QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM

188 1 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:32

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỒNG CAO LIÊM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HOÀNG CAO LIÊM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ VĂN ĐỨC HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả luận án Hoàng Cao Liêm ii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Những cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài luận án 1.2 Những cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài luận án 13 1.3 Đánh giá kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 23 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 29 2.1 Những vấn đề lý luận đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước 29 2.2 Lý luận chung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh 44 2.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước 71 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM 78 3.1 Thực trạng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam 78 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam từ năm 2011-2017 91 3.3 Đánh giá chung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam từ năm 2011-2017 106 iii Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM 125 4.1 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam 125 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam đến 2025 136 KẾT LUẬN 154 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ 156 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 157 PHỤ LỤC 167 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOT : Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BT : Xây dựng - Chuyển giao ĐTC : Đầu tư công ĐTXD : Đầu tư xây dựng GDP : Tổng sản phẩm nước GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn GTĐB : Giao thông đường GTVT : Giao thông vận tải KCHT : Kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCHTGTĐB : Kết cấu hạ tầng giao thông đường NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Hỗ trợ phát triển thức PPP : Hợp tác công - tư QLDA : Quản lý dự án QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Thu ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2017 81 Bảng 3.2: Chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2017 82 Bảng 3.3: Thống kê trạng mạng lưới giao thông đường tỉnh Hà Nam 86 Bảng 3.4: Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2017 88 Bảng 3.5: Tỷ trọng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường so với đầu tư xây dựng 89 Bảng 3.6: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Nam 97 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Khung phân tích luận án 28 Hình 2.1 Các giai đoạn dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước 43 Hình 3.1: Bản đồ vị trí địa lý tỉnh Hà Nam liên hệ vùng 78 Hình 3.2: Tăng trưởng GRDP tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2017 80 Hình 3.3: Quy trình quản lý nhà nước lập kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh 96 Hình 3.4: Đánh giá cơng tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước 117 Hình 4.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý nhà nước PPP 151 Hình 4.2: Đánh giá giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam 153 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống giao thơng vận tải ví mạch máu thể, kinh tế quốc gia muốn phát triển ổn định vấn đề phát triển mạng lưới GTVT có ý nghĩa quan trọng Hơn 30 năm đổi phát triển, cấp quốc gia mạng lưới GTVT xây dựng nâng cấp nhiều cơng trình giao thơng quan trọng sân bay, bến cảng tuyến quốc lộ huyết mạch như: cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Sài Gòn - Trung Lương, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng yếu tố góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nước mở rộng giao lưu với nước Ở cấp địa phương, quyền cấp tỉnh qua nhiệm kỳ coi phát triển KCHT giao thông nhiệm vụ quan trọng với định hướng, mục tiêu cụ thể Một mặt để kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia mặt khác kết nối với địa phương tỉnh tạo đà phát triển kinh tế - xã hội Trong đó, có tỉnh xếp vào top 10 tăng trưởng GDP nước Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nam tỉnh nằm vùng đồng sông Hồng cửa ngõ phía Nam thủ Hà Nội, có nhiều lợi phát triển GTĐB Cùng với trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, thu hút đầu tư nước, vấn đề phát triển hệ thống KCHTGTĐB xác định mục tiêu cấp bách, thường xuyên tỉnh Nhận thức rõ vai trò quan trọng KCHT GTVT nói chung KCHTGTĐB nói riêng, quyền tỉnh Hà Nam chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu GTVT trước “mở đường" để tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển Trong năm qua, KCHTGTĐB tỉnh Hà Nam có phát triển đáng kể, KCHTGTĐB không ngừng mở rộng, nâng cấp kéo thành phố khu vực (Hưng n, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình thủ Hà Nội) xích lại gần Đồng thời giảm dần chênh lệch khoảng cách để phát triển kinh tế huyện tỉnh Kết đạt phát triển KCHTGTĐB năm qua Hà Nam hình thành mạng lưới giao thơng gắn kết giao thông quốc gia giao thông địa phương xuống đến huyện, xã kết hợp với chương trình xây dựng nơng thơn Hệ thống GTĐB tỉnh nói chung có thay đổi số lượng chất lượng, đánh giá cao Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam bất cập Một mặt, phía vĩ mơ hệ thống pháp luật, chế sách chồng chéo, thiếu đồng Mặt khác, cấp tỉnh phân cấp mạnh QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN Tuy nhiên, trình triển khai thực bộc lộ bất cập chế phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quản lý, giám sát, phân bổ nguồn lực dẫn đến sai sót, lãng phí, thất thốt, kể lợi dụng bất cập quản lý để trục lợi cá nhân làm suy giảm chất lượng cơng trình, dự án, làm giảm hiệu lực hiệu công tác QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ ngân sách nhà nước Từ thực tế đó, vấn đề “Quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam” nghiên cứu sinh lựa chọn làm đề tài luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở xây dựng khung lý thuyết ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN cấp tỉnh bối cảnh đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Từ khoa học để khảo sát đánh giá thực tiễn nội dung QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian qua (giai 166 83 Cesar Calderon and Luis Serven (2004), The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution, Policy Research Working Paper, No.3400, World Bank, Washington, D.C 84 Christine Kessides (1993), The Contributions of Infrastructure to Economic Development: A Review of Experience and Policy Implications, World Bank Discussion Papers, No 213, World Bank, Washington, D.C 85 Edward Anderson, Paolo de Renzio and Stephanie Levy (2006), The role of public investment in poverty reduction: Theories, evidence and method, Overseas Development Institute, London, retrieved from https://www.odi.org [accessed on 14/05/2017] 86 IMF (2015), Making Public Investment More Efficient, Staff Report, June 2015, retrieved from http://www.imf.org [accessed on 18/05/2017] 87 Mizell, L D Allain-Dupré (2013), Creating Conditions for Effective Public Investment: Sub-national Capacities in a Multi-level Governance Context, retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org [accessed on 08/05/2017] 88 Naoyuki Yoshino and Masaki Nakahigashi (2000), The Role of Infrastructure in Economic Development, Preliminary Version 89 World Bank (1998), Public Expenditure Management Handbook, Washington, D.C., retrieved from http://www1.worldbank.org [accessed on 15/9/2017] 90 Zac Mills, Annette J Kyobe, Jim Brumby, Chris Papageorgiou and Era Dabla-Norris (2011), Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency, IMF Working Papers, No 11/37, International Monetary Fund 167 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Kính thưa Quý vị! Để có thơng tin phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Luận án tiến sĩ: “Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam”, xin Quý vị vui lòng giúp đỡ trả lời câu hỏi phiếu trưng cầu ý kiến Trong phiếu trưng cầu ý kiến này, chuẩn bị sẵn câu hỏi phương án trả lời, quý vị đồng ý với phương án trả lời xin đánh dấu "X" vào ô tương ứng khoanh tròn vào số thứ tự phương án Nếu có ý kiến khác ngồi ý kiến trên, xin quý vị cho biết vào phần cuối bảng điều tra Tôi cam đoan thông tin Quý vị cung cấp bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Quý vị! -Một số từ viết tắt phiếu khảo sát: QLNN: Quản lý nhà nước ĐTXD: Đầu tư xây dựng KCHTGTĐB: Kết cấu hạ tầng giao thông đường NSNN: Ngân sách Nhà nước QLDA: Quản lý dự án 168 Câu Đề nghị Quý vị cho biết mức độ cần thiết QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam nay? Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Câu 2: Đề nghị Quý vị cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam? Mức độ ảnh hưởng TT Các yếu tố ảnh hưởng Mạnh Cơ chế sách, pháp luật Nhà nước ĐTXD Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương Năng lực cán quản lý Tổ chức máy quản lý Năng lực quản lý điều hành quyền địa phương Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương Sự phát triển khoa học công nghệ Trung bình Yếu Câu 3: Đề nghị Quý vị vui lòng đánh giá thực trạng ban hành tổ chức thực thi sách, pháp luật có liên quan đến ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam nay, theo tiêu chí sau: Ban hành tổ chức thực đầy đủ, kịp thời Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục Cơ chế sách pháp luật ĐTXD nhiều bất cập Cơ chế sách pháp luật thiếu thực tiễn Nhiều quy định chồng chéo 169 Câu 4: Đề nghị Quý vị vui lòng đánh giá công tác quy hoạch ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian qua theo tiêu chí đây: Thực kịp thời, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển GTVT vùng, nước Chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao Cơng tác thẩm định nhiều sai sót Cơng tác quản lý thực quy hoạch hạn chế Quy hoạch thường xuyên rà soát, điều chỉnh Câu 5: Đề nghị Quý vị vui lòng đánh giá cơng tác lập kế hoạch ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian qua theo tiêu chí đây: Đảm bảo tuân thủ chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Chưa tuân thủ đầy đủ bước theo quy định, hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương Chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác lập kế hoạch đầu tư Chưa đảm bảo công khai, minh bạch Thực tốt việc lựa chọn cơng trình KCHTGTĐB trọng điểm, cấp thiết để ưu tiên đầu tư Câu 6: Đề nghị Quý vị vui lòng đánh giá thực trạng tổ chức máy lực cán quan QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam theo tiêu chí đây: Bố trí xắp xếp theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn Phân công, phân cấp cụ thể cho đơn vị 170 Thủ tục hành cắt giảm, thực nhanh gọn Năng lực, trình độ chun mơn đội ngũ cán quản lý ĐTXD chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ Cán làm công tác QLNN ĐTXD chưa tuyển dụng chặt chẽ, Có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục quan quản lý Câu 7: Đề nghị Quý vị cho biết, quan QLNN cần tiến hành kiểm tra nội dung sau hoạt động ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN? Sự chấp hành chủ trương pháp luật nhà nước Thủ tục đầu tư xây dựng Đảm bảo tiến độ theo yêu cầu Đảm bảo chất lượng an toàn lao động, vệ sinh môi trường Đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng theo quy định Cơng tác tốn vốn đầu tư Đánh giá, giám sát đầu tư Câu 8: Đề nghị Quý vị cho biết ý kiến đánh giá sau liên quan đến việc tra, kiểm tra hoạt động ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN? Nội dung tra, kiểm tra trùng lắp quan Mức độ áp dụng khoa học công nghệ hạn chế Trình độ cán làm cơng tác tra, kiểm tra thấp Có q nhiều đồn tra, kiểm tra Việc tra, kiểm tra mang tính hình thức Thời gian công bố kết luận tra, kiểm tra kéo dài 171 Câu Đề nghị Quý vị cho biết, đâu nguyên nhân thiếu hiệu QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN? Hệ thống sách ĐTXD thiếu chưa đồng Chính quyền địa phương chưa quan tâm mức Quy hoạch trung ương địa phương có chồng chéo Cơng tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch ĐTXD Hệ thống kết cấu hạ tầng yếu, chưa đồng ĐTXD tùy tiện, phá vỡ quy hoạch Bộ máy tổ chức cán chưa đáp ứng yêu cầu Đội ngũ cán thiếu yếu chuyên mơn Một số sách thu hút nguồn lực chưa phù hợp 10 Thủ tục hành chậm, rườm rà 11 Thiếu đầu mối thống quản lý 12 Thiếu phối hợp chặt chẽ, thống quan quản lý Câu 10: Theo Quý vị, giải pháp giúp tăng cường công tác QLNN hoạt động ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian tới? Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch kế hoạch đầu tư Bổ sung, hoàn thiện tổ chức thực nghiêm chế, sách, quy định pháp luật Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư ngân sách Đổi mới, tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao lực cán Đẩy mạnh cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Câu 11: Các ý kiến khác: 172 Câu 12: Cuối cùng, đề nghị quý vị cho biết số thông tin cá nhân: Tuổi: (ghi cụ thể):……… Trình độ học vấn Giới tính: Nam Dưới đại học Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Nữ Cơng việc Trực tiếp làm chuyên môn Quản lý/lãnh đạo Khác (ghi rõ): Chuyên gia, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Q vị! Kính chúc Q vị sức khỏe, hạnh phúc thành cơng! (Q vị không cần ký viết họ tên vào phiếu điều tra này) 173 Phụ lục 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC Câu Đề nghị Quý vị cho biết mức độ cần thiết QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam nay? Mức độ Số phiếu Tỷ lệ % Cần thiết 71 93,4 Bình thường 6,6 Khơng cần thiết 0,0 76 100,0 Tổng Câu 2: Đề nghị Quý vị cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam? Mạnh Các yếu tố ảnh hưởng Trung bình Yếu Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Cơ chế sách, pháp luật Nhà nước ĐTXD 58 76,3 12 15,8 7,9 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương 54 71,1 15 19,7 9,2 Năng lực cán quản lý 56 73,7 14 18,4 7,9 Tổ chức máy quản lý 61 80,3 12 15,8 3,9 Năng lực quản lý điều hành quyền địa phương 63 82,9 11,8 5,3 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương 37 48,7 33 43,4 7,9 Sự phát triển khoa học công nghệ 22 28,9 33 43,4 21 27,6 174 Câu 3: Đề nghị Quý vị vui lòng đánh giá thực trạng ban hành tổ chức thực thi sách, pháp luật có liên quan đến ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam nay, theo tiêu chí sau: Đúng Tiêu chí đánh giá Ban hành tổ chức thực đầy đủ, kịp thời Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục Cơ chế sách pháp luật ĐTXD nhiều bất cập Cơ chế sách pháp luật thiếu thực tiễn Nhiều quy định chồng chéo Sai Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % 57 75,0 19 25,0 51 67,1 25 32,9 58 76,3 18 23,7 55 72,4 21 27,6 47 61,8 29 38,2 Câu 4: Đề nghị Q vị vui lòng đánh giá cơng tác quy hoạch ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian qua theo tiêu chí đây: Đúng Tiêu chí đánh giá Sai Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Thực kịp thời, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển GTVT vùng, nước 65 85,5 11 14,5 Chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao 57 75,0 19 25,0 Cơng tác thẩm định nhiều sai sót 52 68,4 24 31,6 Cơng tác quản lý thực quy hoạch hạn chế 54 71,1 22 28,9 Quy hoạch thường xuyên rà soát, điều chỉnh 47 61,8 29 38,2 175 Câu 5: Đề nghị Q vị vui lòng đánh giá cơng tác lập kế hoạch ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian qua theo tiêu chí đây: Đúng Tiêu chí đánh giá Sai Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Đảm bảo tuân thủ chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT tỉnh 68 89,5 10,5 Chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 51 67,1 25 32,9 55 72,4 21 27,6 48 63,2 28 36,8 Chưa đảm bảo công khai, minh bạch 51 67,1 25 32,9 Thực tốt việc lựa chọn cơng trình KCHTGTĐB trọng điểm, cấp thiết để ưu tiên đầu tư 65 85,5 11 14,5 Chưa tuân thủ đầy đủ bước theo quy định, hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương Chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác lập kế hoạch đầu tư Câu 6: Đề nghị Quý vị vui lòng đánh giá thực trạng tổ chức máy lực cán quan QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam theo tiêu chí đây: Đúng Tiêu chí đánh giá Sai Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Bố trí xắp xếp theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn 59 77,6 17 22,4 Phân công, phân cấp cụ thể cho đơn vị 51 67,1 25 32,9 48 63,2 28 36,8 53 69,7 23 30,3 Cán làm công tác QLNN ĐTXD chưa tuyển dụng chặt chẽ, 56 73,7 20 26,3 Có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục quan quản lý 42 55,3 34 44,7 Thủ tục hành cắt giảm, thực nhanh gọn Năng lực, trình độ chun mơn đội ngũ cán quản lý ĐTXD chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ 176 Câu 7: Đề nghị Quý vị cho biết, quan QLNN cần tiến hành kiểm tra nội dung sau hoạt động ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN? Đúng Tiêu chí đánh giá Sai Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Sự chấp hành chủ trương pháp luật nhà nước 72 94,7 5,3 Thủ tục đầu tư xây dựng 73 96,1 3,9 Đảm bảo tiến độ theo yêu cầu 63 82,9 13 17,1 Đảm bảo chất lượng an toàn lao động, vệ sinh môi trường 67 88,2 11,8 Đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng theo quy định 68 89,5 10,5 Công tác toán vốn đầu tư 68 89,5 10,5 Đánh giá, giám sát đầu tư 64 84,2 12 15,8 Câu 8: Đề nghị Quý vị cho biết ý kiến đánh giá sau liên quan đến việc tra, kiểm tra hoạt động ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN? Đúng Sai Tiêu chí đánh giá Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Nội dung tra, kiểm tra trùng lắp quan 56 73,7 20 26,3 Mức độ áp dụng khoa học cơng nghệ hạn chế 59 77,6 17 22,4 Trình độ cán làm cơng tác tra, kiểm tra thấp 61 80,3 15 19,7 Có q nhiều đồn tra, kiểm tra 53 69,7 23 30,3 Việc tra, kiểm tra mang tính hình thức 60 78,9 16 21,1 Thời gian công bố kết luận tra, kiểm tra kéo dài 55 72,4 21 27,6 177 Câu Đề nghị Quý vị cho biết, đâu nguyên nhân thiếu hiệu QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN? Đúng Tiêu chí đánh giá Sai Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Hệ thống sách ĐTXD thiếu chưa đồng 59 77,6 17 22,4 Chính quyền địa phương chưa quan tâm mức 51 67,1 25 32,9 Quy hoạch trung ương địa phương có chồng chéo 48 63,2 28 36,8 Cơng tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch ĐTXD 53 69,7 23 30,3 Hệ thống kết cấu hạ tầng yếu, chưa đồng 46 60,5 30 39,5 ĐTXD tùy tiện, phá vỡ quy hoạch 42 55,3 34 44,7 Bộ máy tổ chức cán chưa đáp ứng yêu cầu 63 82,9 13 17,1 Đội ngũ cán thiếu yếu chun mơn 52 68,4 24 31,6 Một số sách thu hút nguồn lực chưa phù hợp 42 55,3 34 44,7 10 Thủ tục hành chậm, rườm rà 47 61,8 29 38,2 11 Thiếu đầu mối thống quản lý 20 26,3 56 73,7 12 Thiếu phối hợp chặt chẽ, thống quan quản lý 56 73,7 20 26,3 178 Câu 10: Theo Quý vị, giải pháp giúp tăng cường công tác QLNN hoạt động ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN tỉnh Hà Nam thời gian tới? Tiêu chí đánh giá Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch kế hoạch đầu tư Bổ sung, hoàn thiện tổ chức thực nghiêm túc chế, sách, quy định pháp luật Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư ngồi ngân sách Đổi mới, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao lực cán Đẩy mạnh cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Đúng Số Tỷ lệ phiếu % Sai Số phiếu Tỷ lệ % 63 82,9 13 17,1 59 77,6 17 22,4 55 72,4 21 27,6 52 68,4 24 31,6 57 75,0 19 25,0 57 75,0 19 25,0 Câu 11: Các ý kiến khác: Khơng có Câu 12: Thơng tin cá nhân Độ tuổi: Độ tuổi Số phiếu Tỷ lệ % 22 - 30 11,8 31 - 35 14 18,4 36 - 40 17 22,4 41 - 45 10,5 46 - 50 10 13,2 51 - 55 10,5 56 - 60 6,6 61 - 65 3,9 > 65 2,6 Tổng cộng 76 179 Giới tính: Giới tính Số phiếu Tỷ lệ % Nam 58 76,3 Nữ 18 23,7 Tổng cộng 76 Trình độ học vấn: Trình độ học vấn Số phiếu Tỷ lệ % Tiến sỹ 1,3 Thạc sỹ 38 50,0 Đại học 30 39,5 Dưới đại học 9,2 Tổng cộng 76 100,0 Vị trí cơng tác Số phiếu Tỷ lệ % Lãnh đạo, quản lý 41 53,9 Nhân viên (Trực tiếp làm chuyên môn) 35 46,1 Tổng 76 100,0 Vị trí cơng tác: 180 Phụ lục 3: Một số hình ảnh cơng trình kết cấu hạ tầng giao thông đường tiêu biểu đầu tư xây dựng từ NSNN địa bàn tỉnh Hà Nam Cầu Cấm Sơn Cầu Châu Giang Đường vành đai TP Phủ Lý Đường Lê Hoàn (QL1A) Tuyến tránh TP Phủ Lý Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ... Nam thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Về lý luận Kết nghiên cứu luận án góp phần làm sáng tỏ thêm khái niệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá QLNN ĐTXD KCHTGTĐB từ... Nam” luận án tiến sĩ tác giả Phạm Minh Hóa [28] Luận án nêu quan điểm quán đầu tư công quan điểm định hướng hiệu đầu tư công Để nâng cao hiệu đầu tư công tác giả đề nghị: (1) xây dựng hệ thống đánh... Nam” luận án tiến sĩ Bùi Mạnh Cường [18] Luận án xây dựng hệ thống tiêu phương pháp đánh giá hiệu đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN tồn diện định tính định lượng Từ hệ thống tiêu phương pháp đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH HÀ NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay