XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LƢỢNG HÀNG CONTAINER THÔNG QUA CẢNG BIỂN VIỆT NAM

190 1 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH XUÂN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CHO TỈNH BẮC GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH XUÂN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CHO TỈNH BẮC GIANG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ ANH TÀI THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, thông tin, số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, Những kết nghiên cứu luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Thị Thanh Xuân ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Quản lý - Luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ GTVT- Ban Giám đốc thầy cô giáo thuộc sở Đào tạo Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS.TS Đỗ Anh Tài - người tâm huyết nhiệt tình hướng dẫn động viên khích lệ tơi, dành nhiều thời gian hướng dẫn bảo suốt thời gian học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm trình học tập thu thập tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận án Tôi xin chân thành cảm ơn UBND Tỉnh Bắc Giang, Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, Cục thống kê tỉnh Bắc Giang, Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Bắc Giang, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi tiến hành nghiên cứu Xin gửi lòng tri ân tới gia đình tơi Những người thân u gia đình ln nguồn động viên lớn lao, dành cho quan tâm, giúp đỡ phương diện để yên tâm học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Trần Thị Thanh Xuân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Điểm luận án Bố cục luận án Chƣơng TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nƣớc 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 13 1.1.3 Nhận xét từ tổng quan nghiên cứu định hƣớng nghiên cứu 17 1.2 Lý luận chung nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh 19 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh phân loại lực cạnh tranh 19 1.2.2 Nội dung cách tiếp cận số lực cạnh tranh cấp tỉnh 27 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến số lực cạnh tranh cấp tỉnh 28 1.2.4 Mối quan hệ nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh số lực cạnh tranh cấp tỉnh 32 1.3 Cơ sở thực tiễn lực cạnh tranh cấp tỉnh 33 1.3.1 Thực trạng số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam giai đoạn 2006-2017 35 1.3.2 Những số tăng điểm giai đoạn 2006-2017 38 1.3.3 Những số giảm điểm giai đoạn 2006-2017 39 iv 1.4 Kinh nghiệm nâng cao số NLCT số địa phƣơng Việt Nam 41 1.4.1 Tỉnh Bắc Ninh: Mơ hình ứng dụng “Bác sĩ doanh nghiệp” 41 1.4.2 Tỉnh Quảng Ninh: Cải cách thủ tục hành đầu tƣ - Mơ hình IPA đánh giá lực cạnh tranh cấp sở, ngành địa phƣơng (DDCI) 42 1.4.3 Tỉnh Thái Nguyên: Tổ cơng tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 44 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Bắc Giang 45 Kết luận chƣơng 46 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.1 Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 48 2.1.1 Các điều kiện tự nhiên tỉnh 48 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 50 2.1.3 Các khu công nghiệp đô thị 56 2.1.4 Tăng trƣởng kinh tế 58 2.1.5 Cơ cấu ngành kinh tế 59 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 60 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 60 2.2.2 Lựa chọn nội dung nghiên cứu 62 2.2.3 Cách tiếp cận nghiên cứu 62 2.2.4 Chọn mẫu điều tra 64 2.2.5 Dữ liệu sử dụng: Luận án sử dụng nguồn liệu sơ cấp thứ cấp 65 2.2.6 Phƣơng pháp xử lý tổng hợp liệu 65 2.2.7 Hệ thống tiêu nghiên cứu 66 2.2.8 Phƣơng pháp phân tích liệu 69 Kết luận chƣơng 73 Chƣơng THỰC TRẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH BẮC GIANG QUA GIAI ĐOẠN 2006-2017 74 3.1 Thực trạng số lực cạnh tranh cấp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 74 3.1.1 So sánh tỉnh Bắc Giang với tỉnh phạm vi nƣớc khu vực tỉnh Miền núi phía Bắc 74 3.1.2 Kết khảo sát sơ chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp 77 v 3.1.3 Về xếp hạng số thành phần cấu thành lực cạnh tranh cấp tỉnh 82 3.2 Phân tích nhân tố đƣa vào nghiên cứu tìm ngun nhân ảnh hƣởng đến kết đánh giá số lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang bị thấp giảm điểm 91 3.2.1 Kiểm định thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 91 3.2.2 Đối với nhóm số NLCT cấp tỉnh thấp điểm 92 3.2.3 Đối với nhóm số NLCT cấp tỉnh giảm điểm 103 3.3 Đánh giá chung nguyên nhân ảnh hƣởng đến số lực cạnh tranh cấp tỉnh bị giảm điểm thấp điểm 108 Kết luận chƣơng 110 Chƣơng GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 111 4.1 Định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025 111 4.1.1 Những hội thách thức 111 4.1.2 Định hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025 115 4.2 Các giải pháp nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025 116 4.2.1 Giải pháp cho nhóm số thấp điểm 117 4.2.2 Giải pháp cho nhóm số giảm điểm 128 4.3 Các giải pháp doanh nghiệp nhằm nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh 136 4.3.1 Các giải pháp nhằm tăng cƣờng lực tài doanh nghiệp 136 4.3.2 Xây dựng chiến lƣợc nguồn nhân lực 137 4.3.3 Liên kết kinh doanh 138 Kết luận chƣơng 139 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 140 Kết luận 140 Kiến nghị 143 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƢỢC CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 PHỤ LỤC 157 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán công chức CCC Cụm cơng nghiệp CNH Cơng nghiệp hố CPKCT Chi phí khơng thức CTBĐ Cạnh tranh bình đẳng ĐKKD Đăng ký kinh doanh DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân GNTT Gia nhập thị trƣờng GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp GTVT Giao thơng vận tải HĐH Hiện đại hố KCN Khu công nghiệp NCS Nghiên cứu sinh NLCT Năng lực cạnh tranh NSNN Ngân sách nhà nƣớc PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) TMDV Thƣơng mại dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTHT Thủ tục hành UBND Uỷ ban nhân dân VCCI Phòng cơng nghiệp Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết xếp hạng PCI tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007-2017 41 Bảng 1.2: Kết xếp hạng PCI tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2017 43 Bảng 1.3: Kết xếp hạng PCI tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2017 44 Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực theo trình độ chun mơn kỹ thuật 51 Bảng 2.2: So sánh quy mô KCN - KCX địa phƣơng 57 Bảng 2.3: Thống kê khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang 63 Bảng 2.4: Thống kê số lƣợng mẫu phải đạt địa bàn tỉnh Bắc Giang 64 Bảng 2.5: Thang đo tiêu ảnh hƣởng đến kết số lực cạnh tranh cấp tỉnh 66 Bảng 3.1: Xếp hạng PCI tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 76 Bảng 3.2: Nhóm số NLCT có điểm số cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 83 Bảng 3.3: Các số NLCT cấp tỉnh thấp điểm 83 Bảng 3.4: Các số lực cạnh tranh cấp tỉnh bị giảm điểm 88 Bảng 3.5: Minh họa kết kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến nguyên nhân để nâng cao số NLCT cấp tỉnh 91 Bảng 3.6: Đánh giá nguyên nhân số gia nhập thị trƣờng thấp điểm 92 Bảng 3.7: Đánh giá nguyên nhân số tiếp cận đất đai thấp điểm 95 Bảng 3.8: Đánh giá nguyên nhân số Tính minh bạch thấp điểm 97 Bảng 3.9: Đánh giá nguyên nhân số pháp lý thấp điểm 99 Bảng 3.10: Đánh giá nhà lãnh đạo, doanh nghiệp nguyên nhân số cạnh tranh bình đẳng thấp điểm 102 Bảng 3.11: Đánh giá nguyên nhân số chi phí khơng thức 104 Bảng 3.12: Đánh giá nguyên nhân số lao động giảm điểm 105 Bảng 3.13: Đánh giá nguyên nhân Chỉ số tính động tiên phong quyền tỉnh 107 Bảng 3.14: Giá trị trung bình đánh giá nguyên nhân ảnh hƣởng đến số NLCT cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang 108 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Điểm số trung vị PCI theo thời gian 37 Hình 1.2: Diễn biến 10 số thành phần theo thời gian 38 Hình 2.1: Cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thơn (%) 50 Hình 2.2: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tỉnh Bắc Giang so sánh với nƣớc số tỉnh khác khu vực giai đoạn 2010 đến 2016 59 Hình 2.3: Mức độ chuyển dịch cấu công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2010-2017 60 Hình 2.4: Quy trình nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá nguyên nhân số lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp điểm giảm điểm 61 Hình 3.1: So sánh số PCI với tỉnh lân cận 75 Hình 3.2: Điểm số số thành phần cấu thành PCI, 2017 76 Chỉ số PCI năm 2017 Tƣơng quan so sánh cải thiện điểm số PCI gốc giai đoạn 2006-2017 Biểu đồ hình hộp điểm số PCI PCI gốc theo thời gian Khó khăn TTHC đất đai 10 Doanh nghiệp tin tƣởng vào chế giải tranh chấp 11 Tính động PHỤ LỤC 4: Bảng kết PCI giai đoạn 2006-2017 tỉnh Bắc Giang Bảng 1: Nhóm số NLCT cấp tỉnh có điểm số thấp giai đoạn 2006-2017 CHỈ SỐ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nhóm số thấp điểm Gia nhập thị trƣờng Xếp thứ 7.82 8.18 7.49 6.31 8.37 6.44 8.53 8.95 6.21 8.72 8.51 12 44 63 29 40 36 27 61 14 54 35 32 7.84 ĐTB nƣớc Tiếp cận đất đai Xếp thứ 7.36 7.78 8.22 8.3 6.65 8.54 8.73 7.42 8.3 8.42 8.51 6.01 6.46 6.61 6.09 4.8 5.98 5.78 6.1 6.03 6.05 5.63 32 29 35 42 53 48 54 52 23 27 39 42 ĐTB nƣớc Tính minh bạch Xếp thứ 5.92 6.27 6.62 6.42 6.06 6.48 6.52 6.79 5.81 5.92 5.77 6.33 5.81 5.15 6.35 6.99 6.11 6.19 5.91 5.89 5.87 5.83 6.04 15 53 31 20 18 28 18 40 48 46 ĐTB nƣớc Thiết chế pháp lý Xếp thứ 5.34 5.84 6.00 5.91 5.74 5.84 5.78 5.56 6.05 6.17 6.24 6.34 4.00 4.24 2.76 4.39 4.85 4.18 4.02 5.1 5.91 5.65 4.76 17 34 61 58 36 59 18 46 36 55 ĐTB nƣớc Cạnh tranh bình đẳng Xếp thứ 3.77 4.33 4.63 5.33 5.1 5.8 3.55 5.63 5.81 5.78 5.46 5.94 N/A N/A 3.53 4.06 4.64 4.35 53 48 61 54 46 5.05 5.14 N/A N/A N/A N/A ĐTB nƣớc 5.5 5.15 4.93 6.54 6.73 6.10 4.72 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo PCI Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 Bảng2: Nhóm số NLCT cấp tỉnh giảm điểm giai đoạn 2006-2017 CHỈ SỐ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.76 5.1 16 40 2017 Nhóm số giảm điểm Chi phí khơng thức Xếp thứ ĐTB nƣớc Đào tạo lao động Xếp thứ ĐTB nƣớc Tính động Xếp thứ ĐTB nƣớc 5.51 6.32 6.92 6.6 4.84 6.43 6.7 5.65 5.9 4.51 33 15 36 60 26 36 53 45 48 37 5.31 6.36 6.59 6.7 6.13 6.35 6.83 6.46 6.56 5.05 5.13 5.33 6.41 6.59 3.79 4.29 5.36 4.92 4.69 5.11 5.92 5.69 6.44 13 10 43 49 29 26 41 45 26 19 5.18 5.03 4.43 4.81 5.29 4.78 4.94 5.35 5.8 5.76 5.2 4.89 5.19 4.89 4.77 5.5 4.84 4.84 4.96 4.74 4.7 4.67 32 27 42 33 24 28 33 44 27 38 40 5.00 4.95 5.46 5.01 5.25 3.53 4.84 5.58 4.57 4.68 4.88 15 33 50 37 32 23 31 49 41 40 33 30 Tốt Khá TĐThấp Khá Tốt Khá TĐThấp Khá Khá Khá TB 6.32 36 6.45 6.05 15 5.44 PHỤC LỤC 4: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM CHỈ SỐ THẤP ĐIỂM Bảng 4.1: Minh họa kết kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến nâng cao số NLCT cấp tỉnh Cronbach’s Alpha Kết luận Chỉ số gia nhập thị trƣờng 702 Chấp nhận đƣợc Chỉ số tiếp cận đất đai 708 Chấp nhận đƣợc Chỉ số Tính minh bạch 770 Chấp nhận đƣợc Chỉ số Thiết chế pháp lý 746 Chấp nhận đƣợc Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng 763 Chấp nhận đƣợc Chỉ số chi phí khơng thức 758 Chấp nhận đƣợc Chỉ số đào tạo lao động 607 Chấp nhận đƣợc Chỉ số tính động cán lãnh đạo 722 Chấp nhận đƣợc Biến Nguồn: Trích từ kết xử lý số liệu điều tra,2017 DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH Chỉ số tiếp cận đất đai DD 13 DN góp ý đóng góp nâng cao số đất đai: + Trong Quy hoạch dấtđai nên công bố công khai dự án trang web tỉnh + Thủ tục hành đất đai theo hình thức đấu thầu nhƣng lại mang hƣớng thầu Đề nghị lãnh đạo cấp nên xây dựng quy trình bƣớc chặt chẽ bao gồm tham gia quan tổ chức (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, tổ chức dịch vụ kỹ thuật) + Thủ tục hành nên cho kiểm tra xác định lại tất khâu + Tại phận cửa đào tạo CB chuyên nghiệp + Các dự án treo nên có biện pháp xử lý nghiêm trãnh lãng phí tài nguyên đất tỉnh Chỉ số thiết chế pháp lý PL12: Qúi doanh nghiệp có đề xuất với quyền cấp tỉnh quản lý xây dựng thiết chế pháp lý:………………………………………………………………………… Vấn đề khác mà DN muốn phản ánh môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tỉnh nay? ………………………………………………… + Công khai thủ tục hành hƣớng dẫn sở, ban ngành, cấp huyện, xã thực TTHC + Đẩy mạnh tuyên truyền văn quy phạm pháp luật lĩnh vực đầu tƣ buổi gặp mặt “cà phê doanh nhân” tuần + Giải đáp sách pháp luật kịp thời cho DN Chỉ số cạnh tranh bình đẳng CT13: Qúy doanh nghiệp có góp ý chi quyền cấp tỉnh:………………………………… …… + Phải có sách khuyến khích cơng tâm cho các, nhóm DN, loại hình DN, nên ƣu tiên hỗ trợ phát triển DN nƣớc + Có phận chuyên trách hỗ trợ DN + Tăng cƣờng tiếp xúc với DN cấp huyện, xã Chỉ số chi phí khơng thức CP10: CP10: Ý kiến góp ý doanh nghiệp q trình thực hiện:……………………….………… + Xây dựng kỷ cƣơng hành chính, phát nhũng nhiễu kỷ luật ngƣời quản lý nhân viên thực + Tun truyền DN “nói khơng với tham nhũng” + Hạn chế công tác kiểm tra chồng chéo đến làm việc với DN Chỉ số tính động NĐ15 Qúi doanh nghiệp có nhận xét tính động lãnh đạo cấp tỉnh: ……………………… + Lãnh đạo cấp phải cập nhật nhu cầu DN hoạt động tỉnh + Nên đầu tƣ phát triển cho lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp tận dụng lợi điều kiện tự nhiên tỉnh tỉnh có nhiều ƣu đãi… + Giám sát chặt chẽ đơn thƣ, khiếu nại DN tỉnh đồng thời có hƣớng giải đắn + Đƣờng dây nóng phải hoạt động 24/24 4.1 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM CHỈ SỐ THẤP ĐIỂM 4.1.1 CHỈ SỐ GIA NHẬP THỊ TRƢỜNG Anova: Single Factor SUMMARY Groups TB GNTT-LD TB GNTT-DNNN ĐTB GNTT-FDI ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total CHỈ SỐGNTT Count Sum Average Variance 104 356.3846 3.426775 0.074899 314 947.6923 3.018128 0.084666 271 812.1538 2.996878 0.104855 SS 15.53042 62.52588 df MS F P-value F crit 7.765212 85.19569 0.028966 3.008853 686 0.091146 78.0563 688 4.1.2 CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI Anova: Single Factor SUMMARY Groups TB ĐẤT ĐAI- LD ĐTB DD ĐTB DD ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Count Sum Average Variance 104 337.75 3.247596 0.172257 314 1018.667 3.244161 0.202886 271 868.4167 3.20449 0.171224 SS 0.270946 127.476 127.747 df MS F P-value F crit 0.135473 0.729034 0.482748 3.008853 686 0.185825 688 4.1.3 CHỈ SỐ MINH BẠCH Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB MB ĐTB MB ĐTB MB MINH BẠCH Count Sum Average Variance 104 363.375 3.49399 0.190953 314 955.5 3.042994 0.287183 271 914.625 3.375 0.149421 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 23.83306 149.9002 Total 173.7333 df MS F P-value F crit 11.91653 54.53454 0.047857 3.008853 686 0.218513 688 4.1.4 CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB PHÁP LÝ -LĐ ĐTB PPHÁP LÝ DNNN ĐTB PHÁP LÝ -FDI Count Sum Average Variance 104 276.5455 2.659091 0.105552 314 855.5455 2.724667 0.105213 271 721.7273 2.6632 0.093002 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 0.671123 68.91426 Total 69.58539 df MS F P-value F crit 0.335561 3.340311 0.036003 3.008853 686 0.100458 688 4.1.5 CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB CT- LĐ ĐTB CT-DNNN ĐTB CT-FDI Count Sum Average Variance 104 316.25 3.040865 0.076186 314 859.1667 2.7362 0.068144 271 746.4167 2.754305 0.078634 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 7.798906 50.40733 Total 58.20624 df MS F P-value F crit 3.899453 53.06817 0.037222 3.008853 686 0.07348 688 4.1.6 CHỈ SỐ CẠNH TRANH CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB CP ĐTB CP CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC Count Sum Average 314 769.4444 2.45046 271 730.7778 2.696597 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 9.013338 57.22723 Total 66.24057 df MS 4.506669 582 0.083422 584 Variance 0.071711 0.098095 F P-value F crit 54.0228 0.062999 3.008853 4.1.7 CHỈ SỐ LAO ĐỘNG Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB LĐ ĐTB LĐ ĐTB LĐ CHIỈ SỐLAO ĐỘNG Count Sum Average Variance 104 312.8571 3.008242 0.089886 314 981.8333 3.126858 0.150079 271 891.1667 3.288438 0.209397 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 7.102801 112.77 Total 119.8728 df MS F P-value F crit 3.551401 21.60381 0.059655 3.008853 686 0.164388 688 4.1.8 CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB-NĐ ĐTB NĐ ĐTB NĐ Count Sum Average Variance 104 320 3.076923 0.084178 314 853.5 2.718153 0.080852 271 766.0714 2.826832 0.079142 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 10.11784 55.34522 Total 65.46306 df MS F P-value F crit 5.058921 62.70496 0.056664 3.008853 686 0.080678 688 4.2 Phân tích Phân tích nhân tố tƣơng ứng với biến quan sát- Ma trận nhân tố xoay (lần 2) để xác định nhóm nhân tố có ảnh hƣởng đến PCI 4.2.1 CHỈ SỐ GIA NHẬP THỊ TRƢỜNG Rotated Component Matrixa TT1.Ông (bà) đánh giá Vị trí tỉnh có thuận lợi 655 Component TT Ông (bà) đánh giá Cơ sở hạ tầng 370 TT Đội ngũ cán công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ hành cấp xã (phƣờng) -.308 436 377 TT Đội ngũ cán cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ hành cấp huyện (Thành phố) 560 -.622 TT Đội ngũ cán cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ hành cấp tỉnh 683 TT Thủ tục hành (đảm bảo tính hợp lý, khoa học đồng bộ) cấp tỉnh 671 TT Chính quyền tỉnh có đồng hành DN -.320 700 420 -.501 TT 10 Chính quyền xã có đồng hành DN 675 TT 11 Thành phố có áp dụng kê khai thuế qua mạng 896 TT 12 Tỉnh có áp dụng kê khai thuế qua mạng TT 13 Thời gian chờ đợi để DN hoàn thành thủ 757 TT Ông (bà) đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh nhƣ TT Chính quyền huyện, TP có đồng hành DN -.820 312 551 4.2.2 CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI Component 376 DD4 Công tác quy hoạch đất đai có đƣợc cơng khai cấp Xã 322 392 DD5 Cơng tác quy hoạch đất đai có đƣợc cơng khai cấp huyện (thành phố) 312 352 DD Cơng tác quy hoạch đất đai có đƣợc cơng khai cấp tỉnh 810 DD Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp 583 DD Thủ tục giao đất cho th đất có thơng báo theo quy định 841 DD Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hƣớng dẫn hay thông báo theo quy định 520 DD 10 Thời gian hồn thành thủ tục cơng tác giải phóng mặt có hẹn 640 DD 11 Chính sách giá đất cao so với thị trƣờng 461 429 351 353 383 362 DD 12 Chính sách giá đất phù hợp so với thị trƣờng 489 DD 13 Chính sách giá đất thấp so với thị trƣờng 384 DD 14 Ban Quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất cơng tác bố trí mặt phù hợp DD 15 Tính ổn định đất đai doanh nghiệp 4.2.3 CHỈ SỐ TÍNH MINH BẠCH Component 767 MB1 Tài liệu pháp lý có liên quan đến DN đƣợc dễ dàng hay khơng? MB Các sách quy định cấp huyện có đƣợc tham khảo ý kiến DN 084 632 MB Các sách quy định cấp tỉnh có đƣợc tham khảo ý kiến DN 084 429 650 MB Việc triển khai thực sách quy định có kịp thời 931 MB Mức độ tiện dụng trang web tỉnh DN .929 MB Sự minh bạch thơng tin sách quyền huyện 072 MB Sự minh bạch thơng tin sách quyền tỉnh -.058 -.599 MB Tài minh bạch mối quan hệ thuế chi phí quyền .556 -.299 4.2.4 CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ Ma trận nhân tố xoay (lần 2) - Component Matrixa Component PL1 Lòng tin tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) quan nội tƣ pháp huyện PL Lòng tin tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) quan nội tƣ pháp tỉnh 593 522 -.504 715 791 PL Thiết chế pháp lý có đƣợc doanh nghiệp xem cơng cụ hiệu để giải tranh chấp 701 PL Doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu CBCC xã 783 PL Doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu CBCC huyện (Thành phố) 851 PL Doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu CBCC tỉnh 769 PL Các kết luận đƣa tòa án huyện xử lý tranh chấp 838 PL Các kết luận đƣa tòa án tỉnh xử lý tranh chấp 841 PL Do số lƣợng đơn nhiều, cấp huyện nguyên nhận chậm trễ 463 PL 10 Do số lƣợng đơn nhiều cấp tỉnh nguyên nhận chậm trễ 541 PL 11 Các khoản chi phí khơng qui đinh mà doanh nghiệp phải trả thêm 593 4.2.5 CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG - Ma trận nhân tố xoay (lần 2) - Component Matrixa Component 410 C11 Chi phí cho cán ngân hang C21 ƣu đãi cho doanh nghiệp FĐI doanh nghiệp nƣớc 736 Tiếp cận đất đai -.352 CT3 Chính quyền tỉnh ƣu đãi doanh nghiệp Lớn doanh nghiệp DNVVN CT4 DNNN dễ dàng có đƣợc hợp đồng kinh tế DNVVN 726 CT5 Vì DNNN thuận lợi tiếp cận đất đai DNTN 724 CT6 Tỷ trọng nợ DNNN tỉnh lớn so với tỷ trọng nợ DNDD 590 CT7 Vì DNNN thuận lợi vay vốn tín dụng ngân hàng DNTN 611 CT9 DN vay vốn không chấp 706 CT10 Thủ tục vay vốn phức tạp 732 CT12 DN chƣa có sách ƣu đãi để đƣợc vay vốn 761 463 509 637 4.2.6 CHỈ SỐ CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC Rotated Component Matrixa Component CP2: Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN sở, ban ngành xã 240 CP4: Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN sở, ban ngành cấp tỉnh 636 -.738 CP7: Khi tiếp CBCC xuống DN công tác -.747 CP8 Qùa biếu cho ngày quan trọng địa phƣơng 703 4.2.7 CHỈ SỐ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG Component LD1 Lao động có đáp ứng đƣợc yêu cầu Sức khỏe DN 524 LD3 Cơ sở đào tạo có thỏa mãn yêu cầuvới DN 776 LD4 Chất lƣợng nghề lao động có phù hợp với DN 873 LD5 DN có khó khăn tuyển dụng đối tƣợng lao động 899 131 LD6 Thị trƣờng lao động tỉnh có phong phú 881 083 LD7 Khi tranh chấp ngƣời lao động với DN quyền 735 có kịp thời can thiệp 4.2.8 CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG Component ND1 Tỉnh có xây dựng ngành mũi nhọn để thu hút đầu tƣ 977 ND2 Quản lý lãnh đạo cấp xã có linh động thủ tục hành 930 ND3 Chính sách kinh tế cấp huyện có linh hoạt theo hƣớng có lợi cho DN 975 081 phát triển ND4 Chính sách kinh tế cấp tỉnh có linh hoạt theo hƣớng có lợi cho DN 107 090 858 ND5 Chất lƣợng xử lý công việc huyện 098 853 ND6 Chất lƣợng xử lý cơng việc tỉnh 327 phát triển ND8 Có xây dựng mơ hình “bộ máy” cụ thể hoạt động giúp đỡ DN 085 ND9 Có hỗ trợ DN vốn 570 878 043 864 100 146 ND10 Có hỗ trợ DN đất đai 889 044 ND11 Có hỗ trợ DN thơng tin 074 086 ND12 Có hỗ trợ DN văn thủ tục hành -.324 365 ND13 Tỉnh có trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho DN 915 824 ND14 Tỉnh có thƣờng xuyên xuống địa phƣơng kiểm tra 495 079 - 246
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LƢỢNG HÀNG CONTAINER THÔNG QUA CẢNG BIỂN VIỆT NAM, XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LƢỢNG HÀNG CONTAINER THÔNG QUA CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay