Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm (Luận án tiến sĩ)

226 3 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:10

Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệmDạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  DỖN NGỌC ANH DẠY HỌC MƠN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  DỖN NGỌC ANH DẠY HỌC MƠN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM Chuyên ngành: Lý luận lịch sử giáo dục Mã số: 14 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Thuận PGS.TS Tô Bá Trƣợng Hà Nội - 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình hoàn thành luận án này, tác giả nhận ược giúp ỡ vô quý báu tập thể cá nhân Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ến PGS.TS Nguyễn Hồng Thuận PGS.TS Tơ Bá Trượng tận tâm dìu dắt, hướng dẫn tác giả trình nghi n cứu, thực ề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn l nh ạo, nhà khoa học, Thầy/Cô giáo, Trung tâm tạo bồi dưỡng - Viện khoa học giáo dục Việt Nam tạo iều kiện cho tác giả học tập, nghi n cứu hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp ỡ quý báu Ban Giám Hiệu, Bộ môn Tâm lí - Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội ộng vi n, khuyến khích tạo iều kiện cho tác giả suốt trình học tập nghi n cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn hợp tác nhiệt tình cộng tác vi n, giảng vi n, sinh vi n trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, Đại học Hải Phòng, Đại học Vinh, Đại học Tân Trào Tác giả xin chân thành cảm ơn ồng nghiệp, gia ình bạn bè quan tâm, chia sẻ, ộng vi n tác giả trình học tập nghi n cứu Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án DOÃN NGỌC ANH năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghi n cứu ri ng tôi, kết luận án trung thực chưa ược công bố cơng trình khác Tác giả luận án DỖN NGỌC ANH MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn ề tài Mục ích nghi n cứu 3 Khách thể ối tượng nghi n cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghi n cứu Nhiệm vụ nghi n cứu Quan iểm tiếp cận nghi n cứu ề tài phương pháp nghi n cứu Những luận iểm cần bảo vệ Những óng góp Luận án 10 Cấu trúc Luận án Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC MƠN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM 1.1 Tổng quan cơng trình nghi n cứu li n quan ến ề tài 1.1.1 Những nghi n cứu học tập qua trải nghiệm 1.1.2 Những nghi n cứu dạy học theo tiếp cận trải nghiệm 12 1.2 Một số khái niệm ề tài 16 1.2.1 Trải nghiệm 16 1.2.2 Học tập qua trải nghiệm 17 1.2.3 Dạy học theo tiếp cận trải nghiệm 18 1.2.4 Quy trình tổ chức dạy học theo tiếp cận trải nghiệm 22 1.3 Dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học 23 1.3.1 Đặc trưng trình dạy học ại học 23 1.3.2 Đặc iểm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học 24 1.3.3 Ưu nhược iểm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học 28 1.3.4 Sự phù hợp dạy học theo tiếp cận trải nghiệm với ặc iểm hoạt ộng học tập sinh vi n ại học 29 1.4 Dạy học môn Giáo dục học Đại học phạm 30 1.4.1 Đặc trưng dạy học Đại học phạm 30 1.4.2 Dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm 31 Kết luận chương 48 Chƣơng THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM 50 2.1 Khái quát trình khảo sát thực trạng 50 2.1.1 Mục ích khảo sát 50 2.1.2 Nội dung khảo sát 50 2.1.3 Đối tượng khảo sát 51 2.1.4 Phương pháp khảo sát 51 2.2.2 Thực trạng tổ chức dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm ĐHSP 58 2.2.3 Những iểm mạnh hạn chế dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm ĐHSP 70 2.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng ến việc tổ chức dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm ĐHSP 72 2.2.5 Nhận ịnh chung thực trạng 75 Kết luận chương 77 Chƣơng TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCPHẠM THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM 78 3.1 Y u cầu tổ chức dạy học môn Giáo dục học cho sinh vi n Đại học phạm theo tiếp cận trải nghiệm 78 3.2 Quy trình tổ chức dạy học mơn Giáo dục học cho sinh vi n Đại học phạm theo tiếp cận trải nghiệm 80 3.3 Vận dụng quy trình tổ chức dạy học môn GDH cho sinh vi n ĐHSP theo tiếp cận trải nghiệm dạy học dự án dạy học tình 89 3.3.1 Vận dụng quy trình tổ chức dạy học mơn GDH cho SV ĐHSP theo tiếp cận trải nghiệm dạy học dự án 89 3.3.2 Vận dụng quy trình tổ chức dạy học môn GDH cho SV ĐHSP theo tiếp cận trải nghiệm dạy học tình 103 3.4 Điều kiện ảm bảo vận dụng quy trình tổ chức dạy học mơn GDH cho sinh vi n ĐHSP theo tiếp cận trải nghiệm 117 3.4.1 Công tác quản lí, ạo Ban Giám hiệu trường ĐHSP 117 3.4.2 Đội ngũ giảng vi n giảng dạy môn GDH 117 3.4.3 Cơ sở vật chất tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo dạy học theo tiếp cận trải nghiệm 118 Chƣơng THỰC NGHIỆMPHẠM 120 4.1 Khái quát trình thực nghiệm phạm 120 4.1.1 Mục ích thực nghiệm 120 4.1.2 Nội dung thực nghiệm 120 4.1.3 Đối tượng thực nghiệm 120 4.1.4 Phương pháp thực nghiệm 121 4.1.5 Quy trình thực nghiệm 121 4.2 Phân tích kết thực nghiệm phạm 127 4.2.1 Phân tích kết thực nghiệm mặt ịnh lượng 127 4.2.2 Phân tích kết thực nghiệm mặt ịnh tính 146 Kết luận chương 152 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 153 PHỤ LỤC 165 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Viết tắt Viết đầy đủ DH Dạy học ĐHSP Đại học phạm ĐTB Điểm trung bình ĐC1 Đối chứng ĐC2 Đối chứng GDH Giáo dục học GV Giảng vi n PPDH Phương pháp dạy học SV Sinh vi n THPT Trung học phổ thông TN Trải nghiệm TN1 Thực nghiệm TN2 Thực nghiệm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Nội dung chương trình mơn GDH trường ĐHSP 35 Bảng 2.1 Ý nghĩa giá trị trung bình ối với thang o 53 Bảng 2.2: Nhận thức GV giảng dạy GDH ặc iểm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học 53 Bảng 2.3: Nhận thức GV giảng dạy GDH ưu iểm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học 55 Bảng 2.4: Nhận thức GV giảng dạy GDH nhược iểm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học 55 Bảng 2.5 Nhận thức GV giảng dạy GDH phù hợp dạy học theo tiếp cận trải nghiệm với ặc iểm hoạt ộng học tập sinh vi n ại học 56 Bảng 2.6: Nhận thức GV SV vai trò phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ối với kết học tập SV ại học 57 Bảng 2.7 Mức ộ xác ịnh mục ti u dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm giảng vi n 58 Bảng 2.8 Mức ộ thiết kế nội dung dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm giảng vi n 60 Bảng 2.9: Mức ộ sử dụng PPDH môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm GV 61 Bảng 2.10 Mức ộ sử dụng hình thức tổ chức dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm giảng vi n 62 Bảng 2.11 Đánh giá giảng vi n sinh vi n mức ộ sử dụng hoạt ộng dạy học dạy học GDH theo tiếp cận trải nghiệm ĐHSP 63 Bảng 2.12 Đánh giá GV SV mức ộ sử dụng phương pháp ánh giá dạy học GDH theo tiếp cận trải nghiệm 66 Bảng 2.13 Đánh giá giảng vi n sinh vi n kết học tập môn GDH sinh vi n ĐHSP 68 Bảng 2.14 Đánh giá giảng vi n iểm mạnh dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm ĐHSP 70 Bảng 2.15 Đánh giá giảng vi n iểm hạn chế dạy học môn GDH theo tiếp cận trải nghiệm ĐHSP 71 Bảng 3.1 Các chủ ề dự án (bài tập trải nghiệm) gắn với học GDH cụ thể 91 Bảng 3.2 Các công việc cụ thể, nguồn tư liệu ể giải nhiệm vụ ề tài 100 Bảng 3.3 Kế hoạch hoạt ộng dự án 102 Bảng 4.1 Đối tượng thực nghiệm phạm vòng 1(khóa 41) vòng (khóa 42) 121 Bảng 4.2 Các mức ộ iểm ược cho dựa vào y u cầu 124 Bảng 4.3: Phân phối tần suất kết kiểm tra lớp TN1 lớp ĐC1 trước thực nghiệm 127 Bảng 4.4: Xếp loại kết kiểm tra lớp TN1 lớp ĐC1 trước thực nghiệm 128 Bảng 4.5: So sánh giá trị trung bình kết kiểm tra trước thực nghiệm lớp TN1 lớp ĐC1 129 Bảng 4.6: Phân tích phương sai kết kiểm tra trước thực nghiệm vòng 129 Bảng 4.7: Phân phối tần suất kết kiểm tra lớp TN1 lớp ĐC1 sau thực nghiệm vòng 130 Bảng 4.8: Xếp loại kết kiểm tra lớp TN1 lớp ĐC1 sau thực nghiệm phạm vòng 131 Bảng 4.9: Mô tả tham số thống k kết kiểm tra lớp TN1 lớp ĐC1 sau thực nghiệm phạm vòng 133 Bảng 4.10: So sánh giá trị trung bình kết kiểm tra sau thực nghiệm vòng lớp TN1 lớp ĐC1 133 Bảng 4.11: Phân tích phương sai kết kiểm tra sau thực nghiệm vòng 134 Bảng 4.12: So sánh kết kiểm tra ầu vào ầu lớp TN1 vòng 135 Bảng 4.13: So sánh giá trị trung bình kết kiểm tra ầu vào ầu lớp TN1 - vòng 136 Bảng 4.14: Phân tích phương sai kết kiểm tra ầu vào ầu lớp TN1 136 Bảng 4.15: Kết kiểm tra lớp TN2 lớp ĐC2 trước thực nghiệm phạm 137 Bảng 4.16: Xếp loại kết kiểm tra lớp TN2 lớp ĐC2 trước thực nghiệm 138 Bảng 4.17: So sánh giá trị trung bình kết kiểm tra trước thực nghiệm vòng lớp TN2 lớp ĐC2 139 ... cho sinh vi n Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm Chương 3: Tổ chức dạy học môn Giáo dục học cho sinh vi n Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm Chương 4: Thực nghiệm sư phạm 8 Chƣơng... mơn Giáo dục học cho sinh vi n Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm 80 3.3 Vận dụng quy trình tổ chức dạy học mơn GDH cho sinh vi n ĐHSP theo tiếp cận trải nghiệm dạy học dự án dạy. .. dạy học theo tiếp cận trải nghiệm Những đóng góp Luận án 9.1 Xác ịnh phạm trù khái niệm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm khung lý luận dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ại học, dạy học GDH theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm (Luận án tiến sĩ), Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay