CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

171 0 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:32

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BÙI ANH TUẤN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: HỒ CHÍ MINH HỌC Mã số: 62 31 02 04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS NGUYỄN ĐÌNH LÊ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Kết nghiên cứu đạt vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 22 Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN 26 2.1 Khái niệm 26 2.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân 38 2.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự Công an nhân dân 70 Chương 3: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG HƠN 30 NĂM QUA THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 79 3.1 Thực trạng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự 30 năm qua Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh 79 3.2 Những vấn đề đặt 108 Chương 4: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI 118 4.1 Dự báo yếu tố tác động đến công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự 118 4.2 Những giải pháp nâng cao hiệu công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự lực lượng Công an tình hình theo tư tưởng Hồ Chí Minh 129 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 156 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh khơng có ý nghĩa soi đường cho đấu tranh giải phóng dân tộc, mà có ý nghĩa to lớn cơng đổi xây dựng đất nước trở thành tài sản tinh thần to lớn Đảng nhân dân ta Tư tưởng Hồ Chí Minh dân vận phận khăng khít, quan trọng lý luận, chiến lược cách mạng Người cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận thực tiễn, trở thành quan điểm đạo, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân toàn quân nghiệp đấu tranh độc lập dân tộc tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ an ninh, trật tự tảng định hướng, nguồn gốc tạo nên thắng lợi đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự suốt tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng Đó hệ thống quan điểm vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp, nghệ thuật tổ chức lực lượng đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đó, bật lên cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Chủ tịch Hồ Chí Minh ln nhắc nhở: Cơng an theo đường lối nhân dân, biết dựa vào sức nhân dân, tổ chức giáo dục nhân dân, làm cho người hiểu rõ phòng gian nhiệm vụ chung công dân, công việc quốc Người nhấn mạnh công an phải dựa vào dân, không xa rời dân Nếu không thất bại Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thành cơng nhiều, giúp đỡ ta thành cơng ít, giúp đỡ ta hồn tồn thắng lợi hồn tồn Nhận thức sâu sắc quán triệt đầy đủ quan điểm đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng, suốt trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân xác định vận động quần chúng biện pháp bản, chiến lược công tác công an, tảng để xây dựng mối quan hệ gắn bó sống với nhân dân, dựa vào nhân dân, nhân dân giúp đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vì vậy, việc cụ thể hóa, thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh thành nhận thức hành động thực tiễn cơng tác mang tính khoa học, nội dung quan trọng hàng đầu công tác lý luận lực lượng Công an nhân dân Sau 30 năm thực đổi Đảng lãnh đạo, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực, có ý nghĩa lịch sử, tạo sở thuận lợi cho nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự Tuy nhiên, chặng đường độ lên chủ nghĩa xã hội phía trước nhiều khó khăn, thách thức Các lực thù địch sức triệt để lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo “tự ngôn luận’ nhằm phá hoại khối đại đồn kết tồn dân tộc, kích động nhân dân gây rối an ninh xã hội Những lực ln tìm cách chia rẽ mối quan hệ xây dựng củng cố qua đấu tranh cách mạng nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhân dân với lực lượng vũ trang nhằm phá vỡ tảng nghiệp bảo vệ Tổ quốc Những nhân tố nguy xâm hại tảng tư tưởng xã hội ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm suy yếu trận lòng dân an ninh nhân dân Đồng thời, mặt trái chế thị trường, trình mở cửa, hội nhập quốc tế, cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước làm nảy sinh khơng vấn đề phức tạp, nghiêm trọng nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự Những yếu tố tác động đặt cho cơng tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ngành Cơng an hết nhận sức sâu sắc vai trò to lớn nhân dân Bên cạnh đóng góp to lớn Đảng, Nhà nước nhân dân ghi nhận, gương sáng cán bộ, chiến sĩ công an công tác, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, vượt khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên đấu tranh chống tội phạm, nhân dân tin u hạn chế cần phải xem xét cách nghiêm túc Tình hình tiêu cực, biểu suy thối đạo đức, lối sống lực lượng Cơng an có chiều hướng diễn biến phức tạp Một phận cán bộ, chiến sĩ Công an thực nhiệm vụ quan tâm nhiều đến nghiệp vụ đơn thuần, trông cậy vào phát triển đại kỹ thuật công nghệ vào biện pháp công tác khác Vẫn tồn số cá nhân có thái độ lơ là, coi trọng cơng tác vận động quần chúng, chí xa dân, coi thường dân Đặc biệt có biểu lệch chuẩn đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, hách dịch thiếu trách nhiệm trước nhân dân, sách nhiễu nhân dân, phận trực tiếp tiếp xúc với nhân dân Tuy “con sâu làm rầu nồi canh” làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín danh dự lực lượng Cơng an nhân dân, làm giảm lòng tin yêu nhân dân, từ làm giảm hiệu cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Chính vậy, nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, nhằm nâng cao hiệu tập hợp, đoàn kết tầng lớp nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm thất bại âm mưu phá hoại lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cần thiết cấp bách Là cán công an, với nhận thức vậy, nghiên cứu sinh chọn "Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự lực lượng Công an nhân dân thời kỳ đổi theo tư tưởng Hồ Chí Minh" làm đề tài tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự vận dụng vào công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự lực lượng Công an nhân dân 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Cơng an nhân dân - Phân tích thực trạng cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân thời kỳ đổi theo tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề đặt - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: - Tư tưởng Hồ Chí Minh vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự lực lượng Công an nhân dân - Thực trạng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân thời kỳ đổi theo tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu, khảo sát: - Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự (từ năm 1945 đến năm 1969); - Hệ thống thị, nghị quyết, sách Đảng, Nhà nước Ngành công an công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự 30 năm qua (1986- 2017) - Lực lượng Công an nhân dân vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự thời gian từ 1986 đến nay, phạm vi toàn quốc Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định ngành Công an công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Trong trình nghiên cứu, học viên sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành, đó, đặc biệt trọng kết hợp phương pháp phân tích - tổng hợp, thống kê, phương pháp lịch sử, so sánh, khảo sát, chuyên gia… Những đóng góp mặt khoa học luận án - Luận án khái quát hóa, làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời gian xác định, đặt số vấn đề cần quan tâm - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác vận động quần chúng nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự lực lượng Cơng an nhân dân tình hình theo tư tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Làm rõ thêm hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự Góp phần nâng cao bước lý luận vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình Đồng thời dùng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy học tập trường Công an nhân dân 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Phục vụ thiết thực cho Phong trào thi đua thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tồn lực lượng Cơng an nhân dân Nâng cao hiệu công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Cơng an nhân dân tình hình Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án kết cấu thành chương, tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân Từ trước tới nay, có nhiều cơng trình khoa học quan, cá nhân trực tiếp gián tiếp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác vận động quần chúng (công tác dân vận) số nội dung khác có liên quan tư tưởng Người Trong khn khổ luận án, kể đến số cơng trình tiêu biểu sau: Cuốn sách Tư tưởng dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh [13], sở tập hợp tham luận Hội thảo khoa học Ban Dân vận Trung ương tổ chức tháng 11- 1994 Hà Nội kỷ niệm 45 năm báo Dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh đời Sách gồm phần: Phần thứ “Việc dân vận quan trọng”, gồm đề cập quan điểm chung học thuyết Mác- Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận lịch sử; Phần thứ “Dân vận để làm cho nước ta nước dân chủ”, gồm 12 nghiên cứu nội dung công tác dân vận, làm bật thực chất công tác dân vận để xây dựng nước ta thành nước dân chủ; Phần thứ “Dân vận khéo việc thành cơng” gồm 15 tập trung nghiên cứu phương thức công tác dân vận, dành phần quan trọng để liên hệ vận dụng phương thức thực tiễn cơng tác dân vận Đây tài liệu khoa học quý giá để tác giả luận án tiếp cận chắt lọc quan điểm đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học thực tiễn có tên tuổi nhiều lĩnh vực bàn tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh nội dung: vai trò to lớn quần chúng nhân dân; phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân; nội dung vận động nhân dân; phương thức vận động nhân dân, v.v… Bài Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác dân vận [56] tác giả Võ Nguyên Giáp, phát biểu Hội thảo Tư tưởng dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 1211-1994 Hà Nội, phân tích 04 vấn đề lớn, là: Tư tưởng Hồ Chí Minh: tất dân, tất dân, có dân có tất cả; hai là: vai trò người dân qua đấu tranh chống ngoại xâm dân tộc; ba là: làm công tác dân vận? bốn là: Cơng tác dân vận tình hình Trong nội dung thứ 3, tác giả nhấn mạnh quan điểm độc đáo “Vấn đề đặt cho công tác dân vận là, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phải đổi nội dung hình thức để kịp thời đáp ứng yêu cầu cách mạng” Đề tài khoa học cấp Nhà nước Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ an ninh, trật tự [41] tác giả Phạm Văn Dần hoàn thành năm 1995, cơng trình sớm nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác bảo vệ an ninh, trật tự nói chung vấn đề phát huy vai trò quần chúng nhân dân đấu tranh chống ngoại xâm, chống phản cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự Cuốn sách Chiến lược đại đồn kết Hồ Chí Minh [115] tác giả Phùng Hữu Phú chủ biên, nghiên cứu vấn đề đại đoàn kết dân tộc tư tưởng Hồ Chí Minh, sở q trình hình thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc, v.v… Trong đó, tác giả luận án tham khảo nội dung nội dung “tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu quyền lợi dân nguyên tắc tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc”, tác giả nêu bật nguyên tắc “tin dân, dân, phấn đấu dân hạt nhân quán triệt sâu sắc nhận thức, tình cảm, hành động nguyên lý mác xít: Cách mạng nghiệp quần chúng Luận án tiến sĩ Tư tưởng Hồ Chí Minh người với việc phát huy nhân tố người cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam [67] Lê Quang Hoan, có Chương “Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh người cách mạng Việt Nam”, trình bày mối quan hệ tin dân dân tin, đòi hỏi phải thực cho niềm tin Theo Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên “trước hết phải tin tưởng lực lượng trí tuệ nhân dân vô tận” Đây điều kiện tiên để tiến hành có hiệu công tác vận động quần chúng nhân dân Ban Dân vận Trung ương biên soạn sách Công tác dân vận Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước[12], góp phần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn công tác dân vận 154 người để nhân dân với công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tồn xã hội Để đạt nhiệm vụ đó, Hồ Chí Minh vạch nội dung phương pháp vận động quần chúng cụ thể, sát thực Đó phương pháp nói mang tầm nghệ thuật cách mạng Trong 30 năm đổi mới, lãnh đạo Đảng, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng Cơng an nhân dân đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự Với vai trò nòng cốt, chun trách, lực lượng Cơng an chủ động tham mưu phục vụ cấp ủy, quyền địa phương đạo huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tồn dân vào cơng tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tồn xã hội, phục vụ đắc lực công đổi đất nước Tinh thần, ý thức trách nhiệm cán đảng viên nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự chuyển biến mạnh phát triển lên tầm cao Đó kết công tác thường xuyên liên tục tuyên truyền, giáo dục, chương trình phổ biến kiến thức pháp luật, an ninh, quốc phòng kết hợp với xây dựng nhân rộng mơ hình phong trào tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Đặc biệt qua thực tiễn giải điểm nóng an ninh trật tự kéo dài gây hậu nghiêm trọng, lãnh đạo quan ban ngành cấp ủy, quyền cấp nhận thức rõ vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh trật tự theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định rõ trách nhiệm công tác tổ chức củng cố công tác vận động quần chúng gắn liền với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng trận an ninh nhân dân đơn vị, địa phương Từ cơng tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự nâng cao chất lượng lên tầm cao mới, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân với lực lượng Công an tham gia phòng ngừa, phát đấu tranh ngày hiệu với hoạt động chống phá lực thù địch tội phạm loại, phục vụ đắc lực công đổi đất nước, mang lại ổn định trị xã hội, sống bình yên cho nhân dân Trong thời kỳ đất nước ta đứng trước vận hội thời đầy khó khăn thách thức, đặc biệt nghiệp bảo vệ vững 155 Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt nghiệp xây dựng đất nước Trên sở lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta ln khẳng định, đại đồn kết tồn dân nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố định đảm bảo thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; vận động tổ chức quần chúng làm cách mạng, thời kỳ nhiệm vụ chiến lược Đảng; xây dựng an ninh nhân dân, trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tư tưởng chiến lược lâu dài nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự hình thành, phát triển không ngừng từ thấp đến cao, từ mặt đến tồn diện Những học có giá trị vơ quý báu vận động nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự Công an nhân dân Việt Nam cần phải nghiên cứu, học tập quán triệt sâu sắc Phải tổ chức quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ an ninh, trật tự nói chung cơng tác vận động quần chúng vào nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự tình hình Bảo vệ an ninh, trật tự thiết phải theo đường lối quần chúng, dựa hẳn vào quần chúng, phải vận động, tổ chức quần chúng mà tiến hành Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự phải coi giải pháp xuyên suốt, hàng đầu lực lượng Công an nhân dân Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải nhận thức sâu sắc vai trò quần chúng nghiệp cách mạng nói chung, cơng tác bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng, nhận rõ vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự biện pháp công tác cơng an Đó vấn đề cốt tử, trung tâm hội tụ công tác lý luận công tác đạo thực tiễn Đảng, Nhà nước lực lượng Cơng an nhân dân tình hình 156 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Bùi Anh Tuấn (2018), “Xây dựng quan hệ gắn bó mật thiết công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh, (1), tr 40-44 Bùi Anh Tuấn (2018), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào vấn đề tự học Cơng an nhân dân nay”, Tạp chí Công an nhân dân (4), tr 104-107 Phạm Hồng Chương – Bùi Anh Tuấn (2018), “Lời kêu gọi thi đua quốc” Chủ tịch Hồ Chí Minh - 70 năm nhìn lại” (viết chung), Tạp chí Lịch sử Đảng, (5), tr 23-26 Bùi Anh Tuấn (2018), “Vài nét tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác Thương binh, liệt sĩ”, Tạp chí An ninh xã hội, (7), tr.8-9 157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hồng Anh, (2011), "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội tình hình mới", Tạp chí Công an nhân dân, (3), Hà Nội Phạm Ngọc Anh, (2015), Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng xã hội mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Phạm Ngọc Anh, (chủ biên), (2015), Phát huy nguồn lực dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Ngọc Anh, (2018), Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức hành động, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2003), “Chỉ thị đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn mới”, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2011), Chỉ thị số 09 -CT/TW “Tăng cường lãnh đạo Đảng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng, (1980), Chỉ thị số 92/CT-TW vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2013), Nghị số 25- NQ/TW “Tăng cường đổi lãnh đạo Đảng cơng tác dân vận tình hình mới”, Hà Nội Ban đạo thực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, (2007), năm thực nghị liên tịch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời kì (2001 - 2006), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 10 Ban đạo thực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, (2011), Báo cáo tổng kết 10 năm thực nghị liên tịch “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới” (2001- 158 2011), Hà Nội 11 Ban Dân vận trung ương, (1995) Tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 12 Ban Dân vận Trung ương, (2003), Công tác dân vận Đảng thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Ban Dân vận Trung ương, (2005), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Ban Dân vận Trung ương, (2006), 75 năm công tác dân vận Đảng - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Ban Dân vận Trung ương, (2006), Tập giảng cơng tác dân vận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Bình Ban, (2012), Góp phần nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 17 Hồng Chí Bảo, (2005), Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 18 Bộ Cơng an - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, (2001), Nghị liên tịch số 01/2001/NQLT “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời kỳ mới”, Hà Nội 19 Bộ Công an - Viện Nghiên cứu Khoa học Công an, (1980), Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cơng an nhân dân, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 20 Bộ Công an, (1990), Bác Hồ với Công an nhân dân - Công an nhân dân với Bác Hồ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 21 Bộ Công an, (2001) Chỉ thị số 13/2001/BCA tăng cường công tác dân vận lực lượng Công an nhân dân Hà Nội 22 Bộ Công an, (2002), Chỉ thị số 12/CT-BCA “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực sáu điều Bác Hồ dạy từ năm 2003 đến 2008”, Hà Nội 23 Bộ Công an, (2003), Tổng kết lịch sử vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật 159 tự (1945 -2000) Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 24 Bộ Công an, (2005), Hồ Chí Minh An ninh, trật tự Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 25 Bộ Công an, (2008), Báo cáo sơ kết năm thực định 521/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ “Ngày hội tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2010), Hà Nội 26 Bộ Công an - Ban Tuyên giáo trung ương- Báo Nhân dân- Tạp chí Cộng sản, (2015): Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 70 năm Công an nhân dân Việt Nam, Hà Nội 27 Bộ Công an, (2016) Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (1986-2016), Hà Nội 28 Bộ Giáo dục Đào tạo, (1999), Đại từ điển Tiếng Việt Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 29 Phạm Văn Bính, (2008), Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 30 Phạm Thái Bình, (2017), "Phát huy vai trò quần chúng nhân dân - yếu tố định thắng lợi đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an tồn xã hội", Tạp chí Cảnh sát nhân dân, (6), Hà Nội 31 C Mác Ph Ăng ghen, (1995), Toàn tập Tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Các Mác Ăng ghen, (1995), Tồn tập Tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 C.Mác Ph.Ăngghen, (1978), Toàn tập, Tập 3, Nxb Sự thật, Hà Nội 34 C.Mác Ph.Ăngghen, (1994), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 C.Mác Ph.Ăngghen, (1995), Toàn tập, Tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 C.Mác Ph.Ăngghen, (1995), Toàn tập, Tập 34, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 C.Mác Ph.Ăngghen (1999), Tồn tập, Tập 39, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 160 38 Nguyễn Thị Cận, (2005), Quyền hạn lợi ích dân báo dân vận Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Trường Chinh, (1973), Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính u giai cấp cơng nhân nhân dân lao động Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội 40 Phạm Hồng Chương, (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 41 Phạm Văn Dần (chủ nhiệm), (1995) Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ an ninh, trật tự, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Bộ Công an chủ trì, Hà Nội 42 Phạm Văn Dần (chủ nhiệm), (2003), Tổng kết lịch sử “Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự” (1945 - 2000), Đề tài khoa học cấp Bộ Công an, Hà Nội 43 Bùi Hải Dương, (2007) Tư tưởng Hồ Chí Minh dân vận việc thực công tác dân vận thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 44 Cấn Thị Đạt, (2000) Phát huy vai trò nhân dân nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp lý luận trị cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 45 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 46 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 47 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1998), Văn kiện Đảng tồn tập, T.1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 49 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Đảng cộng sản Việt Nam, (2004), Các văn kiện Đảng Nhà nước Quy chế dân chủ sở Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 161 51 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2005), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi (1986 - 2006), Hà Nội 52 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 54 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Nhà xuất Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 55 Đảng Cộng sản Việt Nam, (1990) Nghị số 8B (khóa VI) Đổi cơng tác vận động quần chúng Đảng, tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân Hà Nội 56 Võ Nguyên Giáp, (1994), “Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác dân vận”, Kỷ yếu Hội thảo “Tư tưởng dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Hà Nội 57 Võ Nguyên Giáp, (2014), Nghiên cứu, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 58 Trần Văn Giàu, (2003), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám, Tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 59 Nguyễn Ngọc Hà - Lê Minh Tuấn, (2011), “Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng gắn bó mật thiết với nhân dân”, Tạp chí Cơng an nhân dân, (5), Tr.56-60 60 Trần Việt Hà, (2016) An ninh người bối cảnh tồn cầu hóa, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (số 7), (104) 61 Đoàn Thế Hanh, (2003), “Quan hệ Đảng Cộng sản cầm quyền với dân tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (1), tr.46-50 62 Phạm Xuân Hảo, (2010), “Vì dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Cộng sản (15) 63 Trần Hậu, (chủ biên), (2006), Đổi phương thức lãnh đạo Đảng Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Trần Hậu (2008), Góp phần nghiên cứu đại đồn kết dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Daniel Hemeery, (2001), Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác (Nguyễn 162 Trọng Cổn lược dịch), Nxb Lao động, Hà Nội 66 Bùi Kim Hồng, (2009), Chủ tịch Hồ Chí Minh với cơng tác tổ chức, cán bộ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Lê Quang Hoan, (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh người với việc phát huy nhân tố người cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Luận án tiến sĩ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 68 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia, (2008), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 69 Hội thảo quốc tế Hồ Chí Minh (1990): Trích tham luận đại biểu quốc tế (1990), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 70 Nguyễn Việt Hùng, (2016), “Vận dụng số nội dung khoa học trị cơng tác cơng an”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 71 Vũ Hùng, (1986), Dân mối quan hệ Đảng cầm quyền với dân tư tưởng Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 72 Nguyễn Mạnh Hưởng, (2006), Quan điểm Hồ Chí Minh: Chính phủ công bộc dân sống nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 73 Nguyễn Khánh, (2010) Một số suy nghĩ mối quan hệ Đảng, Nhà nước nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 Vũ Đức Khiển - Phạm Duy Hoàng, (2014), Vận dụng tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lực lượng Công an nhân dân, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 75 Hà Thị Khiết, (2013), "Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác vận động quần chúng tình hình mới", Tạp chí Cộng sản, (6) 76 Đặng Xuân Kỳ, (1997), Phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 77 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn (2004), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 78 Tô Lâm, (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 163 79 Tô Lâm, (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 80 Tơ Lâm, (2016), Đảng ủy Công an trung ương quán triệt, thực nghị Đại hội XII Đảng bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND Nxb Công an nhân dân Hà Nội 81 Tô Lâm, (2017), Quần chúng nhân dân, nhân tố định thắng lợi đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 82 Tô Lâm, (2017), Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 83 Nguyễn Lân, (2003), Từ điển Từ Ngữ Hán - Việt Nxb Văn học Hà Nội 84 Nguyễn Bá Linh, (2005), Khái niệm, trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh dân vận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 85 Nguyễn Đức Lữ, (2011), Tôn giáo, quan điểm, sách tơn giáo Đảng Nhà nước Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 86 Nguyễn Khắc Mai, (2001), 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 87 Võ Thị Mai (2009), Cơng tác dân vận thời kỳ đổi hội nhập quốc tế Tạp chí Cộng sản, số 25/12 Hà Nội 88 Nông Đức Mạnh, (2003), Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, đổi mới, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 89 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 90 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 91 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 94 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 95 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 96 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 98 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nộ.i 164 99 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 101 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 102 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Hồ Chí Minh, (2011), Tồn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 104 Hồ Chí Minh, (2005), Về an ninh - trật tự Nxb.Công an nhân dân, Hà Nội 105 Đỗ Mười, (1998), Xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 106 Bùi Văn Nam, (2018), Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh nhân dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội 107 Lê Hữu Nghĩa - Nguyễn Đức Lữ, (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo công tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 108 Ngơ Thị Bích Ngọc, (2015), Bài viết “Giá trị nhân văn tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh” Kỷ yếu Hội thảo khoa học 19-5-2015 Nxb Lý luận trị, Hà Nội 109 Trần Quang Nhiếp, (2014), Tư tưởng Hồ Chí Minh nhân dân, Nxb Cơng an nhân dân, Hà nội 110 Trần Nhâm, (2011), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 Vũ Dương Ninh - Nguyễn Văn Hồng, (2000), Lịch sử giới cận đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội 112 Bùi Đình Phong, (2005), Trí tuệ lĩnh Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 113 Bùi Đình Phong, (2007), Vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi mới, Nxb Lao động, Hà Nội 114 Bùi Đình Phong, (2015) Hồ Chí Minh - lấy dân làm gốc, Nxb Dân trí, Hà Nội 115 Phùng Hữu Phú (1995), Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị 165 quốc gia, Hà Nội 116 Đặng Văn Phúc, (2012),"Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng nhân dân tảng nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự", Tạp chí Cơng an nhân dân, (6) Hà Nội 117 Đồng Văn Quân, (2004), “Dân gốc” tư tưởng Khổng Tử”, Tạp chí Khoa học trị, (4) 118 Trần Đại Quang, (2015), Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 119 Trần Đại Quang, (2015), Nhân dân, cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nxb Công an nhân dân Hà Nội 120 Nguyễn Bá Quang, (2013), Học tập làm theo phong cách “dân vận khéo” Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 121 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2002), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, (2005), Luật an ninh quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 123 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, (2007), Luật Công an nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 124 Nguyễn Cao Sơn, (2015), “Phát huy vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự- tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Giáo dục an ninh, số 7- 2015, Hà Nội 125 Nguyễn Quốc Sơn, (2010), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân làm chủ, Nhà nước công bộc dân vận dụng vào nghiệp đổi nước nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 126 Lê Quốc Sử, (2000), Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 127 Nguyễn Đình Tập, (2002) Một số vấn đề phát huy vai trò nhân dân bảo vệ an 166 ninh, trật tự nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 128 Tạp chí Cơng an nhân dân, (2008), Chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu công tác dân vận lực lượng Công an nhân dân tình hình mới, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 129 Mạch Quang Thắng, (2009), Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng sáng tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 130 Hà Trọng Thà, (2011), Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò quần chúng nhân dân nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 131 Đàm Văn Thọ, Vũ Hùng, (1997), Mối quan hệ Đảng dân tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 132 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2000), Chỉ thị số 18/2000/CT-TTG “Tăng cường công tác dân vận”, ngày 21/09/2000, Hà Nội 133 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2005), Quyết định 521/QĐ-TTg “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày 13/6/2005, Hà Nội 134 Thương vụ ấn thư quán xuất bản, (2008), Hiện đại Hán ngữ từ điển, Bắc Kinh 135 Lê Văn Thủy, (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân vận vận dụng vào công tác dân vận tỉnh Hải Dương Luận văn thạc sĩ trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 136 Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Đôn Phục, (1992), Mạnh Tử quốc văn giải thích Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 137 Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, (2003), Công an nhân dân thực sáu điều Bác Hồ dạy thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 138 Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (2003), Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cơng an nhân dân, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 139 Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (2006), Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc - Biên niên lịch sử (1945 - 1954) (1954 167 - 1975) Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 140 Nguyễn Phú Trọng, (2017), Xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật Hà Nội 141 Nguyễn Văn Trung (2012), Góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 142 Trung tâm Từ điển học, (2008), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 143 Mạnh Tử, (1992) Quốc văn giải thích Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 144 Đỗ Quang Tuấn, (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân vận Nxb Lý luận trị, Hà Nội 145 Thanh Tuyền, (2005), Phong cách dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 146 Trần Thị Ánh Tuyết, (2006) Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò quần chúng nhân dân cách mạng Việt Nam Luận văn thạc sĩ khoa học trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 147 Viện Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng, (2001), Hồ Chí Minh sống trái tim nhân loại, Nxb Lao động, Hà Nội 148 Viện Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng (2017), Tư tưởng Hồ Chí Minh, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 149 Viện Chiến lược khoa học cơng an, (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ an ninh - trật tự Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 150 Viện Chiến lược khoa học Công an, (2017), Những văn kiện Đảng an ninh, trật tự, Tập Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 151 Viện Ngôn ngữ học, (2004) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội 152 Vũ Văn Vinh, (1998), Một số quan niệm dân thời Lý - Trần, Tạp chí Triết học, (2), Hà Nội 153 La Trấn Vũ, (1964) Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Nxb Sự thật, Hà Nội 154 V.I Lê nin, (1979), Toàn tập, Tập 39, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 155 V.I Lê nin, (1979), Toàn tập, Tập 47, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 156 Nguyễn Như Ý, (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, 168 ... khơng cao q xa với đề tài luận án, nên để tránh tản mạn, tác giả luận án không đưa vào phần tổng quan Những cơng trình nghiên cứu nước có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án đạt nhiều kết quan... chúng bảo vệ an ninh, trật tự Cơng an nhân dân tình hình Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận án kết cấu thành chương, tiết 6 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN... lượng Cơng an tình hình theo tư tưởng Hồ Chí Minh 129 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 156 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay