Chuong trinh dieu hanh chi tiêt đại hội Mặt trận

10 0 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 15:39

Chuong trinh dieu hanh chi tiêt đại hội Mặt trận CHƯƠNG TRÌNH Điều hành chi tiết Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 I PHẦN NGHI THỨC ( Đ/c Phạm Minh Đức ) Kính thưa quý vị đại biểu ! Trước hết xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu đứng lên, chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ “nghiêm” - Lễ chào cờ xong, kính mời quý vị đại biểu an tọa Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch thư ký ( Đ/c Phạm MinhĐức ) Kính thưa: - Quý vị đại biểu - Quý vị khách quý Căn Thông tri số 28, ngày 06/2/2018 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Kế hoạch số:18, ngày 20/6/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp thành phố Long Xuyên Để lãnh đạo điều hành Đại hội, xin kính mời Đại hội hiệp thương cử đoàn Chủ tịch Đại hội Ban tổ chức dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch gồm vị Về nhân cụ thể Ban tổ chức Đại hội xin giới thiệu sau: Đ/c Lê Tấn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đ/c Nguyễn Thanh Phượng, CT Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đ/c Trương Thành Băng, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đ/c Nguyễn Hồng Lạc, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đ/c Phạm Minh Đức, UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xin Đại hội cho ý kiến danh sách dự kiến vị Ban tổ chức Đại hội vừa thông qua (Chờ giây) Nếu Đại hội khơng có ý kiến xin biểu quyết, đại biểu thống với danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm vị vừa thông qua, xin giơ tay biểu Xin mời Đại biểu khơng thống có ý kiến khác (Chờ giây) Khơng có Như Đại hội thống 100% theo danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội vị Xin cám ơn - Để ghi nhận diễn biến Đại hội phục vụ Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội xin dự kiến số lượng thư ký đại hội gồm vị Về nhân cụ thể Ban tổ chức Đại hội xin giới thiệu sau: Đ/c Nguyễn Thị Diễm Phương, Bí thư phường đồn Đ/c Đồn Thị Mỹ Xuân, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Xin Đại hội cho ý kiến danh sách 02 vị thư ký đại hội tơi vừa trình bày (Chờ giây) Nếu Đại hội khơng có ý kiến Xin đại hội biểu Đại biểu thống danh sách thư ký Đại hội tơi vừa trình bày Xin giơ tay biểu Xin mời Đại biểu khơng thống có ý kiến khác (Chờ giây) Khơng có Như Đại hội thống danh sách thư ký 02 vị Xin cảm ơn Đại hội! * Ban Tổ chức đề nghị Đại hội cho tràng vỗ tay chúng mừng Đoàn Chủ tịch thư ký đại hội vừa Đại hội đề cử Kính mời Đồn chủ tịch thư ký Đại hội lên vị trí làm việc Thông qua quy chế Đại hội ( Đ/c Trương Thành Băng ) ( Đ/c Phạm Minh Đức ) => Kính thưa: - Đại hội - Quý vị đại biểu! chương trình kính mời Đ/c Trương Thành Băng Thơng qua quy chế Đại hội! kính mời đồng chí Sau xin thông qua quy chế làm việc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024: QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Căn Điều lệ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Căn Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX Nhằm thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo yêu cầu kế hoạch Đại hội, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh đề Quy chế làm việc suốt trình Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể sau: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đại hội MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 2024 làm việc theo chương trình Đại hội biểu thơng qua Điều Đồn Chủ tịch, thư ký Đại hội đại biểu thức Ban tổ chức dự kiến danh sách Đại hội thống biểu Điều Tất nội dung phải biểu Đại hội thực hình thức giơ tay, khơng bỏ phiếu kín Kết biểu phải đạt nửa số lượng đại biểu có mặt Đại hội có giá trị QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI Điều Nhiệm vụ quyền hạn Đoàn Chủ tịch - Đồn Chủ tịch quan cao có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành xuyên suốt chương trình Đại hội trí biểu thơng qua xử lý vấn đề phát sinh thời gian diễn Đại hội - Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, định theo đa số - Phân công thành viên điều hành công việc Đại hội, hướng dẫn nội dung để Đại hội thảo luận, biểu - Điều hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới, cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên, bầu chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ - Giải đáp thắc mắc Đại biểu nhân trình chuẩn bị bầu cử Điều Nhiệm vụ Thư ký Đại hội Thư ký phận giúp việc Đại hội, chịu phân công, điều hành Đoàn Chủ tịch Đoàn thư ký thực nhiệm vụ sau: - Ghi biên diễn biến trình Đại hội - Tiếp nhận đăng ký phát biểu đại biểu, tổng hợp đầy đủ trung thực ý kiến phát biểu Đại hội, dự thảo thông qua văn kiện Đại hội theo phân cơng Đồn Chủ tịch - Sau Đại hội hoàn chỉnh nội dung Đại hội, tổ chức in ấn, phát hành đưa vào lưu trữ văn Đại hội thông qua Điều Nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Đại biểu Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm Đại biểu thức đại biểu khách mời - Đại biểu thức thực nhiệm vụ sau: + Tham dự xuyên suốt thời gian diễn Đại hội; quyền thảo luận đề xuất ý kiến; biểu vấn đề có liên quan đến chương trình Đại hội + Chấp hành nghiêm túc quy chế Đại hội, đeo thẻ Đại biểu, ngồi khu vực Ban tổ chức Đại hội xếp + Khi phát biểu ý kiến phải xin phép Đoàn Chủ tịch đăng ký với Thư ký Đại hội để có trật tự đảm bảo thời gian Đại hội - Đại biểu khách mời trách nhiệm quyền hạn đại biểu thức, trừ việc giới thiệu nhân biểu - Thời gian làm việc, nghỉ giải lao Đoàn Chủ tịch Đại hội định Khi có vấn đề cần trao đổi, phản ánh gặp trực tiếp Đồn Chủ tịch Đại hội Kính thưa Đại hội tơi vừa thơng qua Quy chế Đại hội Xin Đại hội cho ý kiến ( Chờ giây) Nếu đại biểu khơng có ý kiến Xin đại hội biểu Đại biểu thống Quy chế Đại hội vừa thông qua Xin giơ tay biểu Xin mời Đại biểu khơng thống có ý kiến khác (Chờ giây) Khơng có Như Đại hội thống Quy chế làm việc Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Xin cảm ơn Đại hội * Đồng chí Nguyễn Hồng Lạc cảm ơn mời Đ/c Phạm Minh Đức Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu ( Đ/c Phạm MinhĐức ) Kính thưa: - Quý vị đại biểu - Đại hội Sau thời gian chuẩn bị tích cực, thống Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hôm Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Thạnh tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết 05 năm thực Nghị Đại hội Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 9, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới, đồng thời hiệp thương cử Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 10, NK 2019 - 2024 lý Đại hội hôm Đến tham dự Đại hội, xin trân trọng giới thiệu đón tiếp + Về cấp thành phố: - Có ơng Phạm Vĩnh Thạo, Uỷ viên thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPLX - Có Ơng Trịnh Minh Lộc, Thành ủy viên- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPLX + Về địa phương: Trân trọng giới thiệu - Có ơng Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường - Ơng Nguyễn Văn Đẹp, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường - Ơng Lê Tấn Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường - Ơng Nguyễn Mộng Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường - Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường - Đại diện lãnh đạo ban ngành, đoàn thể phường, Bí thư Trưởng khóm, đại diện sở tơn giáo địa bàn đại biểu thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân dự Đại hội - Đại diện Đài Truyền Thanh TPLX đến tham dự đưa tin ( có ) Ban tổ chức Đại hội trân trọng chào mừng vị lãnh đạo, vị khách quý toàn thể đại biểu tham dự Đại hội hôm (Vỗ tay) * Tặng lẵng hoa chúc mừng ( Đ/c Nguyễn Thanh Phượng ) ( Đ/c Phạm Minh Đức ) => Kính thưa: - Quý vị đại biểu Đại hội hơm vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPLX, ĐU-HĐND-UBND phường, Chi khối Dân vận phường Ban cơng tác Mặt trận 09 khóm + Xin kính mời ơng Phạm Vĩnh Thạo, Uỷ viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPLX lên tặng lẵng hoa tươi thắm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPLX gửi đến chúc mừng Đại hôi “Mời bà Nguyễn Thanh Phượng chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lên nhận lẵng hoa” Xin mời chờ nhận hoa xong xin Đại hội cho tràng vỗ tay chúc mừng Xin cám ơn ông Phạm Vĩnh Thạo! Tiếp theo xin kính mời ơng Nguyễn Thanh Tuấn- Bí thư ĐU, CT.UBND lên tặng lẵng hoa tươi thắm ĐU-HĐND-UBND “Mời bà Nguyễn Thanh Phượng- CT UBMTTQVN phường lên nhận lẵng hoa” Xin mời chờ nhận hoa xong xinĐại hội cho tràng vỗ tay chúc mừng Xin cám ơn ông Nguyễn Thanh Tuấn II PHẦN NỘI DUNG Phát biểu khai mạc Đại hội ( Đ/c Nguyễn Thanh Phượng ) ( Đ/c Đức ) => Kính thưa: - Quý vị đại biểu Đi vào phần nội dung, trân trọng giới thiệu Đ/c Nguyễn Thanh Phượng, CT.UBMTTQVN phường phát biểu khai mạc Đại hội ( xin kính mời Đồng chí ) + Phát biểu khai mạc Đại hội: ( Đ/c Nguyễn Tahnh Phượng ) Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ( Đ/c Trương Thành Băng ) (Đ/c Phượng)=> Kính thưa: - Quý vị đại biểu Trong nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp tổ chức thành viên thực tốt tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực tốt nhiệm vụ trị địa phương Thông qua vận động lớn UBTW MTTQVN phát động, địa phương tổ chức triển khai thực đạt kết góp phần đưa tình hình kt-xh phường tiếp tục phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định tạo niềm tin quần chúng nhân dân Tiếp theo chương trình mời Ơng Trương Thành Băng - PCT UBMTTQVN phường báo cáo kết thực Nghị Đại hội lần thứ IX phương hướng, nhiệm vụ chương trình hành động lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, xin kính mời ông ( Đ/c Băng thông qua báo cáo trị) Trình bày báo cáo kiểm điểm (Đ/c Nguyễn Thanh Phượng ) Kính thưa: - Quý vị đại biểu - Đại hội (Đ/c Băng) => Trong nhiệm kỳ qua UBMTTQVN phường đạt nhiều thành tựu đáng kể Bên cạnh số tồn tại, hạn chế cần khắc phục Nhằm đáng giá lại đề giải pháp góp phần thực tốt cho nhiệm kỳ Xin mời bà Nguyễn Thanh Phượng, CT.MTTQVN phường trình bày báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2014 - 2019, xin kính mời bà (Đ/c Nguyễn Thanh Phượng thông qua báo cáo kiểm điểm) Báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội MTTQVN phường (Đ/c Băng) (Bà Phượng) => Kính thưa: - Quý vị đại biểu Tiếp tục chương trình giới thiệu Ơng Trương Thành Băng thay mặt Đồn Chủ tịch báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN phường (Đ/c Băng) => Kính thưa: - Quý vị đại biểu - Số đại biểu thức 69 ĐB Trong đó: + ĐB đương nhiệm : 34 ĐB + Giới thiệu mới: ĐB + Ban CTMT khóm hiệp thương cử: 24 ĐB + Tổ chức thành viên lại: ĐB + Nữ: 25 ĐB + Nam: 44 ĐB + Độ tuổi: Dưới 30t: 12 ĐB + từ 30t - 50t: 24 ĐB + 50t: 33 ĐB - Đến số ĐB có mặt 68/69 đại biểu, đạt 98,6% số lượng ĐB triệu tập theo quy định điều lệ, số lượng đại biểu có mặt đủ điều kiện để tiến hành Đại hội Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện ĐH Mặt trận ( Đ/c Nguyễn Hồng Lạc ) (Đ/c Trương Thành Băng) => Tiếp theo chương trình xin mời ơng Nguyễn Hồng Lạc, PCT UB MTTQVN phường thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội UBMTTQVN phường ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên Xin kính mời (Đ/c Nguyễn Hồng Lạc thông qua tổng hợp ý kiến văn kiện ĐH mặt trận phường) - Về phần ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQVN thành phố Long Xun khơng có Đa số đại biểu thống với nội dung văn kiện Tham luận (Đ/c Trương Thành Băng ) 6.1 (Đ/c Nguyễn Hồng Lạc) => Kính thưa Q vị Đại biểu: tơi trình bày xong báo cáo, chương trình phần trình bày tham luận , xin mời ơng Trương Thành Băng Kính thưa Quý vị Đại biểu Với kết mà quý vị đại biểu nghe báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ cơng tác Mặt trận nhiệm kỳ qua Để minh họa thêm thành tựu đạt lĩnh vực qua báo cáo tham luận - Trong năm qua sở tôn giáo địa bàn phường quan tâm chăm lo hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn vươn lê sống Tiêu biểu BTS.PGHH phường Mỹ Thạnh luôn làm tốt đạo từ thiện, xin giới thiệu bà Đòan Thị Tuyết Mai- PTBTS.PGHH phường báo cáo tham luận việc BTS góp phần chăm lo an sinh xã hội, xin mời bà bà Mai đoc xong + Đ/c Nguyễn Hồng Lạc “Cám ơn bà Đòan Thị Tuyết Mai” - Kính thưa Q vị Đại biểu: Để thực tốt công tác tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy nắm tình hình tư tường CBCCĐV nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Mỹ ĐứcPhó khối dân vận báo cáo tham luận giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội Mặt trận đồn thể trị - xã hội, xin mời bà bà Đức đoc xong + Đ/c Phạm Minh Đức “Cám ơn bà Nguyễn Thị Mỹ Đức” - Kính thưa Quý vị Đại biểu: Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực đường lối chủ trương sách pháp luật đảng nhà nước nhiệm vụ quan trọng hệ thống trị nói chung địa bàn khóm ấp nói riêng Tuy nhiên việc huy động người dân tham dự buổi tun truyền gặp khó khăn, xin giới thiệu bà Nguyễn Trâm Anh- Trưởng Ban CTMT khóm Đơng Thạnh báo cáo tham luận khó khăn việc mời dân tham dự tuyên truyền, , xin mời bà bà Anh đoc xong Cám ơn bà Nguyễn Trâm Anh + Đ/c nguyễn Thanh Phượng “Cám ơn bà Nguyễn Trâm Anh” - Kính thưa Quý vị Đại biểu: vừa nghe qua tham luận tiêu biểu Tại Đại hội hôm mong nhận thêm nhiều y kiến trực tiếp đóng góp để Mặt trận phường có thêm nhiều kinh nghiệm biện pháp thực nhiệm vụ tốt Tơi xin trân trọng kính mời đại biểu góp ý, xin mời ý kiến ĐB chờ ĐB nói xong Xin cám ơn ĐB Mời ĐB khác * Bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp thu ý kiến giải trình có Xin cám ơn ĐB tham gia báo cáo tham luận đóng góp ý kiến, thay mặt Đồn chủ tịch tơi xin tiếp thu trân trọng ý kiến quý ĐB, bổ sung rút kinh nghiệm cho hoạt động tới Xin giải trình ý kiến Xin cám ơn Phát biểu đại diện BTT UBMTTQVN TPLX (Đ/c Nguyễn Thanh Phượng) (Đ/c Phượng) => Kính thưa: quý vị đại biểu: Trong nhiệm kỳ qua quan tâm hướng dẫn giúp đỡ BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên giúp cho Mặt trận phường thực tốt nhiệm vụ đề ra, Đại hội hân hạnh đón tiếp Ơng Phạm Vĩnh Thạo, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPLX, trân trọng kính mời ơng phát biểu đạo Đại hội kính mời ơng Ơng Thạo phát biểu Phát biểu Bí thư Đảng ủy phường: (Đ/c Phượng) => Xin cám ơn phát biểu ơng Phạm Vĩnh Thạo Kính thưa q vị đại biểu: Trong trình thực nhiệm vụ, đạt kết hôm quan tâm lãnh đạo đạo thường xuyên Thường trực Đảng ủy công tác Mặt trận Để MTTQVN hường tiếp tục thực có hiệu nhiệm kỳ tới, trân trọng giới thiệu kính mời Ông Nguyễn Thanh Tuấn -Bí thư ĐU, CT UBND phường phát biểu đạo Đại hội kính mời ơng Ơng Tuấn phát biểu Đ/c Phượng: Xin cám ơn phát biểu đạo Ông Nguyễn Thanh Tuấn Phần bầu cử ( Đ/c Phượng ) 9.1 Báo cáo danh sách nhân Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ (Đ/c Phượng) => Kính thưa Đại hội chương trình phần bầu cử, phân cơng Đồn Chủ tịch, tơi xin trình bày Đề án nhân sự; Báo cáo yêu cầu, cấu, thành phần, số lượng danh sách dự kiến tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 * Bà Phượng thông qua đề án xong đến danh sách Tôi thông qua đề án nhân sự, danh sách trích ngang 35 vị ủy viên Đến phần: + Thảo luận.( xin mời đại biểu có ý kiến ) Chờ giây + Tổng hợp ý kiến thảo luận nhân ( đại biểu Có ý kiến giải trình ) Nếu ĐB khơng có ý kiến xin mời ĐB biểu + Đại biểu thống số lượng UV.UBMTTQVN phường 35 vị xin giơ tay biểu Xin mời Chờ giây Đại biểu có ý kiến khác Chờ giây Khơng có Xin cám ơn Như Đại hội biểu thống 100% số lượng 35 vị Ủy viên + Đại biểu thống theo danh sách 35 vị UV.UBMTTQVN phường xin giơ tay biểu Xin mời Chờ giây Đại biểu có ý kiến khác Chờ giây Khơng có Xin cám ơn Như Đại hội biểu thống 100% theo danh sách 35 vị UV Xin Đại hội cho tràng pháo tay chúc mừng 35 vị UV.UBMTTQVN phường Đại hội hiệp thương bầu vào UBMTTQVN phường NK 2019-2024 Xin cám ơn Trân trọng kính mời 35 vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tham dự phiên họp thứ đề hiệp thương cử Ban Thường trực : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực kính mời 35 vị UVMTTQVN phường vừa Đại hội bầu.Trân trọng kính mời Ơng: Phạm Vĩnh Thạo, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, CT UBND phường dự phiên họp hội trường, số đại biểu khách mời, mời q vị ngồi hội nghị giải lao 15 phút sau trở lại hội trường tiếp tục đại hội 9.2 Tiến hành họp UB.MTTQVN phiên thứ để hiệp thương cử Ban thường trực : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực ( Đ/c Hiền ) Đ/c Lê Tấn Hiền điều hành phiên họp 9.3 Báo cáo kết phiên họp UB.MTTQVN khóa ( Đ/c Hiền ) (Đ/c Hiền) => Kính thưa quý vị đại biểu phiên họp lần thứ UBMTTQVN phường lần thứ X, NK 2019-2024, ./ vị ủy viên có mặt thống hiệp thương bầu: 1/ Ông Lê Hiền- giữ chức vụ CT.UBMTTQVN phường 2/ Ông Trương Thành Băng- giữ chức vụ PCT.UBMTTQVN phường 3/ Ông Nguyễn Hồng Lạc- giữ chức vụ PCT khơng chun trách UBMTTQVN phường 4/ Ơng Phạm Minh Đức- giữ chức vụ UVTT.UBMTTQVN phường Xin đại hội cho tràng vỗ tay chúc mừng 9.4 Ra mắt UB MTTQVN phường lần thứ X ( Đ/c Hiền ) Đ/c Hiền: Kính mời 35 vị ủy viên Đại hội hiệp thương bầu vào UB MTTQVN phường lần thứ X mắt Đại hội, mời vị tiến lên phía hội trường chờ ổn định Tôi xin thay mặt UB MTTQVN phường khóa X, NK 2019-2024 phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội ( Ông Hiền phát biểu ) Cám ơn đại hội Vỗ tay chúc mừng 9.5 Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQVN TPLX ( Đ/c Hiền ) (Đ/c Hiền) => Kính thưa Quý vị đại biểu chương trình tơi xin trình bày báo cáo Đề án nhân sự; yêu cầu, cấu, thành phần, số lượng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên Căn vào số lượng phân bổ ĐB dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên phường Mỹ Thạnh ĐB thức Tơi xin thông qua Đề án nhân danh sách hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPLX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sau: Đồng chí Lê Tấn Hiền đọc đề án danh sách Tôi thông qua xong đề án danh sách xin mời ĐB: + Thảo luận xin mời đại biểu có ý kiến Chờ giây + Tổng hợp ý kiến thảo luận nhân ( đại biểu Có ý kiến giải trình ) Nếu ĐB khơng có ý kiến thêm xin Đại hội biểu - Đại biểu thống số lượng đại biểu thức ĐB, đại biểu dự khuyết ĐB xin giơ tay biểu Xin mời Chờ giây Đại biểu có ý kiến khác Chờ giây Khơng có Xin cám ơn Như Đại hội biểu thống 100% số lượng đại biểu thức ĐB, đại biểu dự khuyết ĐB - Đại biểu thống theo danh sách đại biểu thức đại biểu dự khuyết xin giơ tay biểu Xin mời Chờ giây Đại biểu có ý kiến khác Chờ giây Khơng có Xin cám ơn Như Đại hội biểu thống 100% theo danh sách danh sách danh sách đại biểu thức đại biểu dự khuyết Xin Đại hội cho tràng pháo tay chúc mừng đại biểu thức đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPLX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 10 Tặng quà cho vị Ủy viên không tham gia tái cử ( Đ/c Hiền ) (Đ/c Phạm Minh Đức) =>Xin cám ơn Đ/c Lê Tấn Hiền Kính thưa quý vị đại biểu: nhiệm kỳ có vài vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ khơng tham gia tái cử nhiều lý khác Để ghi nhận cơng lao đóng góp vị thời gian qua, ban tổ chức đại hội xin gởi tặng đến vị phần q lưu niệm Sau xin kính mời ơng, bà: 1/ Bà Nguyễn Thanh Phượng 2/ Bà Võ Thị Bé Sáu 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 4/ Bà Nguyễn Thị Trúc Vân 5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Đức 6/ Ông Vũ Quang Ảnh 7/ Ông Nguyễn Cao Sĩ 8/ Ông Võ Thanh Sang - Mời vị lên phía hội trường Kính mời Đ/c Lê Tấn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa 10 tặng quà cho vị xin kính mời đồng chí “vỗ tay” “xin cám ơn quí vị” “mời vị chỗ” 11 Công bố định khen thưởng ( Đ/c Phạm Minh Đức ) (Đ/c Đức) => Kính thưa quý vị đại biểu: năm qua có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho thành cơng MTTQ phường Sau xin thông qua Quyết định khen thưởng thành phố phường: - Tôi xin thông qua Quyết định khen thưởng thành phố .đọc QĐ Xin mời tập thể cá nhân lên phía hội trường Kính mời ơng Phạm Vĩnh Thạo, Uỷ viên thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPLX “tặng giấy khen cho tập thể cá nhân xin kính mời ơng” “vỗ tay” xin cám ơn quí vị mời vị chỗ - Tiếp theo xin thông qua Quyết định khen thưởng phường .đọc QĐ Xin mời tập thể lên phía hội trường Kính mời ơng Nguyễn Thanh Tuấn- BT.ĐU CT.UBND tặng giấy khen cho tập thể xin kính mời ơng “vỗ tay” xin cám ơn quí vị mời vị chỗ Xin mời cá nhân lên phía hội trường Kính mời ơng Nguyễn Văn Đẹp- Phó Bí thư TT.ĐU tặng giấy khen cho cá nhân xin kính mời ơng “ vỗ tay” xin cám ơn quí vị mời vị chỗ III PHẦN BẾ MẠC: Thông qua Nghị Đại hội (Đ/c Đồn Thị Mỹ Xn thơng qua dự thảo Nghị quyết; Biểu quyết- Đ/c Lê Tấn Hiền) - (Đ/c Phạm Minh Đức) => Kính thưa quý vị đại biểu Phần khen thưởng xong, sau xin mời Đ/c Đoàn Thị Mỹ Xuân, Thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị Đại hội MTTQVN phường khóa 10 mời bà - Đ/c Đồn Thị Mỹ Xn: Kính thưa q vị đại biểu tơi xin thơng qua dự thảo Nghị Đại hội sau đọc xong nghị Tôi vừa thông qua dự thảo Nghị Đại hội, xin kính mời Đ/c Lê Tấn Hiền- Chủ tịch UBMTTQVN phường điều hành biểu Nghị Đại hội Xin mời đồng chí - Đ/c Lê Tấn Hiền: Kính thưa quý vị đại biểu, Thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị Đại hội MTTQVN phường khóa X xin ý kiến biểu đại hội: Đại biểu thống với dự thảo Nghị Đại hội MTTQVN phường lần thứ X xin giơ tay biểu Xin mời Chờ giây Đại biểu có ý kiến khác Chờ giây Khơng có Xin cám ơn Như Đại hội biểu thống 100% dự thảo Nghị Đại hội MTTQVN phường khóa X, NK 2019-2024 Xin cám ơn đại hội Phát biểu bế mạc đại hội ( Đ/c Hiền ) Kính thưa Quý vị đại biểu! đến Đại hội hồn tất chương trình làm việc với trách nhiệm cao, nói Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp ông Hiền đọc diễn văn bế mạc Chào cờ ( Đ/c Phạm Minh Đức ) (Đ/c Đức) => Xin cám ơn phát biểu Đ/c Lê Tấn Hiền Trân trọng kính mời tồn thể q đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ “nghiêm” Đại hội đến kết thúc, Ban tổ chức Đại hội trân trọng kính mời tồn thể q đại biểu lại Hội trường tham dự bữa cơm thân mật, chúc mừng cho đại hội thành công tốt đẹp./ BAN TỔ CHỨC 10 ... Nguyễn Thanh Tuấn II PHẦN NỘI DUNG Phát biểu khai mạc Đại hội ( Đ/c Nguyễn Thanh Phượng ) ( Đ/c Đức ) => Kính thưa: - Quý vị đại biểu Đi vào phần nội dung, trân trọng giới thiệu Đ/c Nguyễn Thanh... 1/ Bà Nguyễn Thanh Phượng 2/ Bà Võ Thị Bé Sáu 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 4/ Bà Nguyễn Thị Trúc Vân 5/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Đức 6/ Ông Vũ Quang Ảnh 7/ Ông Nguyễn Cao Sĩ 8/ Ông Võ Thanh Sang - Mời... Bí thư Trưởng khóm, đại diện sở tôn giáo địa bàn đại biểu thức đại diện cho khối đại đồn kết tồn dân dự Đại hội - Đại diện Đài Truyền Thanh TPLX đến tham dự đưa tin ( có ) Ban tổ chức Đại hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh dieu hanh chi tiêt đại hội Mặt trận, Chuong trinh dieu hanh chi tiêt đại hội Mặt trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay