THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

82 3 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:29

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN VĂN PHỜ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN VĂN PHỜ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834.04.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MINH PHÚ HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong máy Nhà nước xây dựng hành đại nhằm phục vụ tốt nhu cầu, lợi ích cho nhân dân, cán bộ, cơng chức lại có vai trò định đến hiệu tất yếu máy công quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt”; Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng máy nhà nước phụ thuộc vào trình độ, lực, phẩm chất đội ngũ này, đặc biệt cán bộ, công chức cấp sở Hệ thống trị nước ta có cấp Chính vậy, cấp xã đơn vị hành cấp cuối hệ thống hành bốn cấp nước ta (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã) Năng lực hiệu hoạt động cơng chức cấp xã có vai trò tác động trực tiếp đến việc phát huy quyền làm chủ nhân dân, góp phần đảm bảo cho ổn định phát triển đất nước thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đặc biệt giai đoạn cách mạng ngày nước ta hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Cấp xã nơi gần gũi nhân dân nhất, tảng hành Cấp xã làm việc việc xong xi” Đội ngũ cán cấp xã ln có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời họ phải thực người tận tâm, tận lực, gương mẫu, “thật nhúng tay vào việc”, “nói đôi với làm”, “biết vận động dân cho cho khéo”, “khơng để sót người nào”, “phải thực óc nghĩ, mắt trơng, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” “dân tin tưởng, dân yêu mến, dân giúp đỡ, dân ủng hộ, dân bảo vệ” (Hồ Chí Minh) Chính vậy, Hội nghị Trung ương khóa IX nghị đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn, nội dung nghị xác định: “ Xây dựng đội ngũ cán sở có lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, khơng ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán sở” vấn đề nhằm đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở Điện Bàn thị xã đồng thuộc tỉnh Quảng Nam Điện Bàn Ủy ban thường vụ Quốc hội nghị công nhận thị xã vào tháng năm 2015 Là Thị xã sức nỗ lực phát triển nhanh, bền vững để sớm trở thành trung tâm kinh tế động lực phát triển phía Bắc tỉnh Quảng Nam Để thực thắng lợi mục tiêu giải pháp mang tính tảng, tác động trực tiếp đến hiệu cơng việc, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thị xã nói chung, có cơng chức xã, phường nói riêng Tuy nhiên, thời gian qua đánh giá lại cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, sử dụng cán bộ, chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu công tác cán giai đoạn cách mạng Đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn thị xã Điện Bàn cán bộ, công chức cấp xã hạn chế, bất cập định; lực lãnh đạo sức chiến đấu cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước khơng cao, trình độ lực, tinh thần trách nhiệm phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, việc tổng kết, đánh giá để đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức chậm tiến hành, hiệu chưa vào chiều sâu, thiết thực Từ lý nêu học viên chọn đề tài: “Thực sách đào tạo, Bồi dưỡng công chức cấp xã từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu làm luận văn cao học chun ngành sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chính sách cán bộ, công chức hệ thống quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước đội ngũ CBCC, công cụ giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ CBCC đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng Chính sách CBCC bao gồm: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sách sử dụng quản lý CBCC, sách đảm bảo lợi ích động viên CBCC Trong phạm vi nghiên cứu đề tài học viên xin phép nghiên cứu sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mà cụ thể thực sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức nói chung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức cấp xã nói riêng, từ trước tới có nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách quan tâm nghiên cứu có nhiều cơng trình khoa học đăng tải từ Trung ương đến địa phương, Học viện, nhà trường, kể đến số cơng trình tiêu biểu sau: - Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tác giả Trần Xuân Sầm đồng chủ biên: Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ công nghiệp hố, đại hố đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001 - Tác giả Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương đồng chủ biên: Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 2004 - Sách: Pháp luật cán bộ, công chức quyền cấp xã Việt Nam nay- Những vấn đề lý luận thực tiễn TS Mạc Minh Sản, Nxb Chính trị - Hành chính, 2009 - Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải chủ biên: Hỏi đáp quản lý cán công chức cấp xã, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2013 Những cơng trình nghiên cứu khoa học nêu trên, sâu vào nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cán bộ, công chức; chủ yếu tiếp cận phân tích sở lý thuyết, sở pháp lý lực đội ngũ cán bộ, công chức thực tế Việc nghiên cứu thực sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã chưa đề cập đến Ngồi cơng trình nêu trên, thời gian gần có nhiều cơng trình khoa học, nhiều luận văn thạc sĩ nghiên cứu vấn đề này, đơn cử số cơng trình tiêu biểu sau đây: Nguyễn Thị Tuyết Nga: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Phú Yên, Luận văn Thạc sỹ quản lý cơng, Học viện hành quốc gia, năm 2002 Dựa sở lý luận đào tạo, bồi dưỡng CBCC; thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan nhà nước tỉnh Phú Yên, Luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhà nước tỉnh, đặc biệt trọng đến giải pháp tăng cường sở vật chất, trang thiết bị đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh Ngồi ra, có nhiều viết đăng tạp chí khoa học tập trung nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức như: Ngơ Thành Can: Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao lực thực thi công vụ Học viện hành quốc gia đăng Tạp chí Viện khoa học tổ chức nhà nước, năm 2013 Trong đó, tác giả tập trung làm rõ quan niệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC, quy trình đào tạo, bồi dưỡng thực cải cách đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhằm nâng cao hiệu hoạt động Các công trình nghiên cứu nói có đóng góp định mặt lý luận thực tiễn cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã nói riêng Phạm vi nghiên cứu cơng trình thực đa dạng, đa phần thực tỉnh số quan nhà nước địa bàn tỉnh Tuy nhiên, chưa có đề tài sâu nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chính vậy, Học viên mạnh dạn chọn nội dung đề tài “Thực sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh QuảngNam” Có thể nói đề tài nghiên cứu chuyên sâu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khơng trùng lắp với cơng trình nghiên cứu khác Học viên mong muốn góp phần đánh giá thực trạng, đề giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian đến Do vậy, học viên sâu vào nghiên cứu thực sách đào tạo, bồi dưỡng chức danh cơng chức cấp xã, trọng tâm sâu vào phân tích ưu điểm, mặt hạn chế, nguyên nhân, từ quan điểm đạo Đảng, sách nhà nước để đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn cao để áp dụng thị xã Điện Bàn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Học viên tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để từ xác định để đề xuất giải pháp mang tính thiết thực, hiệu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn phải vào thực số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Nêu lên sở lý luận thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã như: Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò CBCC cấp xã; mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, quy trình, cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã Nghiên cứu yếu tố có ảnh hưởng thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; Nêu lên ưu điểm bất cập, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế Qua đó, đề xuất số giải pháp mang tính khả thi, đồng đồng thời có kiến nghị cấp ủy, quyền quan có liên quan cấp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CC cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu cơng tác cán thị xã nói chung cơng chức xã, phường nói riêng thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cơng chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu thực sách đào tạo, bồi dưỡng cơng chức cấp xã, từ việc phân tích nhu cầu cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng, đến thiết kế chương trình; xây dựng tài liệu; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tổ chức triển khai thực Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 07 chức danh công chức chuyên môn xã- phường như: Trưởng Cơng an; Chỉ huy trưởng Qn sự; Văn phòng- thống kê; Địa chính- xây dựng- thị mơi trường (đối với phường) hay Địa chính- nơng nghiệp- xây dựng mơi trường (đối với xã); Tài chính- Kế toán; Tư pháp- hộ tịch; Văn hoá- xã hội + Thời gian: từ năm 2012 đến năm 2017 + Không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực sách đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc 20 xã, phường địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn nghiên cứu dựa sở quan điểm lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn kiện, Nghị Đảng Cộng sản Việt Nam văn quản lý nhà nước công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp sở (xã, phường, thị trấn); nghị thị xã 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo cứu tài liệu; Phương pháp điều tra xã hội học bảng hỏi; Phương pháp vấn sâu Ngồi ra, luận văn sử dụng số thủ pháp nghiên cứu như: thống kê, so sánh, phân tích, luận giải nhằm phục vụ cho trình phân tích, đánh giá thực trạng đề giải pháp thiết thực mang tính khả thi Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần hệ thống hóa làm rõ sở lý luận thực sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã 6.2 Ý nghĩa thực tiễn + Số liệu thực tế giải pháp đặt luận văn giúp cho nhà hoạch định sách tham khảo có sách thiết thực, hiệu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã phù hợp thực tiễn Luận văn nghiên cứu thành công tài liệu tham khảo giúp cấp ủy cấp lãnh đạo, đạo, xây dựng, thiết kế nên chương trình, khung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã phù hợp, sát với thực tiễn Luận văn sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo để tiếp tục nghiên cứu phát triển vấn đề tương lai Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung Luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác ĐT, BD đội ngũ công chức cấp xã; Chương 2: Thực trạng công tác ĐT, BD công chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ĐT, BD công chức cấp xã thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Khái niệm cơng chức cấp xã sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã 1.1.1 Khái niệm công chức cấp xã 1.1.1.1 Công chức Theo Từ điển bách khoa Việt Nam: “Công chức người quan nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm vào làm việc thường xuyên quan chuyên môn công quyền hưởng lương từ ngân sách nhà nước.” Từ Trung ương đến sở Theo Luật Cán công chức năm 2008: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân viên quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật.” [25, tr.51] Như vậy, Công chức hiểu người tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tổ chức (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội, Quân đội nhân dân (mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phòng); Cơng an nhân dân (mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước 10 tiên cho cán trẻ, cán nữ theo chủ trương Trung ương, tỉnh nghị thị xã), điều kiện, khả học tập, bồi dưỡng CBCC nhóm chức danh, ngạch cơng chức trình độ văn hóa, chun mơn, sức khỏe, tuổi đời, thời gian công tác; yếu tố khác chi phối đến trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán đơn vị UBND thị xã phải xây dựng ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2016- 2020" Trong đó, Đề án phải bao quát đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng, công chức cấp xã Ngồi chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, Đề án phải tập trung nâng cao kỹ năng, lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thị xã với mục tiêu phải tạo đổi mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tạo nhận thức chung, thống nhất, đồng hành trình phát triển kinh tế- xã hội, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế thị xã theo xu chung đất nước Đề án phải nêu rõ nội dung cụ thể lớp đào tạo, bồi dưỡng cán theo thứ tự ưu tiên, bao gồm: đối tượng, lý luận trị, chun mơn, nghiệp vụ, kỹ cần đào tạo, bồi dưỡng, số lượng học viên, số lớp, thời gian, địa điểm tổ chức lớp học, nhu cầu dự trù phân bổ kinh phí Đồng thời cử cơng chức xã, phường tham gia khóa theo kế hoạch mở lớp quan có thẩm quyền phê duyệt Ngồi ra, cấp quyền địa phương xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo hướng đổi dựa 03 nhóm đối tượng là: nhóm cần cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng liên tục, nhóm cần cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày, nhóm cần cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng dài ngày Nhóm cần cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng liên tục: nhóm người cần đào tạo, bồi dưỡng để khơng ngừng nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức chuyên môn phục vụ tốt u cầu cơng việc thực tế Nhóm bồi dưỡng ngắn ngày quan tâm bồi dưõng kỹ mềm đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể 68 Nhóm bồi dưỡng dài ngày quan tâm người có triển vọng phát triển lên vị trí, chức danh cao hơn, có khả đảm nhận chức danh lãnh đạo, quản lý cần phải tạo điều kiện để học tập để kịp thời nâng cao trình độ đáp ứng vị trí cơng việc tương lai bố trí, sử dụng vào vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý sau Với kết khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho công chức cấp xã đề cập chương 2, cho thấy rằng: địa phương cần tập trung xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật kiến thức quản lý chuyên ngành Phòng Nội vụ cần tham mưu cho UBND thị xã lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức trẻ cấp xã kỹ cần thiết giúp nâng cao lực việc tham mưu quản lý nhà nước Các địa phương phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành khảo sát thực trạng nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng kỹ CBCC nói chung địa phương, phân định nhóm đối tượng khảo sát cụ thể (cơ dựa kỹ nêu chương thực trạng từ chương 2, cần thiết bổ sung thêm kỹ khác) để tổng hợp làm sở cho việc xây dựng bảng nhu cầu chung 3.2.3 Nâng cao, kiện tồn Trung tâm bồi dưỡng trị thị xã Đây giải pháp tạo tiền đề nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đối tượng cơng chức cấp xã nói riêng Xuất phát từ thực trạng chương nêu, Trung tâm bồi dưỡng trị thị xã cần quan tâm xây dựng, đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên số lượng lẫn chất lượng, hướng đến đảm bảo đội ngũ đạt chuẩn theo quy định, đặc biệt đội ngũ giảng viên chuyên trách Trung tâm Đồng thời lãnh đạo địa phương cần phải quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức có kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn khả giảng dạy để tham gia giảng dạy Trung tâm trị thị xã; tổ chức thực tốt chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán (về chế độ phụ cấp, tiền lương, nâng ngạch, bậc chế độ đãi ngộ khác) 69 Về sở vật chất: trước mắt cần tập trung nâng cấp hội trường khu nhà làm việc cho Trung tâm bố trí thêm kinh phí để đầu tư mua sắm hệ thống âm thanh, đèn chiếu, máy chiếu, bàn ghế, phòng nghỉ ngơi đảm bảo trang thiết bị nge nhìn, ti vi, quạt điện cho đội ngũ giảng viên, hệ thống xanh, cảnh quang cho Trung tâm để đảm bảo hoạt động dạy học hiệu khoa học 3.2.4 Đổi nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cơng chức cấp xã Xuất phát từ thực trạng chương nêu: nội dung, chương trình chậm đổi kết khảo sát phản ánh thực tế tính đáp ứng chương trình với người học, tính thống nội dung phương pháp chưa cao (chỉ có 62,5% khảo sát đồng ý), có chương trình đánh giá bổ ích tỷ lệ thấp Điều đòi hỏi cần phải đổi phương pháp nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học; sát thực với thực tế công việc vị trí, nâng cao kỹ hành Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán phải gắn liền với u cầu, vị trí cơng việc; dựa tiêu chuẩn chức danh yêu cầu cơng việc để xác định nội dung, chương trình cần tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đối tượng cho phù hợp Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, quy định theo tiêu chuẩn công chức ngạch hành chính, kiến thức văn hố cơng sở, trách nhiệm đạo đức công vụ công chức Nội dung cần bao quát kiến thức nhằm trang bị cho người học giới quan, nhân sinh quan vật biện chứng, phương pháp luận khoa học cách mạng, nâng cao lực tư lý luận, lực tổ chức thực tiễn, tổng kết thực tiễn, khả ứng dụng lý luận cách sáng tạo, hiệu Kiến thức phải cung cấp cho học viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện, xử lý, giải vấn đề đặt thực tiễn sống Cần dành tỷ lệ thích hợp cho kỹ thực hành cấu trúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho đối tượng khác để gặp tình cụ thể cơng tác cán xử lý nhanh, kịp thời, hiệu đồng thời cần trọng gắn liền 70 nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, cập nhật chủ trương, sách kinh nghiệm thực tế việc giải tình cụ thể thường xảy sở giúp nâng cao lực, trình độ cán thực tế sau Tiến tới xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu cơng việc, xác định rõ kiến thức, kỹ người học cần đạt sau kết thúc khoá học cập nhật thông tin, bổ sung tri thức mới, đại, phát triển kỹ nghề nghiệp nghiệp vụ công tác đáp ứng nhu cầu công việc Cho phép cán lựa chọn chương trình cho phù hợp, thiết thực với nhu cầu công việc, từ có động lực thái độ học tập tích cực, nghiêm túc Cụ thể: - Về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị Trung tâm Bồi dưỡng trị thị xã: để triển khai thực chương trình sơ cấp lý luận trị có hiệu quả, lãnh đạo Trung tâm trị cần sớm đánh giá, rút kinh nghiệm q trình thực chương trình để có điều chỉnh cho phù hợp Nội dung giảng dạy cần ý tập trung nhiều vào việc xử lý tình phát sinh từ thực tiễn địa phương để rèn luyện kỹ công tác cho người học Nội dung, chương trình giảng dạy phải tiếp tục giảm lý thuyết, tăng thực tế hay gọi thực hành; tăng lượng câu hỏi mở; giảm trùng lắp nội dung môn học Giảng viên phải thường xuyên bổ sung cập nhật kiến thức để giảng thêm sinh động, hấp dẫn, thu hút người học - Về nội dung, chương trình bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ: bên cạnh việc tập trung sâu vào kiến chuyên môn, cần tăng cường lồng ghép giảng dạy kỹ có liên quan đến nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng để giúp học viên rèn luyện kỹ phục vụ cho công việc thực tiễn - Về nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ tham mưu quản lý nhà nước: để việc áp dụng chương trình có hiệu quả, đòi hỏi giảng viên phải nghiên cứu xây dựng tình có liên quan đến nội dung bồi dưỡng phải gắn với thực tế địa phương để lôi người học tham gia vào trình tham gia bồi dưỡng Đối với việc thực đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng u cầu cơng việc đòi 71 hỏi UBND thị xã tăng cường xin ý kiến Sở Nội vụ triển khai lớp đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm đối tượng Đối với cơng chức cấp xã, cần tập trung bồi dưỡng kỹ như: kỹ phối hợp, kỹ tham mưu, đề xuất giải cơng việc Ngồi ra, cần quan tâm mở lớp bồi dưỡng kỹ chung kỹ xử lý tình huống, kỹ thu thập, xử lý thơng tin, giải vấn đề Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần bám sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành Thơng qua đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ kỹ hành bảo đảm tính thống hoạt động quan hành chính, giải yêu cầu nhân dân, doanh nghiệp Thực chế đào tạo tiền công vụ đào tạo, bồi dưỡng công vụ theo định kỳ bắt buộc hàng năm chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước đề bạt bổ nhiệm vào vị trí chức danh cơng tác Nghiêm túc triển khai Nghị định 36/2013/NĐ- CP vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức nhằm xác định rõ vị trí, cấu tiêu chuẩn chức danh công chức quan Nhà nước để làm tuyển dụng bố trí sử dụng cán bộ, công chức cách hợp lý Trên sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm cấu cơng chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, khả thi, thiết thực, đảm bảo hoàn thành yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn chức danh cán ngạch công chức theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng có trọng tâm, trọng điểm Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: cần đổi theo hướng nâng cao lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí trách nhiệm tương ứng cán Tuỳ theo đặc thù mơn học lựa chọn phương pháp phù hợp, vận dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp sử dụng công cụ, phương tiện dạy học đại, trực quan, sinh động, dễ tiếp thu, nghiên cứu Phần lớn người học chương trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức đạt chuẩn trình độ định, qua thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm cơng tác, có khả tự học, tự nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề Vì vậy, nên định hướng nội dung học tập, nghiên cứu, nêu vấn đề, tình hướng 72 dẫn, gợi mở, đối thoại để rèn luyện phương pháp, kỹ giải vấn đề, xử lý tình Để việc học tập có kết quả, đạt chất lượng cao, sau học, cụm chuyên đề nên cho học viên nghiên cứu, khảo sát thực tế, thực tập rút kinh nghiệm với thời gian cho phù hợp Nội dung nghiên cứu, khảo sát thực tế phải sát với nội dung học, có giảng viên hướng dẫn, sau đợt nghiên cứu, thực tập học viên phải viết thu hoạch Chú trọng phương châm đổi lý luận liên hệ thực tế, bảo đảm tính khoa học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, độc lập suy nghĩ người học Phương thức học tập nên thực kết hợp học tập trung thực tế để điều tra, nghiên cứu thực xử lý tình nhằm góp phần giải số vấn đề đề xuất biện pháp xử lý vấn đề cộm, xúc Ngồi ra, lớp, hay nhóm khóa học thực cơng trình nghiên cứu tập thể ngành, lĩnh vực địa phương đó, xây dựng số đề án lớn thị xã, tỉnh nhằm phát huy tính tích cực lực vốn có người học cách thiết thực hiệu Thực chủ trương năm, công chức cấp xã phải bồi dưỡng tập trung để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm 10 ngày trung tâm bồi dưỡng trị thị xã Về hình thức bồi dưỡng: cần áp dụng linh hoạt hình thức bồi dưỡng như: bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn Đồng thời, để đảm bảo hiệu bồi dưỡng, sở bồi dưỡng cần cân nhắc số lượng học viên hợp lý, 60 người để tạo điều kiện học viên phát huy vai trò lớp bồi dưỡng mở thị xã để tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tham gia học tập; xem xét nên áp dụng việc chia khóa bồi dưỡng theo đợt ngắn ngày đáp ứng nhu cầu người học đồng thời giúp họ giải công việc đơn vị cách trôi chảy (Phụ lục 2.2 cho thấy, 100% đồng ý khóa bồi dưỡng ngắn ngày) 3.2.5 Thay đổi chế, sách có liên quan bổ sung, cấp kinh phí kịp thời, đáp ứng công chức cấp xã Khắc phục tình trạng kinh phí cấp chậm, chế sách chưa phù hợp nên địa phương bị động triển khai nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng 73 trình bày chương 2; để hồn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, để tạo sở pháp lý cho việc triển khai công tác thuận lợi, vào quyền hạn giao thực tiễn quản lý địa phương, thị xã Điện Bàn cần хеm xét mạnh dạn đổi chế, sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã địa bàn thị xã Với chế, sách sở đào tạo, bồi dưỡng địa bàn thị xã, cần tập trung vào hai vấn đề: Về đổi chế quản lý tài : UBND thị xã cần quan tâm, xem xét thay đổi cách giao ngân sách cho Trung tâm bồi dưỡng trị thị xã cần tách bạch rõ việc giao ngân sách chi thường xuyên giao ngân sách để thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán Kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm tăng cường kinh phí đầu tư sở vật chất, tổ chức hoạt động cho Trung tâm Bồi dưỡng trị thị xã để đáp ứng nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng cán địa phương Về công tác đạo, điều hành: cần làm rõ mối quan hệ lãnh đạo, đạo cấp ủy cấp; quản lý số nội dung sở vật chất, kinh phí hoạt động UBND cấp; trách nhiệm Ban Tuyên giáo Thị ủy việc phối hợp với ban Tổ chức thị ủy đạo hoạt động bồi dưỡng lý luận trị địa bàn thị xã Ngồi ra, thị xã cần sửa đổi, bổ sung sách hỗ trợ đào tạo thu hút bảo đảm đủ mạnh, hấp dẫn để tạo nguồn cán cho cấp xã sau có lĩnh chính trị, trang bị chun mơn nghiệp vụ, kỹ tham mưu, đề xuất, xử lý công việc công tác quản lý nhà nước cấp sở Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ban Tổ chức Thị uỷ nhấn mạnh: “Việc sớm điều chỉnh, bổ sung chế sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán công chức nói chung cơng chức cấp xã nói riêng góp phần nâng cao hiệu thực nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.” Về chế, sách hỗ trợ đối tượng cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng: UBND thị xã cần xem xét tiếp tục sửa đổi quy định hành theo hướng khuyến khích cán bộ, cơng chức tự tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm phần kinh 74 phí; đồng thời xem xét nâng mức hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đối tượng công chức cử học Đơn vị cử công chức học xem xét hỗ trợ kịp thời chi phí lại cho người học bố trí người thay công việc để tạo điều kiện thuận lợi an tâm cho đội ngũ công chức tham gia khóa học theo quy định 3.2.6 Đổi khâu đánh giá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã Việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán phải đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, khách quan, trung thực Các sở đào tạo, bồi dưỡng bên cạnh việc đổi thực đánh giá kết học tập học viên thông qua kiểm tra, thi cuối kỳ theo hướng tự luận (Khảo sát cho thấv 81,7% chọn hình thức đánh giá kết học tập hiệu thi tự luận), đề mở, tổ chức viết thu hoạch theo hướng xử lý tình huống; cần phải tổ chức khảo sát đánh giá dựa nội dung: Mức độ phù hợp nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn ngạch yêu cầu vị trí việc làm; lực giảng viên phù hợp phương pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng với nội dung chương trình người học; lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng sở nhà trường, trung tâm; mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ người học thực tế áp dụng vào việc thực nhiệm vụ, công vụ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lên kế hoạch triển khai hoạt động đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Bộ số đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Công văn số 4524/BNVĐT ngày 27/10/2014 việc hướng dẫn thực công tác đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán để làm sở cho quan quản lý, đơn vị sử dụng (cán bộ, công chức, viên chức)CB CCVC, sở đào tạo, bồi dưỡng phải tiến hành cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Các sở đào tạo, bồi dưỡng cần tăng cường phối hợp với Phòng Nội vụ, Trung tâm Bồi dưỡng trị thị xã đánh giá trình tham gia học tập học viên, để từ có giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cho phù 75 hợp Đặc biệt, Trung tâm Bồi dưỡng trị thị xã cần linh hoạt, chủ động bổ sung nội dung, áp dụng hình thức, phương pháp truyền đạt phù hợp, thiết thực, hiệu quả, để tăng cường chất lượng bồi dưỡng chương trình sơ cấp lý luận trị theo quy định Trung ương hành Các địa phương cử công chức học phải thực tốt việc đánh giá lực khả thực thi nhiệm vụ cán trước cử đào tạo sau đào tạo Các sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán phải phối hợp với địa phương phát phiếu khảo sát đánh giá hiệu sau đào tạo, bồi dưỡng để điều chỉnh chương trình, nội dung áp dụng phù hợp với thực tiễn UBND thị xã cần phải phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tính chuyên cần kết học tập đội ngũ công chức cấp xã; thông báo cho UBND xã tình hình kết học tập cơng chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đơn vị làm sở đánh giá, xếp loại vào cuối năm mức độ hoàn thành nhiệm vụ công chức cấp xã 3.2.7 Đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán Hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng cần thực theo hướng: phát huy vai trò tự quản học viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm giảng viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường tính chun nghiệp đội ngũ cán làm cơng tác quản lý đào tạo Xây dựng, lựa chọn, đề xuất cử Ban Cán lớp phải thực cầu nối quan trọng, đáng tin cậy sở đào tạo lớp học mối quan hệ gắn bó, mật thiết lớp học với giảng viên sở đào tạo, nhân tố hiệu bảo đảm kỷ luật, kỷ cương lớp học; đồng thời góp phần tích cực phát huy tính tự giác, niềm say mê sáng tạo học tập học viên Ban hành quy định cụ thể trách nhiệm giảng viên quản lý lớp học; có chế giám sát chặt chẽ việc thực quy định Sử dụng rộng rãi trang thiết bị công nghệ đại; xây dựng khai thác phần mềm quản lý đào tạo Xây dựng đội ngũ cán làm công tác quản lý đào tạo bảo đảm chất 76 lượng số lượng Người làm công tác quản lý đào tạo phải nắm chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, giao tiếp tốt, có khả tham mưu tác nghiệp hiệu Chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng ban hành quy chế, quy định liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán cách khoa học, kịp thời Đây hoạt động quan trọng, cần đặc biệt ý quy chế, quy định công cụ, phương tiện quản lý, pháp lý cho tồn hoạt động có liên quan Bên cạnh đó, cần gấp rút xây dựng triển khai đề án kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ; xây dựng đưa vào sử dụng Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán 3.3 Kiến nghị, đề xuất Với mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đại hội Đảng thị xã lần thứ XXII vào năm 2020, nhằm đưa Điện Bàn sớm trở thành thị xã phát triển; đòi hỏi cấp, ngành cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nói chung quan tâm định đến đội ngũ công chức cấp xã nói riêng nhiều cách thức đa dạng, linh hoạt để không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán đội ngũ yêu cầu cần thiết, khách quan Với giải pháp nêu trên, vào tình hình thực tiễn địa phương, học viên xin mạnh dạn nêu lên số đề xuất, kiến nghị mang tính xây dựng để đưa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ngày vào chiều sâu, hiệu thiết thực: 3.3.1 Đối với Trung ương Cần sớm nghiên cứu, tổng kết việc thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn nay; cần quan tâm, bố trí nguồn kinh phí nhiều kịp thời giúp địa phương chủ động thực chương trình ĐT, BD theo Qụyết định số 1956/QĐTTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ 3.3.2 Đối với tỉnh, thị xã xã- phường * Đối với tỉnh 77 Cần thường xuyên tổ chức đánh giá khách quan công tác ĐT, BD theo Nghị số 04-NQ/TU Tỉnh ủy Quảng Nam để có biện pháp điều chỉnh cần thiết Đồng thời, tỉnh cần xem xét tiếp tục sửa đổi, bổ sung chế tài hỗ trợ cho việc tham gia ĐT, BD để tạo thuận lợi cho cơng chức tham gia khóa ĐT, BD theo quy định Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh phải thường xuyên phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát đánh giá sau ĐT, BD chương trình áp dụng cho đối tượng theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh lớp sau cách phù hợp * Đối với thị xã Cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực kế hoạch ĐT, BD cho công chức cấp xã, để từ yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý vấn đề cách kịp thời Mặc khác, phối hợp với quyền cấp (xã, phường) việc đánh giá chất lượng sau ĐT, BD cơng chức cấp xã để có kiến nghị kịp thời lên cấp có thẩm quyền rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, chương trình cơng tác đào tạo, bồi dưỡng có hiệu cán sau * Đối với xã, phường Cần tổ chức đánh giá kịp thời đội ngũ công chức cấp xã cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để từ tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xác định nhu cầu, lập kế hoạch tham gia đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực Cần phải thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ công chức cấp xã tham gia khóa (lớp) đào tạo, bồi dưỡng cán nhằm khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, kỹ quản lý nhà nước góp phần vào q trình thực thi cơng vụ ngày tốt Tiểu kết Chương Trong chương 3, học viên xác định rõ quan điểm, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước, đảng quyền địa phương cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã đề xuất số giải pháp nhằm 78 hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã thị xã Điện Bàn thời gian đến như: nâng cao nhận thức cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; xác định đúng, kịp thời nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; kiện tồn Trung tâm bồi dưỡng trị thị xã; đổi nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thay đổi chế, sách có liên quan bổ sung, cấp kinh phí kịp thời đáp ứng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi cách thức đánh giá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng, quản lý quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ quan có liên quan cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu hoạt động quản lý nhiệm vụ Tuy nhiên, để làm tốt nội dung học viên đề xuất, qua tỉnh, thị xã cần phải xem xét tiếp tục sửa đổi, bổ sung chế tài hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra việc thực kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp với quyền cấp việc đánh giá chất lượng sau cử cán tham gia đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ công chức cấp xã để có kiến nghị kịp thời lên cấp có thẩm quyền để có điều chỉnh phù hợp, hiệu 79 KẾT LUẬN Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức cấp xã nói riêng ngày khẳng định rõ vai trò việc hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng u cầu cơng việc, vị trí việc làm cán công chức thực tiễn Vì vậy, thơng qua hình thức cử cán tham gia khóa (lớp) đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, có hiệu thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cơng chức cấp xã ln có phẩm chất đạo đức tốt; có lĩnh trị vững vàng, có lực, kỹ cơng tác, xử lý tình phát sinh khó khăn thực tiễn, có tính chun nghịêp cao, hết lòng phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân Với ý nghĩa tầm quan trọng đó, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều văn nhằm để định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã Đồng thời để quan có thẩm quyền triển khai thực chủ trương, quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách pháp luật nhà nước việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức cấp xã Chính vậy, thời gian qua, lãnh đạo cấp ủy quyền cấp địa bàn thị xã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cơng tác ĐT, BD CBCC cấp xã nói chung công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức cấp xã nói riêng triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quan trọng thực tế Có thể nói rằng, 05 năm qua, với việc thường xuyên quan tâm đội ngũ công chức cấp xã tham gia khóa (lớp) đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức tin học, ngoại ngữ, kỹ tham mưu quản lý phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí cơng tác cán Vì vậy, giúp đội ngũ công chức cấp xã ngày nâng cao lực kỹ xử lý cơng việc thực tiễn đặ Nhìn chung, đội ngũ cơng chức cấp xã ln ln có lĩnh trị vững vàng, phần lớn trang bị, nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ, thể lực thực tiễn công tác, bổ sung kiến thức, kỹ cần thiết, đảm nhận tốt công việc, chức trách nhiệm vụ giao Các kết nêu đóng góp to lớn, tích cực phát triển mặt xã, phường 80 nói riêng thị xã Điện Bàn nói chung Mức độ hài lòng người dân đội ngũ cơng chức xã, phường ngày cao Tuy nhiên, so với mục tiêu quy định tiêu chuẩn chung đối tượng cụ thể yêu cầu thực tiễn đặt đội ngũ cơng chức cấp xã địa bàn thị xã Điện Bàn hạn chế định số mặt công tác như: mức độ thành thạo, xử lý tình phát sinh, phức tạp công việc chưa thật tốt, thụ động, thiếu linh hoạt, nhạy bén Công tác đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bên cạnh kết đạt góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác cán sở trình bày trên, nhiều điểm hạn chế, thiếu sót định cần phải khắc phục kịp thời, hiệu như: vấn đề nhận thức cấp ủy, quyền cấp, phối hợp nhịp nhàng ngành, quan có liên quan đội ngũ cơng chức xã, phường; nội dung, chương trình, hình thức tổ chức khóa (lớp) đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chưa thật đổi mới, chế, sách có bất cập định Chính điều này, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức cấp xã tình hình Bên cạnh đó, sở phân tích định hướng chung Đảng, Nhà nước, phân tích thực trạng công tác địa phương, với mục tiêu đề tỉnh Quảng Nam thị xã Điện Bàn, học viên đề xuất giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thời gian tới liên quan đến tất vấn đề nhận thức, chủ thể thực hiện, nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, chế, sách, thực đồng bộ, hiệu giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơng chức cấp xã tình hình nay, góp phần tích cực to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng thị xã Điện Bàn trở thành thị xã phát triển vào năm 2020, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, hiệu 81
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay