Nghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmia (Luận án tiến sĩ)

152 9 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:49

Nghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmiaNghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmia BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y T Ế TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN HOÀNG NAM NGHIÊN CỨU KIỂU HÌNH KIỂU GEN BỆNH NHI BETA-THALASSEMIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN HOÀNG NAM NGHIÊN CỨU KIỂU HÌNH KIỂU GEN BỆNH NHI BETA-THALASSEMIA Ngành: Nhi khoa Mã số: 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI VĂN VIÊN TS DƢƠNG BÁ TRỰC HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi Nguyễn Hồng Nam, nghiên cứu sinh khóa 30 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhi, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy Bùi Văn Viên thầy Dương Bá Trực Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019 Người viết cam đoan LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Văn Viên TS Dương Bá Trực tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, tập thể Khoa huyết học lâm sàng, Khoa huyết học xét nghiệm, Khoa di truyền sinh học phân tử tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học trường Đại học Y Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội giúp đỡ q trình thực đề tài luận án Tơi xin chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Công Khanh, người thầy người cha kính yêu giúp đỡ động viên tơi nhiều q trình làm luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Người Mẹ kính yêu yêu thương động viên nhiều Tôi xin chân thành cảm ơn người Vợ yêu quý hai Con sát cánh bên Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, hỗ trợ để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ học tập Tơi xin cám ơn gia đình bệnh nhi cà chau bệnh nhi cộng tác để tơi hồn thành nghiên cứu Chúc Cháu bênh nhi nhanh hồi phục sức khỏe Tác giả Nguyễn Hoàng Nam MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Dịch tễ học β-thalassemia 1.1.1 Phân bố bệnh β-thalassemia giới 1.1.2 β-thalassemia Việt Nam 1.2 Cơ sở di truyền β-thalassemia 1.2.1 Hemoglobin bình thường 1.2.2 Các gen mã hóa tổng hợp globin hemoglobin 1.2.3 Đột biến gen gây bệnh β-thalasemia 11 1.2.4 Tần số đột biến gen gây bệnh β-thalassemia Việt Nam 16 1.3 Lâm sàng huyết học bệnh β-thalassemia 17 1.3.1 Phân loại bệnh β-thalassemia 17 1.3.2 Phân loại thalassemia 17 1.3.3 Mang bệnh tiềm ẩn (Silent Carrier) 18 1.3.4 β-thalassemia nhẹ (β-thalassemia Trait) 18 1.3.5 β-thalassemia nặng (β-thalassemia major) 20 1.3.6 β-thalassemia trung gian (β-thalassemia intermedia) 24 1.4 Liên quan kiểu genkiểu hình β-thalassemia 26 1.4.1 Phân loại lâm sàng theo kiểu gen β-thalassemia 26 1.4.2 Liên quan kiểu genkiểu hình β-thalassemia ẩn 27 1.4.3 Liên quan kiểu gen - kiểu hình β-thalassemia nhẹ (β- thalassemia trait) 29 1.4.4 Liên quan kiểu gen-kiểu hình β-thalassemia thể nặng (β- thalassemia major) 31 1.4.5 Liên quan kiểu gen-kiểu hình β-thalassemia thể trung gian (β-thalassemia intermedia) 34 1.5 Khái quát điều trị dự phòng β-thalassemia 35 1.5.1 Điều trị 35 1.5.2 Dự phòng thalassemia 38 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán 40 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nghiên cứu 40 2.1.4 Cỡ mẫu cần nghiên cứu 40 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu chung 41 2.2.2 Phương pháp lâm sàng 41 2.2.3 Xét nghiệm huyết học 41 2.2.4 Xét nghiệm hóa sinh 41 2.2.5 Phát phân tích đột biến gen β-globin 41 2.2.6 Nội dung nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá 44 2.2.7 Phương pháp thu thập số liệu 49 2.2.8 Phương pháp xử lý số liệu 49 2.2.9 Thiết kế nghiên cứu 50 2.3 Đạo đức nghiên cứu 51 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 Kiểu hình lâm sàng, huyết học β- Thalassemia 52 3.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng 52 3.1.2 Đặc điểm kiểu hình lâm sàng bệnh nhân β-thalassemia 54 3.1.3 Cận lâm sàng 59 3.2 Kiểu gen bệnh nhi β-thalassemia 66 3.2.1 Các đột biến gen HBB phát bệnh nhân β -thalassemia 66 3.2.2 Phân bố đột biến gen theo vị trí chức gen 67 3.2.3 Phân bố đột biến gen HBB theo kiểu gen 69 3.2.4 Phân bố đột biến gen β-thalassemia theo dân tộc 71 3.3 Đối chiếu kiểu gen-kiểu hình β- Thalassemia 73 3.3.1 Đối chiếu kiểu gen- kiểu hình lâm sàng theo mức độ bệnh 73 3.3.2 Đối chiến kiểu gen với số huyết học thể nặng trung gian 78 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 80 4.1 Kiểu hình lâm sàng, huyết học β- Thalassemia 80 4.1.1 Một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng 80 4.1.2 Đặc điểm kiểu hình lâm sàng β – thalassemia 83 4.1.3 Đặc điểm kiểu hình huyết học 87 4.2 Đột biến gen β -Globin bệnh nhân β -Thalassemia 90 4.2.1 Các đột biến gen HBB phát 90 4.2.2 Phân bố đột biến gen β– globin bệnh nhi β– thalassemia theo vị trí chức gen 99 4.2.3 Phân bố theo kiểu gen 100 4.2.4 Phân bố đột biến gen β-thalassemia theo dân tộc 101 4.3 Đối chiếu kiểu gen-kiểu hình β -Thalassemia 102 4.3.1 Đối chiếu kiểu gen với lâm sàng β -thalassemia 102 4.3.2 Đối chiếu kiểu gen với huyết học 106 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT α: Alpha b: Beta d: Delta g: Gamma x: Zeta A: Adenosine T: Thymidine G: Guanosine C: Cytidine b0 : Không tổng hợp chuỗi Beta b+: Giảm tổng hợp chuỗi Beta b++: Giảm nhẹ tổng hợp chuỗi Beta b E: HbE ARMS-PCR: Amplification Refractory Mutation System – Polymerase Chain Reaction (Hệ thống khuyếch đại đột biến trơ – Phản ứng chuỗi polymerase) DNA: Desoxyribonucleic acid ĐB: Đột biến FSH: Follicle Stimulating Hormone (Hóc mơn kích thích foliculin) GAP-PCR: GAP – Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi polymerase cách đoạn) Hb: Hemoglobin HLA: Human Leukocyte Antigene (Kháng nguyên bạch cầu người) HPFH: Hereditary Persistance Fetal Hemoglobine (Tồn di truyền Hb bào thai) HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Sắc Ký lỏng cao áp) LH: Lutein Hormone (Hóc mơn lutein) MCH: HbTBHC (Hemoblobin trung bình hồng cầu) MCHC: NĐHbTBHC (Nồng độ Hb trung bình hồng cầu) MCV: TTTBHC (Thể tích trung bình hồng cầu) RNA: Ribonucleic acid IVS: Trình tự chèn Intron mRNA: message Ribonuclric acid (RNA thông tin) RDW: Red cell Distribution Width (DPBHC – Dải phân bố kích thước hồng cầu) 3‘UTR: 3‘ Untranscriptional Region (Vùng 3‘ không mã) 5‘UTR: 5‘ Untranscriptional Region (Vùng 5‘ không mã) DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 Bảng 1.10 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Tần số mang gen bệnh β thalassemia HbE Việt Nam Cấu trúc globin thời kỳ xuất hemoglobin sinh lý Thành phần hemoglobin bình thường 11 Phân loại số dạng đột biến β-thalassemia phổ biến 14 Tần số đột biến gen β-thalassemia Việt Nam 16 Phân loại lâm sàng β-thalassemia 17 Phân biệt β-thalassemia nặng trung gian 25 Phân loại lâm sàng β-thalassemia theo kiểu gen 26 Các đột biến β-thalassemia tạo thể ẩn thể nhẹ 28 Cơ chế phân tử β-thalassemia trung gian 34 Phân loại lâm sàng thalassemia 46 Thang điểm phân loại β-thalassemia trung gian 47 Tuổi giới bệnh nhân nghiên cứu 52 Phân bổ bệnh nhân nghiên cứu theo dân tộc 53 Lý bệnh nhân vào viện 54 Tuổi phát bệnh 54 Triệu chứng lâm sàng vào viện 55 Sự tăng trưởng thể chất trẻ β – thalassemia 56 Tuổi bắt đầu phải truyền máu bệnh nhân β-thalassemia 56 Số lần truyền máu/năm bệnh nhân β-thalassemia 57 Phân loại mức độ bệnh β-thalassemia nghiên cứu 57 Phân loại mức độ bệnh β – thalassemia trung gian 58 Số lượng tế bào máu ngoại biên 59 Lượng Hemoglobin hematocrit bệnh nhân β – thalassemia nghiên cứu 60 Mức độ thiếu máu bệnh nhân β – thalassemia nghiên cứu 61 Các số hồng cầu bệnh nhi β-thalassemia nghiên cứu 62 Thành phần hemoglobin thể β-thalassemia 63 Một số số chuyển hóa sắt bệnh nhân β-thalassemia 64 Một số số hóa sinh gan, thận bệnh nhân β – thalassemia 65 Các đột biến gen HBB bệnh nhân β-thalassemia 66 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN HOÀNG NAM NGHIÊN CỨU KIỂU HÌNH VÀ KIỂU GEN Ở BỆNH NHI BETA-THALASSEMIA Ngành: Nhi khoa Mã số: 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời... quan kiểu gen – kiểu hình β-thalassemia 26 1.4.1 Phân loại lâm sàng theo kiểu gen β-thalassemia 26 1.4.2 Liên quan kiểu gen – kiểu hình β-thalassemia ẩn 27 1.4.3 Liên quan kiểu gen - kiểu. .. nặng trung gian bệnh nhân β-thalassemia Việt Nam Xuất phát từ đó, chúng tơi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kiểu hình kiểu gen bệnh nhi β-Thalassmia‖ Luận án đầy đủ file: Luận án Full
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmia (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở bệnh nhi betaThalassmia (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay