Đề án nhân sự Đại hộ Mặt trận

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 15:39

Đề án nhân sự Đại hộ Mặt trận ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Mỹ Thạnh, ngày 12 tháng 02 năm 2019 ĐỀ ÁN Nhân Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Phần thứ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ THẠNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2014-2019 I TÌNH HÌNH CHUNG: Cơ cấu thành phần, số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh lần thứ IX - Tháng 11 năm 2013, Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 thống cử 41 vị Ủy viên Số lượng Ủy viên Ban Thường trực chuyên trách 03, không chuyên trách 01 - Qua thời gian nhiệm kỳ 05 năm có số vị luân chuyển, qua đời, nghỉ việc có bầu bổ sung thay Tính tới thời điểm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường có 34 Ủy viên (qua đời 04 vị, nghỉ việc 02 vị, kiêm nhiệm 01 vị) gồm: - Đại diện tổ chức thành viên: 08 vị - Trưởng ban CTMT: 09 vị - Các cá nhân tiêu biểu, tôn giáo; dân tộc: 08 vị - Các ngành, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp: 06 vị - Cán chuyên trách quan Mặt trận: 03 vị Trong đó: + Nữ: 17 vị + Dân tộc kinh: 34 vị + Tôn giáo: Phật: 27 vị, PGHH: 03 vị, TC: 01 vị, CĐ: 01 vị, không: 02 vị + Học vấn: Cấp II: 01 vị, cấp III: 03 vị, TN PTTH: 30 vị + Người cao tuổi nhất: 75 tuổi; người nhỏ tuổi nhất: 27 tuổi; tuổi đời bình quân: 51 tuổi Kết hoạt động: 2.1 Ưu điểm: Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường không ngừng đổi nội dung phương thức hoạt động mang lại hiệu thiết thực góp phần đáng kể vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ANQP địa phương, công tác tổ chức thường xuyên cố nhằm đảm bảo số lượng chất lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường điều chỉnh bổ sung kịp thời, đủ thành phần số lượng theo quy định luật, làm nòng cốt phong trào hành động cách mạng địa phương góp phần Ban thường trực hoàn thành tiêu nhiệm kỳ, trọng tâm vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; cơng tác vận động quỹ “Vì người nghèo” thực tốt quy chế dân chủ sở 2.2 Hạn chế: Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gặp khơng khó khăn hạn chế như: Một số Ủy viên cơng tác chun mơn, cơng việc gia đình, tuổi cao, sức khỏe nên tham gia chưa thường xun, tham gia đóng góp ý kiến tham gia phong trào Mặt trận phát động, chưa thể hết vai trò nồng cốt phong trào Mặt trận phát động Trong nhiệm kỳ thành viên thay đổi nhiều cán mặt trận phường khóm làm ảnh hưởng đến hoạt động Phần thứ hai DỰ KIẾN CƠ CẤU THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 I CƠ SỞ XÂY DỰNG ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 - Căn Chỉ thị 17-CT/TW ngày 04/01/2018 Ban Bí thư Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/4/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; Công văn số 923-CV/TU ngày 16/5/2018 Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố phường, xã - Thực Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn 49 ngày 11/5/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang công tác chuẩn bị nhân Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã Trên sở đánh giá thực trạng nhiệm kỳ qua, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, phát huy sức mạnh tồn diện khối đại đoàn kết dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng Đề án nhân Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024, sau: Tiêu chuẩn: - Trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Nhận thức đắn vị trí, vai trò nhiệm vụ tổ chức MTTQ Việt Nam; có lực, uy tín, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết Nhân dân tự nguyện tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp - Chấp hành Hiến pháp, chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Điều lệ MTTQ Việt Nam - Có tín nhiệm tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tầng lớp Nhân dân mà hoạt động, cơng tác, cư trú… - Đủ sức khỏe, có kiến thức khả đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, quyền Mặt trận cấp việc xây dựng thực chủ trương, Đảng, sách pháp luật Nhà nước, hoạt động MTTQ Việt Nam Cơ cấu thành phần, số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường: Căn vào hướng dẫn MTTQ Trung ương, MTTQ tỉnh, TP Long Xuyên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thống dự kiến số lượng Ủy ban MTTQVN phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 35 Ủy viên; tỷ lệ Đảng 09 vị, đạt 25,71 %; tái cử: 27 vị, đạt 77,14 % Cụ thể sau: Cấp ủy tổ chức thành viên : 08 vị Ban công tác Mặt trận: 09 vị Các cá nhân tiêu biểu dân tộc, tôn giáo: 15 vị Cán chuyên trách Mặt trận: 03 vị Trong đó: + Nữ: 13 vị, tỷ lệ 37,14 % + Ngoài Đảng: 09 vị, tỷ lệ 25,71 % + Tái cử: 27 vị, tỷ lệ 77,14 % + Giới thiệu mới: 08 vị, tỷ lệ 22,85 % + Tôn giáo: 30 vị tỷ lệ 85,71 % + Học vấn: Cấp II: 07 vị, cấp III: 04 vị, TN THPT: 24 vị + Chuyên môn: Trung cấp: 07 vị, Cao đẳng: 03 vị, Đại học: 12 vị + Chính trị: Sơ cấp: 12 vị, Trung cấp: 11 vị, Cao cấp: 01 vị + Người cao tuổi nhất: 80 tuổi; người nhỏ tuổi nhất: 23 tuổi; tuổi đời bình quân: 51,5 tuổi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường: * Chuyên trách: 03 vị Chủ tịch: 01vị; Phó Chủ tịch: 01 vị; Ủy viên Thường trực: 01 vị * Không chuyên trách: 01 vị Dự kiến 01 Phó Chủ tịch khơng chun trách: đại diện tổ chức thành viên Chủ tịch Hội Nông Dân phường II TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Phân công trách nhiệm chuẩn bị bước theo Thông tri 28/TT-MTTWBTT, ngày 06/02/2018 BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phối hợp chuẩn bị tham khảo ý kiến cấp ủy cho ý kiến Đề án - Tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đóng góp - Thơng qua Đề án danh sách dự kiến Ủy ban MTTQ phường với cấp ủy BTT MTTQ TP Long Xuyên (cùng với nội dung văn kiên Đại hội) - Hoàn chỉnh Đề án danh sách dự kiến nhân trước ngày 30/12/2018 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG ... số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn 49 ngày 11/5/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang công tác chuẩn bị nhân Đại hội... Bí thư Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/4/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; Công văn số 923-CV/TU ngày 16/5/2018 Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên lãnh đạo... phần, số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường: Căn vào hướng dẫn MTTQ Trung ương, MTTQ tỉnh, TP Long Xuyên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thống dự kiến số lượng Ủy ban MTTQVN phường nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án nhân sự Đại hộ Mặt trận, Đề án nhân sự Đại hộ Mặt trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay