To trinh hiep thuong cu dai bieu du dai hoi MTTQ TP

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 15:39

To trinh hiep thuong cu dai bieu du dai hoi MTTQ TP ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ THẠNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Thạnh, ngày 12 tháng 02 năm 2019 ĐỀ ÁN Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Kính thưa: - Đồn Chủ tịch - Quý vị Đại biểu Căn số lượng phân bổ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên việc hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh xin trình Đại hội yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu số lượng đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X sau: Tiêu chuẩn Đại biểu: - Tích cực tham gia công tác Mặt trận công việc phụ trách góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đồn kết dân tộc - Tiêu biểu, có tín nhiệm có khả tham gia đóng góp ý kiến vào định Đại hội - Có lực triển khai thực Nghị Đại hội cộng đồng dân cư đơn vị công tác Về số lượng đại biểu dự Đại hội cấp - Về số lượng: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Long Xuyên phân bổ số lượng: 06 đại biểu thức, 02 đại biểu dự khuyết (Khơng kể vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ IX) Đoàn Chủ tịch Đại hội dự kiến danh sách Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X Gồm có: 2.1 Đại biểu thức: 06 vị - Ơng Lê Tấn Hiền - PBTĐU - CT HĐND - CT UBMTTQ - Ông Trương Thành Băng - PT UBMTTQ - Ông Phạm Minh Đức - UVTT UBMTTQ - Bà Nguyễn Trâm Anh - TB CTMT Đông Thạnh - Bà Nguyễn Thị Bảo Hân - TB CTMT Đông Thạnh B - Bà Bùi Thị Ngọc Nhiễn - TB CTMT Thới Thạnh 2.2 Đại biểu dự khuyết: 02 vị - Bà Lê Thị Ngọc Bích - TB CTMT Hưng Thạnh - Ơng Mai Tấn Phước - Nông dân sản xuất giỏi - UV UBMTTQ Về thành phần: - Về cấu thành phần gồm có: Đại biểu cán Mặt trận chuyên trách: 03 vị, Ban CTMT: 04 vị, cá nhân tiêu biểu 01 vị Trong đó: + Nữ: 04 vị + Ngồi Đảng: 01 vị + Tơn giáo: 07 vị + Học vấn: Cấp II: 01 vị, TN THPT: 07 vị + Chuyên môn: Trung cấp: 03 vị, Cao đẳng: 01 vị, Đại học: 02 vị + Chính trị: Sơ cấp: 04 vị, Trung cấp: 03 vị + Người cao tuổi nhất: 71 tuổi; người nhỏ tuổi nhất: 26 tuổi; tuổi đời bình quân: 48,5 tuổi Trên đề án Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố Long Xuyên Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ỦY BAN MTTQVN PHƯỜNG MỸ THẠNH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ THẠNH Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Thạnh, ngày 30 tháng 11 năm 2018 /TTr-MT TỜ TRÌNH Hiệp thương cử Đồn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Kính thưa: - Đồn Chủ tịch - Q vị Đại biểu Căn số lượng phân bổ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên việc hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh xin trình Đại hội yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu số lượng đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X sau: Tiêu chuẩn Đại biểu: - Tích cực tham gia cơng tác Mặt trận cơng việc phụ trách góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc - Tiêu biểu, có tín nhiệm có khả tham gia đóng góp ý kiến vào định Đại hội - Có lực triển khai thực Nghị Đại hội cộng đồng dân cư đơn vị công tác Về số lượng đại biểu dự Đại hội cấp - Về số lượng: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Long Xuyên phân bổ số lượng: 07 đại biểu thức, 02 đại biểu dự khuyết (Không kể vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ IX) - Về cấu thành phần gồm có: Đại biểu cán Mặt trận chuyên trách: vị, đại biểu tổ chức thành viên: 01 vị, Ban CTMT: vị, cá nhân tiêu biểu: vị Với yêu cầu, cấu, tiêu chuẩn, số lượng đại biểu Đoàn Chủ tịch Đại hội dự kiến danh sách Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X Sau xin thông qua danh sách dự kiến Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên sau: (Thơng qua danh sách gồm vị thức: Băng, Lạc, Đức, Trâm Anh, Hân, Nhiển, Tuyết) (Thông qua danh sách gồm vị dự khuyết: Bích-HgT, Phước) Xin mời ý kiến vị đại biểu chờ giây Không có Nếu đại biểu khơng có ý kiến, xin phép hiệp thương biểu Đại biểu thống với thành phần đại biểu dự kiến vừa thông qua xin giơ tay biểu chờ giây Xin mời Xin cám ơn Đại biểu có ý kiến khác Khơng có Như vậy, Đại hội thống cử Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 07 vị đại biểu thức 02 vị đại biểu dự khuyết Xin cám ơn quý vị đại biểu ỦY BAN MTTQVN PHƯỜNG MỸ THẠNH ... trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên việc hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam... lượng: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Long Xuyên phân bổ số lượng: 07 đại biểu thức, 02 đại biểu dự khuyết (Khơng kể vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt... Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên lần thứ X Sau xin thơng qua danh sách dự kiến Đồn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành
- Xem thêm -

Xem thêm: To trinh hiep thuong cu dai bieu du dai hoi MTTQ TP, To trinh hiep thuong cu dai bieu du dai hoi MTTQ TP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay