Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đói (Luận án tiến sĩ)

149 10 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 00:04

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đóiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đóiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đóiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đóiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đóiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đóiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đói BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, TỔN THƯƠNG QUAN ĐÍCH TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, TỔN THƯƠNG QUAN ĐÍCH TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI Chuyên ngành : NỘI TIM MẠCH Mã số : 62720141 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: TS VIÊN VĂN ĐOAN PGS.TS NGUYỄN VĂN QUÝNH HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc bệnh viện Bạch mai, Ban giám đốc bệnh viện Trung Ương qn đội 108, Bộ mơn Tim mạch, Phòng sau đại học Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108 tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hồn thiện luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Viên Văn Đoan,Trưởng khoa Khám bệnh bệnh viện Bạch Mai, chủ nhiệm môn Tim mạch trường Đại học Quốc Gia Thầy bảo, truyền đạt cho kiến thức quý báu lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, thầy tận tình giúp đỡ động viên tơi suốt q trình làm việc, học tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Nguyễn Văn Quýnh -Viện 108 người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình cho tơi q trình hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Điện Biên, thầy Phạm Nguyên Sơn, thầy Phạm Thái Giang toàn thể thầy môn tim mạch hội đồng chấm luận án hướng dẫn tơi q trình hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán nhân viên khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai tận tình giúp nuôi dưỡng đam mê với học tập, với cơng việc suốt q trình làm việc bệnh viện Bạch Mai cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn gia đình nguồn động lực, cổ vũ cho xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới bạn bè ln giúp đỡ cho tơi hồn thành luận án Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019 Nguyễn Thị Hồng Vân LỜI CAM ĐOAN Đây luận văn thân trực tiếp thực Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Vân MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ INSULIN KHÁNG INSULIN 1.1.1 Khái niệm insulin 1.1.2 Khái niệm kháng insulin 1.1.3 Các phương pháp xác định kháng insulin 1.1.4 Các bệnh lý, hội chứng lâm sàng liên quan với kháng insulin 1.2 TỔN THƯƠNG QUAN ĐÍCH BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI 18 1.2.1 Rối loạn chức nội mạc 18 1.2.2 Tổn thương hệ thống mạch máu lớn 20 1.2.3 Tổn thương hệ thống mạch máu nhỏ 25 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THA CĨ RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM 31 1.3.1 Tình hình nghiên cứu Thế giới 31 1.3.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 33 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Nhóm bệnh: 35 2.1.2 Nhóm chứng 36 2.2 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 38 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 38 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 38 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 39 2.3.2 Quy trình nghiên cứu 39 2.3.3 Các tiêu nghiên cứu tiêu chí đánh giá 40 2.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 51 2.5 ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 52 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ TỔN THƯƠNG QUAN ĐÍCH, KẾT QUẢ NGHIỆM PHÁP DUNG NẠP GLUCOSE TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP MỚI PHÁT HIỆN RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI 54 3.1.1 Đặc điểm lâm sàng 54 3.1.2 Một số tổn thương quan đích 60 3.1.3 Kết nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống nhóm bệnh 65 3.1.4 Tình trạng kháng insulin nhóm nghiên cứu 66 3.2 ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG INSULIN TỔN THƯƠNG MỘT SỐ QUAN ĐÍCH 75 3.2.1 Mối liên quan với tổn thương tim mạch 75 3.2.2 Mối liên quan với tổn thương thận 79 3.2.3 Mối liên quan với tổn thương mắt 82 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 86 4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ TỔN THƯƠNG QUAN ĐÍCH, KẾT QUẢ NGHIỆM PHÁP DUNG NẠP GLUCOSE, TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 86 4.1.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm đối tượng nghiên cứu 86 4.1.2 Một số tổn thương quan đích 96 4.1.3 Kết nghiệm pháp dung nạp glucose nhóm bệnh tăng huyết áp rối loạn glucose máu lúc đói 104 4.1.4 Tình trạng kháng insulin nhóm nghiên cứu 106 4.2 MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG INSULIN VỚI TỔN THƯƠNG MỘT SỐ QUAN ĐÍCH NHÓM NGHIÊN CỨU 112 4.2.1 Mối liên quan với tim mạch 112 4.2.2 Mối liên quan kháng insulin số tổn thương thận 113 4.2.3 Mối liên quan với tổn thương đáy mắt 115 KẾT LUẬN 117 KIẾN NGHỊ 119 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACR: Albumin Creatinin Ratio BMI: Chỉ số khối lượng thể BN: Bệnh nhân ĐTĐ: Đái tháo đường eGFR: Mức lọc cầu thận ước tính G 0: Nồng độ Glucose máu lúc đói G120: Nồng độ Glucose thời điểm 120 phút sau NPDNG I0: Nồng độ Insulin lúc đói I120: Nồng độ Insulin thời điểm 120 phút sau NPDNG LVMI: Chỉ số khối thất trái MAU: Microalbumin niệu NPDNG: Nghiệm pháp dung nạp glucose RLDNG: Rối loạn dung nạp glucose RLGLĐ: Rối loạn glucose máu lúc đói RWT: Relative Wall thickness – Bề dày thành thất tương đối THA: Tăng huyết áp WHR: Chỉ số vòng eo/ vòng hơng DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Phân loại bệnh thận mạn theo giai đoạn dựa vào mức lọc cầu thận ước tính theo cơng thức tính điều chỉnh bệnh lý thận-MDRD phân loại albumin niệu theo KDIGO 29 Bảng 2.1 Phân độ THA theo Hội tim mạch học Việt Nam (2008) 45 Bảng 2.2 Đánh giá BMI theo phân loại Tổ chức Y tế Thế giới áp dụng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương 46 Bảng 2.3 Phân loại rối loạn lipid máu theo khuyến cáo Hội tim mạch Việt Nam 2008 47 Bảng 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 54 Bảng 3.2 Đặc điểm nhóm tuổi 55 Bảng 3.3 Đặc điểm giới nhóm nghiên cứu 55 Bảng 3.4 Đặc điểm số nhân trắc nhóm nghiên cứu 56 Bảng 3.5 Đặc điểm số thói quen nhóm nghiên cứu 57 Bảng 3.6 Phân độ huyết áp nhóm nghiên cứu 57 Bảng 3.7 Kết số xét nghiệm sinh hoá nhóm nghiên cứu 58 Bảng 3.8 Tỷ lệ rối loạn lipid máu nhóm nghiên cứu 59 Bảng 3.9 Tỷ lệ phì đại thất trái nhóm nghiên cứu 60 Bảng 3.10 Tỷ lệ phì đại thất trái phân nhóm nhóm bệnh 60 Bảng 3.11 Phân loại tổn thương thận nhóm nghiên cứu 61 Bảng 3.12 Phân loại tổn thương thận phân nhóm nhóm bệnh62 Bảng 3.13 Phân loại tổn thương đáy mắt nhóm nghiên cứu 63 Bảng 3.14 Phân loại tổn thương đáy mắt phân nhóm nhóm bệnh 64 Bảng 3.15 Kết nghiệm pháp dung nạp glucose nhóm bệnh 65 Bảng 3.16 Nồng độ glucose insulin trung bình thời điểm ban đầu nhóm nghiên cứu 66 Bảng 3.17 Nồng độ glucose, insulin máu thời điểm phân nhóm nhóm bệnh 66 Bảng 3.18 Tương quan nồng độ glucose insulin thời điểm nhóm bệnh 67 Bảng 3.19 Đánh giá kháng insulin chức tế bào β nhóm nghiên cứu 69 Bảng 3.20 Đánh giá kháng insulin phân nhóm nhóm bệnh 70 Bảng 3.21 Tứ phân vị số kháng insulin nhóm chứng thường 70 Bảng 3.22 Tỷ lệ kháng insulin theo HOMA - IR nhóm nghiên cứu71 Bảng 3.23 Tỷ lệ kháng insulin theo QUICKI nhóm nghiên cứu 72 Bảng 3.24 Tỷ lệ kháng insulin theo HOMA - IR phân nhóm nhóm bệnh 73 Bảng 3.25 Tỷ lệ kháng insulin theo QUICKI phân nhóm nhóm bệnh 74 Bảng 3.26 Nguy tổn thương tim với kháng insulin (HOMA – IR) qua phân tích hồi quy đơn biến logistic 75 Bảng 3.27 Nguy tổn thương tim với kháng insulin (QUICKI) qua phân tích hồi quy đơn biến Binary logistic 76 Bảng 3.28 Nguy tổn thương tim với kháng insulin (HOMA – IR) qua phân tích hồi quy đa biến Binary logistic 77 Bảng 3.29 Nguy tổn thương tim với kháng insulin (QUICKI) qua phân tích hồi quy đa biến Binary logistic 78 Bảng 3.30 Nguy tổn thương thận với kháng insulin tính theo HOMA - IR qua phân tích hồi quy đơn biến Binary logistic 79 ... 3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MỘT SỐ TỔN THƯƠNG CƠ QUAN ĐÍCH, KẾT QUẢ NGHIỆM PHÁP DUNG NẠP GLUCOSE VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP MỚI PHÁT HIỆN CÓ RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI... 1.1.4 Các bệnh lý, hội chứng lâm sàng liên quan với kháng insulin 1.2 TỔN THƯƠNG CƠ QUAN ĐÍCH Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI 18 1.2.1 Rối loạn chức nội... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, TỔN THƯƠNG CƠ QUAN ĐÍCH VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đói (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương cơ quan đích và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có rối loạn glucose máu lúc đói (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay