Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia châu Á

19 11 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 09:19

Bài viết đánh giá tác động của chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế trong mối quan hệ với các yếu tố vĩ mô khác như vốn đầu tư nước ngoài, độ mở thương mại, tốc độ đô thị hóa tại 11 quốc gia đang phát triển khu vực châu Á bào gồm Việt Nam. Kết quả thực nghiệm chỉ ra chất lượng thể chế cùng với một số yếu tố vĩ mô khác có tác động dương tới tăng trưởng kinh tế. Điều này có nghĩa là khi chất lượng thể chế càng được cải thiện thì có tác động làm gia tăng GDP bình quân đầu người. Ngược lại, với chất lượng thể chế kém nó chính là rào cản cho tăng trưởng kinh tế. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THỂ CHẾ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA CHÂU Á KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ CẦN THƠ, 06/2018 MỤC LỤC TRANG MỤC LỤC .i DANH SÁCH BIỂU BẢNG ii DANH SÁCH HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ iii PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tăng trưởng kinh tế 1.2 Tính cấp thiết đề tài PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết mối quan hệ thể chế tăng trưởng kinh tế 2.2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế .4 2.3 Mơ hình thực nghiệm 2.4 Phương pháp ước lượng PHẦN 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu 3.2 Kết luận hàm ý sách 12 DANH SÁCH BIỂU BẢNG TRANG Bảng 2.1: Mơ tả tóm tắt biến nguồn liệu Bảng 3.1: Thống kê mô tả biến Bảng 3.2: Ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu Bảng 4.3: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond .10 DANH SÁCH HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ TRANG Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu sơ .7 PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế yếu tố quan trọng nhất, định phúc lợi kinh tế, ổn định xã hội quốc gia, việc tìm hiểu yếu tố tạo nên tăng trưởng từ lâu trở thành câu hỏi trung tâm kinh tế học Các nhà nghiên cứu tìm cách mơ hình hóa yếu tố kinh tế để đưa khung phân tích nhằm giải thích cho tăng trưởng kinh tế Mơ hình tăng trưởng tân cổ điển Solow (1956) coi mơ hình chuẩn đầu tiên, hội tụ nhiều yếu tố định tăng trưởng kinh tế dài hạn Thế nhưng, hạn chế lớn mơ hình tăng trưởng tân cổ điển dài hạn, nguồn tác động đến tốc độ tăng trưởng thu nhập bình qn đầu người mơ hình tiến cơng nghệ lại xác định cách ngoại sinh Những hạn chế mơ hình tăng trưởng tân cổ điển thúc đẩy nhiều hướng nghiên cứu mở rộng để phù hợp với thực tế nước phát triển đưa đến đời mơ hình tăng trưởng nội sinh Trong mơ hình tăng trưởng nội sinh, tăng suất có từ tích luỹ vốn người hay hoạt động phát minh sáng chế yếu tố tạo nên tăng trưởng dài hạn thu nhập bình qn đầu người Do đó, tăng suất - “làm việc thông minh hơn” “làm việc chăm hơn” - yếu tố thiết yếu tăng trưởng kinh tế nói chung Mặc dù hai mơ hình xem ưu việt nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách ứng dụng vào thực tiễn để kích thích trì gia tăng thu nhập bình quân đầu người cho quốc gia Tuy nhiên, vai trò yếu tố thể chế số yếu tố phi kinh tế khác lịch sử, địa lý, tôn giáo chưa xem xét cách cụ thể rõ ràng 1.2 Tính cấp thiết đề tài Tầm quan trọng thể chế phát triển kinh tế hệ thống hóa thành ngành riêng nghiên cứu kinh tế học thể chế Đặc biệt với nghiên cứu tác giả Ronald Coase, Douglass North, Oliver E Williamson phát triển trào lưu kinh tế học thể chế với đối tượng nghiên cứu quy ước xã hội, quy định pháp lý ảnh hưởng đến hành vi chủ thể kinh tế Các nhà kinh tế thể chế đại lập luận thể chế cấu trúc mang tính thúc đẩy xã hội, luật lệ, quy tắc… tạo nên tảng thể chế xã hội chi phối phân bổ nguồn lực xã hội kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến suất, từ tác động tăng trưởng kinh tế Douglass C.North, nhà nghiên cứu tiêu biểu cho trường phái kinh tế học thể chế nhận xét sau: “Những yếu tố mở rộng thị trường, cải tiến công nghệ tăng cường đầu tư cho người đóng góp phần tăng trưởng suất Nhưng giải thích tiếp diễn tình trạng đói nghèo nhiều nơi giới biết rõ nguyên nhân dẫn tới tăng trưởng kinh tế? Câu trả lời nằm thất bại người đảm trách đổi để gia tăng sản lượng Khung thể chế xã hội tạo chế khuyến khích, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế trị, biết rõ tảng thể chế cho tăng trưởng kinh tế thành công.” (North (2000) tr.5) Trong viết trước North (1990) khác biệt thể chế dẫn tới khác biệt thành phát triển kinh tế Mặc dù thừa nhận vai trò quan trọng thể chế tăng trưởng kinh tế số nghiên cứu thực nghiệm gần có kết luận khác biệt Điển nghiên cứu Law & cộng (2013) kết luận chất lượng thể chế tốt thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia thu nhập cao phát triển kinh tế dường cải thiện chất lượng thể chế quốc gia có thu nhập thấp Andersen & Jensen (2013) nhận định khác biệt chất lượng thể chế dẫn tới khác biệt tăng trưởng, quốc gia có chất lượng thể chế tốt có mức tăng trưởng nhanh quốc gia có chất lượng thể chế Trong Venard (2013) lại có kết luận việc cải thiện chất lượng thể chế giảm tham nhũng hiệu cho phát triển kinh tế nước có chất lượng thể chế thấp Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu tác động chất lượng thể chế đến tăng trưởng kinh tế đặc biệt cho nhóm quốc gia phát triển cần thiết để bổ sung cho nghiên cứu trước đây, từ đề xuất khuyến nghị phù hợp cho quốc gia Dựa mơ hình tăng trưởng nội sinh lý thuyết kinh tế học thể chế mới, nghiên cứu “Thể chế tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm quốc gia châu Á” phân tích thực nghiệm 11 quốc gia phát triển khu vực châu Á thời gian 20 năm gần tác động chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế thông qua phương pháp ước lượng GMM sai phân liệu bảng Arellano-Bond PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết mối quan hệ thể chế tăng trưởng kinh tế Sau đưa lý thuyết tăng trưởng kinh tế vào năm 1956, Solow (1957) tiếp tục phát triển mơ hình đề cập tới vai trò tiến cơng nghệ tăng trưởng Dựa phương pháp hạch toán tăng trưởng Solow giúp xác định yếu tố A (tiến công nghệ hay suất yếu tố tổng hợp) yếu tố dẫn tới tăng trưởng dài hạn, mơ hình tăng trưởng tân cổ điển tác giả phát triển chưa đánh giá vai trò tiến cơng nghệ xem ngoại sinh “phần dư” chưa giải thích Sau này, Solow thừa nhận thiếu sót cho yếu tố hàm sản xuất bao hàm nhiều yếu tố phi kỹ thuật không đo lường được, chế Solow (2001) đề xuất phần dư mơ hình (bao gồm yếu tố cơng nghệ phi cơng nghệ) phân tích dựa khác biệt lịch sử thể chế quốc gia Lý thuyết kinh tế học thể chế khởi nguồn Ronald Coase xem xét thể chế yếu tố nguyên dẫn tới thay đổi yếu tố hàm sản xuất từ tác động đến tăng trưởng North & Thomas (1973) đề xuất khung lý thuyết phân tách yếu tố định tác động tới phát triển kinh tế bao gồm yếu tố trực tiếp (Proximate determinants) yếu tố nguyên (Fundamental determinants), cụ thể hai tác giả biện luận mối quan hệ xem thể chế yếu tố nguyên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua sơ đồ sau: Thể chế TFP Vốn người Vốn vật chất Phát triển kinh tế Hình 2.1: Khung phân tích tác động thể chế tới phát triển kinh tế Nguồn: North & Thomas (1973) Việc đưa yếu tố thể chế vào khn khổ phân tích lý thuyết tăng trưởng truyền thống hướng nghiên cứu kinh tế, Sala-iMartin (2002) nhận định, giai đoạn đầu việc đề cập tới thể chế vào lý thuyết tăng trưởng Trên sở khung phân tích North & Thomas (1973) mơ hình tăng trưởng nội sinh Romer (1986) Lucas (1988) phát triển, nghiên cứu xem xét thể chế yếu tố đầu vào có tính nội sinh mơ hình 2.2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế Gani (2011) nghiên cứu ảnh hưởng quản trị công với khung chất lượng thể chế đến tăng trưởng kinh tế mẫu rộng gồm 84 quốc gia phát triển Tác giả sử dụng kỹ thuật ước lượng hồi quy chuẩn cho liệu bảng, kết cho thấy, ổn định trị hiệu phủ tác động dương, có ý nghĩa với tăng trưởng Tiếng nói trách nhiệm giải trình, tham nhũng có quan hệ tỷ lệ nghịch tới tăng trưởng Chất lượng lập pháp tuân thủ pháp luật có tác động âm tới tăng trưởng Từ kết trên, tác giả nhận định động kinh tế thị trường cần thiết cho nước phát triển Các nước cần phải hành động liệt để cải thiện tồn diện vấn đề quản trị cơng để thiết lập hệ thống quản trị tốt kèm với chất lượng thể chế cao để tạo tiền đề cho tăng trưởng tương lai Alexiou & cộng (2014) nhận định Sudan giống quốc gia phát triển khác mà kinh tế dễ bị cú sốc khủng hoảng gây từ bất ổn kinh tế trị Để đánh giá tác động này, tác giả phân tích thực nghiệm mối quan hệ ngắn hạn dài hạn chất lượng thể chế tăng trưởng kinh tế Sudan giai đoạn 1972 - 2008 cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) kỹ thuật phân tích đồng liên kết với biến phụ thuộc tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người, biến giải thích gồm thể chế (dẫn xuất số quyền tự trị, quyền tự công dân Freedom house), lạm phát, quy mô phủ, độ mở thương mại Nghiên cứu kết luận cần phải hoạch định chiến lược dài hạn nhằm cải thiện chất lượng thể chế, ví dụ nâng cao quyền tự trị để khơng gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất kinh tế Sudan Acemoglu & cộng (2014) cung cấp chứng cho thấy dân chủ - dẫn xuất cho tảng thể chế có tác động dương mạnh mẽ tới tăng trưởng Để chứng minh cho điều này, tác giả xây dựng mẫu lên tới 175 quốc gia giới giai đoạn từ 1960 - 2010 Nghiên cứu sử dụng GDP bình quân đầu người dẫn xuất cho tăng trưởng số dân chủ tổng hợp từ liệu Freedom house Polity IV Kết cho thấy dân chủ hóa làm tăng khoảng 20% GDP bình qn đầu người dài hạn Sự gia tăng dân chủ tạo khuyến khích đầu tư, tăng tỷ lệ nhập học, thúc đẩy cải cách kinh tế, cải thiện việc cung cấp hàng hóa cơng giảm tình trạng bất ổn xã hội Omoteso & Ishola Mobolaji (2014) đánh giá tác động số quản trị công lên tăng trưởng kinh tế 47 quốc gia khu vực Hạ Sahara châu Phi từ năm 2002 - 2009 Bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng hiệu ứng cố định, hiệu ứng ngẫu nhiên kỹ thuật tối đa likelihood, tác giả phát ổn định trị chất lượng luật pháp có tác động thúc đẩy tăng trưởng hiệu phủ có tác động âm khu vực Cũng sử dụng số quản trị công để dẫn xuất cho chất lượng thể chế, Fayissa & Gill (2015) kiểm tra tác động quản trị công lên tăng trưởng kinh tế cách sử dụng liệu bảng cho 37 quốc gia Châu Á ven biển giai đoạn 1996 - 2013 Nghiên cứu phát quản trị cơng có mối quan hệ dương ý nghĩa với tăng trưởng kinh tế quốc gia Hàm ý sách đưa cải cách thể chế cần thực toàn diện để dẫn tới tăng trưởng cao khỏi đói nghèo số quốc gia khu vực Slesman & cộng (2015) nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ chất lượng thể chế (đại diện bốn biến đo lường chất lượng thể chế gồm thể chế trị, thể chế kinh tế, thể chế ngăn ngừa xung đột trách nhiệm giải trình) đến tăng trưởng kinh tế cho liệu bảng 39 quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) giai đoạn 1983 - 2009 Bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng GMM sai phân hệ thống, kết khẳng định tác động dương ý nghĩa chất lượng thể chế kinh tế trị lên tăng trưởng kinh tế Theo đó, nghiên cứu phát (i) chất lượng thể chế trị biến ma trận biến thể chế chúng ảnh hưởng lên phát triển biến thể chế kinh tế; (ii) Các thể chế ngăn xung đột nội căng thẳng bắt nguồn từ xung đột sắc tộc tơn giáo khơng có tác động ý nghĩa lên tăng trưởng Vì thế, tác giả đề nghị việc cải cách thể chế để cải thiện chất lượng thể chế trị lẫn kinh tế đóng vai trò cho phát triển quốc gia OIC Qua tổng quan nghiên cứu cho thấy đa số thể tác động tích cực chất lượng thể chế tới tăng trưởng, nhiên biến đo lường chất lượng chế nghiên cứu khác dẫn tới kết khó so sánh Bên cạnh đó, liệu nghiên cứu gần dừng năm 2013 Tại Việt Nam có số nghiên cứu đề cập tới mối quan hệ thể chế tăng trưởng Nguyễn Văn Phúc (2013), Nguyễn Hồng Nga (2013), Nguyễn Chí Hải & Nguyễn Thanh Trọng (2014) tất sử dụng phương pháp phân tích, mơ tả chưa có phân tích định lượng mối quan hệ 2.3 Mơ hình thực nghiệm Xuất phát từ lý thuyết mối quan hệ thể chế tăng trưởng, dựa nghiên cứu Gimenez & Sanau (2007), Gani (2011), Fayissa & Gill (2015) mơ hình thực nghiệm đề xuất sau: GDPi ,t    1GDPi ,t 1   INSi ,t  3 FDI i ,t   4GDI i ,t  5URB   6OPEN   i ,t (1) Trong đó: GDP: biến phụ thuộc dẫn xuất cho tăng trưởng kinh tế đo lường thông qua tiêu GDP bình quân đầu người quốc gia INS: biến đại diện cho chất lượng thể chế đo số trung bình sáu số đánh giá chất lượng trị công Ngân hàng Thế giới cơng bố (gồm: Kiểm sốt tham nhũng; Hiệu phủ; Ổn định trị; Chất lượng luật pháp; Tuân thủ pháp luật; Tiếng nói trách nhiệm giải trình) Bộ số quản trị công quốc gia thừa nhận tiêu chí đo lường chất lượng thể chế, đa số nghiên cứu gần sử dụng số xem xét tác động chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế nghiên cứu Gani (2011), Venard (2013), Fayissa & Gill (2015), Omoteso & Ishola Mobolaji (2014) FDI: biến đại diện cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi, tính theo % GDP dòng vốn đầu tư ròng vào GDI: biến đại diện cho tổng vốn cố định, tính theo % GDP URB: biến dẫn xuất cho tốc độ thị hóa, tính tỷ lệ dân số thị tổng dân số OPEN: biến dẫn xuất cho mở cửa kinh tế, tính bằng tỷ số Xuất + Nhập khẩu/ GDP εi,t = ui + vi,t sai số mơ hình Trong đó, ui đại diện cho yếu tố không quan sát khác quốc gia không thay đổi theo thời gian, vi,t đại diện cho yếu tố không quan sát khác quốc gia thay đổi theo thời gian Thu nhập bình quân đầu người năm n-1 Chất lượng thể chế Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Thu nhập bình quân đầu người Tổng vốn cố định Tốc độ đô thị hóa Độ mở cửa thương mại Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu sơ Nguồn: Tác giả tổng hợp Phương trình (1) phương trình hồi quy động có xuất biến trễ biến phụ thuộc (GDPi,t-1) xem xét mối quan hệ với biến giải thích khác Việc xem xét độ trễ biến mơ hình đánh giá xác tác động biến độc lập tới biến phụ thuộc Bảng 2.1: Mơ tả tóm tắt biến nguồn liệu Ký hiệu biến Mô tả Nguồn GDP GDP bình quân đầu người theo giá năm 2010 INS Chất lượng thể chế đo số bình quân World Bank sáu biến số Govenance indicators với giá trị xấp xỉ từ -2,5 đến 2,5 tương ứng với chất lượng thể chế thấp cao FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước World Bank GDI Tổng vốn cố định theo %/GDP World Bank URB Tốc độ thị hóa tính tỷ lệ dân thành thị/tổng World Bank dân OPEN Độ mở thương mại tính tỷ số Xuất + World Bank Nhập khẩu/ GDP Nguồn: Tác giả tổng hợp World Bank 2.4 Phương pháp ước lượng Cấu trúc liệu bảng kết hợp từ hai thành phần: thành phần liệu chéo (cross - section) thành phần liệu theo chuỗi thời gian (time series) Việc kết hợp hai loại liệu có nhiều lợi thuận lợi phân tích, đặc biệt muốn quan sát, phân tích biến động nhóm đối tượng nghiên cứu sau biến cố hay theo thời gian phân tích khác biệt giữa nhóm đối tượng nghiên cứu Phân tích hồi quy liệu bảng thường có số phương pháp ước lượng POOL, FEM, REM Khi cần phân tích bước sâu mối quan hệ phức tạp biến mơ 2SLS, IV, GMM áp dụng Mỗi phương pháp ước lượng có ưu nhược điểm bắt nguồn từ giả định phương pháp Để ước lượng phương trình (1) nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng GMM Do xuất biến trễ biến phụ thuộc vế phải mô hình, nên khả biến có tương quan với sai số dẫn tới xảy tượng nội sinh Hơn mặt lý thuyết biến độc lập FDI, thể chế có mối quan hệ qua lại với biến phụ thuộc GDP dẫn tới mô hình có khả bị nội sinh Hiện tượng nội sinh khiến mơ hình tính vững làm cho kết ước lượng bị chệch Phương pháp hồi quy GMM sai phân phát triển Arellano Bond (1991) xử lí tốt vấn đề Phương pháp hồi quy GMM sai phân liệu bảng Arellano-Bond sử dụng độ trễ thích hợp biến giải thích để tạo nên biến công cụ (instruments) sử dụng biến ngoại sinh nghiêm ngặt để làm biến công cụ nhằm xử lý tượng nội sinh tự tương quan mơ hình Tính phù hợp biến cơng cụ ước lượng GMM sai phân liệu bảng đánh giá thông qua thống kê Sargan thống kê Arellano-Bond Kiểm định Sargan với giả thuyết null H0: biến công cụ có tính ngoại sinh, nghĩa khơng tương quan với sai số Vì p-value thống kê Sargan lớn tốt Kiểm định Arellano-Bond dùng để phát tự tương quan tự tương quan chuỗi bậc hai với qua thống kê giá trị AR(2) kiểm định dựa chuỗi sai phân bậc sai số Giá trị AR(2) lớn 10% cho thấy tự tương quan biến giải thích PHẦN 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu Bài viết đánh giá tác động chất lượng thể chế biến giải thích vĩ mơ khác tới tăng trưởng kinh tế giai đoạn 20 năm từ 1996 - 2016 với mẫu 11 quốc gia phát triển khu vực Châu Á phân loại dựa thu nhập bình quân đầu người Ngân hàng Thế giới gồm: Việt Nam, Trung quốc, Malaysia, Thái lan, Campuchia, Indonesia, Ấn độ, Lào, Nepal, Philippin, Srilanka Kết nghiên cứu sau: Bảng 3.1: Thống kê mô tả biến Các biến Obs Mean Std.Dev Min Max GDP 231 2547.61 235.22 351.28 11028.19 INS 231 -0.4234 0.38405 -1.3107 0.51738 FDI 231 2.9735 2.4759 -2.7574 11.4256 GDI 231 25.855 6.9709 12.386 45.869 URB 231 34.809 15.543 11.367 75.37 OPEN 231 89.145 46.862 22.1671 220.40 Nguồn: Tính tốn từ phần mềm Stata 13 Ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu Bảng cho thấy ngoại trừ biến FDI tất biến độc lập khác thể mối tương quan dương có ý nghĩa tới GDP bình qn đầu người Bảng 3.2: Ma trận tương quan biến mô hình nghiên cứu GDP INS FDI GDI GDP INS 0.7188*** FDI 0.0227 -0.0255 GDI 0.2634*** 0.2068*** 0.0609 URB 0.83*** 0.571*** 0.0042 0.3013*** OPEN 0.4974*** URB OPEN 0.4331*** 0.4433*** -0.192*** 0.3986*** *** ** * , , : ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% Nguồn: Tính tốn từ phần mềm Stata 13 Ngoài ra, hệ số tương quan biến độc lập nhỏ 0.8 nên biến chưa xuất hiện tượng đa cộng tuyến Bảng 4.3: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond Biến phụ thuộc GDP Coef Std.Err Prob GDP bình quân (-1) 0.71138*** 0.10242 0.000 INS 121.359* 73.6408 0.099 FDI 29.366*** 9.3949 0.002 GDI -11.446 8.0808 0.157 URB 55.353*** 17.199 0.001 OPEN 2.897*** 1.0943 0.008 Quan sát 187 AR(2) test 0.995 Sargan test 0.468 *** ** * , , : ký hiệu cho mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% Nguồn: Tính tốn từ phần mềm Stata 13 Thực ước lượng D-GMM với biến phụ thuộc GDP bình quân đầu người, kết Bảng cho thấy giá trị p số Sargan AR(2) có ý nghĩa thống kê lớn 10% Điều chứng tỏ mơ hình khắc phục tượng nội sinh, biến công cụ sử dụng mơ hình ngoại sinh, khơng tương quan với phần dư mơ hình xử lý khơng có tượng tự tương quan Kết ước lượng bàn luận sau: (i) Biến trễ GDP (-1) có tác động dương ý nghĩa mức 1% lên tăng trưởng kinh tế, thể tác động chiều thu nhập bình quân đầu người kỳ trước tới kỳ (ii) Biến chất lượng thể chế có tác động dương tới tăng trưởng kinh tế, kết hoàn toàn phù hợp với lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Law & cộng (2013), Andersen & Jensen (2013), Fayissa & Gill (2015) khẳng định quốc giatảng thể chế tốt giúp khuyến khích tăng trưởng ngược lại chất lượng thể chế nguyên nhân dẫn tới sụt giảm GDP bình quân đầu người Các tác giả lập luận chứng minh vai trò quan trọng thể chế xác định qua tác động trực tiếp gián tiếp chúng lên thành tăng trưởng kinh tế Chất lượng thể chế kinh tế tốt giúp môi trường kinh doanh cải thiện, quyền sở hữu, quyền tài sản đảm bảo, sách minh bạch quán từ góp phần làm giảm chi phí giao dịch, gia tăng quy mô sản xuất kinh tế Chất lượng thể chế trị tốt trước hết làm giảm tham nhũng tăng hiệu 10 điều hành phủ, đảm bảo ổn định trị, nâng cao quyền tự dân chủ người dân, qua nâng cao hiệu vốn đầu tư, gia tăng tích lũy vốn người Trong tác phẩm “Chất lượng tăng trưởng” xuất Ngân hàng Thế giới, Thomas & cộng (2000, trang 136) nhận định “các chứng giới thể chế tốt có liên quan đến gia tăng thu nhập, thịnh vượng thành tựu xã hội” Một nghiên cứu tiếng gần vai trò thể chế tới tăng trưởng phát triển kinh tế Acemoglu & Robinson (2012) đưa lập luận chứng sắc bén khẳng định thể chế nguyên nhân tảng, sở vững định tăng trưởng kinh tế dài hạn quốc gia Hai tác giả lý giải giàu có hay nghèo khó quốc gia xuất phát từ thể chế khứ quốc gia (iii) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi có tác động chiều với tăng trưởng kinh tế có nghĩa quốc gia vốn đầu tư nước gia tăng giúp khuyến khích phát triển kinh tế ngược lại Kết khẳng định vai trò vốn đầu tư nói chung mơ hình tăng trưởng, đặc biệt nhóm quốc gia phát triển tỷ lệ tiết kiệm thấp nên nguồn vốn đầu tư nước hạn chế Do đó, việc thu hút vốn từ bên ngồi trở thành sách quan trọng hàng đầu quốc gia thời gian qua Đầu tư trực tiếp nước ngồi có tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua việc bổ sung nguồn vốn, tạo thêm việc làm, đào tạo kỹ cho người lao động, nâng cao trình độ chun mơn, quản lý hay chuyển giao công nghệ cho nước tiếp nhận Một số nghiên cứu gần Chen, C (2013), Wang, M (2009), Tiwari, A K., & Mutascu, M (2011) cho nước khu vực châu Á tác động dương FDI đến tăng trưởng (iv) Tốc độ thị hóa có tác động chiều với tăng trưởng kinh tế Kết phù hợp với lý thuyết thực tiễn quốc gia phát triển Đa số quốc gia phát triển khu vực châu Á có xuất phát điểm nước nơng nghiệp, vòng hai thập kỷ qua với trình phát triển kinh tế tốc độ hóa quốc gia diễn nhanh Tỷ lệ dân cư tập trung đến vùng đô thị để sinh sống cung cấp lực lượng lao động dồi dào, với mức thu nhập cao nông thôn, lực lượng tạo lượng cầu cho kinh tế qua góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng tăng trưởng kinh tế Đồng thời, tốc độ thị hóa cao góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước qua góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Một số nghiên cứu phát mối quan hệ 11 chiều thị hóa tăng trưởng kinh tế Turok, I., & McGranahan, G (2013), Brückner, M (2012) (v) Độ mở thương mại thể tác động chiều với tăng trưởng, có nghĩa quốc gia việc mở thị trường, tăng cường hoạt động ngoại thương kích thích tăng trưởng kinh tế Quan hệ độ mở thương mại tăng trưởng nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu Dollar (1992), Edwards (1992), Harrison (1996) khẳng định vai trò tích cực đến tăng trưởng Hiệu ứng không xuất nước phát triển mà quốc gia phát triển Các sách mở cửa kinh tế, khuyến khích xuất khẩu, phát triển hoạt động ngoại thương giúp cho nước phát triển tận dụng lợi lao động, tiếp thu hàng hóa cơng nghệ tiên tiến Những nghiên cứu nước Châu gần Nasreen, S., & Anwar, S (2014), Shahbaz, M (2012), Marelli, E., & Signorelli, M (2011) có kết tương tự ảnh hưởng mở cửa thương mại tới tăng trưởng 3.2 Kết luận hàm ý sách Bài viết đánh giá tác động chất lượng thể chế tới tăng trưởng kinh tế mối quan hệ với yếu tố vĩ mơ khác vốn đầu tư nước ngồi, độ mở thương mại, tốc độ thị hóa 11 quốc gia phát triển khu vực châu Á bào gồm Việt Nam Kết thực nghiệm chất lượng thể chế với số yếu tố vĩ mơ khác có tác động dương tới tăng trưởng kinh tế Điều có nghĩa chất lượng thể chế cải thiện có tác động làm gia tăng GDP bình quân đầu người Ngược lại, với chất lượng thể chế rào cản cho tăng trưởng kinh tế Trong nghiên cứu “lý thuyết vòng luẩn quẩn” nhà kinh tế học tiếng Paul A Samuelson (1915 - 2009) nhấn mạnh, để phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo khổ cần phải có “cú hích từ bên ngồi” tức quốc gia chậm phát triển cần có đầu tư từ bên ngồi vốn, cơng nghệ Để có cú hích phải tạo chế, điều kiện thuận lợi nhằm kích thích tính tích cực tư nước ngồi giúp việc đầu tư vào công nghệ hiệu hơn, nâng cao kỹ tổ chức thị trường cách hiệu North (2000) nhận định “cú hích” nằm thể chế quốc gia Vì vậy, cải tiến chất lượng thể chế việc cần thực sâu rộng quốc gia phát triển hành động cụ thể từ nhà hoạch định sách phủ như: 12 (i) Thực thi giải pháp mạnh mẽ để giảm tham nhũng, đồng thời tăng trách nhiệm giải trình phủ (ii) Cải cách hành chính, áp dụng cơng nghệ vào quản lý nhằm nâng cao hiệu quản trị máy quyền, tạo điều kiện tiếp cận thông tin minh bạch cho người dân (iii) Hoàn thiện hệ thống pháp luật để xây dựng nhà nước pháp quyền nghĩa, đảm bảo tất thể nhân pháp nhân bình đẳng trước pháp luật (iv) Duy trì ổn định trị, hạn chế xung đột hình thức bạo lực hoạt động đối nội đối ngoại phủ (v) Nâng cao quyền tự do, dân chủ quyền tài sản, quyền tự kinh doanh người dân Đối với Việt Nam từ sau “Đổi mới”, kinh tế đạt thành tựu to lớn, GDP liên tục tăng cao góp phần đưa Việt Nam khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển bước vào nước phát triển có mức thu nhập trung bình thấp Tuy nhiên, mơ hình tăng trưởng Việt Nam giai đoạn qua chủ yếu mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng, dựa gia tăng chủ yếu yếu tố đầu vào vốn, lao động, tài nguyên Sự đóng góp yếu tố chiều sâu suất, cơng nghệ thể chế hạn chế Nếu tiếp tục kéo dài mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng, tồn diện lợi trước Việt Nam dần đi, kinh tế rơi vào thời kỳ tăng trưởng thấp dẫn tới khó khỏi bẫy thu nhập trung bình Do đó, sách cần quan tâm để tạo động lực cho tăng trưởng thời gian tới nâng cao tỷ trọng đóng góp yếu tố suất tổng hợp mơ hình để tất yếu tố đầu vào khác sử dụng cách hiệu tối ưu Để làm điều việc cải cách, nâng cao chất lượng thể chế nguyên định đổi mơ hình tăng trưởng Cần thiết phải tạo luật chơi công hơn, minh bạch dân chủ hơn, sách vĩ mơ xây dựng khoa học phù hợp với thực tiễn Cần xây dựng tảng thể chế tạo kích thích cho khu vực tư nhân phát triển thúc đẩy hoạt động đổi sáng tạo Bên cạnh đó, liệt kiểm sốt đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J A (2012) The colonial origins of comparative development: An empirical investigation: Reply The American Economic Review, 102(6), 3077-3110 Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J A (2014) Democracy does cause growth (No w20004) National Bureau of Economic Research Alexiou, C., Tsaliki, P., & Osman, H.R (2014) Institutional quality and economic growth: Empirical evidence from the Sudanese economy Economic annals 59 (203), 119-137 Andersen, T., & Jensen, P (2013) Institutions and growth accelerations (No 7/2013) Department of Business and Economics, University of Southern Denmark Arellano, M & Bond, S (1991) Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations The Review of Economic Studies 58, 277 – 297 Brückner, M (2012) Economic growth, size of the agricultural sector, and urbanization in Africa Journal of Urban Economics, 71(1), 26-36 Chen, C (2013) FDI and economic growth In Regional Development and Economic Growth in China (pp 117-140) Dollar, D (1992) Outward-oriented developing economies really grow more rapidly: evidence from 95 LDCs, 1976-1985 Economic development and cultural change, 40(3), 523-544 Edwards, S (1992) Trade orientation, distortions and growth in developing countries Journal of development economics, 39(1), 31-57 Fayissa, B., & Gill, F (2015) Revisiting the growth-governance relationship in developing Asian and Oceanic economies Journal of Economics and Finance, 1-14 Gani, A (2011) Governance and growth in developing countries Journal of Economic Issues, 45(1), 19-40 Gimenez, G., & Sanau, J (2007) Interrelationship among institutional infrastructure, technological innovation and growth An empirical evidence Applied Economics, 39(10), 1267-1282 Harrison, A (1996) Openness and growth: A time-series, cross-country analysis for developing countries Journal of development Economics, 48(2), 419-447 Law, S.H., Lim, T.C., & Ismail, N.W (2013) Institutions and economic development: A Granger causality analysis of panel data evidence Economic Systems 37(4), 610-624 Lucas, R E (1988) On the mechanics of economic development Journal of monetary economics, 22(1), 3-42 Marelli, E., & Signorelli, M (2011) China and India: Openness, trade and effects on economic growth The European Journal of comparative economics, 8(1), 129 Nasreen, S., & Anwar, S (2014) Causal relationship between trade openness, economic growth and energy consumption: A panel data analysis of Asian countries Energy Policy, 69, 82-91 Nguyễn Chí Hải & Nguyễn Thanh Trọng (2014) Hoàn thiện thể chế đổi tư phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 17, trang 11-16 Nguyễn Hồng Nga (2013) Thể chế cải cách thể chế kinh tế Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 4, trang 7-13 Nguyễn Văn Phúc (2013) Thể chế tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết thực 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 tiễn Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 191, trang 23-29 North, D C (1990) Institutions, institutional change and economic performance Cambridge university press North, D C (2000) Big-bang transformations of economic systems: An introductory note Journal of Institutional and Theoretical Economics, 156(1), 3-8 North, D C., & Thomas, R P (1973) The rise of the western world: A new economic history Cambridge University Press Omoteso, K., & Ishola Mobolaji, H (2014) Corruption, governance and economic growth in Sub-Saharan Africa: a need for the prioritisation of reform policies Social Responsibility Journal 10(2), 316-330 Romer, P M (1986) Increasing Returns and Long-Run Growth The Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037 Sala-i-Martin, X (2002) 15 Years of New Growth Economics: What Have we Learnt? Journal Economía Chilena (The Chilean Economy), 5(2), 5-15 Shahbaz, M (2012) Does trade openness affect long run growth? Cointegration, causality and forecast error variance decomposition tests for Pakistan Economic Modelling, 29(6), 2325-2339 Slesman, L., Baharumshah, A.Z., & Ra'ees, W (2015) Institutional infrastructure and economic growth in member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Economic Modelling 51, 214–226 Solow, R M (1956) A contribution to the theory of economic growth The quarterly journal of economics, 65-94 Solow, R M (1957) Technical change and the aggregate production function The review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320 Solow, R M (2001) Applying growth theory across countries The World Bank Economic Review, 15(2), 283-288 Thomas, V., Dailami, M., Dhareshwar, A., Kaufmann, D., Kishor, N., Lopez, R., & Wang, Y (2000) The quality of growth World Bank Publications Tiwari, A K., & Mutascu, M (2011) Economic growth and FDI in Asia: A panel-data approach Economic analysis and policy, 41(2), 173-187 Turok, I., & McGranahan, G (2013) Urbanization and economic growth: the arguments and evidence for Africa and Asia Environment and Urbanization, 25(2), 465-482 Venard, B (2013) Institutions, Corruption and Sustainable Development Economics Bulletin, 33(4), 2545-2562 Wang, M (2009) Manufacturing FDI and economic growth: evidence from Asian economies Applied Economics, 41(8), 991-1002 15 ... cho quốc gia Dựa mơ hình tăng trưởng nội sinh lý thuyết kinh tế học thể chế mới, nghiên cứu Thể chế tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm quốc gia châu Á phân tích thực nghiệm 11 quốc gia. .. tăng trưởng kinh tế quốc gia Hàm ý sách đưa cải cách thể chế cần thực toàn diện để dẫn tới tăng trưởng cao thoát khỏi đói nghèo số quốc gia khu vực Slesman & cộng (2015) nghiên cứu thực nghiệm. .. lượng thể chế (đại diện bốn biến đo lường chất lượng thể chế gồm thể chế trị, thể chế kinh tế, thể chế ngăn ngừa xung đột trách nhiệm giải trình) đến tăng trưởng kinh tế cho liệu bảng 39 quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia châu Á, Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia châu Á, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 2 Kết luận và hàm ý chính sách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay