mẫu sổ kiểm thực ba bươc y tế trường học

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 21:24

sổ kiểm thực ba bước chuẩn y tế trường học danh cho khối tiểu học gồm quy định về các bước lưu trưc thức ăn và ghjdjkffkldjflkjdlkkjfldjflkjdlkvldklskdlskdlfgooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi tên các m Phụ lục 1: Mẫu sổ nhập hàng thực phẩm Trang bìa TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XÁ Địa chỉ:Thôn 2- xã Thanh Xá- huyện Thanh Hà- tỉnh Hải Dương  SỔ NHẬP HÀNG THỰC PHẨM (Quyển số 01: Bước 1) Năm 2018- 2019 Trang HƯỚNG DẪN GHI SỔ NHẬP HÀNG THỰC PHẨM (QUYỂN 1) - (1): Đánh số thứ tự nguyên liệu thực phẩm nhập vào - (2): Ghi cụ thể ngày nhập nguyên liệu, thực phẩm - (3): Ghi rõ tên nguyên liệu (cá, thịt, rau, trứng…) thực phẩm Đối với thực phẩm bao gói sẵn cần ghi rõ số lơ, ngày sản xuất, hạn sử dụng - (4): Ghi rõ tên địa sở cung cấp Đối với thực phẩm bao gói sẵn cần ghi rõ tên địa sở sản xuất - (5): Ghi rõ số lượng tính kg, gam, lít, ml, hộp, lon… - (6): Ghi đơn giá số tiền/kg tiền/lít - (7): Ghi tổng số tiền toán lần nhập hàng nguyên liệu, thực phẩm - (8), (9): Đánh giá cảm quan đánh dấu X vào cột Đạt (8) Không đạt (9) - (10): Ký ghi rõ họ tên người đánh giá - (11): Ký ghi rõ họ tên tổ trường tổ kiểm thực Chú ý: Cột số (6) (7) để phục vụ nhu cầu kiểm soát nội bộ, nên không bắt buộc Các trang (Quyển 1) TT (1) Tên nguyên liệu, thực phẩm; (đối với sản phẩm có Ngày nhập bao gói sẵn phải ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng) (2) (3) Nơi cung cấp (4) Cảm quan (Màu, mùi, vị, trạng thái) Số lượng (kg, lít, hộp,…) Đơn giá (5) (6) Thành tiền Đạt (7) (8) Người Tổ theo dõi trưởng tổ kiểm (ký, ghi thực rõ họ Khôn tên) (ký, ghi g đạt rõ họ tên) (9) (10) (11) Phụ lục 2: Mẫu sổ theo dõi kiểm thực TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XÁ Địa chỉ:Thôn 2- xã Thanh Xá- huyện Thanh Hà- tỉnh Hải Dương  SỔ THEO DÕI KIỂM THỰC (Quyển số 02: Bước 2) Năm 2018- 2019 Trang bìa Trang HƯỚNG DẪN GHI SỔ THEO DÕI KIỂM THỰC (QUYỂN 2) - (1): Ghi số thứ tự - (2): Ghi rõ bữa ăn (sáng, trưa, chiều, tối) ngày/tháng - (3): Ghi rõ tên nguyên liệu thực phẩm đưa vào chế biến (chỉ cần ghi tên nguyên liệu thực phẩm, không cần ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng Bước ghi đầy đủ) - (4): Ghi rõ tên sở cung cấp (chỉ cần ghi tên chủ sở, không cần ghi địa chỉ, Bước ghi đầy đủ) - (5): Ghi rõ khối lượng đưa vào chế biến - (6), (7): Đánh giá cảm quan nguyên liệu, thực phẩm trước đưa vào chế biến đánh dấu X vào cột Đạt (6) Không đạt (7) - (8): Ghi rõ tên ăn - (9), (10): Đánh giá cảm quan ăn trước ăn đánh dấu X vào cột Đạt (9) Không đạt (10) - (11): Ký ghi rõ họ tên người đánh giá - (12): Ký ghi rõ họ tên tổ trường tổ kiểm thực Các trang (Quyển 2) TT (1) … … Ca ăn Ngày/tháng Tên nguyên liệu, thực phẩm; Nơi cung cấp (4) Khối lượng (5) Cảm quan (Màu, mùi, vị, trạng thái) Đạt Không đạt (6) (7) Tên ăn (2) (3) (8) Trưa …………………… …………… …………………… Thứ……… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… Trưa …………………… …………… …………………… Thứ……… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… ………… …………… …………………… …………………… Cảm quan Người (Màu, mùi, vị, đánh giá trạng thái) (ký ghi rõ Không họ tên) Đạt đạt (9) (10) (11) Tổ trưởng tổ kiểm thực (ký, ghi rõ họ tên) (12) Phụ lục 3: Mẫu sổ lưu và hủy mẫu thức ăn TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XÁ Trang bìa Địa chỉ:Thơn 2- xã Thanh Xá- huyện Thanh Hà- tỉnh Hải Dương  SỔ LƯU VÀ HỦY MẪU THỨC ĂN (Quyển số 03: Bước 3) Trang Năm 2018- 2019 HƯỚNG DẪN GHI SỔ SỔ LƯU VÀ HỦY MẪU THỨC ĂN (Quyển 3) - (1): Ghi số thứ tự - (2): Ghi rõ bữa ăn (sáng, trưa, chiều, tối) - (3): Ghi rõ số suất ăn - (4): Ghi rõ tên ăn - (5): Ghi rõ dụng cụ lưu bằng: hộp Inox hay thuỷ tinh… - (6): Ghi rõ ngày lưu mẫu Người chịu trách nhiệm lưu mẫu ký nhận, ghi rõ họ tên - (7): Ghi rõ ngày hủy mẫu Người chịu trách nhiệm hủy mẫu ký nhận, ghi rõ họ tên - (8): Ký ghi rõ họ tên tổ trường tổ kiểm thực - (9): Trong trường hợp có vấn đề khác (VD: trường hợp đãi tiệc cho hai đám cưới ăn thời gian, địa điểm, ăn lưu chung, phải ghi rõ vào ô ghi chú…) Các trang (Quyển 3) Giờ, ngày hủy mẫu, Người hủy (ký, ghi họ tên) Tổ trưởng tổ kiểm thực (ký, ghi rõ họ tên) Ghi (8) (9) STT Ca ăn Số suất ăn Tên ăn Dụng cụ lưu Giờ, ngày lưu mẫu, Người lưu (ký, ghi họ tên) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Trưa 1……………………………………… Lọ …………… …………… Thứ…… 2……………………………………… Thủy …………… …………… 3……………………………………… tinh …………… …………… …………… …………… … …… …… ……… ………… ……… ……………………………………… Trưa 1……………………………………… Lọ …………… …………… Thứ…… 2……………………………………… Thủy …………… …………… 3……………………………………… tinh …………… …………… …………… …………… ……… ……… ……… ……………………………………… Trưa 1……………………………………… Lọ …………… …………… Thứ … 2……………………………………… Thủy …………… …………… 3……………………………………… tinh …………… …………… …………… …………… ……… ……… ……… ……………………………………… ...Trang HƯỚNG DẪN GHI SỔ NHẬP HÀNG THỰC PHẨM (QUYỂN 1) - (1): Đánh số thứ tự nguyên liệu thực phẩm nhập vào - (2): Ghi cụ thể ng y nhập nguyên liệu, thực phẩm - (3): Ghi rõ tên nguyên liệu (cá, thịt,... Xá- huyện Thanh Hà- tỉnh Hải Dương  SỔ LƯU VÀ H Y MẪU THỨC ĂN (Quyển số 03: Bước 3) Trang Năm 2018- 2019 HƯỚNG DẪN GHI SỔ SỔ LƯU VÀ H Y MẪU THỨC ĂN (Quyển 3) - (1): Ghi số thứ tự - (2): Ghi... lưu bằng: hộp Inox hay thuỷ tinh… - (6): Ghi rõ ng y lưu mẫu Người chịu trách nhiệm lưu mẫu ký nhận, ghi rõ họ tên - (7): Ghi rõ ng y h y mẫu Người chịu trách nhiệm h y mẫu ký nhận, ghi rõ họ
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu sổ kiểm thực ba bươc y tế trường học, mẫu sổ kiểm thực ba bươc y tế trường học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay