Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)

175 6 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:55

Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em.Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em.Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em.Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em.Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em.Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em.Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH CƠNG THANH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC SINH HĨA TRONG CHẨN ĐỐN TIÊN LƯỢNG SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG TRẺ EM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH CÔNG THANH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC SINH HĨA TRONG CHẨN ĐỐN TIÊN LƯỢNG SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG TRẺ EM Ngành: Nhi khoa Mã số: 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TẠ VĂN TRẦM PGS TS ĐỖ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan phần cơng trình nghiên cứu đa trung tâm tập thể Những số liệu, kết nêu luận án trung thực đồng thuận người tham gia nghiên cứu để sử dụng luận án Tác giả BS Huỳnh Cơng Thanh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục biểu đồ Trang ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Xét nghiệm chẩn đoán SXHD 1.3 Tiên lượng sớm SXHD nặng 22 1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 29 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.3 Các sai lệch biện pháp khắc phục 54 2.4 Vấn đề y đức nghiên cứu 55 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu mẫu nghiên cứu .56 3.2 Giá trị xét nghiệm nhanh phát NS1 virút dengue chẩn đoán SXHD dân số nghiên cứu 65 3.3 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học sinh hóa 72 đầu với SXHD, mơ hình chẩn đốn sớm SXHD 69 3.4 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 73 CHƯƠNG BÀN LUẬN 77 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu mẫu nghiên cứu 77 4.2 Giá trị xét nghiệm nhanh phát NS1 virút dengue chẩn đoán SXHD dân số nghiên cứu 84 4.3 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học sinh hóa 72 đầu với SXHD, mơ hình chẩn đốn sớm SXHD 88 4.4 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 95 4.5 Hạn chế đề tài 102 KẾT LUẬN 103 KIẾN NGHỊ 105 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: Phiếu thu thập số liệu Phụ lục 2: Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu Phụ lục 3: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu Phụ lục 4: Phiếu chấp thuận Hội đồng Y đức Phụ lục 5: Phiếu cho phép sử dụng số liệu nghiên cứu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ALB Albumin - ALT Alanine Transaminase - AST Aspartate Transaminase - CK Creatin kinase - DENV Dengue virus - DHCB Dấu hiệu cảnh báo - ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch gắn men - Hct Hematocrit - IFN-ɤ Interferon gamma - IL Interleukin - NS1 Nonstructure Phi cấu trúc - RT-PCR Reverse Transcription Plymerase Chain Reaction Phản ứng khuếch đại gien phiên mã ngược - SDNNK Sốt nguyên nhân khác - SXHD Sốt xuất huyết Dengue - TCYTTG Tổ chức Y tế Thế giới - TNF- α Tumor necrosis factor α Yếu tố hoại tử mô α DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Chẩn đốn xác định nhiễm dengue, phân tích kết đặc tính mẫu thử 14 Bảng 1.2 Bảng phân loại định nghĩa trường hợp SXHD theo TCYTTG 2009 có điều chỉnh 23 Bảng 2.1 Định nghĩa, phân loại giá trị biến số nghiên cứu 39 Bảng 2.2 Lịch thu nhận máu lượng máu lấy 46 Bảng 2.3 Ngưỡng phát xét nghiệm one-step real-time multiplex RT-PCR 49 Bảng 3.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu 57 Bảng 3.2 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD 60 Bảng 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD 61 Bảng 3.4 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD nặng 64 Bảng 3.5 Đặc điểm cận lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD nặng 65 Bảng 3.6 Bảng kết NS1 Ag Strip 66 Bảng 3.7 Giá trị thử nghiệm NS1 Ag Strip 66 Bảng 3.8 Kết phân tích mối liên quan yếu tố dịch tễ lâm sàng 72 đầu với SXHD 70 Bảng 3.9 Kết phân tích mối liên quan yếu tố cận lâm sàng 72 đầu với SXHD 71 Bảng 3.10 Kết phân tích đa biến mối liên quan yếu tố dịch tễ lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu với SXHD 72 Bảng 3.11 Kết phân tích mối liên quan yếu tố dịch tễ lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 74 Bảng 3.12 Kết phân tích mối liên quan yếu tố cận lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 75 Bảng 4.1 So sánh giá trị thử nghiệm nhanh NS1 Strip nơi so với xét nghiệm NS1 ELISA xét nghiệm nhanh khác 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Cấu trúc DENV Hình 1.2 Thời điểm phát DENV kháng thể IgM, IgG 10 Hình 1.3 Mơ hình đáp ứng kháng thể sơ nhiễm tái nhiễm dengue 11 Hình 1.4 Biểu đồ thời gian sơ nhiễm tái nhiễm dengue phương pháp sử dụng để phát nhiễm virút 13 Hình 1.5 Cấu trúc gien DENV 18 Hình 1.6 Phân loại trường hợp SXHD theo TCYTTG 2009 có chỉnh sửa 22 Hình 2.1 Các bước thực xét nghiệm NS1 Ag Strip 52 Hình 2.2 Phân tích kết xét nghiệm Dengue NS1 Ag Strip 53 Hình 3.1 Sơ đồ phân loại bệnh trẻ tham gia nghiên cứu 56 Hình 3.2 Phân bố phương pháp xác định chẩn đoán trường hợp SXHD 58 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ nghiên cứu 45 Biểu đồ 3.1 Tần số tỉ lệ SXHD mẫu nghiên cứu 57 Biểu đồ 3.2 Tần số trường hợp SXHD qua năm 58 Biểu đồ 3.3 Phân loại SXHD nghiên cứu 59 Biểu đồ 3.4 Tần số tỉ lệ nhập viện SXHD nghiên cứu 59 Biểu đồ 3.5 Phân bố týp huyết DENV theo năm 62 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ Venn biến chứng nặng SXHD 63 Biểu đồ 3.7 Tỉ lệ NS1 dương tính theo nhóm tuổi 67 Biểu đồ 3.8 Tỉ lệ NS1 dương tính theo ngày bệnh 67 Biểu đồ 3.9 Tỉ lệ NS1 dương tính theo týp huyết 68 Biểu đồ 3.10 Tỉ lệ NS1 dương tính theo đáp ứng miễn dịch 68 ... hình chẩn đốn sớm SXHD vai trò yếu tố tiên lượng sớm SXHD nặng trẻ em sao? Từ đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu: Giá trị thử nghiệm phát kháng nguyên NS1 yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học sinh. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH CƠNG THANH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 VÀ CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC VÀ SINH HĨA TRONG. .. điều trị tương lai Vì lý trên, đặt câu hỏi nghiên cứu giá trị thử nghiệm phát kháng nguyên NS1 chẩn đoán sớm SXHD Tiền Giang vai trò yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học sinh hóa chẩn đốn sớm SXHD
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em (Luận án tiến sĩ), Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay