Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20 (3)

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:45

Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 TuÇn 20 Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 /01 / 2019 TỐN: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + I.Mơc tiªu: - KT - KN: *Biết làm tính cộng( không nhớ)trong ph¹m vi 20 *BiÕt céng nhÈm d¹ng 14 + *Häc sinh lµm bµi 1(cét 1, 2, 4) bµi 2( cột 1, 2, 4)bài ( phần 1) * Giúp học sinh hn ch tính biết cộng nhẩm dạng 14 + - TĐ :Gi¸o dơc häc sinh tÝnh,cÈn thận, xác làm - NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành tính tốn nhanh, thnh tho II.Chuẩn bị: *BTHT,BP,VBT III.Các hoạt động dạy - häc: 1.Khởi động -CTHĐTQ hỏi Sè liÒn sau sè 17 lµ sè nµo? Sè liỊn tríc sè 19 lµ sè nµo? NhËn xÐt, tuyên dương + Nội dung ĐGTX: HS nắm số tìm nhanh số liền sau 17 19 + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời HĐCB + GV đọc mục tiêu học -HDHS lÊy 14 que tÝnh ( gåm bã chơc vµ que rêi) råi lÊy thêm que tính nữa.Có tất que tính -Đặt bó chục que tính bên trái que tính rời bên phải Có bã chôc que tÝnh, viÕt ë cét chôc que rời, viết cột đơn vị -HDHS lấy thêm que tính đặt dới que tÝnh rêi“thªm que rêi, viÕt díi cột đơn vị -Nói muốn biết có tất bao nhiªu que tÝnh, ta gép que rêi víi que rời đợc que rời Có chục vµ que rêi lµ 17 que tÝnh -Nãi viÕt 14 råi viÕt cho th¼ng cét Víi 4( cột đơn vị) +Viết dấu + ( dấu cộng) + Kẻ vạch ngang thay cho dấu +Tính ( từ trái sang phải) 14 *4 cộng 7, viÕt +7 *H¹ viÕt GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 14 céng b»ng 17 ( 14 + = 17) + Nội dung ĐGTX: HS thực bước theo hướng dẫn giáo viên thực đặt tính 14 + theo hàng dọc , thực tính từ trái sang phải + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HĐTH -HD học sinh làm lần lợt -Y/ C h đọc câu lệnh -HDHS làm bảng 14 15 11 11 17 + + + + + -Chữa huy động kết Chốt cách tính cột dọc tính từ phải sang trái *Y/C hs nêu lệnh -Cho HS làm kẻ li -KS giúp HS hn ch tính đợc kết -Chữa huy ®éng kÕt qu¶ Chèt sè céng víi b»ng số ú *yêu cầu H nêu lệnh -HD cho H hiểu 14 số cho cộng với hàng đợc kết hàng dới -Cho lớp làm SGK -KS giúp Hyếu, điền -Chữa bài, huy động kết -Chốt muốn điền số phải tính nhẩm -Cho HS nhắc lại cách đặt tính, tính -Nhắc lại cách đặt tính -Viết sè thø nhÊt, råi viÕt sè thø cho thẳng cột , viết dấu cộng , kẻ vạch ngang dới số, tính từ trái sang phải + Ni dung ĐGTX: HS nắm quy tắc tính cách đặt tinh tính vận dụng vào thực tính toán tập + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 4.HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân học GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI /IA/, /UA/ , /ƯA/ Việc 1: Luyện âm + Tiêu chí đánh giá: - Biết vần có âm cuối ,biết thêm nguyên âm bao giời có âm cuối kèm /ă/,/â/ - Biết ba vần vừa học khơng có âm cuối /ia/,/ua/,/ ưa/ - Nắm cách viết dấu vần có âm cuối vần khơng có âm cuối + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nắm luật tả viết ngun âm /iê/,//,/ươ/ vần có âm cuối - Viết tiếng có chứa vần /iê/,//,/ươ/,(/ia/-về khuya,trăng khuyết,khuyết tật),biết luật tả viết vần /ia/ ) -Nắm vần có âm cuối,vần khơng có âm cuối,tiếng khơng có âm đầu,vần có âm đệm cách đánh dấu - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ cỡ nhỏ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng chứa vần có nguyên âm đôi học - Đọc vần ,tiếng sách/84 - Đọc to, rõ ràng tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả tiếng có chứa vần ơn tập - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Ngày dạy: Thứ ba ngày 15 /01 / 2019 GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 TỐN LUYỆN TẬP I.Mơc tiêu: - KT - KN : *Thực đợc phép cộng ( không nhớ)trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + *HS lµm bµi 1,(cét 1, 2,4) bµi ( cét 1, 2, 4) bµi 3( cét 1, 3) - TĐ :Gi¸o dơc häc sinh tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn lµm bµi tËp - NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành tính tốn, giúpHS cũn hn ch thực đợc phép cộng dạng 14 + II.Chuẩn bị: *VBT,BP,BC III.Các hoạt động dạy - học: 1.H *Giới thiệu ghi bảng : Luyện tập + Giáo viên đọc mục tiêu *HDTC học sinh làm -Yêu cầu h nêu lệnh -Cho lớp tự làm chữa -Giao việc lớp làm bảng theo dãy -KS giúp đỡ HS- HC biết cách đặt tính nêu đợc cách tính -Chữa huy động kết -Gọi em nêu cách đặt tính, nêu cách tính -Chốt cách đặt tính, viÕt sè thø nhÊt råi viÕt sè thø hai cho thẳng cột, đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang dới số , tính từ phải sang trái -Hỏi tính nhẩm nh nào? -Cho lớp làm miệng -Nhận xét chốt cách tính nhẩm, không đặt tính * Yêu cầu HS nêu lệnh toán ?bài có khác với 1, ?Có dấu phép tính làm nh nào? -Cho lớp làm kẻ li -KS giúp HS - HC tính đúng, biết cách tính -Chữa huy động kết -Gọi vài em nêu cách tính -Nhận xét làm lớp *Chốt cách tính, tính tõ trai sang ph¶i, lÊy sè thø nhÊt céng víi sè thø hai GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 -Thi trả lời nhanhn kết 12 + = ; 14 + = ; 16 + = + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức , cách đặt tính tính , vận dụng vào làm tập , trình bày rõ ràng, cẩn thận + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 2.HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS nêu năm kiểu vần theo mẫu học - Tìm hiểu mối liên hệ vần + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Nhắc lại cách làm tròn mơi ngun âm chưa tròn mơi + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm cách làm tròn mơi ngun âm chưa tròn mơi :Thêm ngun âm tròn mơi trước ngun âm chưa tròn mơi - Cách làm tròn mơi vần có âm âm cuối: Thêm âm đệm vào trước âm âm cuối VD: /an/-/o/-/an/- /oan/ - HS nắm mối quan hệ vần - Đưa vần vào mơ hình, phân tích ,đọc - Thao tác mơ hình nhanh,chính xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nắm cách viết,luật tả đánh dấu vần học - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Học sinh viết nhóm chữ cỡ nhỏ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Làm tròn mơi ngun âm chưa tròn mơi ,đọc vần làm tròn mơi - Đọc vần ,tiếng sách/85 GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 - Đọc to, rõ ràng tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả tiếng có chứa vần ôn tập: bé ngoan,khăn quàng,loanh quanh,vành khuyên,chuyện bỏ ngồi tai, - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ƠLTV: LUYỆN TẬP LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI IÊ, UÔ, ƯƠ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần học, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS tìm mơ hình sai; luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr55) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: biển, dừa - Tìm mơ hình đúng, sai - Đọc đúng, to rõ ràng: Cây dừa miền Nam Ở miền Nam có dừa ta, dừa dâu,dừa lửa,dừa cỏ Các vườn dừa trải dài cù lao, bờ kênh, Quả dừa làm đồ ăn sữa dừa, thạch dừa, Lá dừa để làm mái nhà, đan làn, + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr55): HS viết vào chỗ chấm ia,iê cho phù hợp; gạch tiếng có ngun âm đơi ; điền ưa ươ vào chỗ trống cho phù hợp + Tiêu chí đánh giá: HS viết vào chỗ chấm ia,iê cho phù hợp; gạch tiếng có nguyên âm đôi uô; điền ưa ươ vào chỗ trống cho phù hợp + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 Ngày dạy: Thứ tư ngày 16 /01 / 2019 TIẾNG VIỆT: VẦN /OĂN/, /OĂT/ (2T) Việc 0: Vẽ mơ hình đưa tiếng / loan/ vào mơ hình + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ đưa tiếng /loan/ mơ hình - Đọc mơ hình đọc trơn, đọc phân tích /loan/- /o/ - /an/ - /oan/ - Biết vần oan có âm /a/,âm đệm /o/,âm cuối /n/ - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng , mẫu Thao tác nhanh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oăn/, /oăt/ + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tròn mơi ngun âm /ăn/ , /ăt/, /iên/ để có /oăn/,/oăt/ - Học sinh phát âm to, rõ ràng vần /oăn/, /oăt/ - Biết vần /oăn/ có âm đệm /o/, âm /ă/; âm cuối /n/; /oăt/ có âm đệm o, âm /ă/, âm cuối /t/ - Vẽ mơ hình vần /oăn/, /oăt/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thay âm đầu để tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /oăn/ kết hợp với thanh, dấu đặt âm ă,Vần /oăt/ kết hợp với thanh, dấu đặt âm ă - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Biết viết chữ hoa A,Ă - Viết oăn,oăt,thoăn thoắt,uốn xoăn,chỗ ngoặt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ cỡ nhỏ - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: khuya khoắt,què quặt,quá quắt Đọc Quả bứa GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ giải lao Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn Quả bứa - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 – I.Mơc tiªu: *Gióp häc sinh: -KT KN : *Biết làm phép trừ( không nhớ) tronh phạm vi 20; biết trừ nhẩm dạng 17 - *HS lµm bµi1(a), bµi2 (cét 1,3), bµi 3( phần 1) - T :Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập - NL : Vận dụng kiến thức vào thực hành tính tốn nhanh ,gióp HS hạn chế biÕt lµm phÐp trõ dạng 17 - II.Chuẩn bị: *BTHT,BP,BC,VBT III.Các hoạt động d¹y - häc: 1.Khởi động -PCTHĐTQ tổ chức cho bạn thực số phép tính vào bàng con: 15 + : 12 + 2… 2.HĐTH *Giíi thiƯu ghi bảng: Học phép trừ dạng 17 - + Giáo viên đọc mục tiêu a)HDHS thực hành trªn que tÝnh -Cho HS lÊy 17 que tÝnh( gåm bã chơc que tÝnh vµ que tÝnh rêi), ròi tách thành phần: phần bên trái có 1bó chục que tính phần bên phải có que tÝnh rêi -Tõ que tÝnh rêi t¸ch 3que tính, lại que tính?( số que tính lại b)HD cách đặt tính lµm tÝnh trõ GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thy Nm hc : 2018 2019 -Đặt tÝnh tõ trªn xng díi: +ViÕt 17 råi viÕt thẳng cột với (ởcột đơn vị) +Viết dấu - gia hai s +Kẻ vạch ngang dới số -Tính:( từ phải sang trái) 17 *7 trừ *H¹ viÕt 14 17 trõ b»ng 14 ( 17 - = 14 ) + Nội dung ĐGTX: HS nắm cách đặt tính tính, biết viết số thẳng hàng, thẳng cột thực tính tốn phép tính 17 – theo u cầu + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HĐTH *HDHS làm lần lợt -Yêu cầu H nêu lệnh -Cho lớp làm bảng theo dãy -Chữa huy động kết -Gọi H nêu cách tính -Chốt(muốn tính, tính từ hải sang trái ) * Yêu cầu H nêu lệnh -HDHS tính nhẩm, cho lớp làmvở kẻ li -KS giúp HS HC tính kết -Chữa bài, huy động kết ? có trừ 0, -Chốt số trừ 0bằng số *Yêu cầu H nêu lệnh -HDHS biết số 16 số cho tr số hàng cho ta kết số 15 hàng dới -Cho lớp làm VBT ( phần 3) Chữa huy động kết -chốt cách tính nhẩm *Phổ biến cách chơi, thi trả lời nhanh, em th¾ng + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức bước thực tính vận dụng vào làm tập , trình bày viết số cẩn thận + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân học Ngày dạy: Thứ năm, ngày 17 / / 2019 TIẾNG VIỆT: VẦN /UÂN/, /UÂT/ (2T) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết cách làm trò mơi vần : /an/ - /oan/ - Biết vần hôm học + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /uân/, /uât/ + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tròn mơi ngun âm /ân/ , /ât/, /iên/ để có /uân/,/uât/ - Học sinh phát âm to, rõ ràng vần /uân/, /uât/ - Biết vần /n/ có âm đệm /u/, âm /â/; âm cuối /n/; /oăt/ có âm đệm u, âm /â/, âm cuối /t/ - Vẽ mơ hình vần /n/, /t/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thay âm đầu để tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /uân/ kết hợp với thanh, dấu đặt âm â,Vần /uât/ kết hợp với thanh, dấu đặt âm â - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết viết chữ hoa B - Viết uân,uât,quần quật,tầm xuân,chậu quất theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ nhỏ - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) Việc 3: Đọc: + PP: quan sát, vấn đáp GV : Nguyễn Thị Vân 10 Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: quần quật,xuất thân,tầm xuân,kĩ thuật, Đọc May - Đọc tốc độ theo yêu cầu * Nghỉ giải lao Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn May - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TỐN LUYỆN TẬP I.Mơc tiªu: *Gióp häc sinh: - KT – KN : *Thùc đợc phép trừ( không nhớ )trong phạm vi 20; trừ nhẩm dạng 17 - *HS làm 1,, ( cột 2, 3, 4) 3( dòng 1) - TĐ : GDHS tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn lµm bµi tËp - NL: Vận dụng kiến thức học vào thực tế tính tốn nhanh, thành thạo II.Chuẩn bị: *BP, VBT, BC III.Các hoạt động dạy- học: 1.H *Giới thiệu ghi bảng Luyện tập -HDHS làm *Yêu cầu H nêu lệnh -Cho HS làm ảng -1 em nêu đặt tính tính -Cả lớp làm bảng con, 1em làm bảng phụ 15 - 18 - 12 13 GV : Nguyễn Thị Vân 11 Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 -KiĨm so¸t gióp H hạn ch đặt tính tính đợc kết -Chữa huy động kết -Gọi H nêu cách đặt tính -Gọi H nêu cách tính -Chốt nhắc lại cách đặt tính, cách tính *Yêu cầu H nêu lệnh -HDHS nhÈm theo c¸ch thn tiƯn nhÊt VÝ dơ 12 - 1= 11, hc nhÈm theo bíc lÊy - = 1; råi lÊy 10 + 1= 11 -Cho HS làm miệng trả lời cá nhân -Chốt cách tính nhẩm, không đặt tính ghi kết *Yêu cầu h nêu lệnh ?Đối với làm nh -Cho HS làm kỴ li KS gióp HS hạn chế biÕt thùc tính, nêu đợc cách tính -Chữa huy động kết -Gọi H nêu cách thực tính-Chốt cách thực tính, tính từ trái sang phải -Cho H nêu lại cách đặt tính, cách tính, Hỏi 15 - = ? 17 - = ?; 15 - 5= ? -VỊ nhµ hoµn thµnh bµi tËp lại + Ni dung GTX: HS nm chc chn bước thực tính vận dụng vào làm tập, hs hoàn thành tốt giúp đỡ bạn hạn chế làm Trình bày cẩn thận đặc biết đặt tính phải thẳng hàng, thẳng cột với + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời III HDƯD - Chia sẻ với người thân học ƠLTV: LUYỆN MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ươn/, /ươt/ tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: GV : Nguyễn Thị Vân 12 Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 - T HD HS làm tròn mơi âm vần; tìm mơ hình sai theo ND VBT(Tr56) + Tiêu chí đánh giá: - HS làm tròn mơi âm vần; tìm mơ hình sai - Đọc đúng, to rõ ràng: Cây xoài Vườn nhà bà Quyên có xồi to sát hàng rào Thân cao, to Từ tỏa cành che mát sân vườn: có cành mảnh khảnh, có cành to bè,có cành vươn dài,có cành ngắn Lá xoài xanh quanh năm Mùa hè xoài hoa, quả.Hoa xồi có màu trắng ngà Quả xoài chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr56): HS gạch tiếng chứa vần đủ âm đệm,âm chính, âm cuối Tìm viết tiếng chứa vần có âm đệm,âm có đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS gạch tiếng chứa vần đủ âm đệm,âm chính, âm cuối Tìm viết tiếng chứa vần có âm đệm,âm có đọc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Ngày dạy: Thứ sáu ngày 18 / 01 / 2019 TIẾNG VIỆT: VẦN / EN /, / ET/ (2T) Việc 0: Vẽ mơ hình vần /an/,phân tích vần /an/ + Tiêu chí đánh giá: - HS đưa vần /an/ vào mơ hình phân tích - Nắm vần /an/ thuộc kiểu vần có âm âm cuối - Biết vần hôm học + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / en /, /et/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / en/, /et/ - Biết vần / en / có âm / e /, âm cuối / n /.Vần / et / có âm /e/, âm cuối /t/ - Vẽ mơ hình /en / ,/et / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /en/ kết hợp với thanh; vần /et/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp GV : Nguyễn Thị Vân 13 Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết en,et,ghen ghét,dế mèn,chú vẹt cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: lẹt đẹt,dế mèn,kẹt cửa,kèn cựa,đầm sen, đọc bài: Đầm sen - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Đầm sen - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu -Học sinh nhận ưu khuyết điểm tuân qua biết rút kinh nghiệm sửa chữa tồn tuần tới - Biết thực tốt nội quy trường lớp, ATGT II Đánh giá hoạt động tuần qua -CTHĐTQ yêu cầu ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá ưu khuyết điểm tuần qua -Các ban lên báo cáo ưu khuyết điểm tuần qua - CTHĐTQ nhận xét chung nhấn mạnh điểm đạt đồng thời nhắc nhở hạn chế tồn – rút kinh nghiệm tuần sau -GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương ban hoạt động tích cực ,khuyến khích động viên ban hạn chế phát huy để làm tốt vai trò - Ơn lại từ vựng Tiếng Anh GV : Nguyễn Thị Vân 14 Trường TH Cam Thủy Năm học : 20182019 III Phương hướng tuần tới - Phát huy ưu điểm - Khắc phục hạn chế tồn - Duy trì nề nếp để học tập tốt - Thực tốt ATGT, ATĐN GV : Nguyễn Thị Vân 15 ...Trường TH Cam Thủy Năm học : 2 018 – 2 019 14 céng b»ng 17 ( 14 + = 17 ) + Nội dung ĐGTX: HS thực bước theo hướng dẫn giáo viên thực đặt tính 14 + theo hàng dọc , thực tính từ trái... ba ngày 15 / 01 / 2 019 GV : Nguyễn Thị Vân Trường TH Cam Thủy Năm học : 2 018 – 2 019 TỐN LUYỆN TẬP I.Mơc tiªu: - KT - KN : *Thực đợc phép cộng ( không nhớ)trong ph¹m vi 20, céng nhÈm d¹ng 14 + *HS... Thủy Năm học : 2 018 – 2 019 + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân học Ngày dạy: Thứ năm, ngày 17 / / 2 019 TIẾNG VIỆT: VẦN /UÂN/, /UÂT/ (2T) Việc 0: + Tiêu chí đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20 (3) , Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20 (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay