Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (tt)

23 1 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 10:17

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT LÊ VÂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 838 01 07 T M TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Quảng Trị, năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Dƣơng Hƣơng Sơn Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ họp tại: Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU 1.1 Một số vấn đề lý luận hợp đồng lao động hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động hiệu 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng lao động hiệu 1.1.3 Phân loại hợp đồng lao động hiệu 1.2 Pháp luật điều chỉnh hợp đồng lao động hiệu 1.2.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu 1.2.2 Nội dung pháp luật hợp đồng lao động hiệu 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực thi pháp luật hợp đồng lao động hiệu 1.3.1 Mơi trƣờng trị, pháp 1.3.2 Ý thức ngƣời sử dụng lao động ký kết thực thi hợp đồng lao động 1.3.3.Ý thức ngƣời lao động ký kết thực hợp đồng lao động 1.3.4 Vai trò quan quản lý Nhà nƣớc lao động 1.3.5 Thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trình ký kết thực hợp đồng lao động dẫn đến hợp đồng lao động hiệu KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM 10 2.1 Thực trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu 10 2.1.1 Quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu 10 2.1.1.1 Quy định hợp đồng lao động hiệu tồn 10 2.1.1.2 Hợp đồng lao động hiệu phần .10 2.1.1.3 Tuyên bố hợp đồng lao động hiệu 10 2.1.1.4 Giải hậu pháphợp đồng lao động hiệu 10 2.1.2 Đánh giá pháp luật hợp đồng lao động hiệu 11 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu Việt Nam 12 2.2.1 Những kết đạt đƣợc 12 2.2.2 Những hạn chế tồn .12 KẾT LUẬN CHƢƠNG .13 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU 14 3.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu 14 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu 14 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu .14 KẾT LUẬN CHƢƠNG .15 PHẦN KẾT LUẬN 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Lao động điều kiện toàn đời sống ngƣời, đến mức ý nghĩa phải nói rằng: Lao động tạo thân ngƣời”.1 Lao động hoạt động quan trọng ngƣời, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Quan hệ lao động quan hệ ngƣời với ngƣời trình lao động Quan hệ lao động xuất đồng thời với xuất ngƣời Quan hệ lao động phát sinh hai chủ thể ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động sở ý chí bên ý chí Nhà nƣớc Bên cạnh đó, quan hệ lao động tồn phụ thuộc vào hình thái kinh tế xã hội định Mỗi hình thái kinh tế xã hội có kiểu tổ chức lao động phù hợp, có loại quan hệ lao động tiêu biểu thích ứng với Song hình thái kinh tế xã hội nào, quan hệ lao động có yếu tố giống nhƣ: khả thu hút ngƣời tham gia lao động, trình phân cơng hiệp tác lao động, q trình đào tạo, nâng cao tay nghề lao động, yếu tố quản lý lao động, đảm bảo điều kiện lao động, đảm bảo việc trả lƣơng nhƣ chế đại diện, bảo vệ quyền lợi cho bên tham gia quan hệ.Trong quan hệ lao động “hợp đồng lao động đóng vai trò vị trí trung tâm, xƣơng sống yếu tố định để thể cho tồn quan hệ lao động” Hợp đồng lao động văn thỏa thuận ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động điều kiện có hiệu lực hợp đồng lao động, nội dung hợp đồng lao động nhƣ xác lập quyền nghĩa vụ bên Nhà nƣớc ban hành nhiều văn ghi nhận hình thức pháp lý loại hợp đồng nhƣ: Pháp lệnh hợp đồng lao động năm 1990; Bộ luật lao động năm 1994 sửa đổi qua năm 2002, 2006 Đến nay, hợp đồng lao động đƣợc điều chỉnh thức Bộ luật lao động năm 2012 Hợp đồng lao động Giáo trình Luật lao động Việt Nam, Chu Thanh Hƣởng (CB), NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2005, Tr7 chế định mang tính hồn thiện tƣơng đối pháp luật lao động Việt Nam, nhiên chế định cụ thể tính hiệu lực, ràng buộc pháp lý, chế tài liên quan đến việc vi phạm hợp đồng lao động thiếu, chƣa theo hệ thống có quy định chƣa thực mang tính thực tế cao Bộ luật lao động 2012 văn hƣớng dẫn thi hành tạo lập hành lang pháp lý điều chỉnh hợp đồng lao động hiệu, bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động quan hệ lao động Tuy nhiên, trình áp dụng thực quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu nhiều vƣớng mắc Các quy định có phần cứng nhắc, chƣa đầy đủ rõ ràng nên dẫn đến cách hiểu không thống Nhiều nội dung hợp đồng lao động hiệu chƣa đƣợc điều chỉnh thấu đáo cụ thể Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật lao động Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn Luận văn nhằm đánh giá quy định pháp luật hành hợp đồng lao động hiệu, từ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu giai đoạn Tình hình nghiên cứu đề tài Hợp đồng lao động hiệu đƣợc nghiên cứu dƣới nhiều góc độ khác Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề - Hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật lao động Việt Nam naycủa tác giả Phạm Thị Thúy Nga, Luận án Tiến sĩ Luật học, 2009, Viện Nhà nƣớc Pháp luật Việt Nam Cơng trình đề cập đến vấn đề lý luận hợp đồng lao động hợp đồng lao động hiệu Quy định hợp đồng lao động hiệu đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu - Hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật Việt Nam tác giả Nguyễn Thị Thạo, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2006, Đại học Luật Hà Nội Cơng trình nghiên cứu quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu đánh giá thực trạng hợp đồng lao động hiệu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu - Pháp luật hợp đồng lao động hiệu: Thực trạng định hướng hồn thiệncủa tác giảHoàng Văn Hùng, Luận văn thạc sĩ luật học, 2006, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Cơng trình đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu Luận văn thạc sĩ "Hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật Việt Nam" năm 2015 tác giả Doãn Thị Phƣơng Mơ, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Cơng trình đề cập đến vấn đề lý luận hợp đồng lao động hiệu quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu - Bài viết "Hợp đồng lao động hiệu, xử lý sao?", báo điện tử Lao động, ngày 02/05/2017 tác giả Nam Dƣơng; Nghiên cứu vấn đề lý luận hợp đồng lao động hiệu quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu Phƣơng án xử lý hợp đồng lao động hiệu - Luận văn thạc sĩ "Xử lý hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật Việt Nam" năm 2014 tác giả Hoàng Thị Ngọc (Khoa luật- trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội Cơng trình nghiên cứu quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu xử lý hợp đồng lao động hiệu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu thực trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu nhƣ đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu - Bài viết "Hợp đồng lao động hiệu thoả thuận hiệu thƣờng gặp", báo điện tử phaply24h, ngày 17/11/2015, tác giả Bùi Thị Hằng Nhìn chung cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề sau: Thứ nhất, nhóm nghiên cứu vấn đề lý luận hợp đồng lao động hiệu, khái niệm đặc trƣng hợp đồng lao động hiệu, vấn đề điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ hai, cơng trình nghiên cứu quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu, đánh giá hạn chế pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ ba, cơng trình nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu nâng cao hiệu thi hành pháp luật hợp đồng lao động hiệu Có thể thấy, viết phân tích sâu sắc số vấn đề nằm chế định hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hiệu nhƣng tính chất, phạm vi viết nghiên cứu, tác giả đề cập đến khía cạnh trƣờng hợp cụ thể liên quan đến hợp đồng lao động hiệu mà khơng thể phân tích cách tồn diện khía cạnh khác vấn đề Trong phạm vi luận văn, tác giả kế thừa vấn đề mang tính lý luận hợp đồng lao động hiệu quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu Trên sở tác giả nghiên cứu đánh giá quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu kể từ thời điểm Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực đáp ứng với yêu cầu đặt giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài dựa nghiên cứu quy định pháp luật thực định hợp đồng lao động hiệu, đánh giá thực trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu Luận văn tìm vƣớng mắc, bất cập, hạn chế qua đề giải pháp hƣớng hoàn thiện pháp luật việc giải vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động hiệu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nêu luận văn có nhiệm vụ sau: - Một là, làm rõ sở lý luận pháp luật hợp đồng lao động hiệu nhƣ: khái niệm hợp đồng lao động hiệu, đặc điểm hợp đồng lao động hiệu, vấn đề điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu, nội dung pháp luật hợp đồng lao động hiệu, yếu tố tác động đến thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu - Thứ hai, luận văn đánh giá thực trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu, đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế tồn trình áp dụng vào thực tế Luận văn đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu Việt Nam Trên sở đó, đánh giá việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn có hạn chế, vƣớng mắc để từ có đề xuất giải pháp hoàn thiện - Thứ ba, luận văn đƣa giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy định hợp đồng lao động hiệu nâng cao hiệu giải hợp đồng lao động hiệu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hợp đồng lao động hợp đồng lao động hiệu văn pháp luật hành Luận văn nghiên cứu thực trạng pháp luật hành đề xuất việc hoàn thiện pháp luật 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hợp đồng lao động hợp đồng lao động hiệu, làm sở cho việc nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật hành điều kiện có hiệu lực hợp đồng nhƣ: điều kiện chủ thể, điều kiện nội dung, điều kiện nguyên tắc trình tự giao kết… Nội dung nghiên cứu tập trung chủ yếu phạm vi quy định pháp luật Việt Nam hành Bên cạnh đó, giới hạn định, quy định pháp luật số nƣớc điều kiện có hiệu lực hợp đồng lao động đƣợc đề cập làm sở cho việc so sánh, bình luận hồn thiện quy định pháp luật Việt Nam hành Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận Luận văn đƣợc nghiên cứu sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử học thuyết Mác – Lênin 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phƣơng pháp lịch sử đƣợc sử dụng nghiên cứu, tìm hiểu quan niệm, học thuyết hợp đồng lao động hợp đồng lao động hiệu Việt Nam - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc sử dụng phân tích vấn đề liên quan đến chế định hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hiệu, quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động hiệu đến khái quát nội dung vấn đề đƣợc nghiên cứu luận văn - Phƣơng pháp so sánh đƣợc thực nhằm tìm hiểu quy định pháp luật hành với hệ thống pháp luật trƣớc so với thời điểm hợp đồng lao động hiệu - Phƣơng pháp dự báo pháp luật nhằm đề xuất giải pháp mang tính dự báo áp dụng tƣơng lai Bố cục luận văn Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận pháp luật hợp đồng lao động hiệu Chương 2: Thực trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu thực tiễn áp dụng Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu nâng cao hiệu giải hợp đồng lao động hiệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU 1.1 Một số vấn đề lý luận hợp đồng lao động hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động hiệu Hợp đồng lao động hiệu loại hợp đồng ký kết th c trái với ý chí ên ho c trái với điều kiện c hiệu l c pháp luật không c hiệu l c ràng uộc ên 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, hợp đồng lao động hiệu hợp đồng không ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động ký kết Thứ hai, hợp đồng lao động hiệu hợp đồng mà bên ký kết vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng Thứ ba, hợp đồng lao động hiệu hợp đồng không ràng buộc quyền nghĩa vụ hai bên 1.1.3 Phân loại hợp đồng lao động hiệu Dựa vào tính hợp pháp hợp đồng lao động hiệuhợp đồng lao động hiệu đƣợc phân thành hai loại: hợp đồng lao động hiệu phần hợp đồng lao động hiệu tồn Dựa điều kiện có hiệu lực hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hiệu đƣợc phân thành: Hợp đồng lao động hiệu vi phạm điều kiện chủ thể Hợp đồng lao động hiệu vi phạm công việc bên thực Hợp đồng lao động hiệu vi phạm quy định vềquyền cơng đồn ngƣời lao động 1.2 Pháp luật điều chỉnh hợp đồng lao động hiệu 1.2.1 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, pháp luật hợp đồng lao động hiệu công cụ để bảo vệ ngƣời lao động Thứ hai, điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu nhằm bảo vệ ngƣời sử dụng lao động 1.2.2 Nội dung pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, quy định điều kiện để hợp đồng lao động hiệu Thứ hai, quy định chủ thể có th m quyền tuyên bố hợp đồng lao động hiệu Thứ ba, quy định xử lý hợp đồng lao động hiệu 1.3 Các yếu tố tác động đến việc th c thi pháp luật hợp đồng lao động hiệu 1.3.1 Môi trường trị, pháp lý Mơi trƣờng trị, pháp lý bảo đảm thực thi hiệu pháp luật hợp đồng lao động hiệu bao gồm định hƣớng trị phát triển thị trƣờng lao động yêu cầu bảo đảm cho thị trƣờng lao động vận hành đạt hiệu Đồng thời, mơi trƣờng trị pháp lý bao gồm phát triển quan hệ kinh tế để bảo đảm sở hạ tầng, khuôn khổ pháp luật hợp đồng lao động hiệu 1.3.2 Ý thức người sử dụng lao động ký kết thực thi hợp đồng lao động Ngƣời sử dụng lao động trình ký kết thực thi hợp đồng lao động phải nhận thức đƣợc quyền nghĩa vụ Tuân thủ chấp hành pháp luật trình ký kết thực hợp đồng lao động đƣợc xem hành vi hợp pháp góp phần thực tốt pháp luật hợp đồng lao động 1.3.3.Ý thức người lao động ký kết thực hợp đồng lao động Ý thức pháp luật ngƣời lao động ký kết thực thi hợp đồng lao động giữ vai trò quan trọng Ngƣời lao động hiểu đƣợc vai trò tầm quan trọng hợp đồng lao động để thực tốt pháp luật hợp đồng lao động không để xảy tình trạng hợp đồng lao động hiệu tác động đến tƣ tƣởng hành vi ngƣời lao động khác xã hội 1.3.4 Vai trò quan quản lý Nhà nước lao động Quản lý nhà nƣớc lao động giữ vai trò quan trọng việc tạo điều kiện môi trƣờng pháp lý, tạo sân chơi cho quan hệ pháp luật lao động đƣợc xác lập, trì phát triển, điều tiết quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bền vững 1.3.5 Thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trình ký kết thực hợp đồng lao động dẫn đến hợp đồng lao động hiệu Kiểm tra, tra, giám sát; xử lý vi phạm hành vi vi phạm pháp luật hợp đồng lao động nói chung hợp đồng lao động hiệu nói riêng nhiệm vụ quan trọng KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong khuôn khổ Chƣơng 1, tác giả làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, vấn đề lý luận hợp đồng lao động hiệu Với nội dung này, luận văn giải cách cụ thể: khái niệm hợp đồng lao động hiệu đặc trƣng hợp đồng lao động hiệu Thứ hai, vấn đề lý luận pháp luật hợp đồng lao động hiệu Trong nội dung này, tác giả làm rõ: Thứ nhất, cần thiết điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ hai, nội dung điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động hiệu Trong đó, luận văn giải vấn đề sau: i) điều kiện dẫn đến hợp đồng lao động hiệu; ii) chủ thể có th m quyền tuyên bố hợp đồng lao động hiệu; iii) giải hậu pháphợp đồng lao động hiệu Thứ ba, trình áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu, yếu tố tác động đến hiệu áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu bao gồm yếu tố nhƣ: môi trƣờng trị pháp lý, yếu tố ý thức pháp luật ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động việc thực thi pháp luật quan quản lý nhà nƣớc hợp đồng lao động hiệu; tra kiểm tra pháp luật hợp đồng lao động hiệu CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Th c trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu 2.1.1 Quy định pháp luật hợp đồng lao động hiệu 2.1.1.1 Quy định hợp đồng lao động hiệu toàn Thứ nhất, toàn nội dung hợp đồng lao động trái pháp luật Thứ hai, ngƣời ký kết hợp đồng lao động không th m quyền Thứ ba, công việc mà hai bên giao kết hợp đồng lao động công việc bị pháp luật cấm Thứ tư, vi phạm hạn chế, ngăn cản quyền cơng đồn 2.1.1.2 Hợp đồng lao động hiệu phần Hợp đồng lao động hiệu phần đƣợc hiểu hợp đồng lao động vi phạm vào quy định pháp luật Những nội dung phần vi phạm pháp luật nhƣng khơng ảnh hƣởng đến phần lại hợp đồng2 Pháp luật quy định trƣờng hợp phần toàn nội dung hợp đồng lao động quy định quyền lợi ngƣời lao động thấp quy định pháp luật lao động, nội quy lao động, thoả ƣớc tập thể áp dụng nội dung hợp đồng lao động hạn chế quyền khác ngƣời lao động phần tồn nội dung hiệu 2.1.1.3 Tun bố hợp đồng lao động hiệu Trong q trình giải tranh chấp lao động ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động, Toà án nhân dân phát hợp đồng lao động hiệu Tòa án nhân dân có th m quyền tun bố hợp đồng lao động hiệu 2.1.1.4 Giải hậu pháphợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, hợp đồng lao động hiệu toàn Thứ hai, hợp đồng lao động hiệu phần Điều 50 Bộ luật lao động 10 2.1.2 Đánh giá pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, pháp luật hợp đồng lao động hiệu quy định cụ thể phân loại hợp đồng lao động hiệu để làm sở xác định hậu pháphợp đồng lao động hiệu áp dụng vào thực tế Thứ hai, pháp luật quy định rõ điều kiện hợp đồng lao động hiệu toàn điều kiện để hợp đồng lao động hiệu phần Thứ ba, pháp luật quy định cụ thể quan có th m quyền tuyên bố hợp đồng lao động hiệu Thứ tư, pháp luật hành quy định cụ thể phƣơng thức giải hậu pháphợp đồng lao động hiệu Thứ năm, pháp luật quy định hợp đồng lao động hiệu có hành vi vi phạm vào quyền cơng đồn ngƣời lao động Thứ sáu, pháp luật quy định cụ thể vấn đề quản lý nhà nƣớc hợp đồng lao động nói chung hợp đồng lao động hiệu nói riêng Tuy nhiên, bên cạnh ƣu việt đạt đƣợc xây dựng sách, hệ thống pháp luật Việt Nam hợp đồng lao động hiệu, pháp luật hành bộc lộ nhiều điểm hạn chế, bất cập Thứ nhất, khái niệm hợp đồng lao động hiệu Thứ hai, pháp luật hành quy định từ thời điểm tuyên bố hợp đồng lao động hiệu quyền nghĩa vụ bên đƣợc thực theo quy định tƣơng ứng pháp luật Thứ ba, pháp luật quy định tƣơng đối chi tiết đầy đủ tạo hành lang pháp lý cho ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động thực quy phạm pháp luật hợp đồng lao động hiệu, nhiên, tiêu chí xác định hợp đồng lao động hiệu phần chƣa đƣợc quy định cách chi tiết Thứ tư, chế tài đƣợc quy định nhiên, việc liệt kê xác định hành vi vi phạm hợp đồng lao động hợp đồng lao động hiệu hạn chế Thứ năm, pháp luật lao động quy định trƣờng hợp tiền lƣơng thấp mức luật định thỏa ƣớc lao động tập 11 thể nhƣng trƣờng hợp hợp đồng lao động quy định việc trả lƣơng chậm hay nợ lƣơng chƣa có quy định giải nhƣ nào? 2.2 Th c tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu Việt Nam 2.2.1 Những kết đạt Thứ nhất, hệ thống pháp luật hợp đồng lao động hiệu đƣợc triển khai doanh nghiệp tƣơng đối hiệu Thứ hai, pháp luật lao động Việt Nam hành điều chỉnh hợp đồng lao động hiệu có nhiều quy định phù hợp với thực tiễn 2.2.2 Những hạn chế tồn Thứ nhất, trình thực pháp luật hợp đồng lao động, tình trạng ngƣời sử dụng lao động ký sai th m quyền dẫn đến hợp đồng lao động hiệu xảy phổ biến Thứ hai, tình trạng sai phạm giao kết thực hợp đồng lao động dẫn đến hợp đồng lao động hiệu Thứ ba, thực tế ngƣời sử dụng lao động áp dụng hợp đồng lao động sai thời hạn hợp đồng lao động dẫn đến hợp đồng lao động hiệu Thứ tư, thực tế tồn tình trạng ngƣời lao động lừa dối doanh nghiệp việc cung cấp thông tin, văn bằng, chứng giả mạo tuyển dụng, ngƣợc lại ngƣời sử dụng lao động cung cấp thông tin sai thật để ngƣời lao động ký kết hợp đồng lao động dẫn đến hợp đồng lao động hiệu Thứ năm, ngƣời sử dụng lao độnghợp đồng lao động vi phạm điều khoản bảo hiểm xã hội Thứ sáu, tòa án lúng túng giải quyền nghĩa vụ bên hợp đồng lao động hiệu hợp đồng bị chấm dứt bất hợp pháp Thứ bảy, việc phát tuyên bố hợp đồng lao động hiệu Tồ án nhân dân gặp khó khăn, vƣớng mắc định 12 Thứ t m , nhƣợc điểm mang tính điển hình thiếu hiểu biết pháp luật, đặc biệt pháp luật lao động phận không nhỏ ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Thứ chín, cơng tác tra, kiểm tra thực thi pháp luật hợp đồng lao động hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG Chế định hợp đồng lao động giữ vai trò quan trọng Bộ luật lao động Chế định hợp đồng lao động “xƣơng sống” Bộ luật lao động quy định hợp đồng lao động hiệu đƣợc xem quy định có ảnh hƣởng đến quyền, lợi ích hợp pháp ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Pháp luật hành quy định chi tiết cụ thể hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hiệu tồn bộ, hợp đồng lao động hiệu phần Quy định điều kiện để áp dụng hợp đồng lao động hiệu Quy định quan có th m quyền tuyên bố hợp đồng lao động hiệu Quy định hậu hợp đồng lao động hiệu Tất quy định tạo sở cho ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động áp dụng quy định hợp đồng lao động hiệu, sở để bảo vệ ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Mặc dù có nhiều ƣu điểm pháp luật hành hợp đồng lao động hiệu so với văn pháp luật trƣớc đây, nhiên, pháp luật hành hợp đồng lao động hiệu nhiều hạn chế, bất cập Việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật hợp đồng lao động hiệu hiệu nhằm tìm giải pháp hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu cần thiết 13 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HIỆU 3.1 u cầu hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu phải bảo vệ ngƣời lao động Thứ hai, hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu phải bảo vệ ngƣời sử dụng lao động Thứ ba, hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu phải tạo hành lang pháp lý minh bạch, công khai, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động Thứ tư, hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu phải phù hợp với thực tiễn Thứ năm, hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu phải đặt mối tƣơng quan hoàn thiện chế định khác Bộ luật lao động 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, khái niệm hợp đồng lao động hiệu Thứ hai, pháp luật cần quy định sở xác định cách thức hoàn trảđối với quyền lợi mang tính tinh thần Thứ ba, pháp luật cần quy định tiêu chí để xác định hợp đồng lao động hiệu phần Thứ tư, nhà nƣớc cần bổ sung chế tài quy định hành vi vi phạm pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ năm, pháp luật cần có hƣớng dẫn cụ thể trƣờng hợp hợp đồng lao động quy định việc trả lƣơng chậm hay nợ lƣơng 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hợp đồng lao động hiệu Thứ nhất, nâng cao lực quan quản lý nhà nƣớc lao động 14 Thứ hai, tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra thƣờng xuyên doanh nghiệp việc chấp hành Bộ luật lao động Thứ ba, nâng cao hiệu việc tổ chức thực pháp luật Chú trọng công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động hiệu, nâng cao lực quan chức việc phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật hợp đồng lao động hiệu KẾT LUẬN CHƢƠNG Có thể khẳng định, pháp luật hợp đồng lao động hiệu đƣợc ban hành đầy đủ ghi nhận quyền nghĩa vụ ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động giao kết thực hợp đồng lao động Pháp luật hành tạo lập hành lang pháp lý để bên tham gia giao kết hợp đồng lao động thực thi quyền nghĩa vụ Bên cạnh đó, pháp luật hợp đồng lao động hiệu hạn chế, vƣớng mắc q trình áp dụng Chính vậy, hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu việc làm cần thiết Việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt giai đoạn Hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu cần hồn thiện khía cạnh khái niệm, điều kiện hợp đồng lao động hiệu phần, hậu pháphợp đồng lao động hiệu Việc hồn thiện phải mang tính đồng tất lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Để pháp luật hợp đồng lao động hiệu đạt hiệu cao q trình thực hiện, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cần phải thúc đ y giải pháp nâng cao hiệu thực tế Vai trò quan quản lý Nhà nƣớc việc quản lý hợp đồng lao động cần đƣợc trọng Đồng thời, cần tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động hiệu 15 PHẦN KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu đề tài, luận văn rút số kết luận sau: Hợp đồng lao động hiệu hợp đồng lao động vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng lao động Hợp đồng lao động hiệu có hai loại hợp đồng lao động hiệu tồn hợp đồng lao động hiệu phần Hợp đồng lao động hiệu xử lý hợp đồng lao động hiệu giữ vị trí, vai trò quan trọng quan hệ lao động ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Pháp luật điều chỉnh hợp đồng lao động hiệu tất yếu khách quan Về phƣơng diện lý luận, pháp luật hợp đồng lao động hiệu quy định rõ ràng điều kiện hợp đồng lao động hiệu, chủ thể tuyên bố hợp đồng lao động hiệu, điều kiện cho hợp đồng lao động hiệu tồn hợp đồng lao động hiệu phần, xử lý hợp đồng lao động hiệu Pháp luật hợp đồng lao động hiệu chịu điều chỉnh Bộ luật Lao động văn pháp luật khác có liên quan Pháp luật hành tạo lập hành lang pháp lý để bên tham gia hoạt động giao kết hợp đồng lao động Bên cạnh đó, pháp luật hợp đồng lao động hiệu hạn chế, vƣớng mắc trình áp dụng Thực tiễn thực pháp luật hợp đồng lao động hiệu phát sinh nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Từ thực trạng pháp luật, thực tiễn thực pháp luật hợp đồng lao động hiệu, Luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật hợp đồng lao động hiệu.Nhìn chung, củng cố hồn thiện pháp luật hợp đồng lao động hiệu vấn đề cấp thiết để phát huy cách hiệu quản lý Nhà nƣớc vấn đề 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo lao động (2015), Xây dựng Dự án Luật Tố tụng lao động: Sẽ hỗ trợ cơng đồn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ngƣời lao động http://congdoan.most.gov.vn/tin-chung/42-tin-chung/3377xay-dung-du-an-luat-to-tung-lao-dong-se-ho-tro-cong-doan-bao-vequyen-loi-ich-hop-phap-cua- nld.html (truy cập ngày6/8/2015) Phạm Công Bảy (2004), “Vấn đề hợp đồng lao động hiệu giải tranh chấp lao động tòa án”, Tạp chí tòa án nhân dân, (3), tr.27 Phạm Công Bảy (2005), Soạn thảo, ký kết HĐLĐ cách giải tranh chấp HĐLĐ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ lao động – thƣơng binh Xã hội (2015), Tăng cƣờng nâng cao lực tra ngành Lao động – Thƣơng binh Xã hội tiến trình hội nhập quốc tế http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=2 0404 (truy cập ngày 9/10/2015) Ngô Huy Cƣơng (2009), “Bàn sửa đổi quy định chung hợp đồng BLDS 2005”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Hà Nội Nguyễn Hữu Chí (2004), “Hợp đồng lao động hiệu”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (3),tr.5 Ngơ Quốc Chiến (2012), “Góp ý sửa đổi Bộ luật Dân sự: Chế định cho nghĩa vụ tiếp tục tồn sau hợp đồng chấm dứt?”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp,(3) Chính Phủ (1947), Sắc lệnh số 29/SL ngày12/3/1947 Chính phủ (2013), Thơng tư 30/2013/TT-BTBXH ngày 25/10/2013 Bộ lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2013 ngày 10 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động hợp đồng lao động, Hà Nội 10 Chính Phủ (2013), Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động hợp đồng lao động, Hà Nội 17 11 Phạm Thị Chính (2000), “Bàn hiệu lực HĐLĐ việc xử lý hợp đồng hiệu”, Tạp chí dân chủ pháp luật, Hà Nội 12 Thanh Hà (2015), Vi phạm quyền lợi người lao động, http://baobariavungtau.com.vn/ban-doc/201405/cong-ty-cpdich-vu-bao-ve-dai-long-vung-tau-vi-pham-cac-quyen-loi-cuanguoi-lao-dong-487010/ (truy cập ngày8/10/2015) 13 Đào Thị Hằng (1999), “Mấy ý kiến Hợp đồng lao động hiệu”, Tạp chí Luật học, (5),tr.24 14 Đào Thị Hằng (2011), Nội dung pháp luật lao động cộng hòa liên bang Đức 15 Quang Hiển (2014), Lao động nữ khu cơng nghiệp nhiều khó khăn, thiệt thòi http://vanhoanghean.com.vn/dat-vanguoi-xu-nghe6/xu-nghe-ngaynay39/lao-dong-nu-tai-cac-khucong-nghiep-con-nhieu-kho-khan,-thiet-thoi (truy cập ngày19/6/2015) 16.Trần Thắng Lợi (2011), “Pháp luật quốc tế tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ em”, Tạp chí tòa án nhân dân,(2) 17 Phạm Thị Thuý Nga (2009), Hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật lao động Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Lê Đình Quảng (2015), tham luận Bộ luật lao động 2012, http://laodong.com.vn/cong-doan/toan-van-tham-luan-cuaong-le-dinh-quang- ve-bo-luat-lao-dong-2012-147889.bld (truy cập ngày19/6/2015 19 Quốc hội (1995), Bộ Luật Lao Động, Hà Nội 20 Quốchội (2002), Bộ Luật Lao động Việt Nam 1995, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006 2007, Hà Nội 21 Quốc hội (2005), Bộ Luật Dân Việt Nam, Hà Nội 22 Quốc hội (2012), Bộ Luật Lao động Việt Nam, Hà Nội 23 Sở LĐTB&XH (2011), Báo cáo đánh giá tổng kết 15 năm thi hành luật lao động, Hà Nội 24 Tòa án nhân dân tối cao (2004), Báo cáo công tác ngành tồn án năm 2003 phương hướng nhiệm vụ cơng tác tòa án năm 2004, Hà Nội 18 25 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2008), Bản án phúc thẩm số 15/2008/DSPT đơn phương chấm dứt HĐLĐ đòi tiền lương 26 Thanh tra lao động thƣơng binh xã hội (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Hà Nội 27 Nguyễn Thị Thạo (2006),Hợp đồng lao động hiệu theo pháp luật Việt Nam, tr.10, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật Đại học Luật Hà Nội 28 Lê Thị Hoài Thu (2007), “Một số ý kiến HĐLĐ hiệu”, Tạp chí dân chủ pháp luật, Hà Nội 29 Lê Thị Hoài Thu (2008), “Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam”, Tạp chí Khoa Học, Hà Nội 30 Lê Thị Hồi Thu (2014), Giáo trình Pháp luật quan hệ lao động, Hà Nội 31 Phạm Công Trứ (1998), “Một số vấn đề lý luận quan hệ lao động điều chỉnh pháp luật quan hệ lao động”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện Nhà nƣớc pháp luật, (6), Hà Nội 32 Nguyễn Nhƣ Ý (1995), Từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục 33 Hội đồng nhà nƣớc - Pháp lệnh Hợp đồng lao động, http://www.moj.gov.vn 19 ... luận hợp đồng lao động hợp đồng lao động vô hiệu Quy định hợp đồng lao động vô hiệu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu - Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt. .. sau: Hợp đồng lao động vô hiệu hợp đồng lao động vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng lao động Hợp đồng lao động vơ hiệu có hai loại hợp đồng lao động vơ hiệu tồn hợp đồng lao động vô hiệu. .. quy định pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu xử lý hợp đồng lao động vô hiệu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu thực trạng pháp luật hợp đồng lao động vô hiệu nhƣ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (tt) , Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay