NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

89 0 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:29

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LIÊN PHƢƠNG NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI VĂN HUYỀN HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN MỤC LỤC Mở đầu Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung sở thực tiễn hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại 1.1 Khái quát chung hoạt động nhượng quyền thương mại 1.2 Các hình thức nhượng quyền thương mại .18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương mại… 20 1.4 Kinh nghiêm nhượng quyền số quốc gia giới học Việt Nam 23 Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại Việt Nam 30 2.1 Quá trình phát triển nhượng quyền thương mại Việt Nam 30 2.2 Thực trạng nhượng quyền thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017 34 2.3 Đánh giá chung… 50 Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện nhƣợng quyền thƣơng mại Việt Nam 63 3.1 Dự báo xu hướng nhượng quyền thương mại Việt Nam 63 3.2 Dự báo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2025 65 3.3 Giải pháp hoàn thiện nhượng quyền thương mại Việt Nam 68 Kết luận 78 Danh mục tài liệu tham khảo 80 Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NQTM Nhượng quyền thương mại Franchise IFA Hiệp hội nhượng quyền quốc tế International Franchise Association FTC Hội đồng Thương mại Liên bang Hoa Kỳ The US Federal Trade Commission FCA Ủy ban NQTM Úc Franchise Council of Australia CGCN Chuyển giao cơng nghệ SHTT Sở hữu trí tuệ CP Chính phủ NĐ Nghị định QĐ Quyết định TT Thơng tư TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND TP Ủy ban nhân dân thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ trọng ngành NQTM toàn cầu 2015 10 Bảng 1.2: So sánh Nhượng quyền thương mại Đại lý thương mại 15 Bảng 1.3: So sánh Nhượng quyền thương mại Cơ hội kinh doanh 16 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Q trình ban hành sửa đổi hệ thống pháp lý NQTM VN 36 Hình 2.2: Tỷ lệ cửa hàng NQTM giới phân chia theo lĩnh vực 33 Hình 2.3: Số nhà nhượng quyền từ nước vào Việt Nam 37 Hình 2.4: Các lĩnh vực nhượng quyền chủ yếu 38 Hình 2.5: Tỷ lệ công ty sẵn sàng NQTM thứ cấp TP.HCM 42 Hình 2.6: Những khó khăn doanh nghiệp kinh doanh NQTM 49 Hình 3.1: Tăng trưởng GDP quý I qua năm 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa xu hướng tất yếu ngày mở rộng, tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế, trị, xã hội Sự hội nhập kinh tế giới thấy rõ qua tiêu kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngồi, số lượng cơng ty ngày tăng, phong phú hàng hoá dịch vụ, quảng cáo…Cùng với phát triển mạnh mẽ hình thức nhượng quyền thương mại (NQTM) NQTM chứng minh mơ hình kinh doanh thành cơng vòng 100 năm qua, kể từ sau Thế chiến thứ II NQTM thuật ngữ khơng xa lạ năm gần NQTM xem chiến lược phổ biến nhiều công ty lựa chọn mở rộng đầu tư, kinh doanh quốc tế Đồng thời, Việt Nam nhận định thị trường màu mỡ, hấp dẫn nhiều thương hiệu quốc tế khu vực Hơn trước tiến hành nhượng quyền cho đối tác thương hiệu nhượng quyền khẳng định thị trường người tiêu dùng Nhìn chung, hầu hết DN thành công áp dụng hình thức kinh doanh phát triển tương đối ổn định Hiện nay, có khơng thương hiệu lớn giới lĩnh vực như: nhà hàng - ăn uống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi đến từ Mỹ, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… đầu tư tìm kiếm đối tác nhượng quyền Việt Nam, như: McDonald’s, Starbucks, KFC, Pizza Hut, Lotteria, Cirkle K, 7-Eleven, Baskin Robbins, Buger King…Các doanh nghiệp nước bắt đầu tham gia vào hệ thống nhượng quyền, tạo mơ hình kinh doanh hiệu quả, hạn chế rủi ro, chi phí ban đầu Một số doanh nghiệp áp dụng hình thức kinh doanh nhượng quyền Việt Nam thành công mở rộng chuỗi cửa hàng khơng khắp nước mà số nước giới Trung Nguyên, Phở 24, Kinh Đô Bakery, thời trang Ninomax, Foci, giày dép T&T… Mặc dù phát triển mạnh hoạt động NQTM thời gian qua Việt Nam chưa thực hiệu Đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm hội kinh doanh thông qua NQTM NQTM mang lại rủi ro định, đòi hỏi doanh nghiệp cần có tìm hiểu, khảo sát kỹ lưỡng trước tham gia mở rộng hình thức kinh doanh Đối với số doanh nghiệp cá nhân có vốn đầu tư ban đầu việc lựa chọn mơ hình để bắt đầu kinh doanh thực khó khăn, trở ngại lớn cho họ Nhượng quyền doanh nghiệp nước vào Việt Nam chủ yếu mơ hình nhượng quyền độc quyền hay gọi phát triển hệ thống chuỗi Trong đó, doanh nghiệp nhượng quyền nước khơng cạnh tranh với đối tác nhượng quyền hàng đầu thị trường nước mà đối mặt với khơng khó khăn như: Thiếu vốn, thiếu trình độ quản lý kiểm soát, chưa chuẩn hoá quy trình thương hiệu, chưa hoạch định chiến lược mơ hình kinh doanh phù hợp… nên chưa thực mơ hình NQTM tồn diện Được đánh giá thị trường bán lẻ đầy tiềm điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi tại, hình thức kinh doanh NQTM Việt Nam gặp tồn khó khăn như: hệ thống pháp lý chưa đầy đủ, có lỗ hổng mâu thuẫn văn pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh NQTM, gây trở ngại cho việc quản lý Nhà nước lẫn hoạt động kinh doanh NQTM doanh nghiệp nước; doanh nghiệp nhượng quyền phát triển hoạt động kinh doanh thiếu bền vững chưa hiểu rõ chất hình thức kinh doanh này, nội dung phương thức kiểm sốt nhượng quyền nói riêng nhiều bất cập, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn phát triển hệ thống nhượng quyền Việt Nam Vì lý nêu nên tác giả lựa chọn vấn đề nghiên cứu: “Nhƣợng quyền thƣơng mại Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ Luận văn tập trung nghiên cứu đặc điểm, chất hoạt động NQTM nước giới nói chung Việt Nam nói riêng thời gian gần đây, phân tích thực trạng ưu, nhược điểm số mơ hình NQTM, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý Nhà nước, hoàn khung pháp lý quản lý hoạt động lẫn nâng cao hiệu kinh doanh nhượng quyền Bên nhận quyền lẫn Bên nhượng quyền thương mại 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài NQTM hình thức phát triển thành công nhiều nước giới với hàng loạt tên tuổi lớn NQTM thể tính ưu việt nó, sức mạnh hệ thống hình thức ưu tiên lựa chọn để tiến hành hoạt động kinh doanh công ty, quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển, nơi mà nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý thương hiệu thành công đòn bẩy cho phát triển đất nước * Nghiên cứu giới: - Rick Grossmann Michael J Katz, Esq (2017), “Franchise Bible - Kinh Thánh Nhượng quyền”, phiên thứ Entrepreneur Press - tạp chí Doanh nhân Đây đánh giá sách có bước tồn diện nhất, hướng dẫn thứ liên quan đến NQTM, đường dẫn đến thành công NQTM - Robert Hayes (2011), “Cẩm nang hướng dẫn nhượng quyền kinh doanh”, nhà xuất Tổng hợp TP.HCM Đây xem nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho tất bên nhượng quyền nhận quyền tiềm năng, cung cấp thông tin chi tiết mơ hình nhượng quyền lợi ích mà bên tham gia nhận Cẩm nang phân tích ưu nhược điểm mơ hình nhượng quyền, cách thức xây dựng mua thương hiệu thành công, cách thức lựa chọn thương hiệu nhượng quyền phù hợp với khả mục tiêu tài Cuốn sách hướng dẫn cách thức quản lý hoạt động thường nhật, thu hút giữ chân khách hàng, tuyển dụng huấn luyện nhân viên, kiểm sốt chi phí, hạch tốn tài chính, thỏa thuật pháp lý, chào hàng, tiếp thị, mở rộng thị trường quốc tế nhiều vấn đề liên quan khác - Andrew J.Sherman (2008), “Nhượng quyền thương mại & cấp Li-xăng”, Nhà xuất Lao động xã hội Cuốn sách tổng kết đầy đủ chi tiết hoạt động nhượng quyền Mỹ, nước phát triển hình thức sớm nhất, mạnh mẽ quy mô Cuốn sách đưa hướng dẫn xuyên suốt trình nhượng quyền, mặt chiến lược, pháp lý tài chính, đưa ý tưởng, tầm nhìn tập trung nguồn lực mang lại kết cho doanh nghiệp - Dave Thomas & Michael Seid (2006), “Frachising for dummies – Second Edition” Cuốn sách cung cấp đầy đủ thông tin, giúp cho người đọc tìm hiểu, khám phá hội NQTM, cách để bắt đầu đạt mục tiêu, đảm bảo lựa chọn hội đầu tư tận dụng tối đa * Nghiên cứu nƣớc - Lý Quý Trung (2006), “Franchise - Bí thành cơng mơ hình nhượng quyền kinh doanh”, Nhà xuất trẻ Cuốn sách chia sẻ kiến thức kinh nghiệm thực tế với nhiều doanh nhân khác hình thành suốt trình tác giả tự nghiên cứu để áp dụng mơ hình kinh doanh nhượng quyền cho doanh nghiệp - Nguyễn Khánh Trung (2008), “Franchise – Chọn hay không?”, Nhà xuất Đại học quốc gia TP.HCM Cuốn sách đưa nghiên cứu trải nghiệm thực tế, đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ, cam kết nhà nhượng quyền nhà nhận quyền mong muốn xây dựng hệ thống Franchise thực trường tồn theo thời gian Bằng việc phân tích số hệ thống Franchise tiêu biểu giới Việt Nam, tác giả có nhận định sâu sắc, đưa tranh toàn cảnh Franchise; - Nguyễn Phi Vân (2015), “Nhượng quyền khởi nghiệp - Con đường ngắn để bước giới”, Nhà xuất trẻ Bằng kinh nghiệm 20 năm hoạt động lĩnh vực nhượng quyền, tác giả phác thảo tranh tổng quát ngành nhượng quyền giới, đồng thời chi tiết số mơ hình nhượng quyền lĩnh vực khác - Nguyễn Bá Bình (2008), “Hợp đồng NQTM có yếu tố nước ngồi theo pháp luật Việt Nam”, đăng tạp chí Luật học Bài viết phân tích quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng NQTM có yếu tố nước ngồi - Nguyễn Khánh Trung, “NQTM Việt Nam – Giải pháp cho phát triển bền vững”, đăng Thời báo kinh tế Sài Gòn Bài viết phân tích phát triển hệ thống NQTM cách tận dụng tối ưu nguồn lực nhà nhượng quyền nhận quyền Việt Nam Trong xu đó, vấn đề đặt củng cố vững hệ thống đại lý nhượng quyền xu cạnh tranh quốc tế - Trịnh Thị Mỹ Châu (2007), “Phát triển hệ thống NQTM Phở 24”, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Ngoại thương Luận văn nghiên cứu thành cơng hạn chế mơ hình NQTM Phở 24, đưa học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam giải pháp hoàn thiện hệ thống nhượng quyền này; - Nguyễn Minh Dũng (2010), “Hoạt động NQTM hệ thống nhà hàng pizza kinh nghiệm cho doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn nhanh Việt Nam”, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Ngoại thương Luận văn nghiên cứu hệ thống nhượng quyền Pizza Hut giới Việt Nam, từ rút học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam muốn kinh doanh nhượng quyền lĩnh vực đồ ăn nhanh; - Nguyễn Thị Phương Châm: “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức NQTM doanh nghiệp Việt Nam”, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Ngoại thương Luận văn chủ yếu tập trung phân tích số mơ hình nhượng quyền phổ biến Việt Nam như: Phở 24, Kinh Bakery…từ đưa giải pháp nâng cao hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn hình thức NQTM cho hoạt động kinh doanh mình; Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu phản ánh đầy đủ chất, đặc điểm hình thức kinh doanh NQTM; bước triển khai hoạt động kinh doanh NQTM góc độ bên nhượng quyền bên nhận quyền; phân tích trường hợp điển hình thành cơng kinh doanh nhượng quyền Một số viết hạn chế môi trường pháp lý hoạt động NQTM Việt Nam đề xuất giải pháp phát triển chưa sâu vào việc phân tích tảng cho hoạt động NQTM Việt Nam: mâu thuẫn luật Luật Thương mại, Luật Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Luật Cạnh tranh dẫn tới mơi trường kinh doanh NQTM chưa hồn hảo, làm hạn chế hoạt động kinh doanh quản lý Nhà nước loại hình Việt Nam Tóm lại, tác giả nhận thấy số lượng đề tài nghiên cứu NQTM Trên sở tìm hiểu đánh giá đề tài nghiên cứu, tác giả thấy chưa có - Các quy định hành Việt Nam chưa thực bảo vệ bên nhận quyền giao dịch NQTM 3.3.1.3 Các vấn đề khác - Việt Nam thiếu tổ chức hỗ trợ hoạt động NQTM, như: Hiệp hội NQTM Việt Nam; - Các vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động NQTM: chưa có đào tạo từ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức uy tín lĩnh vực NQTM 3.3.2 Các mục tiêu đặt giải bất cập sách nhượng quyền thương mại Việt Nam - Hệ thống sách quản lý hoạt động NQTM Việt Nam cần bảo đảm tính minh bạch, ổn định, phù hợp với Điều ước quốc tế thương mại mà Việt Nam ký kết tham gia pháp luật, tập quán thương mại quốc tế, góp phần tạo điều kiện khuyến khích phát triển doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức NQTM; - Hệ thống sách NQTM Việt Nam cần bảo đảm điều hòa, phối hợp nhịp nhàng cấp, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp trình quản lý hoạt động NQTM Việt Nam; - Hệ thống sách NQTM Việt Nam cần bảo đảm tăng cường vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực nhượng quyền, tạo môi trường pháp lý thuận lợi việc phát triển loại hình NQTM, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng lành mạnh hệ thống nhượng quyền; - Nâng cao chất lượng hệ thống nhượng quyền, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu đời sống người dân - Xây dựng phát triển số hệ thống NQTM điển hình phạm vi nước, làm sở bước bước thị trường giới 3.3.3 Giải pháp, kiến nghị vấn đề đặt sách nhượng quyền thương mại Việt Nam 3.3.3.1 Giải pháp vấn đề quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại 70 * Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho việc thiết lập phát triển hệ thống NQTM Việt Nam, đó: - Hồn thiện, bổ sung Luật Thương mại, bổ sung Luật Cạnh tranh điều khoản điều chỉnh việc khai thác thương hiệu bảo hộ bên nhượng quyền hoạt động NQTM Việt Nam tiếp tục hoàn thiện văn luật điều chỉnh hoạt động NQTM - Cần ban hành quy định quản lý chặt chẽ hiệu như: quy định việc kiểm tra, cụ thể hóa biện pháp chế tài trường hợp vi phạm luật NQTM: Không đăng ký NQTM hoạt động (đối với NQTM từ nước ngồi vào); Khơng thơng báo cho Sở Công Thương biết thông tin hoạt động NQTM; vi phạm hợp đồng NQTM với mức độ khác nhau; trường hợp bị rút giấy phép kinh doanh NQTM… - Các văn Nghị định, Thơng tư cần chi tiết hóa nội dung luật điều chỉnh hình thức NQTM, cụ thể: Hướng dẫn thực hình thức KD NQTM NQTM độc quyền; NQTM vùng; NQTM phát triển khu vực; NQTM riêng lẻ Hoặc ban hành văn quản lý Nhà nước hình thức: Nhượng quyền mơ hình KD tồn diện; Nhượng quyền mơ hình kinh doanh khơng toàn diện; Nhượng quyền cách thức kinh doanh; Cấp phép sử dụng thương hiệu - Cần ban hành hướng dẫn việc chuẩn bị tài liệu công bố thông tin hoạt động NQTM: Yêu cầu cung cấp thông tin từ Bên nhượng quyền giải pháp ngắn hạn điều kiện quản lý Nhà nước Việt Nam, cần quy định chế độ báo cáo cụ thể, u cầu thơng báo nội dung cần thiết để trả lời câu hỏi: Có doanh nghiệp hoạt động NQTM (theo ngành nghề, quy mô vốn, lao động), tình hình hoạt động NQTM doanh nghiệp (thuận lợi, khó khăn) nào, nhu cầu cần hỗ trợ từ phía quan Nhà nước - Xem xét để tách bạch việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ với đăng ký NQTM, cụ thể xóa bỏ chồng chéo việc đăng ký NQTM với Luật sở hữu công nghiệp, việc thẩm định Hồ sơ đăng ký NQTM không nên phụ thuộc vào quyền chuyển giao công nghệ 71 * Triển khai giải pháp nhằm tăng cƣờng lực quản lý nhà nƣớc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhƣ: - Bộ Công Thương tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn Sở Công Thương địa phương DN việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ hoạt động NQTM từ nước vào Việt Nam hướng tới triển khai cấp độ năm nhằm tạo điều kiện, khuyến khích hoạt động phát triển thuận lợi Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với địa phương để triển khai việc kiểm soát, điều tra, khảo sát nhằm xây dựng chế sách phù hợp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng - UBND tỉnh, thành phố (nhất địa phương lớn nơi có nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động nhượng quyền) cần tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động NQTM địa bàn Qua đó, thực rà sốt chế, sách liên quan để xây dựng triển khai sách hỗ trợ hiệu quả; tổ chức khảo sát, kết hợp với hội thảo NQTM địa phương để nằm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp địa bàn, thăm dò khả phát triển doanh nghiệp nhượng quyền tương lai lấy ý kiến doanh nghiệp để xây dựng chế, sách hỗ trợ phù hợp - Bộ Công Thương Sở Công Thương địa phương cần tăng cường cơng tác thơng tin có liên quan đến NQTM Cụ thể, trang website quan quản lý nhà nước cần cung cấp thông tin chế quản lý hoạt động NQTM Việt Nam, quy định đặc thù hoạt động NQTM trung ương, địa phương; đồng thời cần giới thiệu thơng tin mơ hình NQTM, cách thức vận hành quản lý, kinh nghiệm kinh doanh, thành công thất bại cương vị bên nhượng quyền bên nhận quyền nước Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động tổ chức hỗ trợ việc tổ chức triển lãm, hội chợ, hội nghị, tọa đàm, đào tạo…về NQTM - Xây dựng chiến lược phát triển NQTM tai tỉnh, thành phố giai đoạn từ năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 như: phát triển thương hiệu mạnh thông qua hoạt động NQTM địa bàn nước, khuyến khích nhận NQTM quốc tế ngành thành phố cần, đào tạo nguồn nhân lực, ngoại ngữ, nghiên 72 cứu thị trường, công nghệ thông tin, kinh doanh khách sạn, chăm sóc sức khỏe… Tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi để hoạt động NQTM phát triển 3.3.3.2 Giải pháp vấn đề quyền nghĩa vụ bên nhượng quyền bên nhận quyền * Đối với pháp luật hợp đồng nhƣợng quyền, hợp đồng thƣơng mại: - Cần sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết quyền cung cấp thông tin thương nhân nhận quyền, bổ sung quy định trách nhiệm bên nhượng quyền trường hợp cung cấp thông tin sai lệch; - Cần làm rõ trách nhiệm bên nhượng quyền việc hỗ trợ kỹ thuật, tập trung vào nguyên tắc uy tín, trung thực thực NQTM: xác định cụ thể hỗ trợ kỹ thuật bên nhượng quyền, như: tổ chức hội thảo đào tạo, rà soát nghiệp vụ bán hàng, giới thiệu sản phẩm mới; xác định chi tiết mức hỗ trợ bên nhượng quyền để giúp bên nhận quyền vận hành hệ thống; * Đối với pháp luật cạnh tranh: - Xác định rõ hạn chế quyền bên nhượng quyền việc yêu cầu bên nhận quyền mua hàng hóa, ngun liệu từ bên nhượng quyền Bổ sung thơng tin giai đoạn phát triển hệ thống nhượng quyền, hàng hóa/dịch vụ phân phối bên nhượng quyền, thông tin lịch sử kinh doanh bên nhượng quyền; - Xác định rõ quyền bên nhận quyền việc ấn định giá bán cung cấp theo yêu cầu bên nhượng quyền giá bán lại hàng hóa/dịch vụ bên nhận quyền * Để bảo đảm quyền lợi bên liên quan việc xóa bỏ đăng ký NQTM: - Bổ sung quy định sở pháp lý để hủy bỏ hoạt động nhượng quyền; - Các quy định pháp luật xây dựng cụ thể trường hợp khác để quan có thẩm quyền làm ban hành định đình quyền bên liên quan hoạt động nhượng quyền nhận quyền 73 3.3.3.3 Giải pháp phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại doanh nghiệp nước Việt Nam (bên nhượng quyền) - Doanh nghiệp phải bước xây dựng văn hóa trung thực, chia sẻ cam kết hệ thống nhượng quyền nhằm tạo niềm tin bên nhận quyền đối vơi bên nhượng quyền; - Chia sẻ, tạo điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp nhận quyền, đặc biệt lúc khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn Việc chia sẻ khó khăn đem lại niềm tin cho bên nhận quyền, giúp bên nhượng quyền tìm khiếm khuyết hệ thống để cải tiến, đồng thời hội phát triển hệ thống với nhà nhận quyền tiềm khu vực; - Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động NQTM Chỉ có đào tạo liên tục, cải tiến liên tục triết lý kinh doanh từ bên nhượng quyền chuyển giao trọn vẹn cho bên nhận quyền.Việc đào tạo hội để bên nhượng quyền nhận quyền tăng hiểu biết lẫn nhau, trì phát triển hệ thống nhượng quyền 3.3.3.4 Giải pháp kiện toàn quy tắc hoạt động kinh doanh NQTM - Đăng ký bảo vệ thương hiệu: Đăng ký bảo vệ tài sản trí tuệ ngồi nước việc mà chủ thương hiệu cần làm trước NQTM Trong quy định quốc tế nói chung hay Việt Nam nói riêng cơng nhận quyền SHTT bán hay chuyển giao cho người khác để sử dụng (cấp Li-xăng) nhằm bảo đảm đầu tư cho dự án mới, ý tưởng nhân rộng mang lại lợi ích tối đa cho tất người Việc nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận thức tầm quan trọng thương hiệu, không đăng ký bảo hộ quyền SHTT sản phẩm dẫn đến việc quyền sở hữu thương hiệu hay gặp nhiều khó khăn tốn việc thưa kiện, khiếu nại để giữ gìn quyền SHTT Do vậy, doanh nghiệp cần thực việc đăng ký bảo vệ tài sản trí tuệ cách từ đầu - Xây dựng cẩm nang hoạt động, quy định hướng dẫn chi tiết cách thức điều hành, hoạt động phận, khâu công việc kinh doanh Tài liệu giúp người nhận quyền vận hành cửa hàng nhượng quyền 74 theo tiêu chuẩn đồng chủ thương hiệu, đặc biệt có ích sau thời gian khai trương.Trong hợp đồng nhượng quyền, bên nhượng quyền nên lưu ý bên nhận quyền phải tuân thủ triệt để hướng dẫn ghi cẩm nang hoạt động để bảo đảm tiêu chuẩn công ty trì tính đồng hệ thống nhượng quyền Nội dung thể cẩm nang hoạt động bổ sung điều chỉnh lúc bên nhượng quyền - Xây dựng chiến lược Marketing cho hệ thống QNTM: Marketing mảng quan trọng mối quan hệ chủ thương hiệu người nhận quyền ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ cảm nhận khách hàng thương hiệu – tài sản vơ hình quý giá hệ thống NQTM Cần có quy định rõ ràng hợp đồng NQTM để tránh mâu thuẫn sau Ngân sách cho chương trình marketing có cấp độ khác nhau: quốc gia (hay khu vực) địa phương Đối với cấp độ quốc gia hay khu vực, ngân sách trách nhiệm marketing chủ thương hiệu tùy theo hợp đồng mà cửa hàng nhượng quyền có phải đóng góp phần hay khơng Đối với cấp độ địa phương, cửa hàng nhượng quyền phải chịu trách nhiệm chi phí quảng cáo cho cửa hàng nội dung quảng cáo phải chấp thuận chủ thương hiệu - Xây dựng chương trình huấn luyện đào tạo bản: Huấn luyện đào tạo điều kiện gần bắt buộc hầu hết hợp đồng nhượng quyền KD Chương trình đào tạo huấn luyện chia làm hai giai đoạn, chương trình đào tạo lúc xây dựng thành lập cửa hàng ban đầu chương trình đào tạo cửa hàng nhận nhượng quyền vào hoạt động ổn định 3.3.3.5 Giải pháp hoàn thiện, hỗ trợ xây dựng mơ hình kinh doanh NQTM - Thành lập Hiệp hội NQTM Việt Nam: Với thực tiễn phát triển ngày mạnh mẽ động loại hình hoạt động NQTM, việc thành lập Hiệp hội NQTM Việt Nam biện pháp quan trọng cấp bách nhằm thúc đẩy hoạt động NQTM phát triển có chất lượng cao hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn tổ chức, điều phối phát triển có định hướng loại hình thương mại Hiệp hội NQTM Việt Nam nên thành lập tổ chức cho phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước nhu cầu phát triển cộng 75 đồng DN Việt Nam Hiệp hội thành lập số trung tâm phát triển NQTM số vùng nhằm triển khai thực số nhiệm vụ cho phù hợp với đặc điểm địa phương - Thành lập Hiệp hội NQTM số địa phương lớn: Việc thành lập Hiệp hội số địa phương lớn với gắn kết chặt chẽ lợi ích doanh nghiệp hội viên – Chủ tịch hội – Chính quyền tỉnh, thành phố Muốn phải tạo chế thơng thống cho Hội hoạt động, đồng thời phải gắn kết thường xuyên hoạt động Hội với quyền tỉnh, thành phố với sách ưu đãi, hỗ trợ cho thành viên Hội; lồng ghép nội dung phát triển NQTM vào chủ trương, sách lớn tỉnh, thành phố Hiệp hội phải gắn kết chặt chẽ với quan quản lý nhà nước địa phương, đề xuất sách hỗ trợ phần kinh phí cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố để xây dựng tiêu chuẩn, xem xét lựa chọn doanh nghiệp đạt chuẩn để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đạt kết - Thành lập Trung tâm dịch vụ tư vấn hoạt động NQTM: Việc thành lập Trung tâm nhằm mục đích hỗ trợ phát triển hoạt động NQTM Trung tâm có hoạt động chức như: Xây dựng thư viện hoạt động NQTM nước; cung cấp văn pháp quy lĩnh vực cho tổ chức/cá nhân có nhu cầu; tư vấn tính pháp lý hợp đồng NQTM giao dịch khách hàng, hệ thống pháp lý môi trường đầu tư cho hoạt động NQTM Việt Nam nước ngoài; thực việc khảo sát, đánh giá, nghiên cứu thị trường lập dự án tiền khả thi hoạt động NQTM; tìm kiếm giới thiệu đối tác phù hợp, hiệu việc thiết lập hệ thống NQTM; hoàn thiện thủ tục hành việc làm Hồ sơ đăng ký NQTM; tổ chức khóa đào tạo để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ nghề nghiệp cho tổ chức/cá nhân hoạt động hệ thống nhượng quyền - Thành lập Ủy ban hòa giải tranh chấp hoạt động NQTM: 76 Việc thành lập Ủy ban nhằm mục đích giúp cho bên giải tranh chấp giao dịch NQTM mà không xảy tranh tụng Ủy ban bên, quan có thẩm quyền quan quản lý cạnh tranh đề nghị đứng giải tranh chấp 3.3.3.6 Một số kiến nghị cụ thể * Đối với quan Nhà nước - Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật NQTM, không dừng lại hội thảo, hội nghị…mà thơng qua phương tiện truyền thơng, phát thanh, báo chí lồng ghép nội dung NQTM vào thi truyền hình, báo đài, phong trào niên… - Xây dựng khung chương trình đạo tạo khoa học kiến thức hoạt động NQTM, bao gồm kiến thức pháp luật NQTM Đây nhân tố tạo nên bước đột phá việc hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định NQTM, đồng thời tạo sở điều kiện thuận lợi cho hoạt động NQTM phát triển * Đối với doanh nghiệp - Chủ động việc tìm kiếm, tiếp cận kinh nghiệm, kiến thức, pháp luật, hội hợp tác lĩnh vực NQTM tuân thủ quy định pháp luật NQTM; - Có chiến lược xây dựng thương hiệu hệ thống kinh doanh tổ chức khoa học, hợp lý, hiệu mang tính đặc thù Tích cực tìm kiếm hội đầu tư thơng qua hình thức NQTM nước khu vực giới để học hỏi kinh nghiệm tăng cường hiểu biết pháp luật NQTM nước; - Tích cực việc đề xuất, đóng góp ý kiến cho Nhà nước để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển NQTM, ban hành sách, quy định phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam giai đoạn hội nhập 77 KẾT LUẬN Có thể nói NQTM chứng minh phương thức KD ngày phát triển mạnh mẽ có hiệu Việt Nam thị trường nhiều tiềm năng, thu hút quan tâm nhiều nhà đầu tư quốc tế NQTM phát triển mạnh Việt Nam năm gần đây, không mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp tham gia nhượng quyền mà tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận thương hiệu uy tín giới, từ góp phần tạo mơi trường kinh doanh đa dạng, minh bạch Bên cạnh đó, với xu hướng người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng sản phẩm sách mở cửa, hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu phát triển Hình thức kinh doanh nhượng quyền hình thức kinh doanh niềm tin cam kết Thành công hệ thống nhượng quyền đo năm, hai năm mà đánh giá dài hạn Do vậy, doanh nghiệp nhượng quyền Việt Nam cần xây dựng cho hệ thống giải pháp để khơng thành cơng ngắn hạn mà phát huy tính ổn định, hiệu dài hạn Ngồi ra, việc nắm bắt xu hướng NQTM Việt Nam nói riêng giới nói chung giúp cho doanh nghiệp tìm đường đắn, mang lại phát triển vượt bậc giá trị DN mà đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế đất nước Mặc dù nhiều vấn đề tồn đọng nhận thức giá trị thương hiệu doanh nghiệp yếu, hệ thống pháp luật NQTM chưa hồn chỉnh, có mâu thuẫn tháo gỡ tồn định hướng cụ thể bùng nổ phương thức kinh doanh nhượng quyền Việt Nam tất yếu khách quan, nhanh chóng có chỗ đứng thị trường góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững Luận văn phân tích, làm rõ chất, đặc điểm hình thức kinh doanh NQTM; nghiên cứu kinh nghiệm quản lý phát triển NQTM số nước có hoạt động NQTM phát triển mà Việt Nam học hỏi Từ việc phân tích thực trạng NQTM Việt Nam thời gian qua, nhân tố tác động đến phát 78 triển NQTM, luận văn rút thành công mặt hạn chế Từ đó, đề xuất nhóm giải pháp cho đối tượng: Quản lý Nhà nước; doanh nghiệp kinh doanh NQTM nhận NQTM Thông qua kết nghiên cứu, luận văn mong muốn góp phần định việc xác lập luận khoa học cho việc quản lý, điều tiết xu hướng phát triển NQTM Việt Nam cho phù hợp hướng Mặc dù cố gắng khả hạn chế thời gian có hạn nên luận văn thiếu sót Rất mong đóng góp, bảo thầy, cô 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vân Anh (Tổng hợp) “23 điều cốt lõi bạn phải biết làm việc với chủ nhượng quyền”
- Xem thêm -

Xem thêm: NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM, NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay