Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 18

22 10 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:04

TUẦN 18 TIẾNG VIỆT: Thứ hai ngày 17/ 12 / 2018 VẦN CĨ ĐỦ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI: Mẫu 4-oan Vần / oan/, /oat/ (V1,2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh đưa kiểu vần học: Kiểu vần có âm chính, kiểu vần có âm đệm âm Kiểu vần có âm âm cuối - Học sinh vẽ lại mơ hình ba kiểu vần học - Học sinh làm tròn mơi ngun âm khơng tròn mơi: Dùng âm đệm /o/ /u/ để làm tròn mơi - Bước đầu hình dung cách làm tròn mơi vần cách làm tròn mơi âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oan/, /oat/ Vần /oan/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /an/ - Làm tròn mơi vần /an/ -> /oan/ - Học sinh phát âm vần /oan/ - Phân tích vần /oan/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /n/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa tiếng /loan/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Vần /oat/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /at/ - Làm tròn mơi vần /a/ -> /oat/ - Học sinh phát âm vần /oat/ - Phân tích vần /oat/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /t/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa tiếng /tốt/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần /oan/,/oat/:nối o với a viết vần /oa/ nối a với n, t viết vần /an/, /at/ - Biết viết đúng, đẹp dòng: oan, oat, sồn soạt - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng ……………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) I MỤC TIÊU: Giúp HS: * KT – KN : - Củng cố cấu tạo số phạm vi 10 - Viết số theo thứ tự cho biết - Xem tranh, tự nêu tốn viết phép tính thich *Làm 1(cột 3,4) Bài 2,3 * TĐ: HS u thích mơn học , ham học hỏi * NL : Vận dụng kiến thức vào thực hành tính tốn thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mơ hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: *Khởi động -CTHĐTQ tổ chức cho số bạn nêu lại phép cộng, trừ phạm vi 10 - GV-HS nhận xét + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng , trừ phạm vi 10 nêu , to ,rõ ràng + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời GT bài, ghi đề: -Giáo viên đọc mục tiêu HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS sử dụng công thức cộng, trừ phạm vi 10 để điền kết phép tính - HS tự làm chữa bài- GV quan sát, giúp đỡ HS hạn chế b Bài 2: - GV HD HS cách gợi ý 10 trừ ? cộng ? - GV chữa bài, nhận xét c Bài 3: - Cho HS xem tranh: Hỏi HS có tất bơng hoa ? - HS tự viết phép tính giải tốn vào trống 4+3=7 có tất bơng hoa - GV chữa bài, nhận xét - Tương tự phần a - Cho số HS nhắc lại công thức cộng, trừ phạm vi 10 + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng , trừ làm tập Trình bày , chữ số rõ ràng.Đọc toán lập phép tính cho tốn + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời * HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân học ÔLTV: LUYỆN VẦN /OAN/- /OAT/ I MỤC TIÊU: Giúp H : - Củng cố đọc, viết tiếng có chưa vần oan- oat ,câu ,bài - Viết mơ hình - GD.H tính cẩn thận, giữ sạch, viết chữ đẹp - NL : Phát triển kĩ tự học giao tiếp với bạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách TV- CNGD, Em TV III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Việc 1: Ôn lại tiếng từ vần oan -oat - Nêu mục tiêu tiết học – Ghi đề - Tổ chức H luyện tập vẽ mơ hình tiếng vần oan -oat đưa tiếng vào mơ hình - T theo dõi chỉnh sửa cho H - Tuyên dương H nói yêu cầu, rõ ràng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: -Biết vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình đọc phân tích tiếng - Viết đúng,đẹp,trình bày cẩn thận đẹp Việc 2: Luyện tập * Luyện viết tiếng có vần oan -oat luyện đọc tiếng có vần oan –oat đọc ,viết tiếng có vần oan -oat vào ô trống theo mẫu - Hướng dẫn H làm - Luyện viết tiếng có vần oan -oat - Đánh giá tiết học, khen H học tốt + Tiêu chí đánh giá: Đọc vần oan -oat, tiếng câu ứng dụng viết tiếng có vần oan –oat ,tiếng chứa có vần oan -oat Nắm độ cao, độ rộng, điểm chuyển hướng , dừng bút khoảng cách tiếng Trình bày đúng, đẹp, rõ ràng - luyện đọc đúng, to nhanh tập đọc - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp, viết - Kỹthuật : ghi chép ngắn ,đặt câu hỏi nhận xét viết Hoạt động ứng dụng: -Nhận xét, đánh giá tiết học Chia sẻ với người thân học Ơ.L.TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 16 I Mục tiêu: - HS mức CHT-HT làm dược BT ,5, ,7 HS mức HTT thêm BT HĐƯD II Các hoạt động dạy học: * HĐ1 : Ôn luyện ĐGTX: + Biết lập phép tính cho tốn xác + Điền số theo thứ tự từ đến 10 ngược lại vào đốt tre, viết số rõ ràng + Biết thực tính theo hình vẽ biểu thị + Thực tính phép tính liền so sánh với kết bên cạnh điền dấu ,= + Đọc tốn lập phép tính xác cho toán -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời HĐ3: Vận dụng ĐGTX: - ND ĐG + HS nhận dạng hình vng đếm số hình điền vào chỗ chấm -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời Thứ ba ngày 18/ 12 / 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T3) I MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: * KT – KN : - Thứ tự số dãy số từ 0->10 - Rèn luyện kĩ thực phép tính cộng, trừ phạm vi 10 - So sánh số phạm vi 10 - Xem tranh nêu đề tốn nêu phép tính thích hợp Làm 1.Bai 2(a,b cột 1).Bài 3(cột 1,2).Bài *TĐ: Giáo dục hs tính cẩn thận *NL: V.dụng kiến thức vào thực hành tính tốn cẩn thận, nhanh thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: *Khởi động -CTHĐTQ tổ chức cho hs trò chơi " Ai nhanh " nêu bảng cộng , trừ phạm vi 10 - GV-HS nhận xét,chia sẻ + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng , trừ phạm vi 10 nêu , xác bảng cộng , trừ phạm vi 10 + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời GT bài, ghi đề: -Giao viên đọc mục tiêu HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS nối chấm theo thứ tự số bé đến số lớn Sau cho HS nêu tên hình vừa tạo thành b Bài 2: - Khuyến khích HS tính nhẩm - HS tính thứ tự từ trái sang phải - HS đọc kết tính: 4+5-7=2, đọc cộng trừ c Bài 3: - HD HS tính thứ tự từ trái sang phải - HS tự viết dấu thích hợp vào chỗ chấm chữa d Bài 4: - HD HS tính hai bước, từ trái sang phải - Cho số HS nhắc lại công thức cộng, trừ phạm vi 10 + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào thực hành làm tập.Trình bày , rõ ràng + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời * HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: VẦN CÓ ĐỦ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI: Mẫu 4-oan, Vần / oan/, /oat/ (V3,4) TN: quát tháo ĐC: bao quát Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ bảng lớp - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Nhớ luật tả âm /c/ trước âm đệm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Viết đúng, trình bày đẹp đoạn bài: Hai quan - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Thứ tư ngày 19/ 12 / 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN /oang/; /oac/ (T1) TN : hoang mang/ quang đãng ; loạc choạc/ toác hoác ĐC : Bỏ từ : quang quác ; hoang vắng/ quang đãng ; loạc choạc/ quang quác Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Nhắc lại kiểu vần học: Kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Học sinh vẽ lại mơ hình tiếng /loan/ - Học sinh đọc mơ hình, đọc trơn, phân tích + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oang/, /oac/ Vần /oang/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /oang/ - Làm tròn mơi vần /ang/ -> /oang/ - Học sinh phát âm vần /oang/ - Phân tích vần /oang/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /ng/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa vần /oang/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Vần /oac/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /oac/ - Làm tròn mơi vần /ac/ -> /oac/ - Học sinh phát âm vần /oac/ - Phân tích vần /oac/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /c/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa tiếng /tốc/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần /oang/,/oac/:nối o với a viết vần /oa/ nối a với ng, c viết vần /ang/, /ac/ - Biết viết đúng, đẹp dòng: oang, oac, toang hốc - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T4) I MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: * KT – KN : - Cộng, trừ cấu tạo số phạm vi 10 - So sánh số phạm vi 10 - Viết phép tính để giải tốn - Nhận dạng hình tam giác Làm 1,bài 2(dòng 1)bài 3,4 * TĐ: HS u thích mơn học * NL : Vận dụng kiến thức học vào thực hành tính tốn nhanh , xác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mơ hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC *Khởi động - Cho số HS nêu lại công thức cộng, trừ phạm vi 10, làm BT 1, 3; lớp làm bảng - Nhận xét- tuyên dương + Nội dung ĐGTX: HS nắm nêu bảng cộng , trừ phạm vi 10 Vận dụng làm nhanh , xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời GT bài, ghi đề: -Giáo viên đọc mục tiêu HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS làm tính chữa - HS làm tính chữa bài, chữa HS đọc kết tính 4+6=10, đọc cộng 10 b Bài 2: - HD HS tự làm chữa - HS tự làm chữa c Bài 3: - HD HS nêu cách làm chữa - HS so sánh nhẩm nêu số lớn nhất, nêu số nhỏ d Bài 4: - Cho HS tự làm chữa + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng nhanh vào làm tập , trình bày sẽ, rõ ràng + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời * HDƯD - Cho số HS nhắc lại công thức cộng, trừ p vi 10 -Về nhà chia sẻ với người thân học Thứ năm ngày 20/ 12 / 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN /oang/; /oac/ (T2) TN : hoang mang/ quang đãng ; loạc choạc/ toác hoác ĐC : Bỏ từ : quang quác ; hoang vắng/ quang đãng ; loạc choạc/ quang quác Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ bảng lớp - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Nhớ luật tả âm /c/ trước âm đệm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết đúng, trình bày đẹp đoạn bài: Bà mà nhát - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời TOÁN: KIỂM TRA CUỐI HKI TIẾNG VIỆT: VẦN / oanh/ ; /oach / (2T) TN : oành oạch, xoành xoạch, quạnh quẽ, hoạnh họe ĐC : xoành xoạch, hồnh tráng, quanh quẽ Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Nhắc lại kiểu vần học: Kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Học sinh đọc mơ hình, đọc trơn, phân tích + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oanh/, /oach/ Vần /oang/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /oanh/ - Làm tròn mơi vần /anh/ -> /oanh/ - Học sinh phát âm vần /oanh/ - Phân tích vần /oanh/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /nh/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa vần /oanh/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Vần /oach/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /oach/ - Làm tròn mơi vần /ach/ -> /oach/ - Học sinh phát âm vần /oach/ - Phân tích vần /oac/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /ch/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa tiếng /qch/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần /oanh/,/oach/:nối o với a viết vần /oa/ nối a với nh, ch viết vần /anh/, /ach/ - Biết viết đúng, đẹp dòng: oanh, oach, Khoanh giò - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ bảng lớp - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Nhớ luật tả âm /c/ trước âm đệm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác 10 - Viết đúng, trình bày đẹp đoạn bài: Vẽ có khó - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Thứ sáu ngày 21 / 12 / 2018 VẦN /oai/ (2T) TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Nhắc lại kiểu vần học: Kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Học sinh biết cách làm tròn mơi vần /anh/ vần /ach/ - Học sinh đọc mơ hình, đọc trơn, phân tích + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oai/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /oai/ - Làm tròn mơi vần /ai/ -> /oai/ - Học sinh phát âm vần /oai/ - Phân tích vần /oai/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /i/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa vần /oai/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần /oai/:nối o với a viết vần /oa/ nối a với i viết vần /ai/ - Biết viết đúng, đẹp dòng: oai, xồi, thoai thoải - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ bảng lớp 11 - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Nhớ luật tả âm /c/ trước âm đệm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết đúng, trình bày đẹp đoạn bài: Sư Tử, Cáo lồi thú - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ÔLTV: LUYỆN TẬP VẦN /OAI / I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có âm đệm,âm âm cuối oai Đọc tập đọc Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích Biết thay âm đầu để tạo tiếng - HS đọc to rõ ràng, vẽ mơ hình tìm tiếng có vần /oai/ - Giáo dục H có hứng thú, u thích mơn học - Phát triển lực ngơn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần oai - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: VIỆC 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm 12 * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu – GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ - Vẽ mơ hình đưa tiếng tiếng vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Chữ viết rõ ràng, mẫu Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng * Cho H nghỉ giải lao VIỆC : Viết * Hướng dẫn H làm + Em viết tiếng vào ô trống bảng (theo mẫu.) - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết vần oai kết hợp - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học, HĐTT: SINH HOẠT SAO Nhận xét chung tuần: *Ưu điểm: - Các em học chuyên cần, giờ, trang phục quy định - Biết giữ gìn vệ sinh lớp, cá nhân - Thực tốt nề nếp hoạt động đầu buổi, buổi - Một số em học tập tiến bộ, có ý thức học tập tốt, hăng say phát biểu xây dựng (Châu, Phú, Quân ) - Các em chuẩn bị tốt hoạt động ngày 22/12 Liên đội tổ chức * Tồn tại: Có số em đọc chậm, chữ viết chưa đẹp (Hiếu, Hoàng…), Hướng dẫn nội dung sinh hoạt sao: - Kiểm tra vệ sinh cá nhân - nhận xét 13 - Ôn lại hát múa theo chủ đề - Tập kéo co chào mừng ngày 22/12 - Tập múa “Màu áo đội.” - Khen đơi bạn có nhiều tiến học tập Phương hướng tuần tới: - Thực tốt nội dung theo kế hoạch nhà trường, liên đội đề - Duy trì tốt nề nếp hoạt động - Hướng dẫn đơi bạn tiến hoạt động có hiệu - Tập trung kèm cặp thêm em có kĩ hạn chế ơn tập để chuẩn bị thi cuối HKI tốt *************************** 14 TOÁN: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Kiến thức: Nhận biết Điểm Đoạn thẳng - Kĩ : Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm Biết đọc tên đoạn thẳng - Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác làm - NL : Hợp tác tốt với bạn *Học sinh làm 1, 2, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Thước kẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động 1: Giới thiệu điểm, đoạn thẳng - Cho H xem hình vẽ SGK - HD’H đọc tên điểm ( B đọc bê, C đọc xê, D đọc đê, M đọc mờ, N đọc nờ,Q đọc quy H đọc hát -Vẽ hai chấm lên bảng nói, ta gọi tên điểm điểm A, điểm B - Lấy thước nối hai điểm A-> B ta có đoạn thẳng AB, đọc đoạn thẳng AB - Gọi H nhắc lại tên điểm, tên đoạn thẳng bảng *Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng -HD’ H quan sát cách vẽ đoạn thẳng theo bước -B1: Dùng bút chấm điểm, chấm điểm nữa,vào tờ giấy, đặt tên cho điểm -B2: Đặt mép thước qua điểm A, điểm B dùng tay trái giữ cố định, tay phải cầm bút, đặt đầu bút tựa vào mép thước tì mặt giấy điểm A, cho đầu bút trượt nhẹ từ điểm A đến điểm B + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết Điểm Đoạn thẳng -Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm Biết đọc tên đoạn thẳng Hoạt động 2: Thực hành *HD’H làm tập - Cho H mở SGK quan sát - Gọi H đọc lệnh - Đọc tên điểm đoạn thẳng Giao việc: H đọc tên điểm đoạn thẳng nhóm đơi - Gọi H đọc tên điểm đoạn thẳng -HD’H dùng thước nối cặp điểm để đoạn thẳng - Cho H làm vào tập 2- Dùng thước bút để nối - Kiểm soát giúp H nối được, đọc đoạn thẳng - Chữa huy động kết - Gọi H đọc tên đoạn thẳng -Yêu cầu H đọc lệnh Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng - Cho H làm SGK - Kiểm soát giúp H đếm viết số đoạn thẳng 15 - Chữa bài, huy động kết - Chốt để xác định đoạn thẳng, phải có đủ điểm - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS đọc tên điểm đoạn thẳng - H nối được, đọc đoạn thẳng - H đếm viết số đoạn thẳng - Vận dụng làm BT nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hơm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TOÁN: I.MỤC TIÊU: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG *Giúp học sinh: - Kiến thức: Có biểu tượng “ dài hơn- ngắn hơn” từ có biểu tượng độ dài đoạn thẳng thơng qua đặc tính “ dài- ngắn” chúng - Kĩ năng: Biết so sánh đô dài hai đoạn thẳng tuỳ ý hai cách: so sánh trực tiếp so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian -Thái độ: Thích so sánh đoạn thẳng -NL : tự giác HT nội dung tập - HS làm 1, 2, 3, II.CHUẨN BỊ: Thước, bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động 1: Dạy biểu tượng dài hơn, ngắn So sánh gián tiếp độ dài đoạn thẳng - Đưa lên hai thước dài, ngắn khác - Hỏi làm để biết ngắn, dài? - Cho HS quan sát hình vẽ SGK - HD’ HS so sánh cặp đoạn thẳng - HD’ SH quan sát hình vẽ SGK so sánh đoạn thẳng + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập 16 + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm biểu tượng “ dài hơn- ngắn hơn” từ có biểu tượng độ dài đoạn thẳng thơng qua đặc tính “ dài- ngắn” chúng - HS biết so sánh đô dài hai đoạn thẳng tuỳ ý hai cách: so sánh trực tiếp so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian Hoạt động 2: Thực hành *HD’H làm tập - Yêu cầu học sinh nêu lệnh - Đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn - HD’ HS quan sát hình vẽ trả lời miệng - Giúp HS yếu, biết trả lời - Nhận xét *Chốt: Muốn biết đoạn thẳng dài hơn, hay ngắn ta phải so sánh - Yêu cầu học sinh nêu lệnh 2- Ghi số thích hợp vào đoạn thẳng.(theo mẫu) - HD’ HS đếm số ô vuông ghi số vào đoạn thẳng - Cho lớp làm - Kiểm soát giúp S yếu đếm viết số - Chữa huy động kết Nhận xét cách trả lời - Yêu cầu học sinh nêu lệnh - Tô màu đỏ vào cột cao nhất, tô màu xanh vào cột thấp *HD’ HS tô màu đỏ vào cột cao nhất, màu xanh vào cột thấp - Kiểm soát giúp học sinh yếu, xác định cột cao, thấp để tô màu - Chữa gọi HS nêu cột cao nhất, thấp - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS biết so sánh đoạn thẳng dài ngắn khác - H đo đượcđộ dài đoạn thẳng điền số - H xác định cột cao, thấp để tô màu - Vận dụng làm BT nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hơm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 17 TOÁN: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I.MỤC TIÊU:*Giúp H: - Kiến thức: Biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen … cách chọn sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” gang tay, chân, thước kẻ, que tính, que diêm … - Kĩ năng: Nhận biết rằng: gang tay, bước chân hai người khác khơng thiết giống Từ có biểu tượng ”sai lệch, “ tính xấp xỉ” hay “ ước lượng “ trình đo độ dài đơn vị đo “chưa chuẩn” Bước đầu thấy cần thiết phải có đơn vị đo “ chuẩn” để đo độ dài - Thái độ: Thích đo độ dài - NL: Hợp tác tốt với bạn II.CHUẨN BỊ: * Thước kẻ, que tính III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động 1: GT độ dài que tính- Đọc cách đo độ dài đoạn thẳng HD cách đo độ dài gang tay, bước chân *HD’ H thực hành đo độ dài đoạn thẳng - Nói que tính độ dài ( khoảng cách tính từ đầu đến đầu kia) - Làm mẫu cho H quan sát, đo đoạn thẳng: vừa đo vừa HD’ - Giao việc đo độ dài que tính - Cho H đo cạnh bàn ngồi học - Gọi H nêu số đo cạnh bàn ngồi học - Giao việc đo độ dài cạnh bàn gang tay, nói gang tay độ dài (khoảng cách tính từ ngón tay đến đầu ngón tay giữa) + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen … cách chọn sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” gang tay, chân, thước kẻ, que tính, que diêm … Hoạt động 2: Thực hành Yêu cầu H đo độ dài đoạn thẳng que tính - Giúp H biết đơn vị đo “que tính” - Gọi H nêu số que tính em vừa đo ? đơn vị đo vừa gì? - Giúp H biết đơn vị đo “gang tay” 18 Nói: em có gang tay dài, ngắn khác nên có số gang tay khác - Y/C H đo gang tay bảng lớp, quan sát nhận xét ? Vậy đơn vị đo vừa ? - Giúp H biết đơn vị đo “bước chân” - YC H đo bước chân chiều ngang phòng học ? Vậy đơn vị đo vừa ? -Vừa ta dùng đơn vị đo để đo đoạn thẳng, bàn, cạnh bảng, độ dài phòng học? - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS biết đo độ dài que tính - HS biết đo đọ dài gang tay - HS biết đo độ dài bước chân - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TOÁN: MỘT CHỤC - TIA SỐ I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Kiến thức: Mười đơn vị gọi chục Biết đọc ghi số tia số - Kĩ : Nhận biết nhanh chục tia số - Thái độ: Giáo dục HS tính xác, cẩn thận làm tập - NL: HT nội dung tập - HS làm 1, 2, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * bó 1chục que tính, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động 1: Giới thiệu chục - Giới thiệu tia số * HD’ HS mở SGK Tr 99 đếm số hỏi có quả? - Nói 10 gọi chục - Cho HS đếm số que tính, nói 10 que tính gọi chục que tính ? - 10 đơn vị gọi chục 19 - chục đơn vị ? * Vẽ tia số giới thiệu - Nói tia số, tia số có điểm gốc ( điểm ghi số điểm vạch cách số, điểm vạch ghi số theo thứ tự tăng dần) - Số bên trái bé số bên phải Chốt số trên tia số đơn vị? -Nhận xét + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết mười đơn vị gọi chục - HS biết đọc ghi số tia số Hoạt động 2: Thực hành - HD’ tổ chức học sinh làm - Cho HS nêu lệnh - Vẽ thêm cho đủ chục - Cho HS làm vào tập Giúp HS vẽ chấm tròn - Chốt 1chục chấm tròn gọi ? Cho HS nêu lệnh - Khoanh 1chục vật -Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ khoanh tròn đủ chục vật - Cho HS làm VBT - Kiểm soát giúp đỡ HS làm *Chốt 10 vật gọi chục vật? - Cho HS nêu yêu cầu tự làm - Viết số - Chữa huy động kết - Chốt số trên tia số đơn vị? - 1chục = đơn vị -10 đơn vị = chục - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS biết vẽ thêm cho đủ chục - HS biết chục = 10 đơn vị - HS biết viết số tia số - số trên tia số đơn vị - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học 20 - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt ƠL TỐN ƠN LỤN I MỤC TIÊU: - Có biểu tượng « dài », « ngắn », độ dài đoạn thẳng - Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng trực tiếp gián tiếp - H u thích mơn học, làm cẩn thận - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề toán học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Khởi động: - Tổ chức HS tơ màu vào hình tam giác (thi đua nhanh đẹp) ? Các hình khơng tơ màu hình gì? - Nhận xét, tuyên dương * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tơ màu hình tam giác, tô màu gọn đều, đẹp, nhanh - Nhận dạng hình học 2.Hoạt động thực hành: Hướng dẫn HS làm BT Em tự ôn luyện Toán trang 79- 81 Bài : Viết tên đoạn thẳng số đoạn thẳng vào chỗ chấm - H thực hiện,làm vào * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Viết tên đoạn thẳng,trình bày đẹp,sạch Bài : Kẻ điểm để có đoạn thẳng - Tổ chức H làm vào Em tự ôn luyện Tốn - T theo dõi giúp đỡ H hồn thành BT - Chia sẻ kết , trước lớp * HS nghỉ tiết Bài : Khoanh vào tên đoạn thẳng ngắn * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết thứ tự điểm để nối lại thành đoạn thẳng.Biết đọc tên, so sánh ,các đoạn thẳng, - Trình bày sẽ, vẽ đẹp Biết chia sẻ với bạn, trình bày tự tin Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 21 - H nhìn vào hình vẽ sau dùng thước đo đoạn thẳng viết số - T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT - Chia sẻ kết trước lớp * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi + Tiêu chí đánh giá: - HS biết đo đoạn thẳng ghi kết - Làm xác, trình bày sạch, đẹp - Hợp tác với bạn tốt, trình bày tự tin, mạnh dạn B Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học **************************************************** 22 ... ngày 18 / 12 / 2 018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T3) I MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: * KT – KN : - Thứ tự số dãy số từ 0- >10 - Rèn luyện kĩ thực phép tính cộng, trừ phạm vi 10 - So sánh số phạm vi 10 ... ngày 21 / 12 / 2 018 VẦN /oai/ (2T) TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Nhắc lại kiểu vần học: Kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Học sinh biết cách làm tròn mơi vần /anh/ vần /ach/ - Học. .. xét lời * HDƯD - Cho số HS nhắc lại công thức cộng, trừ p vi 10 -Về nhà chia sẻ với người thân học Thứ năm ngày 20/ 12 / 2 018 TIẾNG VIỆT: VẦN /oang/; /oac/ (T2) TN : hoang mang/ quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 18 , Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 18 , III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay