Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus (Luận án tiến sĩ)

153 7 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:52

Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định ForsusĐánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG THỊ VỸ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II DO LÙI XƢƠNG HÀM DƢỚI CĨ SỬ DỤNG KHÍ CỤ CHỨC NĂNG CỐ ĐỊNH FORSUS LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG THỊ VỸ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II DO LÙI XƢƠNG HÀM DƢỚI CÓ SỬ DỤNG KHÍ CỤ CHỨC NĂNG CỐ ĐỊNH FORSUS Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số : 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRỊNH ĐÌNH HẢI PGS.TS NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Sau Đại học, Trƣờng Đại học Y Hà Nội; Ban lãnh đạo, Phòng Đào tạo, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập nghiên cứu để tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Trịnh Đình Hải, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ƣơng Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phƣơng, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội, hai ngƣời Thầy tận tâm hƣớng dẫn bảo, động viên tơi suốt q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học Trƣờng Đại học Y Hà nội nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp bạn bè quan tâm động viên, giúp đỡ năm qua Cuối tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ kính yêu, ngƣời thân gia đình thơng cảm, động viên bên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn ! LỜI CAM ĐOAN Tơi Đặng Thị Vỹ, nghiên cứu sinh khóa 32, Trƣờng Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực dƣới hƣớng dẫn GS.TS Trịnh Đình Hải PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phƣơng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác đƣợc công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, đƣợc xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019 Tác giả Đặng Thị Vỹ DANH MỤC VIẾT TẮT CS : Giai đoạn đốt sống cổ (Cervical Stage) ĐT : Điều trị GTBT : Giá trị bình thƣờng GTLN : Giá trị lớn GTNN : Giá trị nhỏ SD : Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) XHD : Xƣơng hàm dƣới XHT : Xƣơng hàm : Giá trị trung bình MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sự tăng trƣởng xƣơng hàm phƣơng pháp xác định đỉnh tăng trƣởng xƣơng hàm 1.1.1 Sự tăng trƣởng xƣơng hàm 1.1.2 Sự tăng trƣởng xƣơng hàm dƣới 1.1.3 Thời gian tăng trƣởng xƣơng hàm 1.1.4 Phƣơng pháp xác định đỉnh tăng trƣởng xƣơng hàm 1.1.5 Khả tăng trƣởng bệnh nhân sai khớp cắn loại II 11 1.2 Sai khớp cắn loại II phƣơng pháp điều trị 12 1.2.1 Phân loại sai khớp cắn loại II 12 1.2.2 Tần suất sai khớp cắn loại II 17 1.2.3 Bệnh sai khớp cắn loại II 18 1.2.4 Các phƣơng pháp điều trị sai khớp cắn loại II 19 1.3 Khí cụ chức điều trị sai khớp cắn loại II lùi xƣơng hàm dƣới 21 1.3.1 Khái niệm khí cụ chức 21 1.3.2 Phân loại khí cụ chức 22 1.3.3 Hiệu khí cụ chức điều chỉnh sai khớp cắn loại II lùi xƣơng hàm dƣới 24 1.3.4 Khí cụ Forsus 25 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 35 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 35 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 36 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 36 2.2.2 Chọn cỡ mẫu 36 2.3 Sơ đồ nghiên cứu 37 2.4 Các bƣớc tiến hành 38 2.4.1 Khám lâm sàng, cận lâm sàng 38 2.4.2 Điều trị bệnh nhân 50 2.4.3 Kết thúc điều trị 55 2.4.4 Đánh giá kết điều trị 55 2.5 Xử lý số liệu hạn chế sai số 58 2.6 Đạo đức nghiên cứu 58 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1 Đặc điểm lâm sàng, Xquang bệnh nhân sai khớp cắn loại II lùi xƣơng hàm dƣới 59 3.1.1 Tỷ lệ giới 59 3.1.2 Tuổi nhóm bệnh nhân điều trị 59 3.1.3 Đặc điểm khớp cắn trƣớc điều trị theo số PAR 60 3.1.4 Đặc điểm Xquang bệnh nhân trƣớc điều trị 63 3.2 Đánh giá hiệu điều trị sai khớp cắn loại II lùi xƣơng hàm dƣới khí cụ Forsus 67 3.2.1 Thời gian điều trị trung bình 67 3.2.2 Thời gian lắp khí cụ Forsus trung bình 68 3.2.3 Đánh giá khác biệt trƣớc sau điều trị dựa phân tích mẫu thạch cao tính theo số PAR 71 3.2.4 Đánh giá khác biệt trƣớc sau điều trị dựa phân tích phim sọ nghiêng 78 3.3 Kết điều trị chung 85 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 86 4.1 Đặc điểm lâm sàng, Xquang bệnh nhân sai khớp cắn loại II lùi xƣơng hàm dƣới 86 4.1.1 Tỷ lệ giới nhóm bệnh nhân điều trị 86 4.1.2 Tuổi nhóm bệnh nhân điều trị 86 4.1.3 Đặc điểm khớp cắn trƣớc điều trị theo số PAR 88 4.1.4 Đặc điểm X quang 90 4.2 Hiệu điều trị bệnh nhân sai khớp cắn loại II lùi xƣơng hàm dƣới có sử dụng khí cụ Forsus 92 4.2.1 Thời gian điều trị 92 4.2.2 Thời gian lắp khí cụ Forsus 93 4.2.3 Tỷ lệ gãy khí cụ Forsus 95 4.2.4 Đánh giá khác biệt trƣớc sau điều trị dựa phân tích mẫu thạch cao tính theo số PAR 96 4.2.5 Sự khác biệt trƣớc sau điều trị dựa phân tích phim sọ nghiêng 100 KẾT LUẬN 114 KIẾN NGHỊ 116 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các thành phần khớp cắn phân tích theo số PAR 39 Bảng 2.2: Đánh giá vùng phía trƣớc hàm hàm dƣới 40 Bảng 2.3: Đánh giá khớp cắn phía sau hai bên 40 Bảng 2.4: Đánh giá độ cắn chìa 41 Bảng 2.5: Đánh giá độ cắn phủ 41 Bảng 2.6: Cách tính điểm lệch đƣờng 42 Bảng 2.7: Các số đo góc sử dụng nghiên cứu 47 Bảng 2.8: Các số đo khoảng cách sử dụng nghiên cứu 48 Bảng 2.9: Các số đo khoảng cách khác sử dụng nghiên cứu 49 Bảng 2.10: Phân loại khớp cắn theo phần trăm số PAR giảm sau điều trị 56 Bảng 2.11: Phân loại kết điều trị phim sọ nghiêng 57 Bảng 2.12: Đánh giá kết điều trị chung 58 Bảng 3.1: Đặc điểm khớp cắn trƣớc điều trị theo số PAR 60 Bảng 3.2: Tƣơng quan số PAR thành phần với PAR trƣớc điều trị 61 Bảng 3.3: Các số đánh giá kích thƣớc vị trí xƣơng hàm 63 Bảng 3.4: Các số đánh giá kích thƣớc vị trí xƣơng hàm dƣới 63 Bảng 3.5: Các số đánh giá tƣơng quan xƣơng hàm theo chiều trƣớc sau 64 Bảng 3.6: Các số đánh giá tƣơng quan xƣơng hàm theo chiều đứng dọc 64 Bảng 3.7: Các số đánh giá răng- xƣơng ổ 65 Bảng 3.8: Các số đánh giá tƣơng quan mô mềm trƣớc điều trị 66 Bảng 3.9: Tƣơng quan điểm PAR trƣớc điều trị, điểm thành phần khớp cắn trƣớc điều trị với thời gian điều trị 67 Bảng 3.10: Tƣơng quan số PAR trƣớc điều trị, thành phần số PAR, thời gian điều trị với thời gian lắp Forsus 68 Bảng 3.11: Sự thay đổi số PAR trƣớc sau điều trị 71 Bảng 3.12 Tƣơng quan điểm PAR sau điều trị, mức độ thay đổi số PAR với điểm PAR trƣớc điều trị 73 Bảng 3.13: Tƣơng quan phần trăm thay đổi thành phần số PAR sau điều trị với phần trăm thay đổi số PAR 76 Bảng 3.14: Thay đổi vị trí kích thƣớc xƣơng hàm 78 Bảng 3.15: Thay đổi vị trí kích thƣớc xƣơng hàm dƣới 79 Bảng 3.16: Thay đổi tƣơng quan xƣơng hàm theo chiều trƣớc-sau 80 Bảng 3.17: Thay đổi tƣơng quan xƣơng hàm theo chiều đứng 81 Bảng 3.18: Thay đổi tƣơng quan răng-xƣơng ổ 82 Bảng 3.19: Thay đổi tƣơng quan mô mềm 83 Bảng 3.20: Tƣơng quan thay đổi mô cứng mô mềm sau điều trị 84 Bảng 3.21: Kết điều trị chung 85 Bảng 4.1: So sánh thời gian điều trị Forsus với số tác giả khác 94 ... nhân sai khớp cắn loại II 11 1.2 Sai khớp cắn loại II phƣơng pháp điều trị 12 1.2.1 Phân loại sai khớp cắn loại II 12 1.2.2 Tần suất sai khớp cắn loại II 17 1.2.3 Bệnh sai khớp... bệnh nhân sai khớp cắn loại II lùi xương hàm tuổi từ 10-15 tuổi Đánh giá hiệu điều trị sai khớp cắn loại II lùi xương hàm có sử dụng khí cụ Forsus bệnh nhân Luận án đầy đủ file: Luận án Full ... ĐẶNG THỊ VỸ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SAI KHỚP CẮN LOẠI II DO LÙI XƢƠNG HÀM DƢỚI CĨ SỬ DỤNG KHÍ CỤ CHỨC NĂNG CỐ ĐỊNH FORSUS Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mã số : 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus (Luận án tiến sĩ), Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay