thuyết trình thanh toán quốc tế hối phiếu

24 15 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 21:10

Kính chào bạn đến với thuyết trình nhóm Chủ đề LUẬT CÁC CƠNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU Luật công cụ chuyển nhượng ? 1.Công cụ chuyển nhượng - Công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá trị cam kết tốn khơng điều kiện số tiền xác định vào thời điểm định Luật cơng cụ chuyển nhượng - Là sở pháp lí quy định việc phát hành sử công cụ chuyển nhượng nước ta Luật Các công cụ chuyển nhượng Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005 Luật Các công cụ chuyển nhượng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 3 Ý nghĩa luật công cụ chuyển nhượng • Đối với kinh tế - Sự thừa nhận pháp lý Nhà nước quan hệ mua bán chịu, vay nợ doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh - Cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp bên tham gia quan hệ công cụ chuyển nhượng - Tạo thêm kênh tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp thông qua quy định chuyển nhượng, chiết khấu - Tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thúc đẩy tốt hoạt động luân chuyển vốn kinh tế • Đối với hoạt động ngân hàng - Tạo thêm kênh cấp tín dụng cho tổ chức tín dụng - Cơ sở pháp lý cho phép tổ chức tín dụng cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác liên quan đến cơng cụ chuyển nhượng nhờ thu, tốn công cụ chuyển nhượng - Công cụ bảo đảm an tồn cho hoạt động cấp tín dụng tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp Nội dung luật công cụ chuyển nhượng - Luật công cụ chuyển nhượng gồm chương, 83 điều, với nội dung sau: • Chương I quy định vấn đề chung (từ Điều đến Điều 15); • Chương II quy định hối phiếu đòi nợ (từ Điều 16 đến Điều 52) Chương có mục: • - Mục 1: Phát hành hối phiếu đòi nợ; • - Mục 2: Chấp nhận hối phiếu đòi nợ; • - Mục 3: Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ; • - Mục 4: Chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ; • - Mục 5: Chuyển giao để cầm cố chuyển gíao để nhờ thu hối phiếu đòi nợ; • - Mục 6: Thanh tốn hối phiếu đòi nợ; • - Mục 7: Truy đòi hối phiếu đòi nợ khơng chấp nhận khơng tốn • Chương III quy định hối phiếu nhận nợ (từ Điều 53 đến Điều 57); • Chương IV quy định séc (từ Điều 58 đến Điều 75), gồm mục: • - Mục 1: Các nội dung séc ký phát séc; • - Mục 2: Cung ứng séc; • - Mục 3: Chuyển nhượng, nhờ thu séc ; • - Mục 4: Bảo đảm tốn séc ; • - Mục 5: Xuất trình tốn séc; • Chương V quy định khởi kiện, tra xử lý vi phạm (từ Điều 76 đến Điều 81); • Chương VI quy định hiệu lực thi hành Luật trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật (Điều 82 Điều 83 • Một số điều luật luật công cụ chuyển nhượng Theo luật công cụ chuyển nhượng năm 2005 49/2005/QH11 - Điều Công cụ chuyển nhượng ghi trả ngoại tệ Công cụ chuyển nhượng ghi trả ngoại tệ theo quy định pháp luật quản lý ngoại hối Công cụ chuyển nhượng ghi trả ngoại tệ theo quy định khoản Điều toán ngoại tệ người thụ hưởng cuối phép thu ngoại tệ theo quy định pháp luật quản lý ngoại hối Công cụ chuyển nhượng ghi trả ngoại tệ người thụ hưởng cuối người không phép thu ngoại tệ theo quy định pháp luật quản lý ngoại hối số tiền cơng cụ chuyển nhượng toán đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm toán theo tỷ giá kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thực việc toán cơng bố thời điểm tốn, trường hợp ngân hàng thực việc toán - Điều 15 Các hành vi bị cấm Làm giả công cụ chuyển nhượng, sửa chữa tẩy xóa yếu tố công cụ chuyển nhượng Cố ý chuyển nhượng nhận chuyển nhượng xuất trình để tốn công cụ chuyển nhượng bị làm giả, bị sửa chữa, bị tẩy xóa Ký cơng cụ chuyển nhượng khơng thẩm quyền giả mạo chữ ký công cụ chuyển nhượng Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng biết công cụ chuyển nhượng hạn toán bị từ chối chấp nhận, bị từ chối tốn thơng báo bị Cố ý phát hành công cụ chuyển nhượng khơng đủ khả tốn Cố ý phát hành séc sau bị đình quyền phát hành séc II HỐI PHIẾU Hối phiếu ? Hối phiếu (Bill of exchange/Draft): Là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện người ký phát cho người khác yêu cầu người nhận tờ phiếu phải trả ngay, phải ký chấp nhận trả tiền ghi hối phiếu ngày xác định tương lai cho người theo lệnh người trả cho người khác trả cho người cầm tờ phiếu 2.Hình thức hối phiếu -Hối phiếu chứng thư , phải có hình thức rõ ràng , viết tay đánh máy hay in sẵn -Ngôn ngữ hối phiếu thứ tiếng định ( thống thường tiếng anh ) thống -Không viết hối phiếu viết chì , mực dễ phai hay mực đỏ -Hình mẫu hối phiếu : mẫu tự chon -Hối phiếu lập hay nhiều Đặc tính hối phiếu • Tính trừu tượng hối phiếu • Tính bắt buộc trả tiền hối phiếu • Tính lưu thong hối phiếu + Nếu lưu thơng nhằm mục đích đòi tiền lưu thơng hối phiếu đóng vai trò phương tiện tốn thay cho tiền mặt + Nếu lưu thơng nhằm mục đích chuyển nhượng quyền hưởng lợi hối phiếu lưu thơng hối phiếu đóng vai trò chuyển nhượng tài sản • Nội dung hối phiếu Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (bill of exchange) - Ðịa điểm kí phát hối phiếu - Ðịa điểm trả tiền - Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh (Pay to the order of ) - Số tiền loại tiền Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, tập quán quốc tế, ghi số chữ Chú ý: Nếu số tiền ghi số chữ khác vào số tiền ghi chữ - Kỳ hạn trả tiền hối phiếu: - Trả tiền ghi: Trả nhìn thấy thứ (hai) hối phiếu (At sight of first (second) bill of exchange) - Trả tiền sau: + Trả sau số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau nhìn thấy (At 30 days after sight) + Trả sau số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả 30 Ngày sau ký vận đơn (At 30 days after Bill of Lading date) + Trả sau số ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày kí phát hối phiếu (At…30…days after bill of exchange date) - Người hưởng lợi hối phiếu Ghi đầy đủ họ tên địa người hưởng lợi - Người trả tiền hối phiếu: Ghi đầy đủ họ tên địa người trả tiền - Người ký phát hối phiếu Người ký phát hối phiếu phải ký tên góc bên phải tờ hối phiếu chữ ký thông dụng giao dịch Việc ký phát hối phiếu không loại trừ uỷ quyền Người uỷ quyền ký phát hối phiếu phải thể uỷ quyền bên cạnh chữ ký 5 Phân loại hối phiếu • Căn vào người ký phát hối phiếu - Hối phiếu thương mại (Commercial bills) - Hối phiếu ngân hàng (Bank bills) • Căn vào thời hạn trả tiền: - Hối phiếu trả ( sight draft): - Hối phiếu trả sau kỳ hạn ( time draft): • Căn vào phương thức toán - Hối phiếu sử dụng nhờ thu - Hồi phiếu sử dụng phương thức tín dụng chứng từ • Căn vào người thụ hưởng - Hối phiếu đích danh - Hối phiếu vơ danh - Hối phiếu theo lệnh • * Phân biệt hối phiếu nhờ thu hối phiếu tốn tính dụng chứng từ Hối phiếu nhờ thu - Người bị đòi tiền khách hàng ( công ty giao dịch với ngân hàng ) - Căn vào hóa đơn hợp đồng  - Mục “ drawn under ….” mục ‘’ TO … “ – người nhập   Hối phiếu tốn tín dụng thư từ - Người bị đòi tiền ngân hàng phát hành ( ngân hàng mở L/C) - Căn vào L/C  Mục “ drawn under ….” mục ‘’ TO … “ – Ngân hàng đại diện cho nhà nhập   III KỲ PHIẾU Khái niệm - Kỳ phiếu tờ giấy hứa cam kết trả tiền vô điều kiện người lập phiếu phát hứa trả số tiền định cho người hưởng lợi theo lệnh người trả cho người khác quy định kỳ phiếu Hình thức kỳ phiếu • Kỳ phiếu có hình thức tương tự hối phiếu: - Kỳ phiếu chứng thư , phải có hình thức rõ ràng: viết tay, đánh máy hay in sẵn - Ngôn ngữ thứ tiếng định thống (thường tiếng Anh) - Không viết viết chì, mực dễ phai, mực đỏ - Mẫu tự chọn Đặc tính kỳ phiếu • Kỳ phiếu cơng cụ hứa trả tiền khả tốn kỳ phiếu hoàn toàn phụ thuộc Người phát hành • Được tốn theo u cầu vào thời điểm định • Người lập phiếu phải phát hành kỳ phiếu hứa trả tiền trước người thụ hưởng kỳ phiếu thực nghĩa vụ hợp đồng giao dịch sở Sau thực nghĩa vụ, người thụ hưởng ủy thác cho ngân hàng thu tiền kỳ phiếu từ người lập phiếu • Kỳ phiếu trái vụ bên kỳ phiềếu chứng người phát hành (Issuer) cam kết người thụ hưởng (Beneficiary) thực nghĩa vụ dân - trả tiền, nghĩa vụ dân có thực hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào khả thực nghĩa vụ dân Người phát hành (Issuer) 4 Nội dung kỳ phiếu - Tiêu đề kỳ phiếu - Cam kết tốn khơng điều kiện số tiền xác định - Thời hạn toán ghi rõ ràng cụ thề - Điểm toán - Tên người thụ hưởng - Địa điểm tạo lập kỳ phiếu - Ngày tháng tạo lập kỳ phiếu - Tên chữ ký người phát hành Kỳ phiếu • • Các loại kỳ phiếu - Thoả thuận mua lại - Thoả thuận mua lại ngược chiều - Giấy chấp nhận Ngân hàng - Chứng từ nợ thương mại - Chứng từ ký thác - Chứng từ ký thác không thoả thuận - Chứng từ ký thác thoả thuận ... thơng hối phiếu đóng vai trò chuyển nhượng tài sản • Nội dung hối phiếu Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (bill of exchange) - Ðịa điểm kí phát hối phiếu - Ðịa điểm trả tiền - Trên hối phiếu. .. loại hối phiếu • Căn vào người ký phát hối phiếu - Hối phiếu thương mại (Commercial bills) - Hối phiếu ngân hàng (Bank bills) • Căn vào thời hạn trả tiền: - Hối phiếu trả ( sight draft): - Hối phiếu. .. viết hối phiếu viết chì , mực dễ phai hay mực đỏ -Hình mẫu hối phiếu : mẫu tự chon -Hối phiếu lập hay nhiều Đặc tính hối phiếu • Tính trừu tượng hối phiếu • Tính bắt buộc trả tiền hối phiếu •
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình thanh toán quốc tế hối phiếu, thuyết trình thanh toán quốc tế hối phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay