủ thể quản lý nhà nước thực nhiều hoạt động khác thể bên ngồi hình thức định Trong hoạt động quản lý nói chung QLHCNN nói riêng, chủ thể quản lý cần phải giải nhiều vấn đề cụ thể, để giải vấn đề đòi hỏi phải ban hành định Quyết định QLHCNN vừa coi phương tiện QLHCNN, vừa sản phẩm hoạt động QLHCNN Mỗi định hành nhà nước chứa đựng mệnh lệnh mang tính quyền lực nhà nước Cho nên, định hành nhà nước công cụ quan trọng để chủ thể quản lý thực hoạt động QLHCNN Một hình thức thể Quyết định QLHCNN dạng văn bản, Quyết định QLHCNN bao gồm văn QPPL văn cá biệt Để văn ban hành chất lượng, phải kiểm tra văn bản, để kiểm tra văn cần phải chế kiểm tra, đặc biệt chế kiểm tra văn QPPL Trong năm qua, việc kiểm tra văn nói chung, văn QPPL nói riêng, đạt kết quan trọng, nhờ chế kiểm tra văn bản, giúp cho văn ban hành quan nhà nước góp phần quan trọng vào việc thể chế đường lối, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, cầu nối đưa luật vào sống, tăng cường trật tự, kỷ cương QLNN Nhiều Bộ luật, luật ban hành, văn QPPL ban hành hiệu lực, hiệu quả, thực vào sống, hệ thống pháp luật hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu QLNN xã hội theo pháp luật, phục vụ nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ hiệu quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Theo quy định Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiểm tra văn QPPL nhiệm vụ chuyển giao từ Viện kiểm sát nhân dân sang cho hệ thống quan hành nhà nước, cụ thể Bộ Tư pháp Chính phủ giao thực nhiệm vụ Trên sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/11/2003 kiểm tra xử lý văn QPPL Năm 2008 Luật Ban hành văn QPPL ban hành thay cho Luật Ban hành văn QPPL sửa đổi, bổ sung năm 2002 nhiều quy định thay đổi thẩm quyền ban hành văn QPPL số chủ thể, thay đổi ảnh hưởng lớn đến thẩm quyền kiểm tra xử lý văn QPPL quan hành pháp Chính vậy, ngày 12/4/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 40/2010/NĐ-CP quy định kiểm tra xử lý văn QPPL Hiện nay, sở pháp lý chủ yếu trực tiếp để quan chức thực kiểm tra văn QPPL Luật Ban hành văn QPPL năm 2015 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Ban hành văn QPPL, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, theo đó, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP hết hiệu lực Mặc dù đạt kết quan trọng trên, nhiên, năm qua, việc kiểm tra văn QPPL nhiều hạn chế, chế kiểm tra văn chưa hồn thiện Dù Luật Ban hành văn QPPL Nghị định 40/2010/NĐ-CP, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định, vấn đề mang tính tảng cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn QPPL thẩm quyền kiểm tra xử lý văn QPPL; trách nhiệm chủ thể ban hành văn bất hợp pháp; khác biện pháp xử lý văn QPPL vấn đề chưa thống q trình triển khai thực Hơn nữa, dù Luật Nghị định, chưa hình thành chế hoàn chỉnh kiểm tra văn QPPL nói chung văn QPPL quyền tỉnh nói riêng để hoạt động mang lại ý nghĩa hiệu quả, văn QPPL trái pháp luật ban hành; việc kiểm tra xử lý văn QPPL dấu hiệu bất hợp pháp chưa cấp, ngành, địa phương trọng mức, cấp quyền địa phương; phối hợp quan nhà nước hoạt động kiểm tra, xử lý chưa đồng bộ; việc xử lý văn QPPL dấu hiệu bất hợp pháp chưa nghiêm túc, mang tính hình thức, chí khơng xử lý; đội ngũ cơng chức thực hoạt động kiểm tra thiếu số lượng yếu chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng; điều kiện đảm bảo cho công tác chưa đảm bảo Chính quyền cấp tỉnh thiết chế quyền lực nhà nước địa phương, máy nhà nước, quyền cấp tỉnh vị trí vơ quan trọng, cấp trung chuyển quyền lực trung ương vùng lãnh thổ Các chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước thực thực tế phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức, triển khai thực quyền cấp tỉnh xuống cấp trực thuộc địa phương, kiểm tra việc thực pháp luật, cơng tác kiểm tra văn Việc kiểm tra văn QPPL quyền cấp tỉnh cần thiết để nâng cao hiệu công tác ban hành thực thi văn hoạt động QLNN Để việc kiểm tra văn QPPL hiệu quả, cần chế kiểm tra cách tồn diện hệ thống hơn, nhằm khắc phục hạn chế nói Với ý nghĩa tầm quan trọng vậy, việc nghiên cứu chế kiểm tra văn QPPL nói chung, văn QPPL quyền cấp tỉnh nói riêng, vấn đề thời yêu cầu thực tiễn đặt ra, để phát huy ưu điểm hạn chế khuyết điểm, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện chế kiểm tra văn QPPL tác dụng lớn, hỗ trợ cho hoạt động tương lai Đây lý nghiên cứu sinh chọn đề tài nghiên cứu: “Cơ chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quyền cấp tỉnh” làm luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ sở lý luận kiểm tra văn QPPL quyền cấp tỉnh Phân tích, đánh giá thực trạng thực chế kiểm tra văn QPPL, phát vấn đề, từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện chế kiểm tra văn QPPL quyền cấp tỉnh 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án nhằm vấn đề mà luận án kế thừa, cần tiếp tục triển khai nội dung nghiên cứu - Luận giải hệ thống hóa để làm sáng tỏ nội dung sở lý luận chế kiểm tra văn QPPL quyền cấp tỉnh Việt Nam 10 20 Ông/Bà đào tạo kiến thức pháp luật hành trình độ nào? a Chưa học  b Trình độ trung cấp  c Trình độ cao đẳng  d Trình độ đại học  e Trình độ sau đại học  21 Ơng/Bà đánh giá trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật, hành thân nào? a Tốt  b Khá  c Trung bình  d Chưa cao  22 Cán bộ, công chức tham gia công tác kiểm tra văn QPPL quan Ơng/Bà trình độ chun mơn gì? a Luật  b Hành  c Khác  23 Theo Ơng/Bà cơng tác kiểm tra, xử lý văn QPPL chưa hiệu sao? a Thủ trưởng quan chưa quan tâm  b Đội ngũ cán kiểm tra thiếu số lượng trình độ chưa cao  c Chưa giám sát chặt chẽ quan cấp trên, thủ tục kiểm tra, xử lý chưa tuân thủ  d Pháp luật công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL chưa đầy đủ  e Trình độ soạn thảo văn QPPL cá nhân, quan thẩm quyền hạn chế  f Kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn QPPL chưa đảm bảo  g Hoạt động kiểm tra mang tính hình thức  h Kết kiểm tra, xử lý văn trái pháp luật thấp, nhiều văn chưa phát xử lý kịp thời, hiệu  24 Ông/Bà đánh giá hiệu công tác tự kiểm tra, xử lý văn QPPL quan nào? a Rất tốt  b Tốt  c Bình thường  d Khơng tốt  181 25 Để hồn thiện chế kiểm tra văn QPPL, theo Ơng/Bà cần hồn thiện nội dung sau đây? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) a Hoàn thiện thể chế phápkiểm tra văn QPPL  b Hoàn thiện tổ chức máy nguồn nhân lực cho hoạt động kiểm tra văn QPPL  c Xây dựng quy trình kiểm tra quy trình xử lý văn QPPL  d Đảm bảo điều kiện vật chất thực chế kiểm tra văn  e Hoàn thiện nội dung, phương thức kiểm tra, xử lý văn QPPL  26 Ơng/Bà kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra xử lý văn QPPL? ························································································· ························································································· ························································································· ························································································· ························································································· 182 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH Kính thưa Qúy Ơng/Bà, Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật (QPPL) quyền cấp tỉnh từ sau Luật ban hành văn QPPL năm 2015 Nghị định Số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Chính phủ quy định chi tiết số Điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn QPPL hiệu lực, chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp Ơng/Bà với tư cách người hoạt động thực tiễn Chúng chân thành cảm ơn xin vui lòng cho biết: quan Ơng/Bà cơng tác: a Hội đồng nhân dân  b Ủy ban nhân dân  c Các sở, ngành  d Các tổ chức khác  Chức vụ cơng việc Ơng/Bà đảm nhiệm: a Chủ tịch/ Phó chủ tịch  b Giám đốc/ Phó giám đốc  c Chánh văn phòng/ Phó CVP  d Chun viên cao cấp  e Chuyên viên  f Chuyên viên  g Các chức danh khác  A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Theo Ông/Bà văn quản lý nhà nước gồm loại đây: a Văn quy phạm pháp luật  b Văn hành  c Văn chuyên môn, kỹ thuật  d Tất loại văn  Ơng/Bà phân biệt loại văn bản: văn quy phạm pháp luật; văn hành chính; văn chuyên môn, kỹ thuật hệ thống văn quản lý nhà nước hay không? a Phân biệt rõ  b Còn nhầm lẫn  c Chưa phân biệt  d Khơng quan tâm  183 Theo Ơng/Bà nhầm lẫn việc phân biệt loại văn nêu thường tập trung vào cán bộ, công chức làm việc cấp quyền nào? a Chính quyền cấp tỉnh  b Chính quyền cấp quận, huyện  c Chính quyền cấp xã, phường  d Khơng rõ  Ông/Bà cho biết văn thuộc loại văn nào? Tên loại văn Quy phạm Hành Chun Đảng/ pháp luật ngành Đồn thể Hiến pháp Luật Pháp lệnh Lệnh chủ tịch nước Nghị Nghị định Quyết định Chỉ thị Thông tư Cương lĩnh Chiến lược Tuyên bố Hướng dẫn Lời kêu gọi Kết luận Công văn Thông cáo Thông báo Chương trình Kế hoạch cơng tác Đề án Phương án Báo cáo Tờ trình Biên Cơng điện Giấy chứng nhận Giấy ủy nhiệm Giấy giới thiệu Giấy nghỉ phép 184 Giấy đường Giấy mời Phiếu gửi Giấy biên nhận hồ sơ Phiếu chuyển Hợp đồng Hướng dẫn Dự án Bản ghi nhớ Bản cam kết Bản thỏa thuận Thư cơng Bản thống kê Chứng Hóa đơn Chứng từ kế toán B THỰC TRẠNG CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH Ơng/Bà vui lòng cho biết hệ thống tổ chức máy quan kiểm tra văn QPPL hiệu chưa? hiệu  Chưa hiệu  Vì: ·························································································· ·························································································· ·························································································· Hoạt động kiểm tra văn QPPL quan, địa phương Ông/Bà tiến hành nào? a Khi ban hành  b Định kỳ hàng tháng  c Định kỳ hàng năm  d Khi yêu cầu kiểm tra  e Khi văn gửi đến  Ở địa phương, quan Ông/Bà việc kiểm tra văn QPPL thực qua phương thức nào? a Trực tiếp  b Qua báo cáo  c Khác  Ông/Bà tham gia hoạt động kiểm tra văn QPPL với tư cách nào? a Lãnh đạo quan kiểm tra văn  185 b Cán chuyên trách  c Công chức khác  d Cộng tác viên kiểm tra văn  Theo Ơng/Bà việc bố trí cán làm công tác kiểm tra văn QPPL quan phù hợp chưa? a Phù hợp  Vì sao? ·························································································· ·························································································· ·························································································· b Chưa phù hợp  Vì sao? ·························································································· ·························································································· 10 Theo Ơng/Bà nội dung cần phải kiểm tra tiến hành kiểm tra văn QPPL? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) a Căn phápvăn QPPL ban hành  b Thẩm quyền ban hành văn QPPL  c Nội dung văn phù hợp với quy định pháp luật  d Trình tự, thủ tục, thể thức kỹ thuật trình bày văn QPPL  e Hiệu lực  11 Khi tiến hành kiểm tra văn bản, mức độ phát văn trái pháp luật nào? a Rất nhiều  b Nhiều  c Ít  d Rất  12 Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết văn QPPL phát trái pháp luật nội dung sau đây? a Ban hành không pháp lý  b Ban hành không thẩm quyền  c Nội dung văn không phù hợp với quy định pháp luật  d Ban hành khơng trình tự, thủ tục, thể thức kỹ thuật  e Hiệu lực  f Nội dung khác  13 Ơng/Bà tập huấn công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL khơng? a  tập huấn lần: …………… b Không  14 Việc tập huấn kiểm tra, xử lý văn QPPL ý nghĩa cho cơng việc Ông/Bà nào? a Rất cần thiết  186 a b c d b Cần thiết  c Khơng cần thiết  15 Nguồn kinh phí cấp để thực công tác kiểm tra văn QPPL địa phương nào? a Đủ  b Khơng đủ  c Khơng  16 Văn trái pháp luật quan Ông/Bà phát chủ yếu quan ban hành? Văn quan, người thầm quyền ban hành gửi đến  Văn HĐND, UBND ban hành  Văn quan, ngành ban hành  Khác  17 Khi kiểm tra, phát văn QPPL trái pháp luật quan đề xuất biện pháp xử lý sau đây? a Đính văn sai pháp lý, kỹ thuật  b Đình việc thi hành văn trái pháp luật  c Bãi bỏ phần nội dung văn trái pháp luật  d Xem xét xử lý quan, kỷ luật người thẩm quyền, cán bộ, cơng chức tham mưu soạn thảo, ban hành văn trái pháp luật  e Xem xét xử lý trách nhiệm hình người thẩm quyền, cơng chức tham mưu soạn thảo, ban hành văn trái pháp luật  f Các biện pháp xử lý khác  18 Theo Ông/Bà, thực kiểm tra văn QPPL quan, cá nhân ban hành văn kiểm tra thực nghĩa vụ việc sau đây: a Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho quan, người thẩm quyền kiểm tra văn  b Giải trình nội dung văn theo yêu cầu quan, người thẩm quyền kiểm tra  c Thực việc tự kiểm tra để phát xử lý văn dấu hiệu trái pháp luật  d Thực việc đăng công báo, niêm yết, công bố văn xử lý phương tiện thông tin đại chúng  C NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CĨ ĐỂ HỒN THIỆN CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 19 Theo Ơng/Bà cần phải xây dựng chế kiểm tra, xử lý văn QPPL không? Cần  Không cần  187 Vì: ·························································································· ·························································································· ·························································································· 20 Ơng/Bà đào tạo kiến thức pháp luật hành trình độ nào? a Chưa học  b Trình độ trung cấp  c Trình độ cao đẳng  d Trình độ đại học  e Trình độ sau đại học  21 Ơng/Bà đánh giá trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật, hành thân nào? a Tốt  b Khá  c Trung bình  d Chưa cao  22 Cán bộ, cơng chức tham gia công tác kiểm tra văn QPPL quan Ơng/Bà trình độ chun mơn gì? a Luật  b Hành  c Khác  23 Theo Ơng/Bà cơng tác kiểm tra, xử lý văn QPPL chưa hiệu sao? a Thủ trưởng quan chưa quan tâm  b Đội ngũ cán kiểm tra thiếu số lượng trình độ chưa cao  c Chưa giám sát chặt chẽ quan cấp trên, thủ tục kiểm tra, xử lý chưa tuân thủ  d Pháp luật công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL chưa đầy đủ  e Trình độ soạn thảo văn QPPL cá nhân, quan thẩm quyền hạn chế  f Kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn QPPL chưa đảm bảo  g Hoạt động kiểm tra mang tính hình thức  h Kết kiểm tra, xử lý văn trái pháp luật thấp, nhiều văn chưa phát xử lý kịp thời, hiệu  24 Ông/Bà đánh giá hiệu công tác tự kiểm tra, xử lý văn QPPL quan nào? a Rất tốt  b Tốt  c Bình thường  188 d Khơng tốt  25 Để hồn thiện chế kiểm tra văn QPPL, theo Ơng/Bà cần hồn thiện nội dung sau đây? (Có thể chọn nhiều phương án trả lời) a Hoàn thiện thể chế phápkiểm tra văn QPPL  b Hoàn thiện tổ chức máy nguồn nhân lực cho hoạt động kiểm tra văn QPPL  c Xây dựng quy trình kiểm tra quy trình xử lý văn QPPL  d Đảm bảo điều kiện vật chất thực chế kiểm tra văn  e Hoàn thiện nội dung, phương thức kiểm tra, xử lý văn QPPL 26 Ơng/Bà kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra xử lý văn QPPL? ························································································· ························································································· ························································································· ························································································· ························································································· ························································································· 189 PHỤ LỤC 3.1 CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG STT Tên Địa phương Thể chế công tác Kiểm tra văn TC máy, biên chế Kinh phí Cơng tác viên - Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 06/01/2009 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản; - Chỉ thị số 04/2005/CT-UB ngày 11/01/2005 UBND Thành phố Hà Nội, Chỉ thị số 32/2004/CT-UB ngày 04/8/2004 Hà Nội UBND tỉnh Hà Tây việc triển khai thực Nghị định số 135/2003/NĐ-CP; - Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 việc Phòng Kiểm tra Được đảm bảo kịp thời 20 cộng xử lý văn tác viên QPPL, với 04 biên chế quy định chế độ mức chi cho cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn - Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản; Điện Biên Phòng Kiểm Kinh phí hàng năm 55 cộng - Nghị số 258/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 Quy tra văn cấp tác viên định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 02 biên chế sốt, hệ thống hóa văn bản; hạn chế STT Tên Địa phương Thể chế công tác Kiểm tra văn TC máy, biên chế Kinh phí Cơng tác viên - Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn QPPL; - Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 việc quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn Đà Nẵng - Chỉ thị 19/2006/CT-UBND ngày 03/7/2006 tăng cường cơng tác KT,XL văn Phòng Văn Mỗi năm bố trí pháp quy khoảng 20-30 triệu (b/c 2003-2008) - Chỉ thị số 10/2005/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản; - QĐ số 25/2006 ban hành Quy chế cộng tác viên; Bình Định Phòng Văn Hàng năm bố trí 12 cộng - Nghị số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 quy định pháp quy kinh phí chưa tác viên mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản; 05 biên đáp ứng yêu cầu - Nghị số 42/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 việc chế định nội dung mức chi bảo đảm cho cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn bản; STT Tên Địa Thể chế công tác Kiểm tra văn phương TC máy, Kinh phí biên chế Cơng tác viên - Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 Quy định quy trình ban hành văn bản; - Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn - QĐ số 07/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế soạn thảo, kiểm Khánh Hòa tra, rà sốt văn bản; - Nghị số 10/2008 kinh phí cho cơng tác soạn thảo, kiểm tra, rà sốt văn Phòng kiểm Hàng năm cấp Đang tiến tra văn kinh phí để chi theo hành củng theo dõi thi hành quy định Trung cố cộng tác pháp luật với 03 ương công chức - Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý, rà sốt văn bản; Phòng kiểm - Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND, ngày 27/3/2012 ban hành tra văn Đắk Nông Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản; theo dõi thi hành - Nghị số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 nội dung pháp luật với 03 chi mức chi công tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn cơng chức Kinh phí chưa phân bổ viên STT Tên Địa phương Thể chế công tác Kiểm tra văn TC máy, Cơng tác Kinh phí biên chế viên - Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND ngày 08/9/2010 tăng cường Phòng kiểm Năm 2010 cấp kinh phí cơng tác kiểm tra, rà sốt; Bình Phước tra văn 250 triệu cho toàn - Nghị số 11/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012, Quyết theo dõi thi hành ngành tư pháp địa 23 cộng tác viên định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 quy định mức chi pháp luật, với 02 phương để thực đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn cơng chức kiểm tra, rà soát Năm 2003, 2004 chưa cấp; Năm 2005 cấp 23 - Chỉ thị số 20/2005/CT-UBND ngày 13/12/2005 tăng cường cơng tác kiểm tra, rà sốt; Tây Ninh - Nghị số 16/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012, Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 quy định mức chi cho cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn Phòng Kiểm tra văn QPPL Thi hành văn QPPL triệu; Năm 2006, 2007: năm 30 triệu; Năm 2008, 2009: năm 40 cộng tác viên cấp 30 triệu; Năm 2010, 2011: năm cấp 40 triệu; Năm 2012, 2013: năm cấp 60 triệu Bình Dương - Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006 tăng cường Phòng Kiểm Từ năm 2005 đến năm 26 cộng cơng tác kiểm tra văn bản; tra văn với 2010 toán kinh tác viên STT Tên Địa Thể chế công tác Kiểm tra văn phương Đồng Nai biên chế Minh viên văn bản; triệu; từ năm 2011 đến - Nghị số 61/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Quyết 2013 dự tốn kinh phí ngành định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 mức chi đặc cấp năm 60 thù cho cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt văn triệu - Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND quy định kinh phí hỗ trợ Sở, Hàng năm Sở Tư pháp Phòng Kiểm dự tốn kinh phí 37 cộng tra văn cho công tác KT,XL tác viên chi theo quy định - Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 ban hành 11 Cơng tác phí hàng năm 150 công chức cho công tác kiểm tra văn TP Hồ Chí Kinh phí - Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND Quy chề kiểm tra, xử lý 03 biên chế - Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND kiểm tra, xử lý văn bản; 10 TC máy, Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản; - Đang xem xét ban hành Quy chế công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn Hàng năm cấp Phòng Kiểm tra văn kinh phí hỗ trợ đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý, rà sốt văn 11 cộng tác viên 12 Kiên Giang - Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 ban hành Phòng Kiểm Kinh phí phục vụ cơng 33 cộng Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản; tra, xử lý văn tác KTVB năm tác viên STT Tên Địa phương Thể chế công tác Kiểm tra văn TC máy, biên chế Cơng tác Kinh phí viên - Nghị số 44/2012/NQ- HĐND ngày 11/01/2012 quy định với 03 biên khoảng 50 triệu mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản; chế - Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 ban hành quy chế tổ chức, quản lý cộng tác viên Nguồn: Báo cáo số 24/BC-BTP ngày 23/ 01/2014 Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực công tác kiểm tra, xử lý văn QPPL ... việc kiểm tra văn QPPL quy n cấp tỉnh 78 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N CẤP TỈNH 85 3.1 Tình hình thực chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật. .. luận án 36 1.3 Những nội dung cần giải luận án 38 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N CẤP TỈNH 40 2.1 Chính quy n cấp tỉnh văn QPPL quy n cấp. .. QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N CẤP TỈNH 135 4.1 Phương hướng hoàn thiện chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật quy n cấp tỉnh 135 4.2 Giải pháp hoàn thiện chế kiểm tra văn quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh (Luận án tiến sĩ), Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay