Lực lượng dân quân tự vệ miền bắc việt nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ (1965 1973)

234 13 0
  • Loading ...
1/234 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 23:01

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGƠ HỒNG NAM ỰC VIỆT NA N TRON N QU N TỰ VỆ THỜI K PH HO I CỦA CH N QU C I N ẮC CHI N TRANH 1965-1973) UẬN N TI N SĨ ỊCH SỬ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGƠ HỒNG NAM ỰC VIỆT NA N N QU N TỰ VỆ TRON I N ẮC THỜI K CH N PH HO I CỦA QU C CHI N TRANH 1965-1973) Ngành: ịch sử Việt Nam ã số: 92 29 013 UẬN N TI N SĨ ỊCH SỬ N ỜI H ỚN ẪN KHOA HỌC: P HÀ NỘI - 2019 S.TS INH QUAN HẢI ỜI CA OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, tài liệu, số liệu đƣợc sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng theo quy định Những kết luận luận án chƣa đƣợc công bố công trình khoa học khác Tác giả Ngơ Hồng Nam ỤC ỤC Trang Ở ẦU NỘI UN Ch ng 1: TỔN QUAN T NH H NH N HI N CỨU N TÀI UẬN N Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến đ tài luận án Những vấn đ I N QUAN liên quan đến đ tài đ đƣợc cơng trình nghiên cứu giải Những vấn đ đặt luận án tiếp tục giải Ch ng 2: ỰC N I N NA TỪ NĂ 1965 N NĂ 1968 2.1 Quá trình xây dựng lực lƣợng dân quân tự vệ mi n ẮC VIỆT c ng 3: c 50 70 ỰC N N QU N TỰ VỆ I N NA TỪ NĂ 1969 N NĂ 1973 3.1 Kiện toàn xây dựng lực lƣợng dân quân tự vệ mi n Lực lƣợng dân quân tự vệ mi n ẮC VIỆT c ng 4: NHẬN X T VÀ ỘT S 72 72 c đẩy m nh mặt ho t động chiến đấu phục vụ chiến đấu Tiểu kết Ch 28 28 Tiểu kết Ch 25 27 N QU N TỰ VỆ Ho t động lực lƣợng dân quân tự vệ mi n 91 112 KINH N HIỆ 114 Nhận xét 114 Một số kinh nghiệm 135 Tiểu kết 145 K T UẬN 146 ANH ỤC C C CÔN TR NH CỦA T I N QUAN N TÀI UẬN N TÀI IỆU THA PHỤ ỤC KHẢO C IẢ Ã CƠN CĨ 151 152 170 ANH ỤC CHỮ VI T TẮT STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt ộ Tổng Tham mƣu BTTM Chủ biên C.b Chiến tranh phá ho i CTPH Chính trị Quốc gia CTQG Dân quân tự vệ DQTV Khoa học X hội KHXH Nhà xuất Nxb Quân đội Nhân dân QĐND Ở ẦU Tính cấp thiết đề tài Trải qua hàng ngàn năm dựng nƣớc giữ nƣớc, dân tộc Việt Nam đ thực “cả nƣớc chung sức”, “trăm họ đ u binh”, sách “ngụ binh ƣ nông” để tổ chức lực lƣợng chống kẻ thù xâm lƣợc Kế thừa truy n thống tổ chức lực lƣợng đánh giặc dân tộc, từ đời Đảng đ đ chủ trƣơng “lập quân đội công nông”, “vũ trang công nông”, “tổ chức đội tự vệ công nông” để đấu tranh với kẻ thù Trong cao trào cách m ng 1930-1931, đội tự vệ đ đ đời ngày phát triển, trở thành lực lƣợng n ng cốt bảo vệ phong trào đấu tranh qu n ch ng sở cách m ng Ngày 8-3- 935, t i Đ i hội l n thứ Đảng họp Ma Cao Trung Quốc đ thông qua “Nghị v Đội tự vệ”, đánh dấu ngày đời lực lƣợng dân quân tự vệ DQTV) sau Sau thức đƣợc thành lập, đội tự vệ cơng nơng, tổ du kích cứu quốc, đội du kích tập trung n ng cốt nhân dân khởi nghĩa ph n, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành th ng lợi Cách m ng tháng Tám năm 945 Trong hai kháng chiến chống thực dân Pháp 945- 954 đế quốc Mỹ xâm lƣợc 954- 975 , lực lƣợng DQTV đ phát triển rộng kh p, ln giữ vai tr vị trí quan trọng đội chủ lực, đội địa phƣơng chiến đấu phục vụ chiến đấu góp ph n làm nên chiến công, đánh th ng hai đế quốc xâm lƣợc, bảo vệ th ng lợi thành cách m ng Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc (1954-1975), quán triệt sâu s c đƣờng lối chiến tranh nhân dân Đảng, lực lƣợng DQTV đ phát huy vai tr quan trọng, vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu sẵn sàng chiến đấu, kết hợp với lực lƣợng an ninh sở giữ gìn trật tự x hội, an ninh trị làm n ng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc t i địa phƣơng Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá ho i CTPH không quân hải quân mi n c 965-1973), lực lƣợng DQTV mi n c đ vừa chiến đấu, vừa sản xuất tích cực phục vụ chiến đấu, phối hợp chặt ch với đội địa phƣơng, đội chủ lực, giữ gìn trật tự trị an, vây b t phi cơng, biệt kích, gián điệp, góp ph n qn dân mi n c đánh b i hai CTPH mi n c đế quốc Mỹ Giai đo n 965- 973 giai đo n phát triển đỉnh cao lực lƣợng DQTV mi n c v tổ chức xây dựng lực lƣợng Lực lƣợng DQTV mi n c đ đ t đƣợc nhi u thành tích ho t động chiến đấu phục vụ chiến đấu, đ khẳng định đƣợc vị trí, vai tr quan trọng phận lực lƣợng vũ trang ba thứ quân ộ đội chủ lực, ộ đội địa phƣơng, Dân quân tự vệ du kích) Khẳng định vai tr sức m nh lực lƣợng DQTV mi nc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đ rõ: “Dân quân tự vệ du kích lực lƣợng toàn dân tộc, lực lƣợng vô địch, tƣờng s t Tổ quốc, kẻ địch b o đụng vào lực lƣợng đó, tƣờng đó, địch phải tan r ” [115, tr.158] Trong thời bình, lực lƣợng DQTV giữ vị trí, vai tr quan trọng, bảo vệ Đảng, quy n, tính m ng, tài sản Nhà nƣớc nhân dân DQTV lực lƣợng n ng cốt, xung kích tham gia phát triển xây dựng kinh tế địa phƣơng, sở quan, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp Đồng thời, lực lƣợng DQTV c n góp ph n xây dựng trận quốc ph ng toàn dân g n chặt với trận an ninh nhân dân, phối hợp với công an lực lƣợng khác chống l i âm mƣu phá ho i kẻ thù, ph ng chống tệ n n x hội, ph ng chống thiên tai,… bảo đảm an toàn cho nhân dân Nghiên cứu v lực lƣợng DQTV mi n c đ đƣợc nhà nghiên cứu nƣớc quan tâm nhi u khía c nh, góc độ khác Tuy nhiên, chƣa có cơng trình nghiên cứu tồn diện, có hệ thống v lực lƣợng DQTV mi n c thời kỳ chống CTPH mi n c đế quốc Mỹ 965-973 Để làm rõ vai tr đóng góp quan trọng lực lƣợng DQTV mi n c giai đo n c n đƣợc nghiên cứu có hệ thống, tồn diện, chuyên sâu v cấu tổ chức, xây dựng lực lƣợng, cơng tác huấn luyện, trang thiết bị vũ khí ho t động chiến đấu, phục vụ chiến đấu Trong bối cảnh tình hình giới khu vực c n nhi u diễn biến phức t p, ti m ẩn nhi u nhân tố bất tr c, khó lƣờng, với việc xuất nhi u lo i hình chiến tranh phƣơng thức tác chiến Ở khu vực Châu Á Thái ình Dƣơng, tranh chấp l nh thổ, biển, đảo nƣớc lớn tiếp tục diễn Đối với Việt Nam, lực thù địch tiến hành chiến lƣợc “diễn biến h a bình”, b o lo n lật đổ, sử dụng chiêu “dân chủ”, “nhân quy n” hòng lật đổ chế độ x hội chủ nghĩa Trong bối cảnh đó, DQTV lực lƣợng chiến lƣợc, rộng kh p góp ph n quan trọng để bảo vệ vững ch c Tổ quốc Những kinh nghiệm từ ho t động lực lƣợng DQTV thời kỳ chống CTPH đế quốc Mỹ 965-1973) c n nguyên giá trị, góp ph n vào việc xây dựng lực lƣợng DQTV nhằm đảm bảo vững ch c trận quốc ph ng tồn dân, an ninh nhân dân cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trên ý nghĩa đó, việc nghiên cứu v lực lƣợng DQTV thời kỳ chống CTPH đế quốc Mỹ 965- 973 có tính thời sự, ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn Chính vậy, ch ng định chọn đ tài “Lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam thời kỳ chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ (1965-1973)” làm luận án Tiến sĩ Sử học ục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống v trình xây dựng ho t động lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam từ năm 965 đến năm 973 Nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở mục tiêu trên, luận án giải nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đ tài - Phân tích bối cảnh lịch sử, âm mƣu tiến hành CTPH đế quốc Mỹ; trình bày chủ trƣơng Đảng, Quân ủy Trung ƣơng, ộ Quốc ph ng v tổ chức, xây dựng lực lƣợng DQTV từ năm 965 đến năm 973 - Trình bày trình xây dựng, trang bị, công tác huấn luyện nhiệm vụ lực lƣợng DQTV từ năm 965 đến năm 973 - Trình bày ho t động lực lƣợng DQTV từ năm 965 đến năm 973 lĩnh vực chiến đấu gồm: chiến đấu, phục vụ đội chiến đấu, vây b t phi công) phục vụ chiến đấu gồm: tổ chức ph ng không sơ tán; đảm bảo giao thông vận tải; đảm bảo trật tự trị an; tham gia lao động sản xuất; tham gia kh c phục hậu chiến tranh - Nêu lên đặc điểm, làm rõ thành tựu, h n chế r t kinh nghiệm từ thực tiễn ho t động lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam từ năm 965 đến năm 1973 ối t ng ph m vi nghiên cứu luận án 3.1 ối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đ tài là: Lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam từ năm 965 đến năm 973 Trƣớc hết c n làm rõ khái niệm dân quân tự vệ: Dân quân tự vệ, lực lƣợng vũ trang qu n ch ng, thành ph n ba thứ quân lực lƣợng vũ trang nhân dân Việt Nam, có chức vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu sẵn sàng chiến đấu, kết hợp với lực lƣợng an ninh sở giữ gìn trật tự x hội, an ninh trị t i địa phƣơng; lực lƣợng chiến lƣợc chiến tranh nhân dân, làm n ng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc t i địa phƣơng Đƣợc tổ chức theo yêu c u nhiệm vụ đấu tranh cách m ng, kháng chiến, xây dựng bảo vệ đất nƣớc, DQTV cấp ủy đảng, quy n địa phƣơng trực tiếp l nh đ o, đ o, ngƣời huy quân địa phƣơng trực tiếp huy [ 45, tr.300-301] Trong đó, Dân quân phận DQTV đƣợc tổ chức x , phƣờng, thị trấn, làm n ng cốt cho tồn dân đánh giặc, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, quy n địa phƣơng; chiến đấu phục vụ chiến đấu nhƣ: làm đƣờng, vận chuyển thƣơng binh, vận chuyển lƣơng thực thực phẩm, đ n dƣợc, bảo vệ tổ chức cho nhân dân sơ tán [ 45, tr.300] Tự vệ phận DQTV đƣợc tổ chức quan nhà nƣớc, đơn vị nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức trị x hội Có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, quy n, bảo vệ tính m ng, tài sản nhà nƣớc nhân dân sở mình; chiến đấu phục vụ chiến đấu, giữ gìn trật tự trị an địa bàn [ 45, tr 47] hạm vi nghiên cứu V t n: Từ năm 965 đến năm 973 Luận án chọn mốc năm 965 năm đế quốc Mỹ thức tiến hành CTPH mi n c l n thứ (ngày 7-2-1965); năm 973 năm kết th c CTPH mi n c l n thứ hai (ngày 15-1-1973) V n n: Toàn l nh thổ, l nh hải mi n c Việt Nam từ vĩ tuyến trở phía c , đó, luận án tập trung trình bày v lực lƣợng DQTV chủ yếu địa phƣơng nằm khu vực trọng điểm đánh phá máy bay Mỹ nhƣ: Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng ình V nộ dun : Luận án tập trung nghiên cứu trình tổ chức xây dựng lực lƣợng DQTV; Trình bày ho t động lực lƣợng DQTV lĩnh vực chiến đấu phục vụ chiến đấu gồm: b n máy bay, tàu chiến Mỹ, phục vụ đội chiến đấu vây b t phi công; tổ chức ph ng không sơ tán; đảm bảo giao thông vận tải; đảm bảo trật tự trị an; tham gia lao động sản xuất; tham gia kh c phục hậu chiến tranh); Nêu thành tựu, h n chế nguyên nhân; Nêu đặc điểm r t số kinh nghiệm từ thực tiễn ho t động lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam từ năm 965 đến năm 973 C sở lý luận, ph ng pháp nghiên cứu nguồn tài liệu Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận đ tài chủ nghĩa Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh chủ trƣơng, quan điểm, đƣờng lối Đảng, Quân ủy Trung ƣơng, ộ Quốc ph ng v đƣờng lối chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách m ng, v lực lƣợng vũ trang nghiệp bảo vệ xây dựng Tổ quốc P ươn p áp n ên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng luận án phƣơng pháp lịch sử logic P ươn p áp lịc sử nhằm tái dựng cách hệ thống, tồn diện v trình xây dựng ho t động lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam từ năm 965 đến năm 1973 theo tiến trình lịch sử, đ ng khung thời gian không gian Sử dụng p ươn p áp lo c để làm rõ chất tƣợng, nguyên nhân - kết quả, đƣa nhận thức khách quan v lực lƣợng DQTV thời kỳ chống CTPH (1965- 973 ; sở nhận xét đánh giá thực tr ng lực lƣợng DQTV mi n c cách khách quan sở kiện, tƣợng lịch sử, tìm tất yếu quy luật vốn có để làm rõ thành tựu, h n chế r t số kinh nghiệm từ ho t động lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam thời kỳ chống CTPH đế quốc Mỹ ên c nh đó, luận án c n sử dụng phƣơng pháp khác nhƣ tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, u tra khảo sát thực địa, ph ng vấn nhân chứng để nghiên cứu rõ nội dung luận án N uồn tà l ệu: Nguồn tài liệu đƣợc khai thác chủ yếu Thƣ viện Quân đội, Thƣ viện Quốc gia, Thƣ viện bảo tàng tỉnh mi n c Việt Nam Ch trọng nguồn tài liệu Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia III, Trung tâm Lƣu trữ ộ Quốc Ph ng óng góp khoa học luận án - Luận án hệ thống hóa nguồn tài liệu v CTPH lực lƣợng DQTV mi n c - Luận án cơng trình nghiên cứu đ u tiên phục dựng l i tranh tồn diện, có hệ thống v trình xây dựng, ho t động lực lƣợng DQTV mi n c Việt Nam thời kỳ chống CTPH đế quốc Mỹ 965-1973) - Luận án góp ph n khẳng định vị trí lực lƣợng DQTV thời kỳ chống CTPH mi n c đế quốc Mỹ, sở phát huy vai tr nghiệp xây dựng, ho t động DQTV - Luận án tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu v lực lƣợng DQTV kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc; đồng thời góp ph n cung cấp sở luận khoa học cho việc xây dựng lực lƣợng vũ trang nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 188 ột số h nh ảnh minh họa lực l ng QTV miền ắc thời kỳ chống CTPH đế quốc ỹ 1965-1973) Ảnh : P ân độ trực c ến dân quân xã Cẩm Đ n (Cẩm G àn , Hả Dươn ) năm 1972 Nguồn: [74] Ảnh 2: Độ lão dân quân Hoằn Trư n (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), năm 1967 Nguồn: [13] 189 Ảnh 3: K ẩu độ 14,5mm nữ quân dân xã L m Hạ (Hà N m) trực c ến bắn máy b y năm 1967 Nguồn: ảo tàng tỉnh Hà Nam Ảnh 4: Độ nữ dân quân L m Hạ (P ủ Lý, Hà N m), năm 1967 Nguồn: Https://anninhthudo.vn 190 Ảnh 5: C ến sỹ trun độ nữ dân quân Ho Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) Nguồn: [13] Ảnh 6: Trun độ dân quân độnxã Trán L ệt (Bình Giang, Hả Dươn ) bắn máy b y Mỹ Nguồn: Ảnh Minh Lộc - TTXVN 191 Ảnh 7: Nữ c ến sĩ củ độ tự vệ N máy đón tàu Bạc Đằn (Hả P òn ) sát cùn đồn độ n m mâm p áo bảo vệ n máy năm 1969 39 Nguồn: Sovfoto - GettyImages Ảnh 8: Độ nữ p áo b n xã N T ủy (Lệ T ủy, Quản Bìn ) đán trả tàu c ến Mỹ, năm 1967 Nguồn: [13] 39 www.reds.vn khoanh khac lich su 192 Ảnh 9: Dân quân xã L Vu đán trả máy b y Mỹ, bảo vệ cầu L Vu (Hả Dươn ) Nguồn: [74] Ảnh 10: Tự vệ n máy dệt m Đồn Xuân uấn luyện sẵn sàn bắn máy b y Mỹ, t án 4-1972 Nguồn: ảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam 193 Ảnh 11: Dân quân uyện Từ L êm (Hà Nộ ) đ nc Nguồn: Ảnh tƣ liệu VNTTX ến đấu năm 1972 Ảnh 12: Tự vệ nữ n máy Hoàn Văn T ụ (Thái Nguyên) t ực ện p on trào B đảm đ n Nguồn: [9] 194 Ảnh 13: Dân quân n oạ t àn Hà Nộ úp độ d c uyển trận đị , năm 1971 Nguồn: [137] Ảnh 14: Dân quân xã N ĩ Lâm (N ĩ Hưn , N m Hà) vận c uyển xác máy b y Mỹ bị bắn rơ năm 1967 Nguồn: [123] 195 Ảnh 15: Tự vệ Hà Nộ sát cán cùn độ p áo c o xạ sẵn sàn c ến đấu bảo vệ T ủ đ năm 1972 Nguồn: http://www.qdnd.vn Ảnh 16: Tự vệ n máy hí Hà Nộ vừ sẵn sàn c ến đấu vừ sản xuất, năm 1965 Nguồn: [137] 196 Ảnh 17: P c n Mỹ G deon Sellec W ll rd, máy b y F105 bị dân quân Lục N ạn, Bắc G n bắt sống, ngày 7-8-1966 Nguồn: http://baotanglichsu.vn Ảnh 18: Nữ dân quân N uyễn T ị K m L áp ải p c n Mỹ, ngày 20-9-1965, bắt tạ u vực cầu Lộc Yên (Hươn K ê, Hà Tĩn ) Nguồn: Ảnh Phan Thoan 197 Ảnh 19: Tự vệ n máy X y - t ị xã Hả Dươn vừ sản xuất, vừ sẵn sàn c ến đấu Nguồn: [74] Ảnh 20: Dân quân uyện K n M n (Hả Dươn ) vừ sản xuất, vừ sẵn sàn c ến đấu Nguồn: [74] 198 Ảnh 21: Dân quân m n Bắc vừ sản xuất, vừ sẵn sàn Nguồn: http://baotanglichsu.vn Ảnh 22: Dân quân tự vệ Hà Nộ tuần tr ữ Nguồn: [137] 199 c ến đấu, năm 1965 ìn trị n bảo vệ đê đ u Ảnh 3: Nữ dân quân T Bìn đ n Nguồn: [123] t áo bom c nổ Ảnh 24: Nữ dân quân Hà T ị N ên éo xác máy b y Mỹ b b ển Hả T ịnh (Hả Hậu, N m Địn ), ngày 25-5-1966 Nguồn: T p chí Lịch sử Quân Việt nam 200 Ảnh 25: Dân quân xã N P ươn (N Lộc, N d c uyển bom nổ c ậm Nguồn: [13] Ảnh 26: Dân quân éo mản Nguồn: ệ An) xác c ếc B-52 bị bắn rơ n ày 18-12-1972 ảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam 201 Ảnh 27: T ủ tướn P ạm Văn Đồn ỏ t ăm cán tự vệ củ Đà p át t n T ến V ệt N m Nguồn: [137] Ảnh 28: Đạ tướn Võ N uyên G áp đến t ăm c ến sỹ tự vệ Vân Đồn s u bắn rơ F-111, đêm 22-12-1972 Nguồn: [137] 202 ... dựng lực lƣợng, ho t động tác chiến bảo đảm chiến đấu dân quân du kích tự vệ pháo binh kháng chiến chống đế quốc Mỹ 954- 975 Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lƣợng dân qn du kích tự vệ pháo binh... thực tiễn Chính vậy, ch ng tơi định chọn đ tài Lực lượng dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam thời kỳ chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ (1965- 1973) làm luận án Tiến sĩ Sử học ục đích nhiệm vụ... hình Việt Nam hai mi n Nam - c trƣớc đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh nƣớc; Khái quát diễn biến chiến tranh nhân dân đánh th ng CTPH mi n c đế quốc Mỹ; Th ng lợi Việt Nam thất b i đế quốc Mỹ CTPH
- Xem thêm -

Xem thêm: Lực lượng dân quân tự vệ miền bắc việt nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ (1965 1973) , Lực lượng dân quân tự vệ miền bắc việt nam trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ (1965 1973)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay