MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU Ở VIỆT NAM

15 1 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:18

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRUNG TÂM THƠNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP Thơng tin chuyên đề MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU Ở VIỆT NAM (Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV) Hà Nội, tháng 10 năm 2017 MỤC LỤC Mở đầu …………………………………………………………………… Quan điểm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu………………………………………………………………………… Quan điểm giữ nguyên tuổi nghỉ hưu theo quy định hành ……… Một số kiến nghị liên quan đến điều chỉnh tuổi nghỉ hưu……………… 10 Kết luận …………………………………………………………………… 12 Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………… 13 MỞ ĐẦU Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu vấn đề nhạy cảm có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội nhận quan tâm công luận Khi tuổi thọ người ngày có xu hướng tăng lên, số trẻ sinh ngày giảm việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu xu hướng tất yếu Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu vấn đề nghiên cứu bàn thảo nhiều lần trình soạn thảo, sửa đổi Luật Bình đẳng giới năm 2007, Bộ luật Lao động năm 2012 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Tuy nhiên, vấn đề tăng hay không tăng tuổi nghỉ hưu nhiều tranh cãi, chưa nhận đồng thuận tất người Để Đại biểu Quốc hội có nhìn tồn diện vấn đề này, Viện nghiên cứu lập pháp xin cung cấp chuyên đề thông tin: “Một số vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu Việt Nam” Chuyên đề gồm quan điểm, ý kiến số liệu chứng minh tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu, báo, báo cáo… Hy vọng chuyên đề cung cấp thêm thơng tin hữu ích nhằm hỗ trợ phần Đại biểu Quốc hội trình xem xét, cho ý kiến vấn đề Quan điểm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu - Theo chuyên gia, nhà nghiên cứu nước nước, Việt Nam cần điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu lý sau: + Xu hướng già hóa dân số: tăng tuổi nghỉ hưu giải pháp chủ động đón nhận xu hướng già hóa dân số Khi Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, tất yếu thiếu nguồn lực lao động trẻ nên khơng thể khơng tính đến phương án kéo dài thời gian làm việc người lao động Do thành tựu đạt lĩnh vực y tế kế hoạch hóa gia đình, mức sinh nước ta giảm mạnh từ trung bình 4,8 (năm 1979) xuống 2,33 (năm 1999) 2,07 (năm 2007) Tuổi thọ bình quân tăng từ 68,6 tuổi (năm 1999) lên 72,2 tuổi (năm 2005) dự kiến 75 tuổi vào năm 2020 Việt Nam bước vào giai đoạn “dân số già” vào năm 2017 Số lượng người cao tuổi không ngừng tăng lên Tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tổng dân số tăng từ 6,9% (năm 1979) lên 9,45% (năm 2007), xấp xỉ ngưỡng dân số già theo khái niệm chung giới Tỷ lệ dự kiến 11,24% vào năm 2020 tăng lên tới 28,5% năm 2050 thuộc vào mức cao khối ASEAN sau Singapore (39,8%), Thái Lan (29,8%)1 Nhịp độ già hóa dân số nước ta thập niên 90 kỷ XX 10 năm đầu kỷ XXI nhanh nhiều so với năm 1980 (từ 25% lên 33% 35%), cao nhịp độ tăng dân số (dân số tăng 20% dân số già tăng 25% giai đoạn 1979 - 1989; giai đoạn 1989 - 1999 tỷ lệ tương ứng 18% 33%) Nếu nhìn tồn thời kỳ từ 1979 đến 2007, dân số tăng lên 1,61 lần dân số cao tuổi tăng 2,17 lần Tốc độ già hoá dân số nước ta khoảng 35 năm (tỷ lệ người cao tuổi từ 7% năm 1990 tăng lên 14% năm 2025)2 Phụ lục số số liệu tình hình số vấn đề có liên quan đến Bộ Luật Lao động (sửa đổi) Phụ lục số số liệu tình hình số vấn đề có liên quan đến Bộ Luật Lao động (sửa đổi) Người cao tuổi Việt Nam: Số lượng tỷ lệ3 Năm Số người Số dân (triệu người) Tỷ lệ người 60 tuổi (triệu người) 60 tuổi (%) 1979 53,74 3,71 6,90 1989 64,41 4,64 7,20 1999 76,32 6,19 8,12 2007 85,15 8,05 9,45 2020 99,00 11,13 11,24 + Tuổi thọ bình quân người dân Việt Nam tăng lên: đời sống vật chất, cơng tác chăm sóc sức khỏe người dân ngày cải thiện, tuổi thọ bình quân người dân nước ta năm tăng Ở Việt Nam, sách hưu trí năm 1961, tuổi nghỉ hưu quy định 60 tuổi nam 55 tuổi nữ, lúc tuổi thọ trung bình 59 tuổi Tuy nhiên, đến năm 2014, tuổi thọ trung bình 73 tuổi nam 70,6 tuổi, nữ 76 tuổi4 + Gia tăng gánh nặng cho Qũy hưu trí: tuổi nghỉ hưu giữ nguyên thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn thời gian hưởng lương hưu dài (do tuổi thọ trung bình tăng lên) tác động tiêu cực đến quỹ hưu trí Theo tính tốn số năm hưởng lương hưu bình qn 19,5 năm, nam giới 16,1 năm nữ giới 22,9 năm Tuy nhiên, tính trung bình, tiền đóng bảo hiểm xã hội người lao động làm việc 28 năm đủ chi trả cho người vòng 10 năm nên rõ ràng thời gian hưởng lại Phụ lục số số liệu tình hình số vấn đề có liên quan đến Bộ Luật Lao động (sửa đổi) Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu góc nhìn lợi ích, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phapluat.aspx?ItemID=365 4 (khoảng 9,5 năm) phải lấy từ nguồn đóng góp hệ sau5 Hơn nữa, tuổi nghỉ hưu quy định nước ta 55 tuổi nữ 60 tuổi nam, song thực tế tuổi nghỉ hưu trung bình 54,2 năm, với tuổi nghỉ hưu trung bình nam 55,6 tuổi phụ nữ, 52,6 tuổi6 Vì vậy, với mức đóng góp mức hưởng chế độ quy định sách nay, dự báo tình hình cân đối quỹ sau: năm 2023 số thu số chi, từ năm 2024 trở để đảm bảo chi chế độ hưu trí, tử tuất, ngồi số thu năm phải trích thêm từ số dư quỹ Đến năm 2037, khơng có sách biện pháp tăng thu giảm chi số thu bảo hiểm xã hội năm số tồn tích bắt đầu khơng đảm bảo khả chi trả, năm sau số chi lớn nhiều so với số thu năm7 + Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao: tại, có nguồn nhân lực dồi dào, lại thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, có lực, kinh nghiệm, trình độ, khơng điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dẫn tới lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao Theo dự báo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tham gia vào thị trường ASEAN, số việc làm Việt Nam đến năm 2025 tăng lên 14,5% Điều có nghĩa, Việt Nam có 53 triệu lao động có thêm 14,5 triệu lao động khác tìm việc làm vào năm 2025 Báo cáo đánh giá Ngân hàng giới năm 2014 Việt Nam thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao Phần lớn người sử dụng lao động khó khăn tuyển dụng lao động ứng viên khơng có kỹ phù hợp Về chất lượng nguồn nhân lực, tính theo thang điểm 10, Việt Nam đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước Châu Á; Hàn Quốc đạt 6,91 điểm, Ấn Độ 5,76 điểm, Ma-lai-xi-a 5,59 điểm, Thái-lan 4,94 điểm…Hơn nữa, theo đánh giá Ngân hàng giới năm 2006, tuổi nghỉ hưu thấp làm cho Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động (dự thảo lần tháng năm 2017) Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động (dự thảo lần tháng năm 2017) Phụ lục số số liệu tình hình số vấn đề có liên quan đến Bộ Luật Lao động (sửa đổi) người lao động trẻ hội học hỏi người lao động có thâm niên để tích lũy kinh nghiệm, tăng tính cạnh tranh thị trường lao động dài hạn Đây tổn thất lớn cho thị trường lao động bối cảnh tỷ lệ lao động có kỹ Việt Nam trì mức thấp, 21,52% quý I/20178 + Người lao động đến tuổi nghỉ hưu có khả làm việc: thực tế cho thấy nhiều người nghỉ hưu đủ sức khỏe, khả làm việc tiếp tục tham gia lao động Thực tế cho thấy tỷ lệ người lao động cao tuổi Việt Nam tiếp tục làm việc cao, có tới 60% người cao tuổi độ tuổi 60 - 69 làm việc, 30% độ tuổi 70 -79 11% từ 80 tuổi trở lên Tỷ lệ làm nam giới (45,3%) cao nữ giới (34,9%)9 Một nghiên cứu số khả làm việc (WAI) nhằm đánh giá khả lao động người Việt Nam số ngành nghề nhóm tuổi khác Viện Y học lao động Phần Lan cơng bố Theo nhóm tuổi 21 - 30 có điểm WAI cao Tuy nhiên, nhóm tuổi 51 60 53,3% đối tượng có số WAI loại tốt tốt Điều khẳng định khả làm việc nhóm người lao động độ tuổi kéo dài thêm, tức việc tăng tuổi nghỉ hưu với nhóm hồn tồn có thể10 + Giúp cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu khả lao động có thêm thu nhập: điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, phận người dân có hội kéo dài thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội, nên nghỉ hưu, họ có mức thu nhập cao hơn, tránh tình trạng nay, đại phận người làm công ăn lương sau nghỉ hưu vơ khó khăn tài mức lương hưu thấp nhiều so với thu nhập làm + Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu giải pháp nước lựa chọn để đối phó với cân đối quỹ hưu trí; đặc biệt giải pháp hiệu nước sử dụng để hạn chế tác động già hóa dân số Ví dụ như: Pháp nước có cấu dân số già, tổng số 65 triệu người có 14 Bộ Lao động-Thương binh xã hội: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, quý 1/2017 Ủy ban Quốc gia NCT Việt Nam, 2012 Điều tra quốc gia NCT Việt Nam năm 2011 (VNAS) Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động (dự thảo lần tháng năm 2017) 10 triệu người 60 tuổi, 32 triệu người từ 20 tuổi đến 60 tuổi 19 triệu người 20 tuổi Ngoài vấn đề già hóa dân số, nước Pháp đối mặt với tượng người độ tuổi lao động khơng thích làm Hiện nay, Pháp 1,5 người làm việc đóng bảo hiểm xã hội cho người hưởng lương hưu, số tiền đóng người lao động người sử dụng lao động đủ chi trả 67,5% tiền lương hưu cho người nghỉ hưu theo dự báo đến năm 2040 01 người làm việc đóng bảo hiểm xã hội cho 01 người hưởng lương hưu Vấn đề thâm hụt quỹ hưu trí thách thức lớn nước Pháp Để giải tình tình trạng thâm hụt quỹ ngày gia tăng, Pháp tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 tuổi nữ lên 62 tuổi từ 65 tuổi nam lên 67 tuổi từ năm 2011 Theo lộ trình năm tăng tháng, cụ thể11: Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu Cộng hòa Pháp (Người sinh từ ngày 01/7/2011 đến ngày 01/01/1956) Ngày sinh Tuổi Thời Số tuổi Tuổi Thời Tuổi nghỉ Thời nghỉ điểm tăng nghỉ điểm hưu sau điểm hưu hưởng thêm hưu sau hưởng cải cách hưởng trước lương cải cách lương (lương lương cải hưu trước hưu sau hưu đầy hưu đầy cách cải cách cải cách đủ) đủ sau cải cách 1/7/1951 1/01/1952 60 tuổi 60 tuổi 1/7/2011 1/01/2012 tháng tháng 60 tuổi 1/11/2011 65 tuổi 1/11/2016 tháng tháng 60 tuổi 1/9/2012 65 tuổi 1/9/2017 tháng tháng 1/01/1953 60 tuổi 1/01/2013 năm 1/01/1954 60 tuổi 1/01/2014 năm 61 tuổi 1/5/2015 66 tuổi 1/5/2020 tháng tháng 11 61 tuổi tháng Phụ lục vấn đề cân đối quỹ nghỉ hưu tử tuất 1/01/2014 66 tuổi 1/01/2019 1/01/1955 1/01/1956 60 tuổi 60 tuổi 1/01/2015 1/01/2016 năm 61 tuổi 1/9/2016 66 tuổi 1/9/2021 tháng tháng tháng năm 62 tuổi 1/01/2018 67 tuổi 1/01/2023 Vấn đề cần cân nhắc là, không tăng tuổi nghỉ hưu đồng loạt tất ngành nghề, lĩnh vực Người lao động bị suy giảm khả lao động, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người làm công việc đặc thù giáo viên mầm non, nghỉ hưu tuổi thấp so với quy định, cho phép họ lựa chọn có nghỉ hưu trước hay khơng Còn người lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, có lực, kinh nghiệm, trình độ tăng tuổi nghỉ hưu Như vậy, xem xét tăng tuổi nghỉ hưu cần thiết, phải thực thận trọng, có lộ trình rõ ràng, phù hợp với đối tượng, ngành nghề lao động, với thực tế xã hội giai đoạn Quan điểm giữ nguyên tuổi nghỉ hưu theo quy định hành Một luồng quan điểm khác nguyên tuổi nghỉ hưu Lý mà quan điểm đưa sau: - Thứ nhất, thể trạng người Việt Nam nói riêng người Á Đơng nói chung chưa cho phép kéo dài tuổi làm việc Hơn nữa, theo số liệu thống kê cho thấy, tổng số người nghỉ việc hưởng lương hưu có khoảng 60% người nghỉ hưu trước tuổi quy định, phần lớn nghỉ hưu suy giảm khả lao động từ 61% trở lên12 - Thứ hai, kinh tế Việt Nam chưa thể giải hết số lao động có Tăng tuổi nghỉ hưu giảm hội việc làm cho lao động trẻ Hiện nay, tình trạng nhiều người lao động độ tuổi sung sức, trẻ khỏe khơng có việc làm, đặc biệt đội ngũ lao động có trình độ cao đào tạo nước nước chưa có việc làm, chí số có người 12 Báo cáo thuyết minh chi tiết dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) học xong cao học Theo số thống kê khoảng 280.000 người.13 Điều dễ dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội lớp trẻ bị thất nghiệp - Thứ ba, theo kết khảo sát Viện Cơng nhân Cơng đồn thực với 5.000 phiếu gửi người lao động (chủ yếu hỏi cơng nhân lao động, khơng có công chức, viên chức) ba miền Bắc, Trung, Nam độ tuổi nghỉ hưu mà người lao động mong muốn 90% người lao động xin nghỉ tuổi, họ làm thêm khơng muốn làm thêm Trong số 90% có khoảng gần 30% người lao động muốn nghỉ sớm nhận tiền bảo hiểm xã hội sớm tuổi 60 nam 55 nữ - Thứ tư, tăng tuổi nghỉ hưu gây khó khăn cho doanh nghiệp có người lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất doanh nghiệp phải trả lương cao cho người lao động tăng tuổi nghỉ hưu suất lao động lại khơng tăng, chí giảm - Thứ năm, tuổi cao sức khỏe giảm sút Hơn nữa, khu vực lao động trực tiếp, ví dụ công nhân dệt may, da giày… đến 55 tuổi thường mắt mờ, thao tác chậm chạp, suất lao động không cao Một thực tế diễn nước ta người lao động khu vực dệt may, da giày, thủy sản từ 33 tuổi đến 35 tuổi bị người sử dụng lao động tìm cách sa thải 14 Ngay khu vực nghiệp có số ngành nghề khó tăng tuổi nghỉ hưu Đơn cử giáo dạy mầm non, tiểu học khó bế cháu dạy múa hay điều dưỡng, y tá bệnh viện khó kéo dài thời gian làm việc tới tuổi 60 - Thứ sáu, người lao động đến tuổi hưu thường dày dặn kinh nghiệm hơn, có lĩnh hơn, hiểu rõ quan hơn, có thực tiễn người lao động trẻ lại trẻ, khỏe, động, thích ứng với nhanh (đặc Kéo dài tuổi làm việc phải thực đem lại lợi ích cho người lao động, http://nld.com.vn/cong-doan/keo-dai-tuoilam-viec-phai-thuc-su-dem-lai-loi-ich-cho-nguoi-lao-dong-2017052713175136.htm 13 14 Tổng Liên đồn Lao động khơng đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu đồng loạt, http://www.baomoi.com/tong- lien-doan-lao-dong-khong-dong-tinh-tang-tuoi-nghi-huu-dong-loat/c/22127516.epi biệt lĩnh vực khoa học công nghệ) phần lớn đào tạo Điều cần thiết bối cảnh cách mạng số 4.0 - Thứ bảy, tăng tuổi hưu, kéo dài thời gian tham gia bảo hiểm xã hội người lao động nhiều giải pháp để giảm tình trạng cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội Để xoá bỏ tình trạng cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội, phải thực đồng giải pháp như: mở rộng đối tượng, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm trợ cấp lần, điều chỉnh cơng thức tính lương hưu theo ngun tắc đóng – hưởng, đóng tiền lương đầy đủ, đổi hoạt động tổ chức bảo hiểm xã hội, quản lý quỹ an toàn, hiệu quả… Vấn đề cốt lõi cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân đóng bảo hiểm xã hội; xem xét hệ thống tổ chức máy, biên chế quan bảo hiểm xã hội cấp có hợp lý khơng? Chế độ tiền lương cán làm công tác bảo hiểm xã hội bình đẳng so với lĩnh vực khác? Việc quản lý sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm nào? Một số kiến nghị liên quan đến điều chỉnh tuổi nghỉ hưu Lý đưa việc tăng không tăng tuổi nghỉ hưu đề cập có điểm hợp lý Tuy nhiên, tất lý chưa đủ tính thuyết phục cao để nhà hoạch định sách, nhà làm luật nghiêng phương án Trên sở hai luồng ý kiến tham khảo ý kiến chun gia, chúng tơi xin có số gợi ý sau: - Để chuẩn bị cho mục tiêu lâu dài tăng dần tuổi nghỉ hưu cho người lao động cần phải vào nhiều yếu tố trình độ điều kiện nhóm lao động khác nhau, quan hệ cung - cầu thị trường lao động, khả cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội, mức độ già hóa dân số, cân đối tỷ lệ lao động tỷ lệ phụ thuộc sách an sinh xã hội, mục tiêu bình đẳng giới điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn để có bước phù hợp - Phải đặt việc tăng tuổi nghỉ hưu lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế nâng cao hiệu hoạt động máy cấp Phải chọn thời điểm tăng tuổi nghỉ hưu hợp lý kinh tế phát triển điều kiện chăm sóc 10 sức khỏe tốt chất lượng sống nâng lên Kinh nghiệm nước để tham khảo, rập khuôn, tùy thuộc vào môi trường điều kiện cụ thể nước ta - Trước mắt chưa nên đặt vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu mà phải tinh giảm biên chế; tiếp tục sách cho nghỉ hưu trước tuổi sức yếu, lực hạn chế, chưa chuẩn hóa trình độ Đồng thời phải tuyển dụng lao động trẻ đào tạo để tăng chất lượng hiệu nguồn nhân lực cho phát triển, phải tạo hội cho tuổi trẻ cống hiến sáng tạo - Cần nghiên cứu ban hành sách sử dụng lao động nghỉ hưu sức khỏe, thực có trí tuệ lực chun mơn; cán khoa học, chuyên gia giỏi để tiếp tục cống hiến cho đất nước - Cần có chế tài đủ mạnh giải pháp đồng để thực nghiêm túc chế độ đóng bảo hiểm người lao động quan quản lý, sử dụng lao động, chống gian lận đóng bảo hiểm xã hội Phải làm rõ trách nhiệm trước pháp luật sách bảo hiểm quan sử dụng lao động quan bảo hiểm xã hội Phải cải cách hành quan bảo hiểm xã hội từ trung ương đến sở hệ thống tổ chức, biên chế, tiền lương chế độ trách nhiệm trước pháp luật, thực xã hội hóa cơng tác bảo hiểm xã hội 11 KẾT LUẬN Tăng tuổi nghỉ hưu vấn đề nhạy cảm, có tác động sâu rộng tới đời sống xã hội Vì vậy, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải đặt lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế nâng cao hiệu hoạt động máy cấp; đồng thời phải vào nhiều yếu tố như: trình độ, điều kiện nhóm lao động khác nhau, quan hệ cung - cầu thị trường lao động, khả cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội, mức độ già hóa dân số, cân đối tỷ lệ lao động tỷ lệ phụ thuộc sách an sinh xã hội, mục tiêu bình đẳng giới điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn để có bước phù hợp 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thuyết minh chi tiết dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động (dự thảo lần tháng năm 2017) Dự báo dân số, gia đình trẻ em Việt Nam đến 2025 Dự báo tác động tăng tuổi nghỉ hưu đến thị trường lao động Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện khoa học lao động xã hội Báo cáo triển vọng dân số giới năm 2006 Điều tra quốc gia người cao tuổi Việt Nam năm 2011 Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, quý 1/2017 Bộ Lao động - Thương binh xã hội Phụ lục vấn đề cân đối quỹ nghỉ hưu tử tuất Phụ lục số số liệu tình hình số vấn đề có liên quan đến Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 10 Kéo dài tuổi làm việc phải thực đem lại lợi ích cho người lao động, http://nld.com.vn/cong-doan/keo-dai-tuoi-lam-viec-phai-thuc-su-dem-lai-loi-ichcho-nguoi-lao-dong-2017052713175136.htm 11 Tổng Liên đồn Lao động khơng đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu đồng loạt,http://www.baomoi.com/tong-lien-doan-lao-dong-khong-dong-tinh-tang-tuoinghi-huu-dong-loat/c/22127516.epi 12 Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Nên tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021, http://cafef.vn/dai-bieu-bui-sy-loi-nen-tang-tuoi-nghi-huu-tu-nam-2021 20170411091320405.chn 13 90% người lao động không muốn kéo dài tuổi nghỉ hưu, http://cafef.vn/90-nguoi-lao-dong-khong-muon-keo-dai-tuoi-nghi-huu20170823151558975.chn 14 Cơ sở tăng tuổi nghỉ hưu?, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu traodoi/trao-doi-binh-luan/co-so-nao-tang-tuoi-nghi-huu-102074.html 13 15 Tăng tuổi nghỉ hưu: Phải cân nhắc lợi ích người lao động, http://cafef.vn/tang-tuoi-nghi-huu-phai-can-nhac-loi-ich-cua-nguoi-lao-dong20170508134756517.chn 16 Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu - Dưới góc nhìn lợi ích, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=365 17 Tăng tuổi nghỉ hưu tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế http://thanhnien.vn/thoi-su/tang-tuoi-nghi-huu-se-tac-dong-tich-cuc-den-tangtruong-kinh-te-777329.html 14 ... kiến vấn đề Quan điểm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu - Theo chuyên gia, nhà nghiên cứu nước nước, Việt Nam cần điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu lý... đời sống xã hội nhận quan tâm công luận Khi tuổi thọ người ngày có xu hướng tăng lên, số trẻ sinh ngày giảm việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu xu hướng tất yếu Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu vấn đề. .. hệ sau5 Hơn nữa, tuổi nghỉ hưu quy định nước ta 55 tuổi nữ 60 tuổi nam, song thực tế tuổi nghỉ hưu trung bình 54,2 năm, với tuổi nghỉ hưu trung bình nam 55,6 tuổi phụ nữ, 52,6 tuổi6 Vì vậy, với
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU Ở VIỆT NAM, MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay