Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp Protech (Khóa luận tốt nghiệp)

82 11 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 07:32

Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp ProtechBiện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp Protech 45 2.3.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 45 2.3.2.4 Bộ máy quản lý hay tổ chức hành 46 2.3.3 Các nguyên nhân khác 46 2.3.3.1 Nhà cung cấp 46 2.3.3.2 Khách hàng 48 2.4 Đánh giá chung Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 48 2.4.1 Kết đạt 48 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 50 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HIỆP PROTECH 52 3.1 Phương hướng phát triển Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech giai đoạn 2019-2024 52 3.1.2 Một số phương hướng nhằm nâng cao hoạt động tiêu thụ máy tính thiết bị máy tính 52 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 53 3.2.1 Thành lập phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 53 3.2.1.1 Cơ sở thực biện pháp 53 3.2.1.2 Nội dung thực biện pháp 54 3.2.1.3 Dự tính chi phí 56 3.2.1.4 Dự kiến hiệu kinh tế thực biện pháp 57 3.2.2 Xây dựng thiết kế kế hoạch truyền thông 58 3.2.2.1 Cơ sở thực biện pháp 58 3.2.2.2 Nội dung thực biện pháp 60 3.2.2.3 Dự kiến hiệu kinh tế thưc biện pháp 64 3.2.3 Tăng vốn kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 65 3.2.3.1 Tái cấu nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 65 3.2.3.2 Tăng cường quản lý khoản phải thu khách hàng 65 3.2.3.3 Tăng cường quản lý hàng tồn kho 66 3.2.3 Tăng cường quản lý vốn tiền 67 3.2.3.5 Tăng cường công tác quản lý vốn cố định 68 3.3 Một số kiến nghị 68 3.3.1 Đối với Nhà nước 68 3.3.2 Đối với công ty 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Danh mục sản phẩm mà công ty cung cấp 23 Bảng 2.2: Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech năm 2016-2017 27 Bảng 2.3: Phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech năm 2016-2017 30 Bảng 2.4: Chỉ tiêu sức sinh lợi tổng tài sản (ROA) 35 Bảng 2.5: Chỉ tiêu sức sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 35 Bảng 2.6: Nhóm tiêu hiệu sử dụng lao động Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 36 Bảng 2.7: Nhóm tiêu hiệu sử dụng tài sản Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 37 Bảng 2.8: Hiệu sử dụng tài sản cố định 38 Bảng 2.9: Hiệu sử dụng tài sản lưu động Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 39 Bảng 2.10: Hiệu sử dụng tổng tài sản 39 Bảng 2.11: Phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn 40 Bảng 2.12: Phân tích hiệu sử dụng chi phí Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 41 Bảng 2.13: Phân tích kỳ thu tiền bình qn Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 41 Bảng 2.14: Tổng hợp tiêu hiệu năm Công ty 48 Bảng 3.1: Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2019 -2021 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 53 Bảng 3.2 Dự kiến hiệu kinh tế thực biện pháp 58 Bảng 3.3 Tổng ngân sách truyền thông 62 Bảng 3.4 Với biện pháp giúp công ty dự kiến doanh thu năm tới tăng 10% 64 Khóa luận đầy đủ file: Khóa luận Full ... 2.6: Nhóm tiêu hiệu sử dụng lao động Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 36 Bảng 2.7: Nhóm tiêu hiệu sử dụng tài sản Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech ... thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech 41 Bảng 2.14: Tổng hợp tiêu hiệu năm Công ty 48 Bảng 3.1: Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2019 -2021 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech. .. thực biện pháp 58 3.2.2.2 Nội dung thực biện pháp 60 3.2.2.3 Dự kiến hiệu kinh tế thưc biện pháp 64 3.2.3 Tăng vốn kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Hiệp Protech
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp Protech (Khóa luận tốt nghiệp), Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp Protech (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay