Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ năm 20182019 môn hóa học 9 (tương tự)

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:08

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN: Hóa Học Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang ) Chú ý: - Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn - Thí sinh làm phần trắc nghiệm tự luận tờ giấy thi (không làm vào đề thi) - Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H =1; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba=137 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (10 điểm) Câu 1: Hoà tan a gam M2(CO3)n lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu dung dịch muối có nồng độ 15,09% Cơng thức muối cacbonat dùng A CuCO3 B CaCO3 C MgCO3 D Na2CO3 Câu 2: Hỗn hợp X gồm hiđro hiđrocacbon Nung nóng 14,56 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni xúc tác đến phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp Y có khối lượng 10,8 gam Biết tỉ khối Y so với metan 2,7 Y có khả làm màu dung dịch brom Công thức phân tử hiđrocacbon A C3H4 B C3H6 C C4H6 D C4H8 Câu 3: Cho biết phản ứng không xảy nhiệt độ thường A Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O B Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O C CaCl2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaCl + HCl D NaAl(OH)4 + 4NH4Cl → AlCl3 + NaCl + 4H2O + 4NH3 Câu 4: Cho dãy kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg Số kim loại dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu kết tủa A B C D Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm lắp hình vẽ đây: Hãy cho biết, thí nghiệm dùng để điều chế khí số khí sau: Cl 2, NH3, CO2, H2, C2H2 A B C D Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở, ankan, anken, ankin, ankađien Đốt cháy hoàn toàn lượng X, thu CO2 H2O có số mol X gồm A ankan ankin B ankan anken C hai anken D ankan ankađien Câu 7: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg Cu(NO 3)2 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu chất rắn X 10,08 lít hỗn hợp khí NO O2 (ở đktc) Hòa tan hồn tồn X 650 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y chứa 71,87 gam muối clorua 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2 Tỉ khối Z so với H2 11,4 Giá trị m gần giá trị sau đây? A 60 B 50 C 45 D 55 Câu 8: Tiến hành thí nghiệm sau: Trang 1/4 - Mã đề thi 672 (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu hai muối A B C D Câu 9: Tiến hành thí nghiệm sau nhiệt độ thường (a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (b) Sục khí F2 vào nước (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (e) Cho Si vào dung dịch NaOH (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A B C D Câu 10: Cho phát biểu sau Phát biểu đúng? A Đám cháy magie dập tắt cát khơ B CF2Cl2 bị cấm sử dụng thải khí phá huỷ tầng ozon C Trong phòng thí nghiệm, N2 điều chế cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà D Dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 gọi thuỷ tinh lỏng Câu 11: Khi cho hỗn hợp Fe2O3 Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu chất rắn X dung dịch Y Dãy chất gồm chất tác dụng với dung dịch Y? A NaOH, Na2SO4, Cl2 B Br2, NaNO3, KMnO4 C KI, NH3, NH4Cl D BaCl2, HCl, Cl2 Câu 12: Hỗn hợp X gồm Al, Fe Mg Cho 15,5 gam hỗn hợp X vào lít dung dịch HNO 2M Sau phản ứng thu dung dịch Y 8,96 lít NO (đktc) Mặt khác cho 0,05 mol X vào 500ml dung dịch H2SO4 0,5M thu dung dịch Z Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH dư lấy toàn kết tủa thu đem nung nóng khơng khí đến khối lượng không đổi thu gam chất rắn Thành phần % khối lượng kim loại X A 36,13%; 11,61% 52,26% B 17,42%; 36,13% 46,45% C 17,42%; 46,45% 36,13% D 52,26%; 36,13% 11,61% Câu 13: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (2) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (3) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO đun nóng (4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (5) Nhiệt phân AgNO3 (6) Đốt FeS2 khơng khí (7) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 14: Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CH4, C2H4, C2H6 C3H8 lượng oxi vừa đủ sau phản ứng thu sản phẩm gồm CO nước Cho toàn sản phẩm vào dung dịch nước vôi dư thu 38 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm so với lượng ban đầu 11,56 gam Thể tích dung dịch Br2 0,1M cần để phản ứng vừa đủ với X A 0,2 B 0,5 C 0,3 D 0,4 Câu 15: Cho bột Fe vào dung dịch hổn hợp NaNO HCl đến phản ứng kết thúc, thu dung dịch X, hỗn hợp khí NO, H2 chất rắn không tan Các muối dung dịch X A FeCl2, NaCl B FeCl2, Fe(NO3)2, NaCl, NaNO3 C FeCl3, NaCl D Fe(NO3)3, FeCl3, NaNO3, NaCl Trang 2/4 - Mã đề thi 672 Câu 16: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 Phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu 1,344 lít NO (sản phẩm khử đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 35,50 B 34,36 C 49,09 D 38,72 Câu 17: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, K tác dụng với H 2O thu dung dịch Y khí H Cho tồn lượng khí H2 tác dụng với CuO dư, nung nóng Sau phản ứng cho lượng H 2O thu hấp thụ vào 63 gam dung dịch H2SO4 90% thu H2SO4 70% Dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch chứa 80,1 gam AlCl3 thu m gam kết tủa (Biết phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị m A 23,3 B 7,8 C 31,2 D 15,6 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 tạo 39,4 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,912 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Công thức đơn giản X A C2H4 B CH4 C C3H4 D C2H2 Câu 19: Cho x gam hỗn hợp A gồm Al2O3 Fe2O3 vào 500 ml dung dịch HCl y(M), thu dung dịch B Cho từ từ NaOH vào dung dịch B, lượng kết tủa phụ thuộc vào số mol NaOH biểu diễn đồ thị đây: Giá trị m A 3,9 B 7,8 C 14,6 D 16,8 Câu 20: Cho phát biểu sau: (1) Các kim loại Na, K, Ba phản ứng mạnh với nước (2) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 H2SO4 (loãng) (3) Crom bền khơng khí nước có màng oxit bảo vệ (4) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu dung dịch chứa ba muối (5) Hỗn hợp Al BaO (tỉ lệ mol tương ứng : 1) tan hoàn toàn nước dư Số phát biểu A B C D PHẦN II: TỰ LUẬN (10 điểm) Bài 1: (2,0 điểm) Cho từ từ giọt dung dịch HCl vào dung dịch K 2CO3, phản ứng kết thúc thu dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư có phản ứng xảy thu dung dịch Z Viết phương trình hóa học thí nghiệm Một loại muối ăn có lẫn tạp chất: CaCl 2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4, NaBr, AlCl3 Hãy trình bày cách loại bỏ tạp chất để thu muối ăn tinh khiết Bài 2: (2,0 điểm) Hoàn thành phương trình phản ứng sau: to a) FeS2 + H2SO4 o(đặc) b) Ag2S + O2 o t t c) NH4NO3 d) KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4  KNO3 + Cr2(SO4)3 + Có lọ khơng nhãn, lọ đựng chất khí khơng màu sau: CO 2, C2H4, C2H2, SO2, CH4 Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết lọ khí Viết phương trình hóa học Bài 3: (2,0 điểm) Trang 3/4 - Mã đề thi 672 Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 KMnO4, thu rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) O2 Trong Y có 1,49 gam KCl chiếm 19,893% theo khối lượng Trộn toàn lượng O với khơng khí theo tỉ lệ thể tích : thu hỗn hợp khí Z Đốt cháy hết 0,528 gam cacbon hỗn hợp Z, thu hỗn hợp khí T gồm khí O 2, N2, CO2 có tỉ khối so với H2 16,04 Biết khơng khí có 80% N2 20% O2 theo thể tích, khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định giá trị m Bài 4: (2,0 điểm) Hòa tan hồn toàn 16,48 gam hỗn hợp A gồm Cu Fe 3O4 dung dịch H2SO4 lỗng (vừa đủ) thu dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu 35,68 gam muối Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 8,24 gam A lượng dư dung dịch H 2SO4 đặc, nóng thu V lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Hấp thụ hoàn toàn V lít SO2 thu vào 200 gam dung dịch Ba(OH) x% thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 1,015 gam thu m gam kết tủa a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính khối lượng muối B xác định giá trị V, x m Bài 5: (2,0 điểm) Đốt cháy 13,7 ml hỗn hợp A gồm CH4, C3H8 CO2 lượng oxi vừa đủ, ta thu 25,7 ml khí CO2 điều kiện nhiệt độ áp suất a) Xác định thành phần phần trăm thể tích C3H8 hỗn hợp A b) So sánh khối lượng phân tử trung bình hỗn hợp A với nitơ Hỗn hợp A gồm hyđrocacbon mạch hở X,Y, Z (dạng lỏng) hóa hỗn hợp A 3,36g N2 (đo điều kiện) Chia A thành phần nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với AgNO / NH3 có Z phản ứng, thu 5,84g kết tủa Nếu cho kết tủa phản ứng hồn tồn với axit HCl thược 0,02 mol Z - Phần 2: Đem đốt cháy cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng bình tăng lên 20,8g 35g kết tủa Tìm cơng thức phân tử X,Y,Z HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 672 ... dịch Ba(OH)2 tạo 39, 4 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19, 912 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Công thức đơn giản X A C2H4 B CH4 C C3H4 D C2H2 Câu 19: Cho x gam hỗn hợp... CO 2, C2H4, C2H2, SO2, CH4 Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết lọ khí Viết phương trình hóa học Bài 3: (2,0 điểm) Trang 3/4 - Mã đề thi 672 Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 KMnO4,... gam hỗn hợp X gồm KClO3 KMnO4, thu rắn Y (KCl, K2MnO4, MnO2, KMnO4) O2 Trong Y có 1, 49 gam KCl chiếm 19, 893 % theo khối lượng Trộn toàn lượng O với khơng khí theo tỉ lệ thể tích : thu hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ năm 20182019 môn hóa học 9 (tương tự), Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ năm 20182019 môn hóa học 9 (tương tự)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay