Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

79 3 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:39

Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà NộiỨng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà Nội HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG TRẦN QUỐC VƯƠNG ỨNG DỤNG HÌNH SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG QUẢN VẬT TẠI CÔNG TY FPT TELECOM NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NỘI – 2019 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG TRẦN QUỐC VƯƠNG ỨNG DỤNG HÌNH SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG QUẢN VẬT TẠI CÔNG TY FPT TELECOM NỘI Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN Mã số: 8.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019 Tác giả Trần Quốc Vương ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nỗ lực thực hiện, đồ án “Ứng dụng hình sở liệu phân tán cho hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội” phần hoàn thành Ngoài nỗ lực thân, học viên nhận khích lệ nhiều từ phía nhà trường, thầy cơ, gia đình bạn bè khoa Chính điều mang lại cho học viên động viên lớn để học viên hồn thành tốt đồ án Trước hết xin cảm ơn bố mẹ, ông bà người thân yêu ln động viên, ủng hộ, chăm sóc tạo điều kiện tốt để hoàn thành nhiệm vụ Học viên xin cảm ơn Học viện nói chung Khoa quốc tế đào tạo sau đại học nói riêng đem lại cho học viên nguồn kiến thức vơ q giá để học viên đủ kiến thức hoàn thành đồ án làm hành trang bước vào đời Học viên xin cảm ơn thầy cô, đặc biệt Phan Thị - giáo viên hướng dẫn tận tình hướng dẫn giúp đỡ học viên khó khăn trình học tập trình làm đồ án tốt nghiệp Xin cảm ơn tất bạn bè thân yêu động viên, giúp đỡ học viên suốt trình học tập làm đề tài Học viên thực Trần Quốc Vương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 Giới thiệu toán quản vật FPT Telecom Nội 1.2 Giới thiệu sở liệu phân tán 1.2.1 Sự đời sở liệu phân tán 1.2.2 sở liệu phân tán 1.2.3 Hệ quản trị sở liệu phân tán 1.3 Các đặc trưng sở liệu phân tán 1.4 Các hình thức tổ chức hệ thống phân tán 10 1.4.1 hình Peer-to-peer 10 1.4.2 hình File Server 11 1.4.3 hình Client/Server 11 1.5 Các đặc trưng loại hình hệ thống phân tán 12 1.6 Ưu điểm nhược điểm hệ sở liệu phân tán 14 1.6.1 Ưu điểm 14 1.6.2 Nhược điểm 14 1.7 Các loại truy xuất sở liệu phân tán 15 1.7.1 Truy xuất từ xa thông qua tác vụ 15 1.7.2 Truy xuất từ xa thơng qua chương trình phụ trợ 15 1.8 sử dụng CSDL phân tán cho toán quản vật 16 1.9 Kết luận 17 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 18 2.1 Các chiến lược phân tán liệu 18 2.2 Kiến trúc tham chiếu sở liệu phân tán 18 iv 2.3 Các phương pháp thiết kế CSDL phân tán 24 2.4 Phân mảnh 26 2.5 Cấp phát (allocation problem) 30 2.5.1 Bài toán cấp phát 31 2.5.3 hình cấp phát 34 2.6 Kết luận 36 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG HỆ THỐNG QUẢN VẬT TẠI CÔNG TY FPT TELECOM NỘI 37 3.1 Phân tích hệ thống quản vật 37 3.1.1 Mức định 38 3.1.2 Mức Trung gian 38 3.1.3 Mức tác nghiệp 38 3.2 Chức toán quản vật 39 3.2.1 Phân hệ quản nhập vật 39 3.2.2 Phân hệ quản xuất vật 39 3.2.3 Phân hệ quản nhân viên 40 3.3 Phân tích thực thể 40 3.4 Thiết kế sở liệu phân tán cho hệ thống quản vật 43 3.4.1 Thiết kế phân mảnh 43 3.4.2 Thiết kế định vị 48 3.4.3 Thiết kế đồ ánh xạ địa phương 48 3.5 Giải pháp đồng hóa cho hệ thống quản vật 52 3.5.1 Xây dựng hệ thống mạng cho hệ thống 52 3.5.2 Phân tích thiết kế đồng hóa cho hệ thống quản vật 53 3.6 Cài đặt thử nghiệm 55 3.6.1 Cài đặt hệ thống 55 3.6.2 Tạo liên kết link Server CSDL hệ thống CSDL phân tán 55 3.6.3 Cài đặt đồng hóa 59 3.6.4 Thử nghiệm phần mềm quản vật hệ thống phân tán 63 v 3.7 Đánh giá kết 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 vi DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Tiếng anh DBMS Database Management System DDBMS Distributed database management system SQL Structured Query Language LAN Local Area NetWork Tiếng việt CSDL sở liệu vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Đặc trưng File Server Client/Server 12 Bảng 1.2 Trình diễn thơng tin phân tán Client Server 13 Bảng 1.3 Trình diễn từ xa Client Server 13 Bảng 1.4 Quản liệu từ Client Server 13 Bảng 1.5 Phân tán chức Client Server 14 Bảng 3.1: Bảng Danh sách thực thể 40 Bảng 3.2: Các trườngthông tin thực thể Account 40 Bảng 3.3: Các trường thông tin thực thể Employee 41 Bảng 3.4: Các trường thông tin thực thể Role 41 Bảng 3.5: Các trường thông tin thực thể Warehouse 41 Bảng 3.6: Các trường thông tin thực thể Materials_in 41 Bảng 3.7: Các trường thông tin thực thể Materials_out 42 Bảng 3.8 Bảng phân tích tần suất truy cập sở liệu 45 Bảng 3.9 Phân mảnh nguyên thuỷ dẫn xuất vị trí 46 Bảng 3.10 Account 50 Bảng 3.11 Employee 50 Bảng 3.12 Role 51 Bảng 3.13 Warehouse 51 Bảng 3.14 Materials_in 51 Bảng 3.15 Materials_out 52 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 hình sở liệu phân tán Hình 1.2 Các thành phần site [1] Hình 1.3 hình Peer-to-peer 11 Hình 1.4 hình File Server 11 Hình 1.5 hình Client/Server 12 Hình 1.6 đồ truy xuất từ xa thông qua tác vụ 15 Hình 1.7 đồ truy xuất từ xa thơng qua chương trình phụ trợ 15 Hình 2.1 hình kiến trúc tham chiếu CSDL phân tán 19 Hình 2.2 Các đoạn hình ảnh vật quan hệ tổng thể 20 Hình 2.3 Tính suốt phân đoạn 22 Hình 2.4 Sự suốt vị trí 23 Hình 2.5 Sự suốt ánh xạ địa phương 24 Hình 2.6 Phương pháp thiết kế CSDL phân tán top-down [1] 24 Hình 2.7 Phân mảnh dọc 28 Hình 2.8 hình Phân mảnh hỗn hợp 29 Hình 3.1 Các phân hệ hệ thống quản vật công ty FPT Telecom 39 Hình 3.2 hình quan hệ thực thể 43 Hình 3.3 Lược đồ tổng thể cho việc phân mảnh 44 Hình 3.4 đồ định vị 48 Hình 3.5 Các đoạn hình ảnh vật quan hệ tổng thể 49 Hình 3.6 hình mạng hệ thống 53 Hình 3.7 hình liên kết link server 54 Hình 3.8 Tạo Linked Server 58 Hình 3.9 Điền thơng tin Linked server 59 Hình 3.10 Tạo Publication 59 Hình 3.11 Merge publication 60 Hình 3.12 Đồng hóa CSDL 60 Hình 3.13 Tạo Publication 61 54 chi nhánh người quản truy cập vào vật xuất (Meterials_out), khu vực khác để xuất vật tư, để trường hợp cần thiết quản kiêm nhiệm cơng việc hay nhiều khu vực khác từ hồn tồn linh động cơng việc Để thực điều phải thiết kế đường link server server chi nhánh Hình 3.7 hình liên kết link server Trong : L1 : link server từ server Trung tâm đến server Cầu Giấy L2 : link server từ server Cầu Giấy đến server Trung tâm L3 : link server từ server Trung tâm đến server Ba Đình L4 : link server từ server Ba Đình đến server Trung tâm L5 : link server từ server Trung tâm đến server Đông L6 : link server từ server Đông đến server Trung tâm 55 3.6 Cài đặt thử nghiệm 3.6.1 Cài đặt hệ thống Trong hệ thống sở liệu phân tán, sở liệu tên toàn cục (Global Database Name) dùng để xác định sở liệu Tên sở liệu toàn cục gồm hai thành phần tên sở liệu (Database Name) tên miền (Domain Name) Tên sở liệu từ đến tám ký tự Tên miền phải tuân theo chuẩn qui ước Internet, mức tên miền phải cách dấu chấm Sau ví dụ ta đặt tên cho CSDL tồn cục cho vị trí SQL server như: DB_NAME DB_DOMAIN GLOBAL DATABASE NAME CAUGIAY FPTTELECOM.VN CAUGIAY.FPTTELECOM.VN BADINH FPTTELECOM.VN BADINH.FPTTELECOM.VN HADONG FPTTELECOM.VN HADONG.FPTTELECOM.VN Để xem tên sở liệu toàn cục ta sử dụng cú pháp: SELECT * FROM GLOBAL_NAME Để thay đổi tên sở liệu toàn tục ta sử dụng cú pháp: ALTER DATABASE RENAME GLOBAL_NAME TO databasename.domain 3.6.2 Tạo liên kết link Server CSDL hệ thống CSDL phân tán Để hỗ trợ cho ứng dụng truy xuất liệu hệ thống CSDL phân tán cần tạo liên kết liệu (Database links) nguồn liệu xa (Remote Database) Một Database links trỏ CSDL cục (local database) cho phép bạn truy cập đến đối tượng liệu CSDL xa (remote database) Tạo Database links câu lệnh SQL giao diện đồ họa Tạo Database links sử dụng câu lệnh SQL: Cú pháp: Để tạo liên kết sở liệu: CREATE [PUBLIC] DATABASE LINK dblink 56 [CONNECT TO user IDENTIFIED BY password] „Connect string‟]; [USING Trong đó: Public: Các user dùng chung Database link Dblink: Tên Database link User: Tên user mà ta muốn kết nối tới Password: Mật user mà ta muốn kết nối tới Connect_string: Chuỗi tả địa IP host SID server SID: Định nghĩa Database Ví dụ 3.2 Tạo Database link tên BADINH.FPTTELECOM.VN để kết nối đến user BADINH_ADMIN password 123456 CSDL toàn cục từ xa tên BADINH.FPTTELECOM.VN Server địa 192.168.26.101 ta thực sau: Ta thực câu lệnh SQL sau: CREATE DATABASE LINK "BADINH.FPTTELECOM.VN" CONNECT TO "BADINH_ADMIN" IDENTIFIED BY "123456" USING ' (DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST= ( ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.10)(PORT=1521)) ) ( CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=DANANG.ARILINE.VN) ) )’ Sử dụng giao diện đồ họa SQL server : Mở công cụ SQL Server Managerment Sutdio Tạo Linked server để máy chủ dùng để truy vấn liệu lẫn Điền tên Linked server tên host máy chủ muốn kết nối đến 57 Bước Vào menu: Server Object => Linked Server => Chuột phải chọn New Linked Server… nhập thông tin kết nối Hình 3.8 Tạo Linked Server Bước 2: Điền thơng tin cần thiết • Linked Server: Tùy chọn • Provider: Tên thư viện kết nối với server xa Ví dụ muốn kết nối với Oracle bạn cần chọn “Microsoft OLE DB Provider for Oracle”; muốn kết nối với SQL Server 2008 bạn chọn “SQL Server Native Client 10.0″ • Product name: Tên server xa • Data source: Tên server xa (điền tên IP server cần kết nối) 58 Hình 3.9 Điền thơng tin Linked server Sau thiết lập Database link thành cơng ta thực công việc sau: Truy xuất liệu từ xa thơng qua tên Database link: Ví dụ 3.1 Để xem thông tin vật chi nhánh Ba Đình CSDL từ xa qua Database link BADINH.FPTTELECOM.VN, ta sử dụng câu lệnh SQL sau: SELECT * FROM BADINH_FPTTELECOM.HANH_VATTU@BADINH.FPTTELECOM.VN Đóng xóa Database links: Đảm bảo an tồn truy cập CSDL từ xa thông qua hệ phân tán, khơng cần thiết nên đóng xóa Database links: - Để đóng Database Links ta sử dụng câu lệnh cú pháp sau: ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK LinkName; Ví dụ 3.2 Đóng Database Links BADINH.FPTTELECOM.VN ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK BADINH.FPTTELECOM.VN - Để xóa Database links ta sử dụng câu lệnh cú pháp sau: DROP [PUBLIC] DATABASE LINK dblink; 59 Ví dụ 3.3 Để xóa Database Links BADINH.FPTTELECOM.VN DROP DATABASE LINK BADINH.FPTTELECOM.VN 3.6.3 Cài đặt đồng hóa  Cấu hình để thực phân tán CSDL Tạo Publication, chọn CSDL muốn thực phân tán  Next Hình 3.10 Tạo Publication  Chọn Merge publication, để thực đồng liệu hai chiều máy chủ máy trạm  Next Hình 3.11 Merge publication 60  Chọn bảng CSDL để đồng giá trị Hình 3.12 Đồng hóa CSDL  Đặt tên cho Publication Hình 3.13 Tạo Publication  Tạo Subscriptions Các bước thực truy cập SQL Server Management Studio Replication -> Subscriptions -> Chuột phải chọn New Subscriptions  Next 61 Hình 3.14 Subscriptions  Chọn Publication tạo trước  Next Hình 3.15 Publication 62  Kết nối tới máy trạm, ta máy trạm, cách làm giống Hình 3.16 Kết nối tới máy trạm  Tạo CSDL máy trạm để đồng liệu Hình 3.17 Tạo CSDL máy trạm 63  Chỉnh lại chế độ xác thực Hình 3.18 Chế độ xác thực 3.6.4 Thử nghiệm phần mềm quản vật hệ thống phân tán Triển khai chương trình quản trị CSDL phân tán bố trí ba vị trí: Cầu Giấy, Ba Đình, Đơng Ở vị trí cài đặt ứng dụng giống vị trí truy cập trực tiếp vào CSDL vị trí kết nối đến hai vị trí khác Chương trình cho phép người quản trị CSDL người thao tác CSDL tác động trực tiếp vào hệ thống để thực tác nghiệp thông qua giao diện đồ họa thuận tiện nhập liệu, tìm kiếm, báo cáo,… Hình 3.19 Quản Account cho tài khoản 64 Module cho phép giao tiếp với người sử dụng liệu cuối qua mạng Internet hệ thống giao tiếp cộng đồng (Website) xây dựng để cung cấp cách thức sử dụng hệ thống thông qua mạng Internet, phục vụ chủ yếu cho đối tượng sử dụng liệu chủ yếu kế toán kho nhân viên,… Hệ thống hỗ trợ chức tra cứu vật tư, thời gian xuất, nhập, đơn giá, số lượng, khai báo thơng tin vật kho, … Hình 3.20 Giao diện truy cập cho quyền quản trị (admin) Giao diện truy cập dành cho quyền quản trị (admin) : xem thơng tin số lượng nhập kho, xuất kho, tìm kiếm thống kê mã vật quyền phê duyệt yêu cầu nhập xuất từ máy trạm chuyển lên Hình 3.21 Giao diện xuất nhập vật 65 Giao diện xuất nhập vật thực máy trạm thể thêm sửa xóa, tìm kiếm … thơng tin trường 3.7 Đánh giá kết Hệ thống cài đặt vận hành đáp ứng nhu cầu khai khác thông tin người sử dụng Ưu điểm hệ thống sử dụng phương pháp phân mảnh liệu để làm tăng tốc độ xử đảm bảo việc quản liệu riêng cho chi nhánh Giảm khối lượng xử cục vận hành mạng lớn máy trung tâm hệ thống phân tán ba nơi để giải nhu cầu khai thác người sử dụng, kết đạt so với mục tiêu ban đầu đề : Tốc độ truy cập nhanh chóng, số liệu thống kê xác minh bạch đồng bộ, truy xuất báo cáo dễ dàng lúc Vào 17h00 hàng ngày hệ thống tự động cập nhật báo cáo thống kê chung gửi liệu tới danh sách mail cấp quản Tổng thời gian xuất/nhập vật qua khâu trung gian áp dụng hệ thống quản vật : 1000 phiếu nhập/xuất ( trước áp dụng) trung bình : 360 phút 1000 phiếu nhập/xuất ( sau áp dụng) trung bình : 135 phút Hiệu suất tăng 267% Tỷ lệ thất thoát vật giảm xuống 1%/tháng, so với mức 3% ~ 5% trước áp dụng hệ thống quản vật Điểm nhấn hệ thống tự động hóa trọn vòng đời vật tư, từ yêu cầu đến cung cấp sử dụng Tuy nhiên để hệ thống hoạt động hiệu linh hoạt cần xây dựng ứng dụng chạy mobile, hướng phát triển đề tài Trong chương xây dựng hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội Thiết kế hệ thống phân tán phục vụ việc quản vật Xây dựng ứng dụng chạy môi trường Desktop Web kết nối sở liệu SQL Sever thực chức hệ thống 66 KẾT LUẬN Với phát triển mạnh mẽ hệ thống phân tán internet việc nghiên cứu sở liệu phân tán thiết kế hệ thống phân tán cho hệ thống lớn phạm vi sử dụng rộng vấn đề cần nghiên cứu triển khai Hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội hệ thống phục vụ việc quản xuất, nhập vật tư, hệ thống tần suất sử dụng cao phạm vi sử dụng rộng việc đề xuất thiết kế hệ thống phân tán vấn đề khả thi Do đề tài nghiên cứu sở liệu phân tán thiết kế liệu phân tán cho hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội giải vấn đề sau: Thứ nhất, nghiên cứu sở liệu phân tán đặc biệt thiết kế sở liệu phân tán, nghiên cứu công cụ quản trị liệu phân tán công cụ thiết kế giao diện chạy môi trường mạng Thứ hai, thiết kế sở liệu phân tán cho hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội triển khai ứng dụng môi trường mạng Về mặt thuyết: Trong trình thực đề tài, tơi tìm hiểu nghiên cứu trình bày tổng quan sở liệu phân tán, thiết kế sở liệu phân tán Sau nghiên cứu hệ quản trị sở liệu SQL Server cho thấy SQL Server hệ quản trị CSDL hỗ trợ mạnh cho sở liệu phân tán Đây công cụ hệ thống thông tin lớn chọn làm môi trường cài đặt CSDL phát triển ứng dụng với khả quản trị sở liệu phân tán tốt phù hợp với hệ thống phân cấp, phân tán vị trí địa khả an toàn liệu cho hệ thống Luận văn sở thuyết vững để người sử dụng muốn tìm hiểu nghiên cứu sở liệu phân tán Đặc biệt thuyết thiết kế sở liệu phân tán giúp người sử dụng áp dụng để phát triển hệ thống lớn môi trường phân tán phạm vi sử dụng rộng Về mặt ứng dụng: Xây dựng thành công hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội Hệ thống thiết kế theo hướng phân tán liệu, liệu đồng Server, hệ thống liệu tập trung ứng dụng khả quản trị liệu phân tán SQL Server Nghiên cứu đề tài góp phần giải 67 vấn đề lớn hệ thống quản vật công ty FPT Telecom Nội Do hệ thống thiết kế phân tán dựa vào tần suất sử dụng khoảng khách địa khai thác liệu nên làm tăng tốc độ xử giảm nghẽn mạng nhiều đối tượng khai thác hệ thống Bên cạnh ưu điểm mà hệ thống đạt được, hệ thống bộc lộ nhược điểm sau: Chưa khai thác triệt để khả quản trị sở liệu phân tán SQL Server Hệ thống chưa triển khai phạm vi rộng khu vực toàn giới Để hồn thành đề tài luận văn phát triển theo hướng sau, mặt thuyết cần nghiên cứu thêm ủy thác phân tán, điều khiển đồng thời phân tán theo nhãn thời gian, tối ưu hóa vấn tin sở liệu phân tán tán, điều khiển tương tranh sở liệu phân tán Nghiên cứu sâu SQL Server để khai thác triệt để khả quản trị sở liệu phân tán SQL Server đảm bảo cho liệu bảo mật, an tồn tính đồng liệu hệ thống giải tranh chấp liệu Về mặt ứng dụng hệ thống triển khai phạm vi rộng khu vực tồn giới Kết hợp thuật tốn điều khiển tương tranh, tối ưu hoá vấn tin vào hệ thống để hệ thống hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu khai khác thông tin người sử dụng triển khai diện rộng cho kết mong đợi 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Nguyễn Mậu Hân (2004), Giáo trình sở liệu phân tán, Đại học khoa học Huế [2] TS Phạm Thế Quế (2009), Giáo trình sở liệu phân tán, NXB thông tin truyền thông [3] TS Nguyễn Bá Tường (2005), Nhập môn sở liệu phân tán, NXB Khoa học kỹ thuật [4] Vũ Đức Thi (1997), sở liệu – kiến thức thực hành, NXB Thống kê Tiếng Anh [1] M Tamer Ozsu, Patrick Valduriez, biên dịch Trần Đức Quang (1999), Nguyên hệ SỞ DỮ LIỆU phân tán, tập I, NXB Thống kê [2] Kenneth H Rosen, người dịch: Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh (1998), Toán rời rạc Ứng dụng tin học, NXB Khoa học kỹ thuật [3] Clement T.Yu, Weiyi Meng (1998), Principles of Database Query Processing for Advanced Applications, Morgan Kaufmann Publishers, Inc [5] Sakti Pramanik, David Ittiner (1985), Use of Graph-Theoretic Models for Optimal Relational Database Accesses to Perform Join, pages 57-76 , ACM Transaction on Database Systems [6] Zhe Li, Kenneth A Ross (1994), Better Semijoin Using Tuple BitVectors, Technical Report No CUCS-010-94 [7] Ramzi A Haraty, Roula C.Fany (2001), Query Acceleration in Distributed Database Systems, Colombian Journal of Computation Volume 2, Number1 ... sở liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư công ty FPT Telecom Hà Nội Đề tài cho phép tạo mô hình sở liệu phân tán để quản lý việc nhập, xuất vật tư, lý, thu hồi vật tư, quản lý thống kê hàng... trạng quản lý vật từ công ty FPT Telecom Hà Nội Trên sở luận văn tiến hành ứng dụng kiến thức sở liệu phân tán vào thiết kế sở liệu phân tán Chương 3: Xây dựng sở liệu phân tán hệ thống quản lý vật. .. VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG TRẦN QUỐC VƯƠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY FPT TELECOM HÀ NỘI Chuyên ngành: HỆ THỐNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Ứng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay