Nghiên cứu quy trình phân lập và sản xuất sinh khối sợi nấm lim xanh (ganoderma lucium (leyss ex fr ) karst) có nguồn gốc tại thanh hóa

88 11 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 10:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN NÂNG NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN LẬP VÀ SẢN XUẤT SINH KHỐI SỢI NẤM LIM XANH (Ganoderma lucium (Leyss Ex Fr.) Karst) CÓ NGUỒN GỐC TẠI THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Thái nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG VĂN NÂNG NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN LẬP VÀ SẢN XUẤT SINH KHỐI SỢI NẤM LIM XANH (Ganoderma lucium (Leyss Ex Fr.) Karst) CÓ NGUỒN GỐC TẠI THANH HÓA Nghành: Công nghệ sinh học Mã số: 42 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Ngơ Xn Bình Thái ngun, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Ngơ Xn Bình Ths Nguyễn Thị Tình, Giáo viên hướng dẫn thực luận văn Đồng thời, tác giả xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Sau Đại học, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập nghiên cứu Cảm ơn thầy cô đồng nghiệp trao đổi tác giả kiến thức kinh nghiệm quý báu để giúp cho luận văn hồn thiện Bên cạnh đó, quan tâm gia đình, bạn bè nguồn động viên khơng thể thiếu để giúp tác giả hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Học viên Hoàng Văn Nâng ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1.1 Mục tiêu nghiên cứu: 1.1.1 Mục tiêu chung 1.1.2 Mục tiêu cụ thể Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Phân loại 1.2 Nguồn gốc 1.3 Tác dụng nấm Linh chi 1.4 Đặc điểm hình thái, phân loại nấm Lim xanh 14 1.4.1 Nguồn gốc phân loại nấm Lim xanh 14 1.4.2 Đặc điểm thực .14 vật phân bố naams Lim xanh 1.5 Tổng quan phân lập 15 1.6 Nuôi cấy sinh khối nấm Linh chi môi trường lỏng 16 1.6.1 Nuôi cấy hệ sợi nấm Linh chi môi trường lỏng 16 1.6.2 Ảnh hưởng điều kiện nuôi cấy lỏng tới phát triển hệ sợi nấm Linh chi .18 1.7 Tình hình nghiên cứu nấm Linh chi nước 19 1.7.1 Tình hình nghiên .19 cứu nấm Linh chi ngồi nước 1.7.2 Tình hình nghiên cứu nấm Linh chi nước .19 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 ii 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Phân lập giống nấm Lim xanh Thanh Hóa trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 23 2.3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm Lim xanh môi trường lỏng 28 2.3.3 Nội dung 3: Nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm Lim xanh giá thể rắn 30 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Phân lập giống nấm Lim xanh Thanh Hóa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 32 3.1.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường đến khả phân lập giống từ mơ thịt nấm Lim xanh Thanh Hóa 32 3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng độ pH đến khả sinh trưởng hệ sợi nấm từ thể nấm Lim xanh 34 3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng cao nấm men đến khả sinh trưởng hệ sợi từ thể nấm Lim xanh .36 3.1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Pepton đến khả phát triển hệ sợi từ nấm từ thể 38 3.1.5 Nghiên cứu ảnh hưởng loại đường đến khả phát triển hệ sợi từ nấm Lim xanh .40 3.1.6 Kết kiểm tra giống, đánh giá chất lượng giống nấm Lim xanh phân lập .41 3.2 Kết nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm Lim xanh môi trường lỏng 44 3.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường lỏng đến khả sản xuất sinh khối nấm Lim xanh 44 3.2.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ lắc đến khả nhân sinh khối hệ sợi nấm Lim xanh 46 3.3 Kết nghiên cứu thành phần giá thể nhân tạo đến suất chất lượng nấm Lim xanh 49 3.3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn nguyên liệu mùn cưa gỗ lim đến suất chất lượng nấm Lim xanh 49 3.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn phụ gia đến suất chất lượng nấm Lim xanh 50 3.3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng đạm đến suất chất lượng nấm Lim xanh sau 90 ngày nuôi cấy 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 4.1 Kết luận 53 4.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng sợi nấm phân lập từ thể 32 Bảng 2: Kết nghiên cứu ảnh hưởng độ pH đến sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh 34 Bảng 3.3: Kết nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng cao nấm men đến khả sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh 37 Bảng 3.4: Kết nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Pepton đến sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh 39 Bảng 3.5: Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại đường đến sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh 41 Bảng 3.6: Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường lỏng đến khả sản xuất sinh khối nấm Lim xanh 44 Bảng 3.7: Kết nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ lắc đến khả nhân sinh khối hệ sợi nấm Lim xanh 47 Bảng 3.8: Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn gỗ lim đến suất chất lượng nấm Lim xanh 49 Bảng 3.9: Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn cám ngô đến suất chất lượng nấm Lim xanh sau 90 ngày nuôi cấy 50 Bảng 3.10: Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ phối trộn 10% cám ngô hàm lượng đạm đến suất chất lượng nấm Lim xanh sau 90 ngày nuôi cấy 51 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình thái thể nấm Lim xanh thu nhận từ Thanh Hóa ni trồng trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên 15 Hình 2.1 : Quy trình phân lập giống nấm Lim xanh 24 Hình 3.1: Biểu đồ thể sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh phân lập từ thể nấm loại môi trường khác 33 Hình 3.2: Nấm lim xanh phát triển số môi trường 13 ngày 33 Hình 3.3: Biểu đồ thể sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh điều kiện pH khác 35 Hình 3.4 Sự sinh trưởng nấm Lim xanh mơi trường có pH 4; 6,5; 12 ngày 36 Hình 3.5: Biểu đồ thể sinh trưởng hệ sợi nấm Lim xanh mơi trường có bổ sung cao nấm men với tỉ lệ khác 37 Hình 3.6: Sinh trưởng hệ sợi nấm môi trường A1: g nấm men: A2: g nâm men; A3 g nấm men (thí nghiệm quan sát sau6 ngàyni cấy) 38 Hình 3.7: Biểu đồ kết nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng pepton đến sinh trưởng hệ sợi nấm 39 Hình 3.8 Sinh trưởng hệ sợi nấm mơi trường: A1: 2g pepton/lít mơ trường, A2: 4g pepton/lít mơi trường, A3: 6g pepton/lít mơi trường 40 Hình 3.9 Sự sinh trưởng hệ sợi nấm mơi trường có bổ sung loại đường khác 41 Hình 3.10: Sơ đồ quy trình kiểm tra giống nấm Lim xanh phân lập 42 vii Hình 3.11: Kết kiểm tra hình thái thể nấm Lim xanh thu thập từ Thanh Hóa nấm Lim xanh ni trồng trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 43 Hình 3.12: Kết nghiên cứu ảnh hưởng môi trường lỏng đến khả sản xuất sinh khối nấm Lim xanh 45 Hình 3.13 Sự sinh trưởng sinh khối nấm Lim xanh môi trường CD PD ngày 46 Hình 3.14: Kết nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ lắc đến khả nhân sinh khối hệ sợi nấm Lim xanh 48 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT P D A C D A P D C D P ot at C or n P ot at C or n 19 Chihara G Hamuro J Meada Y Arai Y Fukuoka F (1970) Fractionation and purification of the polysacharide with marked antitumor activity, especially Lentinan, from Lentinus edodes (Berk.) Sing (an edible mushroom) In: Cancer Res, 30(11), 2776-81 20 Downes F P and Ito K., (Eds.), 2001, Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods, 4th Ed., APHA, Washington, D.C 21 Fan DD, Wang W, Zhong JJ (2012) Enhancement of cordycepin production in submerged cultures of Cordyceps militaris by addition of ferrous sulfate Biochem Eng J 60:30–35 22 Fang QH, Zhong JJ (2002) Effect of initial pH on production of ganoderic acid and polysaccharides by submerged fermentation of Ganoderma lucidum Process Biochem 37:769–774 23 Hsieh C, Tseng MH, Liu CJ (2006) Production of polysaccharides from Ganoderma lucidum (CCRC 36041) under limitations of nutrients Enzym Microb Technol 38:109–117 24 Jonh Wiley & Sons, Inc (2007) Colorimetric Quantification of Cacbohydrates.Current protocols in Food Analytical Chemistry, E1.1.1E1.1.8 25 Morigiwa A, Kitabatake, Y Fujimoto, N Ikekawa Angiotensin converting enzyme-inhibiting triterpenes from Ganoderma lucidum 1986 26 Nguyen Thu Huong, Dang Ngoc Han, Duong Nguyen Duy Tuyen (2011), Immunostimulating effect of Ganoderma colossum on cyclophosamide – induced 27 Paterson RR (2006) Ganoderma – a therapeutic fungal biofactory Phytochemistry 67 (18): 1985 - 2001 28 Shao P.Li, Kui J.Zhao, Zhao N.Ji, Zong H.Song H.Song, Tina T.X.Dong, Chun K.Lo, Jerry K.H Cheung, Shang Q Zhu, Karl W.K Tsim (2003), “A Polysaccharited isolated from Cordyceps sinensis, a traditional Chinese medicine, protects PC12 cell against hydrogen peroxide-induced injury”, Life Siences 73, 2503-2513 29 Ukai S; Kiho T; Hara C; Kuruma I; Tanaka Y (1983) Polysaccharides in fungi XIV Antiinflammatory effect of the polysaccharides from the fruit bodies of several fungi JPharmacobiodyn, (12), 90-983 30 Yan Chang wei, Chen he, Qin jun – zhe, Chen yi –ding (2003) Studies on liquid inoculum filtration and cultivated condition of Flammulina velutipes Edible Funfi of China College of Life Science & Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xiangyang, 71208 PHỤ LỤC 1 Các môi trường sử dụng tiến hành đề tài (quy định lít mơi trường) a Mơi trường PDA Thành phần nguyên liệu: Khoai tây 200g/l Đường glucose 20g/l Agar 17g/l Pepton 4g/l b Môi trường PDA + 10% nước dừa già Thành phần nguyên liệu: Khoai tây 200g/l Đường glucose 20g/l Agar 17g/l Pepton 4g/l Nước dừa già 100ml/l c Môi trường CDA Thành phần nguyên liệu: Ngô non hạt 200g/l Đường 20g/l Agar 17g/l Pepton 4g/l d Môi trường PD Thành phần nguyên liệu: Khoai tây 200g/l Đường glucose 20g/l Pepton 4g/l e Môi trường CD Thành phần nguyên liệu: Ngô non hạt 200g/l Đường glucose 20g/l Pepton 4g/l 60 Phụ lục 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU BALANCED ANOVA FOR VARIATE PH4 FILE PH 23/10/18 11: :PAGE VARIATE V003 PH4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1963.68 490.921 ****** 0.000 R 111720 558601E-01 1.50 0.279 * RESIDUAL 297173 371466E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1964.09 140.292 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PH6,5 FILE PH 23/10/18 11: :PAGE VARIATE V004 PH6,5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1936.79 484.197 ****** 0.000 R 132398E-01 661988E-02 4.81 0.042 * RESIDUAL 110070E-01 137588E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 1936.81 138.344 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PH8 FILE PH 23/10/18 11: :PAGE VARIATE V005 PH8 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 487.978 121.994 ****** 0.000 R 512402E-01 256201E-01 3.84 0.067 * RESIDUAL 533965E-01 667456E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 488.083 34.8630 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PH 23/10/18 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT T T N PH P P O H 1 8H 1 3 3 4 2 SE( 3) 0.11 5%L 8D 0.36 SD F 2857 MEANS FOR EFFECT R R N O PH 2 P H 2 P 1H 1 SE(N= 5) 0.861935E-01 0.165884E-01 0.365364E-01 5%LSD 8DF 0.281068 0.540931E-01 0.119142 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PH 23/10/18 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G R ( N | R | | | 61 P PH6 P H N O 128 126 115 5464 BA SE TO 1 BA % SE RE 0 || || 0.7 0.1 0.5 0.0 | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE PO2 FILE PO 23/10/18 11:10 :PAGE VARIATE V003 PO2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 64.8032 16.2008 ****** 0.000 R 796006E-02 398003E-02 22.21 0.001 * RESIDUAL 143367E-02 179209E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 64.8126 4.62947 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PO6 FILE PO 23/10/18 11:10 :PAGE VARIATE V004 PO6 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1298.41 324.603 ****** 0.000 R 224440 112220 0.89 0.452 * RESIDUAL 1.01336 126670 * TOTAL (CORRECTED) 14 1299.65 92.8321 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PO4 FILE PO 23/10/18 11:10 :PAGE VARIATE V005 PO4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1549.73 387.432 ****** 0.000 R 465602E-01 232801E-01 2.48 0.144 * RESIDUAL 751339E-01 939174E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 1549.85 110.704 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PO 23/10/18 11:10 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T N PO P P O 9O 1O 1 2 2 3 SE( 3) 0.77 5%L 8D 0.25 -SD F 2032 MEANS FOR EFFECT R R N PO P P O 2O 2O 2 2 SE( 5) 0.59 5%L 8D 0.19 SD F 5223 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PO 23/10/18 11:10 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 62 VAR P P P O G ST ( -N B O T 1 |R | | | 0 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE PT2 FILE PT 23/10/18 11:12 :PAGE VARIATE V003 PT2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1154.71 288.676 ****** 0.000 R 436801E-01 218401E-01 9.22 0.009 * RESIDUAL 189570E-01 236962E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 1154.77 82.4834 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PT4 FILE PT 23/10/18 11:12 :PAGE VARIATE V004 PT4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1767.17 441.792 ****** 0.000 R 150281 751403E-01 3.04 0.103 * RESIDUAL 197800 247250E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1767.52 126.251 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PT6 FILE PT 23/10/18 11:12 :PAGE VARIATE V005 PT6 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1274.12 318.531 ****** 0.000 R 676006E-02 338003E-02 2.91 0.112 * RESIDUAL 930378E-02 116297E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 1274.14 91.0099 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PT 23/10/18 11:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T N PT P P 1 1 2 3 SE( 3) N= 5%L 8D 0.91 SD F 6466 MEANS FOR EFFECT R R N PT P P 2 2 2 2 SE( 5) N= 5%L 8D 0.70 SD F 9892 63 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PT 23/10/18 11:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR P P P T G ST ( -N B O T 1 |R | | | 9 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE GLUCO FILE DG 23/10/18 11:15 :PAGE VARIATE V003 GLUCO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 2416.39 604.098 ****** 0.000 R 413199E-01 206600E-01 2.34 0.158 * RESIDUAL 706696E-01 883370E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 2416.50 172.607 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LACTO FILE DG 23/10/18 11:15 :PAGE VARIATE V004 LACTO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 491.754 122.939 713.85 0.000 R 750397E-01 375198E-01 0.22 0.810 * RESIDUAL 1.37774 172218 * TOTAL (CORRECTED) 14 493.207 35.2291 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SACCHA FILE DG 23/10/18 11:15 :PAGE VARIATE V005 SACCHA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 1454.74 363.684 ****** 0.000 R 847602E-01 423801E-01 2.88 0.114 * RESIDUAL 117779 147224E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1454.94 103.924 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DG 23/10/18 11:15 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T N G L S O L A A1 1 1 2 3 SE( 3) 0.54 5%L 8D 0.17 SD F 6949 MEANS FOR EFFECT R R NOS GLUCO LACTO SACCHA 28.2080 16.1280 24.0860 28.2180 15.9800 24.1720 28.3240 15.9760 24.2700 SE(N= 5) 0.420326E-01 0.185590 0.542631E-01 64 5%LSD 8DF 0.137064 0.605190 0.176946 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DG 23/10/18 11:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G L SA CC G ST R -AN ( N B O T 1 |R | | | 0 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE PD FILE MT 23/10/18 11:18 :PAGE VARIATE V003 PD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 48.7601 9.75201 ****** 0.000 R 303335E-02 151667E-02 8.59 0.007 * RESIDUAL 10 176578E-02 176578E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 48.7649 2.86852 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD FILE MT 23/10/18 11:18 :PAGE VARIATE V004 CD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 23.8236 4.76472 ****** 0.000 R 143333E-02 716666E-03 12.62 0.002 * RESIDUAL 10 567656E-03 567656E-04 * TOTAL (CORRECTED) 17 23.8256 1.40151 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MT 23/10/18 11:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T N PD CD 1 1 3 4 5 SE( 0.76 N= 10 ) 7198 5%L 0.24 SD DF 1747 MEANS FOR EFFECT R R N CD 2 3 SE( 0.54 N= 10 ) 2491 5%L 0.17 SD DF 0941 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MT 23/10/18 11:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR G ST ( -N B O T B O | | | | | | | | 65 PD CD 8 00 00 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 50V/P FILE VP 23/10/18 11:21 :PAGE VARIATE V003 50V/P LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 12.6052 2.52104 ****** 0.000 R 523333E-02 261667E-02 1.70 0.230 * RESIDUAL 10 153664E-01 153664E-02 * TOTAL (CORRECTED) 17 12.6258 742694 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 100V/P FILE VP 23/10/18 11:21 :PAGE VARIATE V004 100V/P LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 53.1717 10.6343 48.45 0.000 R 433411 216706 0.99 0.408 * RESIDUAL 10 2.19472 219472 * TOTAL (CORRECTED) 17 55.7998 3.28234 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 150V/P FILE VP 23/10/18 11:21 :PAGE VARIATE V005 150V/P LN SO DF M ER UR SU S E LN SQUARE ============================================================================= S Q T 47.9050 9.58100 ****** 0.000 R 433334E-03 216667E-03 2.82 0.106 * RESIDUAL 10 769036E-03 769036E-04 * TOTAL (CORRECTED) 17 47.9062 2.81801 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VP 23/10/18 11:21 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T N 1 1 2 3 4 5 5 SE( 0.22 N= 10 ) 6321 5%L 0.71 SD DF 3146 MEANS FOR EFFECT R R N 1 3 2 3 3 SE( 0.16 N= 10 ) 0033 5%L 0.50 SD DF 4270 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VP 23/10/18 11:21 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 66 VAR IAT G ST |R | R -AN | ( | N B | | O T | | 0 10 1 15 1 BALANCED FOR VARIATE KL FILE HL 23/10/18 11:24 0V ANOVA :PAGE VARIATE V003 KL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 264300 881001E-01 0.00 1.000 R 799998E-03 399999E-03 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 265100 241000E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE HL 23/10/18 11:24 :PAGE VARIATE V004 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 129900 433001E-01 577.33 0.000 R 349999E-03 175000E-03 2.33 0.177 * RESIDUAL 450004E-03 750006E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 130700 118818E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HL 23/10/18 11:24 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T NOS KL HL 15.0800 3.64000 15.1200 3.52000 3 15.3500 3.35000 15.4300 3.47000 SE(N= 3) 0.000000 0.500002E-02 5%LSD 6DF 0.000000 0.172959E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS KL HL 15.2350 3.48750 15.2450 3.49750 15.2550 3.50000 SE(N= 4) 0.000000 0.433014E-02 5%LSD 6DF 0.000000 0.149787E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HL 23/10/18 11:24 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G ST R -AN ( N B O T KL HL |R | | | | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL FILE KL 23/10/18 11:26 :PAGE VARIATE V003 KL LN SO DF M ER SQUARE S LN ============================================================================= S Q T 48.4752 16.1584 ****** 0.000 67 R 616660E-03 308330E-03 36.94 0.001 * RESIDUAL 500757E-04 834595E-05 * TOTAL (CORRECTED) 11 48.4759 4.40690 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE KL 23/10/18 11:26 :PAGE VARIATE V004 HL LN SO DF M ER SQUARE S LN ============================================================================= S Q T 186001E-01 620002E-02 20.67 0.002 R 200000E-03 999998E-04 0.33 0.731 * RESIDUAL 180000E-02 299999E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 206000E-01 187273E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KL 23/10/18 11:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T HL 3 3 SE( 3) 0.16 N= 6793 5%L 6D 0.57 SD F 6963 N O MEANS FOR EFFECT R R HL 3 SE( 4) 0.14 N= 4447 5%L 6D 0.49 SD F 9665 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KL 23/10/18 11:26 :PAGE N F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR G ST |R ( | N B | O T | KL HL 0 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE VARIATE V003 KL LN SO DF M ER UR SU S E LN SQUARE ============================================================================= S Q T 105.678 35.2261 ****** 0.000 R 800033E-03 400017E-03 ****** 0.000 * RESIDUAL 558178E-07 930296E-08 * TOTAL (CORRECTED) 11 105.679 9.60719 - 68 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE VARIATE V004 HL LN SO DF M ER UR SU S E LN SQUARE ============================================================================= S Q T 225000E-03 749999E-04 0.82 0.531 R 499999E-04 250000E-04 0.27 0.772 * RESIDUAL 549999E-03 916665E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 824998E-03 749999E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T HL 3 3 SE( 3) 0.55 5%L 6D 0.19 SD F 2629 N O MEANS FOR EFFECT R R HL 3 SE( 4) 0.48 5%L 6D 0.16 SD F 6821 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE N O F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G ST |R R -AN | ( N B | O T | KL HL 0 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE VARIATE V003 KL LN SO LN SOURCE OF VARIATION DF M ER SQUARE S LN ============================================================================= S Q T 105.678 35.2261 ****** 0.000 R 800033E-03 400017E-03 ****** 0.000 * RESIDUAL 558178E-07 930296E-08 * TOTAL (CORRECTED) 11 105.679 9.60719 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE VARIATE V004 HL DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER 69 SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 225000E-03 749999E-04 0.82 0.531 R 499999E-04 250000E-04 0.27 0.772 * RESIDUAL 549999E-03 916665E-04 * TOTAL (CORRECTED) 11 824998E-03 749999E-04 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE MEANS FOR EFFECT T T HL 3 3 SE( 3) 0.55 N= 6865 5%L 6D 0.19 SD F 2629 N MEANS FOR EFFECT R R HL 3 SE( 4) 0.48 N= 2259 5%L 6D 0.16 SD F 6821 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLL 23/10/18 11:28 :PAGE N F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VAR IAT G ST |R R -AN | ( N B | O T | KL HL 0 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE NGÀY FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem VARIATE V003 NGÀY LN S DF M F ER SQUARES S LN Q =================== CT 24 5.2 60 * RESIDU 853 * TOTAL (CORRECTED) 6.09835 1.21967 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NGÀY FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem VARIATE V004 NGÀY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER 70 SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.48935 4.48935 16.90 0.016 * RESIDUAL 1.06240 265600 * TOTAL (CORRECTED) 5.55175 1.11035 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NGÀY FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem VARIATE V005 NGÀY LN S DF M F SQUARES S LN Q ================ CT 1 16 * RESIDU 1.8 * TOTAL (CORRECTED) 18.0802 3.61603 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 12 NGÀY FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem VARIATE V006 12 NGÀY LN S DF M F SQUARES S LN Q ================ CT 1 11 * RESIDU 1.3 * TOTAL (CORRECTED) 13.2419 2.64839 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 15 NGÀY FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem VARIATE V007 15 NGÀY LN S DF M F SQUARES S LN Q ================ CT 68 * RESIDU 1.2 * TOTAL (CORRECTED) 70.1746 14.0349 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem MEANS FOR EFFECT CT CT SE 5% LS D CT N O 3 3 0 1 NOS 0 15 NGÀY 71 3 SE 5% LS D ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SYS 12/10/** 21:36 PAGE Phân tích kêt qua thi nghiem F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIAT E 12 15 NG ÀY NG NG NG NG ÀY 6 6 GR ME STAND C | | AN AN ARD O | CT (N SD | = ) NO BASE /M %| | OBS TOTA | | 11.15 4.1 0.00 21.68 2.4 32.00 2.1 38.95 1.5 47.06 1.2 0.00 ... Nghiên cứu quy trình phân lập sản xuất sinh khối sợi nấm Lim xanh (Ganoderma lucium (Leyss Ex Fr. ) Karst) có nguồn gốc Thanh Hóa 4 1.1.2 Mục tiêu cụ thể - Phân lập thành công giống nấm Lim xanh. .. tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu quy trình phân lập sản xuất sinh khối sợi nấm Lim xanh (Ganoderma lucium (Leyss Ex Fr. ) Karst) có nguồn gốc Thanh Hóa” 1.1 Mục tiêu nghiên cứu: 1.1.1... LÂM HỒNG VĂN NÂNG NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN LẬP VÀ SẢN XUẤT SINH KHỐI SỢI NẤM LIM XANH (Ganoderma lucium (Leyss Ex Fr. ) Karst) CÓ NGUỒN GỐC TẠI THANH HÓA Nghành: Công nghệ sinh học Mã số: 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình phân lập và sản xuất sinh khối sợi nấm lim xanh (ganoderma lucium (leyss ex fr ) karst) có nguồn gốc tại thanh hóa , Nghiên cứu quy trình phân lập và sản xuất sinh khối sợi nấm lim xanh (ganoderma lucium (leyss ex fr ) karst) có nguồn gốc tại thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay